Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Ondry Pračkova

f 118a

Na tym gruntě Anna, manželka po nadepsaným Ondrovi zůstalá, spolu z sirotky svými jsouce, ten grunth ze štvrtí roli zaplacený souc, se živí.

Leta [15]98 fojt a starší lhotští prodali grunt pozuostalý po n[ebožtíkovi] Ondrovi Pračkovi ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím k tomuž gruntu za summu Martinovi synu téhož Ondry Pračka 50 zl. Z toho sobě dílu srazil po otci svým 15 zl, ostatek mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým, totiž 35 zl, placením od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Klimšů, Martin Křižanů, Martin Škeřupů, Jan Hejvolka, Jan Tkadlček S.R.S.N.
Jakož Kateřině, dceři n[ebožtíka] Ondry Pračkového, dílu na tomto gruntě náleželo 15 zl, i majíc Jan Mikuláše Jistého s[irotkům] Martina Klimšového za vinohrad položiti také 15 zl a Zuzanně, ženě Martina Pračkového, náležely, to sobě sráží jeden proti druhému.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového jakož náleželo na tom gruntě Václavovi Ondry Pračkového 15 zl, takové peníze prodal Martinovi bratru svému za hotových 3 zl 15 gr. A tak již Václav Pračků na tom gruntě nic nemá.
f 118b
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin, Ondry Pračkového syn, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Pračka 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Pračků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Pračka ostatních 3 zl. A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Martin Pračků majíc tento podsedek ze čtvrtí roli zaplacený, dal jej z lásky, ctí a dar[em] Jírovi Černickýmu a tak jej má zaplacený. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za opravu a povinnosti J.M. Páně Staněk Knápků, Jíra Blažků SRSAN.

Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Jura Černý(!) prodal podsedek ze čtvrtí roli Vaňkovi Vajulovi za hotových 5 zl a tak jej má zaplacený. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] a p[ovinnosti] Jeho [Mil]osti P[ánu] Jan Horký, Matěj Křižanů, Mikuláš Škrachových R.S.

Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho Vaněk Vajulů jinak Košulka prodal podsedek ze čtvrtí roli Mikulášovi Tomanových za hotových 3 zl, přidal mu honce žita. A tak jej má zaplacený. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Rožků a Mach Pavlů S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali ten g[runt] požár ut s[upr]a Valkovi Znějovcovi i s tou čtvrtí roli bez závdanku za summu 16 zl, platiti jej má ročně po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Lišků a Valka Kulů S.R.S.A N.
f 119a
Letha 1636 za fojta Martina Šulíka prodali týž fojt a starší požár po osadění Mackovi Žilkovi za summu 16 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu a povinnosti panské i obecní odbejvání Václav Včelů, Martin Stehlík SRSAN.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Matěj Žilků za grunt k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Matěj Žilků položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Matěj Žilků položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijali obec tvarožnolhotská.
Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Matěj Žilků za grunt ročních peněz 1 zl. Ty přijala obec tvarožnolhotská.
Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Matěj Žilka položil peněz ročních obci tvarožnolhotské 1 zl.

Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípský[ho] prodali fojt a starší grunt ze čtvrtí roli svrchu psaný po Matějovi Žilkovi Tobiášovi Lipovi za summu 16 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Liška a Pavel Straka S.R.S.a N.R.