Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Jakuba Kulicha

f 193a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purkrechtních bílejch v listu 99 nadepsaný Jakub drží grunth svůj, kterejž jest frejmarkem od Tobiáše syna Jurkovýho dostal.
A tak jej podle téhož zápisu ut s[upr]a zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný má.

Leta 1597 Jakuob Kulich prodal svrchu psaný podsedek Václavovi Dvořákovi Slezákovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek summy spláceti má od leta [15]97 po 4 R až do vyplnění summy.
Předních peněz náleží na tom gruntě literátům strážnicským, kteréž sou od toho Jakuba Kulicha koupili 28 R.
Holomkovi Židu za dluh n[ebožtíka] Jakuba Kulicha 12 R a Abrahamovi Holomkovému zeťovi 4 R. Nedostalo [se] Holomkovi Židu těch 12 R, sou jemu ukázány na statku Jakuba Kulicha ve Starém městě.
Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Linhart Suchánek, Macek Polášek S.R.S.a N.
Leta 1597 položil Václav Dvořák za grunt svůj peněz purkrechtních literátům stráž[nickým] 4 R.
Leta 1598 položil Václav Dvořák za grunt svůj literátům strážnicským 4 R. Acth[um] za purgkmistra Matyáše Prahenusa.
f 193b
Leta [15]99 Tomáše Graus purgkmistr spolu s pány svými radními prodal podsedek zůstalý po zlé paměti Václavovi Dvořákovi Janovi Švejcarovi Vlachu za summu 60 R. Závdanku položil, kterýž přijal p[an] purgkmistr a páni na obci 8 R, ostatek dopláceti má od leta [15]99 po 4 R při každých Vánocích až do vyplnění té summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení a povinnosti J.M. Páně Linhart Suchánek, Macek Polák S.R.S.N.
Téhož leta ut s[upr]a za purgkmistra Tomáše Grausa položil Jan Vlach za grunt svůj literátům strážnickým 4 R.
Ještě jim náležeti bude 16 R.
Holomkovi Židu dluhu 12 R.
Abrahamovi zeti jeho dluhu 4 R.
Obci městské posledních peněz 16 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožumberského položil Jan Vlach literátům strážnickým 4 R.

Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínskýho Jan Švejcar Vlach prodal podsedek ut s[upr]a Matějovi Pláškový[mu] aneb Jakubovi Sýkorovi za summu 70 R. Závdanku je[mu] dal 11 R a ten Jan Vlach pustil Jakubovi, což zaplaceného měl 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Jakub Sýkora prodal zase podsedek svůj Matějovi Pláškovýmu za summu 70 R. Závdanku jemu dal hotových peněz 8 R, ostatek platiti má od letha 1601 při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Vyskočil, Jan Bartošků, Ondra Bartošků S.R.S.N.
A jakož náleželo ještě Jakubovi Sýkorovi na tom podsedku
8 R, ty pustil Matějovi Pláškový[mu]. A tak na tom nic nemá.
f 194a
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Matěj Plášek za grunt literátům 4 R.
A jakož náleželo na tomto podsedku posledních peněz Janovi Švejcarovi Vlachu 10 R, takové peníze prodal Matějovi Pláškovýmu za hotových 1 R 20 gr. A tak týž Jan Švejcar na tom podsedku nic více nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Matěj Plášek literátům 2 R.

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberskýho Matěj Plášek prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Staňka Němcového za summu
70 R. Závdanku jemu dal 5 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Stařický, Lukáš Příborský S.R.S.a N.
Letha a za purg[nmistra] ut s[upr]a položil Jan Němců za grunt literátům strážnickým 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Jan Němců za g[runt] literátům strážnickým ostatních 4 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho puštěno od pana ouředníka Janovi Němcovýmu placení tohoto podsedku po
3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan Němců Davidovi Holom[kovi] prvních peněz 3 R.

Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa Jan Němců prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Doškovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 5 R, od leta 1611 platiti má při posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Chytroška, Ondra Řehových S.R.S.N.
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Václav Došků peněz ročních Davidovi Holomkovému strejci 2 R.

Letha 1612 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Václav Došek prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Lhotskému za summu 63 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha 1612 po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za opravu gr[untu], placení a povinnosti J.M. Páně Lukáš Příborský, Bartoš Janových, Jan Pišťák a Petr Sojka S.R.S.N.

f 194b
Letha 1612 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Lhotský za grunth Davidovi Holomkovi 3 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Jíra Lhorský za grunt Davidovi Holomkovi 3 R.
Letha Páně 1614 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Lhotský za grunt Davidovi Holomkovému 3 R.

Téhož letha ut s[upr]a Jíra Lhotský prodal grunt ten se vším příslušenstvím Matějovi Porubskému za summu 93 R. Závdanku dal Matěj Jírovi Lhotskému 9 R, platiti jej má rok po roku počna leta 1615 po 3 R. Na tom gruntě náleží obci městské strážnicské 16 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Syla, Petr Sojka, Jan Drahotoušský a Jiřík Lhotský S.R.S.N. Ac[tum] za purgkmistra Bartoloměje Šlechty.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty Matěj Porubský položil za grunth obci městské 3 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského Matěj Porubský položil za grunt obci městské 2 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Matěj Porubský položil za grunt obci městské 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Matěj Porubský položil za grunt obci městské 2 R.

