Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Dům Pavla Liljenplota

f 37a

Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých červených sirotčích z klauzuremi v listu 39 ten vejš psaný Pavel má dům svuoj po nebožt(íku) Johannesovi Podhorským, náměstku své(m), mimo zaplacení dluhů téhož Johannesa, což po smrti jeho lidem spraveno jest, za summu 1519 zl 22 gr 2 den koupenej. V tej summě náleží Janovi, sirot(ku) nebožt(íka) Linharta Remše, mimo první jemu ku právu složení od letha 89 při Vánocích dopláceti po 100 zl ještě 1139 zl 10 gr.
A zvláště mimo tu summu, kteráž do toho 1519 zl 22 gr 2 den vejš psaných potažena není, povinen jest Pavel Liljenplot témuž Janovi, tak jakž zápis knih starých již jmenovaných v listu 35 položeno jest, podle jemu od nebožtíka Linharta Remše otce jeho nejmíněji 200 zl naučení, všakž sobě bez ublížení pomaly, jakž se toho potřeba pozná býti, pokládati má.
Týž náleží na tom domě sirotkům nebožt(íka) Johannesa Podhorskýho, což mimo splacení dluhu ještě pozůstalo 380 zl 12 gr. Ta spravedlnost jim jíti má po vybrání summy f 37b
Janovi Remšovému náležité též po 40 zl, tak jakž zápis v týchž knihách starých v sobě šíře obsahuje a zavírá.
Rukojmě zadosti tomu učinění Jiřík Hleděnej, Jan Sokol, Jakub Bernart, Jan Skřička, Matouš Urbanů, Václav Bzeneckej, Matěj Gergel a Jakub Vlach S R S A N.

Na to jest od Pavla dotčeného položeno toto:
Letha 1590 položil 100 zl.
Letha 1593 položil 50 zl.
A letha 1594 položil 20 zl.
Pars těch peněz témuž Janovi Remšovému položených učiní 170 zl.
A mimo to do letha 94 od letha 1589 za týmž Pavlem témuž Janovi summy náležitej zůstává zadržalé 430 zl.
A ostatek podle napřed psaného poznamenání, což témuž Janovi a sirot(kům) nebožt(íka) Johannesa Podhorskýho náleží dopláceti od letha 95 při Vánocích po 100 zl, dokudž Jan svej summy nevyzdvihne. A po vyzdvižení summy jeho sirot(kům) Johannesa Podhorskýho po 40 zl pořadně pokládati povinen bude.

f 38a
Jakož jest se podle napřed psaného vyhledání našlo, že Pavel Liljenplot za leto 90 a 93, též 94 položil na summu napřed psanou 170 zl a dopláceti zuostává od letha 95 1345 zl 22 gr 2 den, na kteroužto summu, jakž vejš dotčeno, jest zadržel do letha 94 430 zl. Jeho Milost Pán prohlídajíc k tomu, že ten Pavel v nemalých dluzích po n(ebožtíku) Linhartovi Remšovi zuostalo a jich sám z svého měšce bez vej(h)ražky platiti musil, v tom jemu tuto milost ráčil

21

učiniti, aby tu summu všecku, totiž 1349 zl 22 gr 2 den, tak jakž se svrchu píše, od letha 95 pořadně po 100 zl na rathauz pokládal.
A mimo to tolikéž položiti má za rok 94, neb nepoložil než 20 zl, 80 zl a tak se jemu dáti dostane při Vánocích letha 95 180 zl.

Leta 95 a 96 položil Pavel Linjenploth Janovi Remšovi peněz purgkrechtních 280 zl.
Leta 97 položil Pavel Linjenploth Janovi Remšovi peněz purgkrechtních 100 zl.

Ten duom odveden k správě ouřadu na rathauz.