Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Štočka

f 40a

K tomu statku sou sitrotci 3, Kateřina, Anna, Jan a Lida mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na podsedku zaplaceného 67 zl.
Na vinohradě v Teplé hoře vydělaných a zaplacených 30 zl.
Na achteli vinohradu v Dolní hoře zaplacených a vydělaných 35 zl.
Též na druhým vinohradě v též hoře vydělaných a zaplacených 27 zl 18 gr.
Paseka koupená od Martina Ševce a jest prodána Lidě, mateři těch sirotků, za 6 zl, placením od letha 1603 po 1 zl.
Kráva 1 jest prodána Lidě vdově za 10 zl.
Bravec krmný na krmníku prodán Lidě vdově aza 2 zl.
Za svršky porůzno prodávané na zaplacení a spokojení některých dluhův utrženo 6 zl.
Za kožich a šaty staré po n[ebožtíku] prodané 10 zl.
Summa všeho statku učiní 193 zl 18 gr.

Z toho tito dluhové zaplaceni sou:
Davidovi Holomkovýmu Židu 27 zl 18 gr.
Viktorinovi Ševci 35 zl.
Do cechu ševcovského 12 zl 21 gr.
f 41b
Šťastnýmu Kuchmistrovi 10 zl.
Knězi Václavovi 4 zl 15 gr.
Lukášovi Pavlovýmu 3 zl.
Na pohřeb naloženo 2 zl.
Na rathauz za podsedek zadržalých za rok 1602 7 zl.
Mathoušovi Stehlíčkovi dluhu 1 zl.
Mikulášovi Pastýři 7 zl.
Jurkovi Ševci dluhu 1 zl 15 gr.
Summa dluhův zaplaceno 111 zl 9 gr.
A tak sejmouc dluhy, zůstává čistého statku 82 zl 9 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každýmu na díl jeho po 20 zl
17 gr 1 den 1 v.

Kateřině a Anně zanechává se duchna a peřina, 2 podušky. To přijal Jan Štoček strejc jejich a má jim toho dochovati.
Janovi zanechává se proti těm ložným šatům jalovice ve
2 zl. To přijal Jan Štoček strejc jeho a má jemu ji dochovati.
Lida mateř přijala z lože šatův, kteréž sobě vybrala.

Příjem a vydání:
Letha 1602 za plesníka Elioáše Rybáře přijato od Václava Okáče závdanku za vinohrad v Teplé 30 zl.
Za vinohrad v Dolní hoře přijato 35 zl.
Též za druhý vinohrad v též hoře přijato 27 zl 18 gr.
Za svršky prodané přijato 16 zl.

Z toho zaplaceného dluhu Viktorinovi Ševci 35 zl.
Davidovi Holomkovýmu zaplaceno 27 zl 18 gr.
f 44a
Šťastnýmu Kuchaři dluhu dáno 10 zl.
Knězi Václavovi 4 zl 15 gr.
Jurkovi Ševci 1 zl 15 gr.
Lukášovi Pavlovýmu 3 zl.
Do cechu dluhu dáno 12 zl 21 gr.
Za podsedek na rathauz 7 zl.
Písaři od spravení statku dáno 1 zl 27 gr 2 den.

Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Mikule Tuláka a Jana Lazebníka za užitek vinohradní, od každého po
2 ½ zl, učiní 5 zl.
Z toho dáno od kšaftu čtení na rathauze n[ebožtíka] Jana Štočka a outrat na to vydaných 4 zl.
Matoušovi Stehlíčkovi dáno dluhu 1 zl.
Od Eliáše Telčara přijato za drva je[mu] prodané 1 zl.
Od Pavla Řemenáře přijato za krávu 7 zl. Ty sou dány za dluh Mikulášovi Pastýři.

NB. Janovi sirotku náleží achtel vinohradu v Dolní hoře podle pana Břeclavského bez boudy, z jednou kádí dubovou velikou, kterýž jemu od neboštíka Jana Štočka strejce jeho poručen jest. Toho vinohradu podle kšaftu téhož n[ebožtíka] Jana Štočka Margeta Štočkova užívati má až do zrostu jeho a za užívání rok po roku, uroď se neb neuroď, pokládati má od letha 1604 po 10 zl.
Letha 1609 puštěn tento vinohrad k užívání Eliášovi Telčarovi.
Kateřině a Ance sirotkům ut s[upr]a náleží 3 achtele vinohradu ve Tmici z boudú a káděmi, které sou jim od n[ebožtíka] Jana Štočka strejce jejich poručeny.
Více těm dvěma sirotkům náleží štěpnice Špačkovská podle téhož poručenství n[ebožtíka] Jana Štočka.
Kateřině samé náleží 1 jalovice, co jí n[ebožtík] Jan Štoček strejc její poručil.

Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Jana Kavkového na místě Markyty ženy jeho za užitek vinohradní, samé[mu] Janovi náležitejch 10 zl. Z toho dáno Janovi od učení školního 1 zl.
f 44b
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato za užitek z achtele vinohradu v Dolní hoře od Jakuba Řehořového na místě Markyty Štočkové 10 zl.

Letha ut s[upr]a prodány sou tři achtele vinohradu ve Tmici s boudou, presem a káděmi, sirotkům těmto od neb[ožtíka] Jana Štočka strejce jejich poručený, Jančovi Novákovýmu za summu
90 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 9 zl. Odevzdaný za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Řehořů, Jan Faber R.S.A N.
Téhož ut s[upr]a letha přijato od Janče Novákového za vinoh[rad] ve Tmici 7 zl.
Kateřině dáno z dílu jejího na kožich 8 zl.
Z dílu Kateřininého dáno Hesce Židovce za dluh její za kožich 2 zl 11 gr.
Letha 1609 za plesníka Vácslava Koudelky přijato od Janče Novákového za vinohrad Tmici 3 zl. Ty sou půjčeny s[irotků]m n[ebožtíka] Jana Jidáška, mají se z toho statku zase oplatiti, když jim peníze půjdou.
Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana Vávrového za vinohrad na místě Janče Nováka 4 zl. Ty sou dány Kateřině k svadbě na díl její.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana Vávrového za vinohrad 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Od Eliáše Telčara přijato za rok 1611 za užitek vinohradní 10 zl. Odevzdány sou Kateřině z poručení Její [Mil]osti Paní.
Z statku n[ebožtíka] Jana Jidáška dáno vypůjčených peněz
3 zl. Ty přijal Mikuláš Lipovský na díl Kateřinin.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana Vávrového 2 zl.
Od Petra Karvinskýho též za vinohrad 2 zl.
Mikulášovi Lipovskýmu vydáno na díl Kateřinin 4 zl.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a Mikuláš ut s[upr]a přijal achtel vinohradu v Dolní hoře bez boudy ve 200 zl, roubanici za Starým městem při uličce v 6 zl. Zuostává se jemu ještě podli bedlivého vyhledání dodati 172 zl.
Náleží jemu na těchto věcech taková summa:
f 45a
Na třech kusích vinohradu ve Tmici 70 zl, platí za jeden kus Jan Vávrů, za druhý kus Petr Karvinský a za třetí Petr Sojka.
Na gruntě Šimka Holešovskýho 67 zl, jsou peníze poslední škodovány při prodaji grun[tu].
Na vinohradě v Teplé hoře na posledních penz[ích] Petra Sojky 30 zl.
Lida Štočkova z Starého města za krávu a bravce 5 zl.