Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Sirotky nebožt[íka] Matěje Knápka

f 38a

Jest jich sedmero, Martin, Václav, Jíra, Staněk, Mikoláš, Matouš, Tomáš.
Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto:
Item na gruntě Bartoše Husáka 120 zl.
Item na vinohradě v Šumberku, kterej drží Jan, syn Jíry Husáka 80 zl.
Item na druhém vinohradě Pomykalce Jírovi Knápkovému prodaným 12 R.
Item na třetím vinohradě Janovi Petrovskému prodaným za 100 zl.
Summa toho 312 zl, z toho dáno na dluhy 14 zl 1 gr. A tak zůstává k rozdílům 297 zl 29 gr. Dělíc tu summu na těch sedm dílů, dostane se na jeden každej díl po 42 zl 17 gr.

Na to jest do letha [15]93 s toho gruntu a vinohradů výš psaných přijato toto:
Item z gruntu Bartoše Husákova i s těmi 6 zl Pinkusovi Židovi do Strážnice za Martina sirotka výš psaného spravenými 24 zl.
Item z vinohradu Jana syna Jíry Husákova 6 zl.
Item z vinohradu Jana Petrovského 16 zl.
f 38b
A ještě od letha [15]93 dopláceti se má toto:
Item z gruntu Bartoše Husáka 96 zl. Na to j[es]t letha [15]93 při Vánocích zadržel 4 zl a ostatek od letha [15]94 pořadně platiti má po 4 zl.
Item na vinohradě Jana Petrovskýho též dopláceti se má od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl – 84 zl.
Též na vinohradě v Šumberku Jana Jíry Husákového dopláceti zůstává od letha 1593 při Vánocích po 3 zl – 80 zl.

S toho napřed psaného příjmu na díl Martina dáno Pinkusovi Židu do Strážnice 6 zl. Též více dáno Martinovi 8 gr.
Item Václavovi, synu nebož[tíka] Knápka, dáno 4 zl 23 gr.
A mimo to vydání zůstává hotovejch při právě 34 zl 29 gr.
A tak Václavovi dílu ještě se dodati má 37 zl 24 gr a Martinovi 42 zl 9 gr.
Jíra, Staněk, Mikoláš, Tomáš a Matouš ti na díly své ještě nic nevzali.

Letha [15]94 přijato od Bartoše Husáka za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Více od něho přijato zadržalejch peněz za grunth 3 zl.
Více přijato od Jana Husáka za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu do rejster novejch 1 zl 24 gr 6 den.

f 39a
Téhož letha dáno Majerovi Židu, zeti Jozefa Vlacha do Strážnice 1 zl.
Letha [15]95 přijato z gruntu Bartoše Husáka 4 zl. Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Václava Ožeha za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]97 přijato od Václava Ožehy za grunth 4 zl.
Téhož letha přijato od Jana Husáka 2 zl.
Téhož letha přijato od Václava Štětiny za vinohrad 2 zl.
Letha 1598 přijato od Václava Ožehy za grunt 4 zl.
Též přijato od Jana Husáka za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 zl.
Též přijato od Václava Štětiny za vinohrad 4 zl.

Jakož Jírovi, Tomášovi, Matoušovi a Mikulášovi náleželo každému dílu jeho po 42 zl 17 gr, což učiní všeho 170 zl 8 gr, taková spravedlnost jakožto po zběhlých na J.M.Pána jest obrácena. Z níž jest k ruce panské hotových peněz vyzdviženo
23 zl 4 gr 2 den a nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Vítka Šimkového na vyšlou spravedlnost jejich odvedeno 7 zl 23 gr 5 ½ den. Ostatek totiž summy 139 zl 10 gr k ruce J.M.Páně po letech se vyzdvihovati má od letha [15]99 po 1 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Václava Ožehového za grunt 4 zl. Zůstávají při ouřadu.
Též přijato od Jana Husáka za vinohrad 2 zl. Z toho k ruce J.M.Páně vyzdviženo po s[irotku] zběhlým 1 zl.
Též přijato od Václava Štětiny za vinohrad 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Vachového z Radějova za vinohrad na místě Jana Husáka 2 zl. Z toho dáno k ruce J.M.Páně po s[irotku] zběhlým 1 zl.
Václavovi dáno na díl jeho 2 zl.
Od Doroty Štětinky přijato za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány Staňkovi na díl jeho.
f 39b
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Vachového z Radějova za vinohrad 1 zl.
Staňkovi dáno na díl jeho peněz hotových 3 zl.
Václavovi též dáno hotových peněz 2 zl.
Od Václava Hynkového za grunt přijato 2 zl. Ty přijal Staněk na díl svůj.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Hynkového za grunt 1 zl. Ten vydán Václavovi na díl jeho.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Hynkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Staňkovi na díl jeho 1 zl a Václavovi 1 zl.
Od Jana Vachového z Radějova za vinohrad přijato 1 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Hynkového za grunt 4 zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.
Od Fejtle Žida přijato za vinohrad na místě Jana Vachového z Radějova 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.

Od Jana Kabáta za vinohrad na místě Štětinky přijato 5 zl.
Z toho dáno Jírovi z milosti jakožto po s[irotku] zběhlé[m] z poručení pana ouředníka 2 zl 15 gr, Staňkovi též dáno na díl jeho 2 zl 15 gr.

Václav sirotek zemřel a dílu svého nedobraného odemřel
26 zl 1 gr 1 den. Ta spravedlnost připadla na Staňka, Jíru, Matouše a Tomáše, bratry jeho vlastní, přijde na každého toho nápadu po 6 zl 7 gr 5 ½ den.
Jakož zůstávalo na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlé spravedlnosti 6 zl, ta jest z dluhu panského jakožto po s[irotku] zběhlým poražena. Act[um] za fojta Jana Hynkového letha 1610.
Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Mikuláše Knápka za vinohrad v Šumbercích na místě Fejtle Žida 1 zl 15 gr.
Též přijato od Jíry Nováka za druhou polovici vinohradu téhož Šumbergka na místě Fejtle Žida 15 gr.
Vydáno jest Staňkovi Knápkovi na díl jeho 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Mikuláše Knápka za vinohrad v Šumbercích za jednu polovici přijato 1 zl.
Od Jíry Nováka za druhou polovici téhož vinohradu přijato též 1 zl.
Staňkovi na díl jeho dáno 1 zl a k ruce panské po sirotcích zběhlých vzato 1 zl.
f 40a
Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého přijato od Matěje Kozla za grunt ročních peněz 1 zl. Ten jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně vzat po sirotku zběhlém.
Od Jíry Nováka za vinohrad v Šumberku 1 zl 15 gr.
Od Mikuláše Knápka za vinohrad v Šumberce 1 zl.
Z toho jest vydáno Staňkovi na díl jeho 1 zl 15 gr.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od Matěje Kozla za grunth 2 zl.
Od Martina Stehlíka jinak Otruby za vinoh[rad] v Šumbercích na místě Jury Nováka 15 gr.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně, totiž 2 zl 15 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového od Matěje Kozla za grunt přijato peněz ročních na JM Pána 1 zl.
Novák připověděl položiti 3 zl.
Od Jana Rudeckého za vinohrad v Šumberku 1 zl. Ty 2 zl jsou obrácené na JM Pána po s[irotcích] zběhlých.
Od Mikuláše Knápka za vinohrad v Šumberku 1 zl.