Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Grunt Tomáše Řebíčka

f 151a

Ten Tomáš vejš psaný má podsedek svůj za 42 R koupenej.
Na kderýž jest obci předměstskej vyplnil 19 R a mimo to díl Kuny manželky svej sobě 21 R srazil. A tak ještě za týž podsedek svůj dopláceti zůstává obci předměstskej 2 R.
Ty za ním zadrželé zůstávají.

Letha [15]94 položil Tomáš Řebíček za grunth ostatních peněz obci předměstské 2 R.
A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Tomáš Hřebíček prodal pro potřebu svou obci předměstské na tom gruntě 42 R za hotových 13 R, platiti má od leta 1601 po 4 R. Rukoj[mě] Blažek Polák, Mikuláš Zimandl, Alexandr Frýdecký S.R.S.N.
Téhož leta a za téhož konšela ut s[upr]a položil Tomáš Hřebíček za grunt 2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Tomáš Hřebíček obci předměstské 1 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tomáš Hřebíček obci předměstské 3 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský zpustili Thomášovi Hřebíčkovi z gruntu jeho na summě ut s[upr]a 6 R.
A pustili, aby jej toliko při každých Vánocích po 2 R platil.
f 151b
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře fojt a starší předměstí strážnickýho prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalej po neb[ožtíku] Thomášovi Hřebíčkovi Martinovi Sládkovi za summu 25 R bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Hlucký a Kryštof Olomoucký S.R.S.A N.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčka Martin Sládků prodal týž svrchu psaný podsedek Blažkovi Strejčkovi za summu 33 R. Závdanku jemu dal 8 R, platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Šermíř, Vácslav Kaláb S.R.S.a N.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Blažek Strejček za gr[unt] obci předměstské 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Blažek Strejček za gr[unt] obci předměstské 2 R.

Letha ut sup[ra] za téhož předního konšela Blažek Strejčků prodal podsedek svůj Urbanovi Jenkovskýmu za summu 33 R. Závdanku jemu dal 8 R, platiti má rok po roku po 2 R. A jakož jest Blažek na tom gruntě vyplaceného měl 4 R, ty jest Urbanovi prodal, za kteréž jemu dáti má při Vánocích letha 1612 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu i jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Pavel Vizovský a Mikuláš Tesař S.R.S.a N.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Urban Jenkovský za g[runt] obci předměstské 2 R.
Jakož náleželo na posledních penězích Blažkovi Strejčkovému 4 R, ty jest pustil Urbanovi Jenkovskýmu.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Urban Jankovský za g[runt] obci předměstské 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Urban Jankovský za g[runt] obci předměstské 2 R.
f 152a
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Urban Jankovský prodal podsedek ut s[upr]a Vojtkovi Kolončíkovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 13 R, platiti jej má Vojtek počna letha 1616 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení i stavení grunthu, povinnosti panské i obecní Alexandr Smolinský a Jíra Ostravský SRSN.
Téhož letha za téhož konšela Urban Jankovský položil za g[runt] obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Vojtek Kolončík položil za grunt obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Vojtek Kolončík položil za grunt peněz na obec předměstskou 2 R.
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Vojtek Kolončík položil za gr[unt] na obec předměstskou 2 R.

Pustý

Letha Páně 1721 dne 25. April[is] za purgmistra pana Jiříka Myšky a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut su[pra] od mnoha let pusté a toliko holé místo, takový jest k vystavení zaujal Matúš Červenka v roku 1718 pod datu[m] 17. Junii. Kterýžto se jemu nyní připisuje a odevzdává v summě hlavní jak předtím, totiž 40 zlm, kteréžto peníze bude povinen platiti ročně obci městskej při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Šimon Svoboda a p[an] Jakub Hrdlička S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra. Polhocení užíti má od 17. Junii 1718 na tři letha.

f 152b
Leta Páně 1740 dne 14. Maji za purgmistra p[ana] Joannesa Richtra a spoluradních toho času držitel gruntu ut supra Matúš Červinka odprodal ho Matějovi Pechovi za hotových šedesát sedum rýnských, kterýžto nemajíce sobě připsaný odemřel. A tak pozůstalá po něm vdova Běta, nyní provdalá Landecká, nechtíce ten nadepsaný grunt délej držeti, zas odprodala ho Joannesovi Lintnerovi za osumdesát rýn[ských]. A protoš nyní se jemu za vlastní a dědičně zaplacený dle řádu purgkrechtního připisuje a odevzdává, s placením verunkovej summy, totiž 40 zlm, obci městskej při posudcích po 2 zlm. Stalo se dne a leta ut supra u přítomnosti obúch stran.
Rukojmě za opravu gruntu toho a placení povinností p[an[ Eliáš Grögr a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N.

