Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Gr[unt] Jana Tomáškova

f 181a

Ten nadepsaný Jan Tomášků drží grunth svůj po n[ebožtíku] Tomáškovi Hospodářských otci svém zuostalej, kterejž od dávních leth podle správy lidské, nemajíc nikdež v žádných knihách zápisu, zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta Páně 1618 za purgkmistra Martina Rožumberského po smrti Jana Tomáškova podle poručenství od něho učiněného Václav Vrchníček, muž Alžběty dcery Janové, ujal ten grunt nebo podsedek za summu 150 R. Z toho sráží sobě dílu Alžbětiného 75 R, podle kšaftu doplatiti má Kuně, dceři n[ebožtíka] Jana Tomáškového 75 R, placením od leta 1617 po
6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení Petr Sojka a Martin Slováků SRSN.
Leta ut s[upra] Václav Vrchníček položil s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Tomáškového za grunt svůj, kterýž (nečitelné) ujal 3 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Vácslav Vrchníček položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tomáškového 6 R.
Pustý

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Vácslav Večeřů dostanouc nápadem po Alžbětě manželce svej požár ut s[upr]a, prodal jej Matějovi Brožovi za 84 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně i obecní Matouš Beran a Štěpán Kutějků S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Matěj Brože za gr[unt] Vácslavovi Večeřovi položil 4 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Matěj Brože za gr[unt] Vácslavovi Večeřovi položil 4 R.
f 181b
Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového Matěj Brože položil za g[runt] Vác[lavovi] Večeřovi 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Matěj Brože položil za gr[unt] Václavovi Večeřovi 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Brože položil za gr[unt] Václavovi Večeřovi 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Matěj Brože položil za gr[unt] Václavovi Večeřovi 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Matěj Brože položil za gr[unt] Václavovi Večeřovi 2 R.

Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Matěj Brože prodal ten gr[unt] Martinovi Bělohlávkovi za summu, tak jakž jej sám byl ukoupil, totiž 84 R. Místo závdanku dal jemu 5 věd[eder] vína a což Matěj Brože v tom gruntě zaplatil, to jest Martinovi Bělohlávkovi pustil, ostatek summy platiti má každoročně po

4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Lazebníků a Matěj Brože S.R.S.a N.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Martin Bělohlávek položil za gr[unt] svůj trojích peněz vejrunkových Václavovi Večeřovi, kteréž přijal 4 R 15 gr.

Letha Páně 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka a spoluradních jeho po odjití z gruntův JHM, tehdy Václav Večeře ujmouce se zase gruntu ut s[upr]a, poněvadž jemu samému všecky peníze náleží, a prodal jej Janovi Danielovi za summu 90 R.
f 182a
Závdanku dal 2 R, placením každoročně při posudcích po 4 R. Odevzd[án].
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a všelijakej povinnosti JHM i obecní Martin Glogovský a Adam Bohunský SRSaN. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.

