Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Blažka Ptáčníka

f 161a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 71 Blažek nadepsaný koupil podsedek svůj od Zuzanny Metelkové za 44 R.
Závdanku a jedny roční peníze nahoře psaného letha vyplnil
7 R a ještě dopláceti zůstává dotčenej Zuzanně Metelkovej
37 R. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 3 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinností panských k témuž gruntu náležitých Blažek Polák Vodislavský a Mikoláš Krmelínskej R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Blažek vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Zuzaně Metelkové 3 R.
Letha [15]95 položil Blažek Ptáčník za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Ty sou vydány Zuzaně Metelkové.
Letha [15]96 položil Blažek Ptáčník za grunth svůj Zuzaně Metelkovej 3 R.
Leta [15]97 položil Blažek Ptáčník za grunt Zuzaně Metelkovej 3 R.
Leta 1598 položil Blažek Ptáčník za grunt svůj peněz ročních Zuzaně Metelkové 3 R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Blažek Práčník za grunt 3 R.
Z toho vzal Tomáš Kunovský na místě ženy své, dcery n[ebožky] Zuzany Metelkové 1 R, Kateřina
f 161b
Česnečková na místě muže svého, syna n[ebožky] tejž Metelkový 1 R a Zuzana, dcera n[ebožky] Zuzanny Metelkové 1 R.
Zůstává se ještě těm nápadníkům z toho gruntu vyplniti od leta 1600 summy 19 R, přijde na každýho po 6 R 10 gr.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého Kuna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Blažkovi Ptáčníkovi, [prodala grunt] Janovi Stolařovi za summu 44 R. Závdanku dal jí 3 R, ostatek platiti má od letha 1600 při Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jirgl Krejčí a Jakub Kolář S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela položil Jan Stolař za grunt svůj 3 R.
Z toho ujal Tomáš Kunovský na díl ženy své 1 R, Kateřina Česnečková 1 R a na dítě Zuzany, dcery n[ebožky] Metelkové, též nebošky, zůstává při ouřadu 1 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan Stolař prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Chodurovi za summu 44 R. Závdanku jemu dal 4 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Matouš Podmanický a Daniel Skutecký S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Václav Chodura 2 R.
Z toho vzala Kateřina Česnečková 1 R a na dítě n[ebožky] Zuzanny dcery Metelkový při ouřadu zůstává 1 R.
Jakož náleželo na tomto gruntě Tomášovi Kunovskýmu 5 R
10 gr, ty jest prodal Václavovi Chodurovi za hotových 1 R
7 ½ gr. A což Janovi Stolařovi na posledních penězích náleželo 2 R, ty jest Václavovi Chodurovi pustil.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Václav Chodura za grunt 20 gr.
Ty přijala Kateřina Česnečková.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Václav Chodura za grunt 2 R.
Z toho dáno Česnečkovej 1 R a na dceru n[ebožky] Zuzany Metelkové zůstává při ouřadě 1 R.
Ten jest vydán dceři n[ebožky] Zuzany Metelkovej.
f 162a
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Václav Chodura za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Česnečkovej 1 R a na dceru n[ebožky] Metelkový do truhlice sirotčí dáno 1 R.
Ten jest dán dceři n[ebožky] Zuzany Metelkovej.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno Václavovi Chodurovi, aby podsedek ut s[upr]a požár při každých Vánocích toliko po 1 R doplácel.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového ouřad předměstský prodali podsedek pozůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Chodurovi Jírovi Ostravskému za summu 15 R bez závdanku. A ten Jíra Ostravský opravíc ten podsedek prodal zase Melicharovi Bohuslavskému za 17 R 15 gr. Závdanku jemu dal 2 R 15 gr a platiti má od letha 1610 při Vánocích po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukoj[mě] Martin Sládků a Kryštof Tichý z Olomouce
S.R.S.A N.
Z toho podsedku náleží těmto:
Česnečkovej a dceři n[ebožky] Zuzanny Metelkovej 9 R 10 gr, jíti mají každej po 1 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Chodury posledních peněz 5 R 20 gr.

Letha Páně 1611 za předního konšela Simeona Vítkového Melichar Bohuslavský prodal týž grunt svůj Šimkovi Ležnickýmu za summu 21 R. Dal jemu závdanku 5 R 15 gr, platiti má od letha 1611 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Drahotoušský a Pavel Zelenka S.R.S.a N.
Téhož letha a za předního konšela ut sup[ra] Šimek Ležnický položil za grunt 1 R.
Ten zůstává při ouřadu předměstským.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Šimek Leznický za g[runt] 2 R.
Zuostávají při ouřadu.
Letha [1613] a za předního konšela ut s[upr]a položil Šimek Leznický za g[runt] 2 R.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil za g[runt] Šimek Leznický 2 R.
Ty zůstávají při právě.
f 162b
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek Leznický položil za grunt do tohoto statku 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek Leznický položil za grunt peněz ročních 2 R.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Šimek Leznický položil za grunt peněz ročních 1 R 15 gr.
Náleží s[irotku] n[ebožtíka] Václava Chodury, který jest v Kněždu[bu].
Pustý

Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového prodán jest grunth svrchu psaný Janovi Dobroslavskýmu za summu 44 R bez závdanku, placením po 2 R. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Melichar Bohuslavský a Bartek Fryštacký S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgkmistra Martina Jankhy Jan Dobroslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Balcara 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Dobroslavský položil za grunt 1 R.
Ty zůstávají při právě.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Dobroslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Balcara 1 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Dobroslavský položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Balcara 1 R.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jan Dobroslavský prodal týž gr[unt] ut s[upr]a Janovi Macháčkovi za summu 30 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 3 R, placení každoročně po
2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. A což Jan Dobroslavský na gruntě ut s[upra] vyplatil, to jest Janovi Macháčkovému pustil.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Dobroslavský a Martin Rachovský S.R.S.a N.
f 163a
Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho z povolením uro[zeného] a statečného rytíře p[ana] Jana Kluga, tehdejšího ouředníka panství strážnicského, jest gr[unt] ut s[upr]a po odchodu z něho Jana Macháčkového,

aby k spuštění nepřišel, zase prodán Jakubovi Volfovi za summu
40 R, placením každoročně při posudcích po 2 R. Odevzd[án] za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gr[untu] a povinnosti všelijaké JHM i obecní Bartek Fryštacký a Sigkmund Kulhánek SRSaN.

Pusté

Letha Páně 1720 d[ne] 5. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních jeho vystavíce grunt ut supra Jiřík Myslík z holého a pustého místa zemřel, takový nemohouce po něm pozůstalá vdova Alžběta vystavěti po tom ohni v roku 1718 vzniklém, prodala jej Martinovi Machálkovi mladému za hotových 15 zlr, kterýžto peníze toliko za vystavení se počítají. Pročež se mu nyní připisuje týž grunt za vlastní, placením ostatní summy verunkovej p[e]r 40 zlm ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut sup[ra].
f 163b
Přípis Antonína Kin

Leta Páně [1]765 dne 23. Julii za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Václav Polešák na radní dům a uctivě žádal, aby tento od Martina Machálka zhandlovaný dům nemajíce připsané jeho zeťovi Antonínovi Kinovi právně připsán byl. Na kteroušto žádost, však s tou vejminkou, aby on zeť contrib[uci] 3 zlr 53 kr, Židovce Benjamince 35 zlr dluhu zaplatil a oce svého i z manželkou až do jejich smrti v tom domu zachoval. Kdyby ale spolem porovnat [se] nemohli, on zeť Anton Kin jemu Václavovi verunku, kterou Ventzel Polešák na své peníze vystavjet může, nápomocný v práci býti má. Pročeš se jemu z tyma na tom
f 164a
domě podlužnýma a ubci městské patřící verunkama p[e]r 40 zlm při posudcích po 2 zlm ročně platiti povinen bude za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] povinností p[an] Joseph Svoboda a p[an] Karel Večeřa. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a roku ut supra.

Přípis Martina Smaženky

Leta Páně 1780 dne 14. mněsíce Novemb[ris] za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času pozůstanouce po smrti neb[ožtíka] Antonína Khina dům ut supra bez hospodáře, takový k dobrému sirotka po něm pozůstalého obvzláštně z ohledu, aby týž grunt nepustl, neb jiným spůsobem

skrze neštěstí ohně v skázu nepřišel, quanti plurimi na rathúzi mněsta Strážnice se odprodal Martinovi Smaženkovi za summu dvě sta rýnských. Pročež se jemu Martinovi Smaženkovi ze vším právem za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení král[ovských], vrchnostenských i mněstských povinností pan František Gatty a pan Karel Večeřa S.R.S.V.a N. Verunkovej summy jest 40 zlm po 2 zlm k splac[ení].
f 164b
Přípis Jana Stojana

Leta Páně 1780 dne 17. mněsíce Novemb[ris] za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Smaženka grunt ut supra po neb[ožtíku] Antonínovi Khinovi licitando na rathúzi ukoupený, nechtíce jej délej držeti, odprodal ho Janovi Stojanovi za summu dvě sta a dva rýnské hotových peněz. K tomu když on Jan Stojan taky i tu na gruntě tom vězící verunkovú summu p[e]r 40 zl mor[avských] k splacení po 2 zl mor[avských] ročně obci mněstskej patřící na sebe přejal, grunt ten ze vším majícícm právem se jemu Janovi Stojan za vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i mněstských povinností pan Ignác Košvic a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

(Poznámka tužkou)
No 414 r[oku] [1]813 Jiří Jančar, který je t.r. prodán Tom. Jamnýmu handlem