Připis domu Tomáša Vavříka

Letha Páně 1753 dne 10ho Novembr[is] za purkmistra p[ana] Henricha Vil[éma] Bartelsmana a spoluradních toho času držitelyně gruntu ut supra Kateřina, vdova po neboš[tíku] Joanesovi Lindnerovi, jest takový z svej
f 153a
dobrej vůle Tomášovi Vavříkovi za summu štyriceti sedum rýnsk[ých] hotových peněz ze vším majícím právem odprodala a odevzdal, pak ty na tom gruntě podlužné obecní mněstě verunky 40 zl mor[avských] při posudcích po 2 zlm zpláceti koupec na sebe vzal. Pročež nadjmenovaný grunt z takovýma verunkama se Tomášovi Vavříkovi za jeho vlastní a dědičný zde připisuje a právně odevzdává.
Rukojmí za opravu gruntu a splacení císařs[kých], vrchnostenských a mněstských povinností p[an] Jozef Vychodil a p[an] Frantz Látal. Stalo se u přítomnosti obojí stran dne a roku ut supra.

Přípis domu Martina Solaříka

Leta Páně 1766 dne 6. Februarii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil Martin Solařík na dům radní a uctivě žádal, aby ten grunt od Tomáša Vavříka kúpený za summu 120 zlr právně připsán byl. Pročež na jeho žádost tento grunt za jeho vlastní, volný a dědičný s tím na něm od starodávna majícím právem a s těma na něm podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm ročně při posudcích obci městské patřících připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu, placení povinností cís[ařsko] kr[álovských], vr[chnostenských] a mněstských p[an] Jan Karásek a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ie] et anno ut supra.

f 153b
Přípis Jiřího Stanislava

Leta Páně 1769 dne 11ho Aprilis za času purgmistrovství p[ana] Karla Večeřa a jeho spoluradních majíce Martin Solařík grunt ut supra, takovej skrze nevolu a rozbroj s manželkou svou zešel a opustil. Kterej grunt aby nepustl, thán jeho Tomáš Vavřík takovej Jiřímu Stanislavovi za summu jedno sto rýnských odprodal, jenž 80 zlr na témž domě se vynacházejícího dluhu na sebe přijal a 20 zlr Tomášovi Vavříkovi odpočítal, ku kterému Martin Solařík povolil a jeho thán Tomáš Vavřík, když on s dcerou jeho v pokoji bydleti bude, těch přijatých 20 zlr navrátiti se uvolil. Odkudž se ten nadjmenovaný dům Jiřímu Stanislavovi s vším právem a summou verunkovou p[e]r 40 zlm obci strážnickej patřící s oplácením při posudcích po 2 zlm za jeho vlastní a volný připisuje a právně odevzdává. Stalo se u přítomnosti kupce a Martina Solaříka.
U přítomnosti p[ana] Josefa Horného a p[ana] Karla Abermana jakožto svědkův a za opravu gruntu rukojmích dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.
f 154a
Přípis Jury Píža

Leta Páně [1]771 dne 12. Martii za burgmistra p[ana] Carla Večeřa a spoluradních toho času přednesl nahoře psaný Jura Píža v domě radním, kterak on svůj v Bednářskej vedle Jana Ospalíka ležící dům Jurovi Stanislavovi za dům na Oujezdě neb předměstí dům vedle Antonína Khina prohandloval a 14 zlr přídanku k svým rukám přijal, při kterémšto přednešení uctivě žádal, aby jemu ten vyhandlovaný dům právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu Jurovi Pížovi za jeho vlastní a volný spolu i s těma na tom domě obci mněstské podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za obpravení gruntu a placení císařsko královské, vrch[nostenské] i mněstské povinnosti p[an] Johann Weiner, p[an] Frantz Gatty. Stalo se dne a roku ut supra.

(Poznámka tužkou) No 413
f 154b
Přípis Šebestiana Gajdy

Leta Páně 1771 dne 6. April[is] za burgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních předstoupili na dům radní Šebestian Gajda a Jura Píža a přednesli, kterak on Jura Píža majíce sobě dům ležící ut supra právně připsaný, s tohož domu jednu polovicu, a to sice na předku, Šebastianovi Gajdovi za summu štyriceti osum rýnsk[ých] a 45 kr s tú výminkú jest odprodal, že kdyby svým časem ta polovica k prodaju přišla, aby on Jura Píža mimo verunkových peněz p[e]r 40 zlm po 2 zlm ročně složíce tu summu těch 48 zlr 45 kr předek míti mohl. Jestli by

ale on Píža tu summu složiti nechtěl a cizí buď tolej aneb víc obětoval, v tom Píža Gajdovi brániti nemůže a nemá, na ten taky spůsob, kdyby Píža svoji polovicu odprodati chtěl, on Gajda ale dle domluvy a v rukách majícího kupu nic víc než ty třiceti šest rýnsk[ých] položiti povinen bude, kdyby ale on Gajda takové peníze zaplatit nechtěl, svobodno bude takové místo komukolvěk odprodati mocti bude. Na ten a takový spůsob se ta polovica nahoře psanému Gajdovi za jeho vlastní, volnú a zaplacenú jakožto hospodářovi se připisuje a odevzdává, však poplatky všeliké spolu platiti povinni budú.
Svědkové toho p[an] Frantz Gatty a p[an] Ignác Košvic za opravu gruntu a placení jak vrchnostenských a městských povinností. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.