Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Sirotci nebožt[íka] Šimona Hasáka

f 47

Jest jich patero, Martin, Václav, Jan, Kateřina, Barbora a Zuzanna mateř jejich šestá. Václav ten své vůle užívá, Kateřina ta slouží ve dvoře panským, Barbora při mateři své zůstává, Jan a Martin ti sou zemřeli [a] spravedlnost jejich na Václava, Kateřinu a Barboru připadla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému, a to takto:
Item Zuzanně, mateři těch sirot[ků], mimo prvnější vyzdvižení ještě jí náleží dodati k doplnění dílu jejího 1 zl 16 gr 1 ½ den.
Item Václavovi náleží na díl jeho i s tím, což od Martina a Jana zemřelých bratřích jeho na něj připadlo, 61 zl 3 ½ den.
Item Kateřině též náleží 61 zl 3 ½ den.
Item Barboře mimo prvnější vyzdvižení 58 zl 23 ½ gr.
Summa všeho, což jim se dodati náleží, 182 zl 10 gr 4 den.
f 47
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na podsedku Jíry Švirgového 55 zl 22 ½ gr. Na to zadržel 2 zl 22 ½ gr a ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Item na vinohradě v hoře Fryzáku, kterejž Jan Miláček drží, 30 zl. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 1 ½ zl.
Item na druhém vinohradě v tejž hoře Fryzáku, kterej Pecha Starej drží, 20 zl. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 1 ½ zl.
Item na louce Martina Horáčka 28 zl. Ty platiti má při Vánocích letha [15]94 po 4 zl.
Item na panu Seboldovi Čačkovi za tři vědra vína prodané
4 zl 15 gr. Pan Zebold Čaček ty 4 ½ zl odvedl tomu sirot[ku] na podsedku Václava Majůvky. Ty když se položiti mají, o tom při gruntě položeno najdeš.

Více se těm sirot[kům] mimo prvnější vyhledání vyhledalo:
Item na Matoušovi Slovákovi, což jim z vinohradu v hoře Fryzáku po neboštíku
f 48
Pavlíčkovi Plachým strejci jejich připadlo 8 zl 20 gr. Ty sou vyšlé peníze a za tímž Matouše[m] Slovákovým zadržalé zůstávají.

Letha [15]94 přijato od Jíry Plachého za grunth a vinohrad v hoře Fryzáku na místě Matouše Slováka 7 zl 4 gr. Z toho dáno (nedopsáno).
Letha [15]94 přijato od Jana Javornickýho za podsedek závdanku na místě Jíry Švirgového 3 zl. Z toho dáno Barboře od hojení, když se popálila, 1 ½ zl a ostatek 1 ½ zl v truhlici zůstává.

Téhož letha [15]94 přijato od Martina Horáčka za louku peněz ročních 4 zl.
Téhož letha přijato od Pinkusky Židovky na místě Matouše Slováka na těch 8 zl 20 gr vejš psaných, neb ona je platiti má, 3 zl.
Téhož letha položil Mikoláš Nejedlíček za vinohrad na místě Jana Miláčka 1 zl.

Jakož jest Václavovi napřed psanému spravedlnosti náleželo 61 zl 3 ½ den, ta spravedlnost jeho pro nestavení se jeho k rejstrům na Jeho Mi[l]ost Pána připadla, z níž Jeho Mi[l]ost vyzdvihnouti ráčil 16 zl 21 gr a ostatek odvedeno 44 zl
12 ½ gr sirotkům nebožštíka Jakuba Kazihracha. A tak týž sirotek tu již žádné spravedlnosti míti nebude.

Od spravení toho statku Václavovi Lethovskému dáno 1 zl
6 gr 1 den.
f 48
Letha [15]95 přijato od Jana Mikoláše Javornického za grunt peněz purgkrecht[ních] 3 zl.
Téhož letha [15]95 položil Martin Horáček za louku 4 zl. Z toho dáno Barboře na díl její 2 zl.

Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Javornickýho 3 zl.
Téhož letha přijato od Martina Horáčka za zahradu peněz
4 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její těch 4 zl.
Více jí dáno na díl její peněz hotových 6 zl.
Barboře též dáno s poručení Její [Mil]osti Paní 4 zl.

Letha [15]97 přijato od Javornickýho za grunth 3 zl.
Téhož letha přijato od Martina Horáčka za zahradu 4 zl.
Téhož letha přijato od Janka Poláka na místě Nejedlíčka za vinohrad 1 zl.
Z toho dáno Kateřině na díl její 4 zl.
Barboře dáno na díl její 4 zl.

Letha 1598 přijato od Jana Javornického 3 zl.
Od Martina Horáčka za zahradu přijato 4 zl.
Od Pinkusky Židovky na místě Matouše Slováka položeno
10 zl.
Od Janka Poláka za vinohrad přijato 1 zl.
Kateřině dáno na díl její 8 zl.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato za grunt od Jana Javornickýho 3 zl.
Též přijato od Martina Horáčka za vinohrad 4 zl.
Od Janka Poláka přijato za vinohrad 1 zl.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 10 zl.

Odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost na s[tatku] n[ebožtíka] Václava Maleny sumy 9 zl 4 gr. Ty jak jim jíti mají, při tom statku se spravíš.
f 49
Barboře též dáno na díl její z hotových peněz 4 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Martina Horáčka za louku ostatních peněz 4 zl. A tak ji zouplna docela zaplatil.
Od Jana Javornického přijato za grunt 3 zl.
Od Pavla Černého za vinohrad na místě Pechovém položených přijato 1 zl.
Do statku Jakuba Kazihracha po Václavovi zběhlým podli odvodu dáno 4 zl.
Od Václava Majůvky za g[runt] prvních peněz 3 zl.
Kateřině dáno na díl její 3 zl.
Barboře dáno na díl její hotových peněz 7 zl.
Od Janka Poláka za vinohrad přijato 1 zl.

Jakož Jírovi Smutných ze Lhoty náleželo po Barboře manželce jeho dílu jejího sumy 35 zl 26 gr, takové peníze odvedl Mojžíšovi Danielové[mu] synu za dluh svůj 8 zl, kteréž sobě týž Mojžíš Žid po letech vyzdvihovati má. A tak týž Jíra Smutný ani Barbora žena jeho tu žádné spravedlnosti nemají. Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek po s[vaté]m Řehoři na zámku Strážnici letha 1601.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Pavla Břouška za grunt 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Mojžíšovi Židu na dluh ut s[upr]a.

Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato od Jakuba Kaváně za grunt 1 zl. Ten jest dán Mojžíšovi Židu za dluh.
Od Václava Majůvky přijato z g[runt] 2 zl. Ty přijal Filip z Strážnice na díl Kateřiny ženy své.

Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jakuba Kaváně za grunt 3 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Od Pavla Černého za vinohrad přijato 1 zl. Ten jest vydán Mojžíšovi Danielovýmu na dluh svrchu psaný.
f 49
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Spěváka na místě Jakuba Kaváně za grunt 3 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podle odvodu.
Od Bartoně Režného za vinohrad přijato 1 zl. Ten přijala Kateřina na díl svůj.

Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Matěje Černého na místě Spěváka za grunt 2 zl. Ty jsou dány do statku n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podle odvodu svrchu psaného.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Martina Černého za grunt lonských 1 ½ zl a letoší 1 zl, což učiní 2 zl 15 gr. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Matěje Černého za grunt 2 zl. Dány sou do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Martina Polácha za grunt 2 zl. Odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha.

Podle bedlivého vyhledání našlo se, že náleží Barboře po Martinovi a Janovi bratřích a Kateřině sestře její zemřelých 27 zl 12 gr. Ty jí půjdou až se s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha podli odvodu a Mojžíšovi Židovi suma jejích vyplatí.

Leta 1616 za fojta Jana Prčka Barbora z manželem svým Jírou Pechovým prodali tu spravedlnost Martinovi Polákovi za hotových 4 zl 15 gr. A tak tu nic nemají.