Letha 1647 za purgkmistra Lorenz Peypolta a spoluradních po zemřetí Jana Danielových pojal sobě manželku jeho Martin Benešův a přistoupil k trhu gruntu svrchu psaného, totiž k tej summě 90 zlm, na placení ročně po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti rukojmě ut s[upr]a.
Letha ut s[upra] položil Martin Benešů 3 zlm. Ty přijal Václav Večeře nápadník.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Martin Benešů poněvadž vyhořel, tak jako jiným požárníkům podle poručení vrchnosti sráží se a vypisuje polovici k těm nadepsaným třem zl, které jsou vypsané, že jich položil, on pak že se ještě nestalo sám se přiznal, ještě 42 zl. A tak má ještě dopláceti komu náležeti bude 45 R.
Leta Páně 1656 dne 19. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratiborského a spoluradních jeho položil Martin Benešů za grunt svůj 2 zl mo[ravské]. Ty přijal Václav Večeřa.
f 182b
Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a radních toho roku prodán jest spředpsaný grunt Janovi Polákovi ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 90 zl. Závdanku za Lorence Zajíčka v roku 1665 položil 1 zl mor[avský], které on k rukám přijal, placením každoročně po 4 zl mo[ravských]. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelijaké panské i obecní postavil Jana Pokorného a Víta Zimorazického S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1681 dne 4. Martii za purgmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho po smrti neboštíka Jana Poláka vdova pozůstalá Zuzana provdajíce se za Pavla Spěváka, kteřížto oba dva in contagia sou zemřeli, tak aby krunty panské nehynuly, pak purgmistr a páni prodali ten grunt Tomášovi Vávrovýmu za su[mu] 90 zlm bez závdanku, placením ročně po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Hanák, p[an] Václav Kneyzl SRSPaN.
Takový placení náleží k záduší m[ěsta] S[trážnice].
f 183a
Letha Páně 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho zůstávajíce ten nadepsaný grunt bez hospodáře, a tak aby skrz to povinnosti cís[ařské], panské i obecní nehynuly a takový grunt se vystaviti a zvelebiti mohl, dosazen jest na ten grunt od J[ejich] O[patrností] p[ánů] Petr Janíčků a jemu puštěn jest za summu prodajnú za 90 zl mor[avských] bez závdanku, platiti má ročně k záduší města Strážnice po 4 zl mor[avských]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení a zbejvání gruntu všelikých panských i obecních povinností S.R.S.N. Martin Zábřeský a Jiřík Zíma. D[ne] a leta ut s[upr]a.

Letha 1696 dne 5. Aprilis za purgmistra p[ana] Mikuláše Hrdličky a spoluradních jeho majíce ten gr[unt] ut sup[ra] Petr Janíčků odevzdaný a nemohouc na něm pro nedostatek zdraví svého délej zůstávati a povinnosti odbývati, téhož gr[untu] na dovolení u[rozeného] p[ana] hejt[mana] Samuele Střechy, jakž decretati vysvětluje, prodal ten g[runt] Andrisovi Hubkovi za summu 90 zlm. Závdanku jemu dal, však toliko za vystavení a víc na něm nic praetendirovati nebude, 8 zl 17 gr 1 den, ostatní peníze platiti má ročně po 2 zlm k záduší m[ěsta] St[rážnice]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gruntu a povinnosti p[an] Václav Žarůžek a p[an] Jiřík Peldřimovský SRSVNR.
f 183b
Letha Páně 1711 d[ne] 9. Januarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho při držaných posudcích majíce Andris Hubka z gruntu ut supra ještě městskej obci na letha spláceti 90 zlm, na uníženú žádost jeho a z ohledu všelijakých jeho věrných prací, které měl v kaprálskej službě skrz tou uherskou rebelii, jakož i proto, že tenž grunt spolu z jinými na ruinu skrz tou nešťasnú vojnu vešel, upúští se jemu z tej summy třetí díl, totiž 30 zlm, ostatních 60 zlm platiti bude povinen na letha jak nahoře. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].

f 184a
Přípis domu Šimona Hupka

Leta Páně 1763 dne 9. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních majíce Matys Hubka dům ut supra od otce zděděného a právně sobě nepřipsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle synovi svému Šimonovi Hubkovi právně odstúpil, vymiňuje ale sobě v tom domě svobodné bydlení až do smrti. Kdyby se ale se synem v jednej svědnici znášeti nemohli, tak neb otec neb syn, a sice jak otcovi se líbiti bude, do druhej svědnice na dvoře se vystěhovati má, manželka ale otce Matysa Hubka po smrti manžela v tom domě vejminku jenom na dva leta míti má. Pročež se nadjmenovaný dům Šimonovi Hubkovi, spolu z tej na něm visícím verunkovej summě ročně při posudcích po 2 zlm, za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností císař[sko] král[ovských], vrchnost[enských] i městských p[an] Joseph Vychodil a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku u přítomnosti oboje stran ut supra.