Pustý

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho z jistého povolení J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, ten grunt nadepsaný prodán jest Václavovi Měšťánkovi za summu 60 R bez závdanku, placení každoročně počnouc letha 1640 po
2 R obci městské. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Řehoř Vítků a Pavel Bohunský S.R.S.N.
f 195a
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho prodal Václav Měšťánek ten grunt ut s[upr]a zase Thomášovi Chudému za summu 64 R. Závdanku dal hned při odevzdávce Měšťánkovi 4 zlm, ostatek summy má každoročně obci městské po 2 zlm zplacovati. Odevzd[án] za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Václav Měšťánek a Adam Moravec SRSaN.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho po zemřetí Thomáše Chudého pan purgkmistr a páni prodali jsou grunth ut supra, aby do konce k spuštění nepřišel, Václavovi Trubeckému za summu 64 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jan Hák a Řehoř Veselský S.R.S.a N.R.
Leta 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] t[oho] r[oku] podle poručení vrchnosti, poněvadž Václav Troubecký také vyhořel, jest jemu polovici sraženo a upouští se jako jiným sousedům, totiž
32 zlm.

Letha 1672 dne 19. Januarii Václav Trubecký nemohouc pro sešlost věku svého jak panský, tak obecní povinnosti zapravovati, takový grunt prodal jest zlepšíc týž grunt Martinovi Blahounkovi za summu 70 zlm, platíc ročně po 2 zlm.
f 195b
Závdanku položil 2 zlm, k tomu též Václav Trubecký z dobrý vůle svý Martinovi Blahounkovi z summy ut supra upouští
10 zlm, které jemu za zaplacený se připisují. A tak týž grunt tomuž Martinovi Blahounkovi za volný a svobodný se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a všeliké povinnosti panské i obecní Šimon Šilha a Jan Glogar S.R.S.P.a N.R.
Též Václav Trubecký předních peněz k dobírání míti bude
20 zlm, ostatní pak summy obci.

Letha Páně 1694 dne 26. Martii za purgkmistrovství pana Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho předepsaný grunt ležíce pustý od rebelantův skažený, takový k vystavení ujal sobě Jakub Chrap, který jemu taky se připisuje v tej summě jak nahoře, totiž 70 zlm, a odevzdává za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu Jiřík Netolička, Martin Zábřežský S.R.S.N. Placením ročně po 2 zlm nápadníkům po vyjitím polhocení. Stalo se dne a letha ut supra.
f 196a
Letha Páně 1698 dne 19. Aprilis za purgmistra p[ana] Johannesa Khateho (= Gatty) a spoluradních jeho z dovolením náměstka milost[ivé] vrchnosti Jakub Chrap prodal svůj grunt ut supra Frantzovi Rousenovskému za summu 70 zlm. Závdanku jemu dal za vystavení 5 zlr 30 kr, které na summě hlavní se nesrážejí, ostatní povinen bude platit nápadníkom ut supra při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gr[untu] Martin Kučera a Martin Zábřežský S.R.S.V.N.
Na tom gruntě náleží nápadníkom, totiž:
Předních peněz obci městskej 38 zlm.
Václav[ovi] Trubeckému 20 zlm.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Blahúnka 12 zlm.

Letha Páně 1745 dne 9. Februarii za purgkmistra ten čas opatrného pána Eliáše Grögra a spoluradních toho času Tomáš Polešák před právem purgkmistrovským stojíce jest se

přihlásil, že svůj dům ut supra, který od Tobiáše Žilky koupil, on Tobiáš ani Tomáš Polešák připsanej neměl, ze svej dobrej vůle za šedesáte rýnských Janovi Ježkovi za ho-
f 196b
tový odprodal, že pak na tom gruntě vejrunkový peníze 70 zlm se nalezlo, s tej summy 6 rýnských Janovi Ježkovi Tomáš Polešák jest odpustil a jemu Tomášovi Polešákovi 54 zlr složiti povinen bude. Přijmouce takovou summu prodavač, kupujícího in optima forma juris quituje a prozna činí, pročež Janovi Ježkovi takovej grunt za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává.
Za rukojemě za zvelebení toho domu a placení všelijakých dáněk jak královských, vrchnostenských i obecních dožádal sobě pana Šebastiana Mlýnka radního, pana Matouše Svinku. Actu[m] u přítomnosti obojí strany anno et die ut supra.
f 197a
Přípis domu Cassimira Sedláka sub Nro.250 v Německej ulici ležící

Letha Páně 1771 dne 30. Julii za purgmistra pana Carla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního nahoře psaný Cassimir Sedlák a slušně přednesl, kterak on dle testamentu od svej milej manželky Anny učiněného a právně publicirovaného dům v Německej ulici vedle Šimona Hubky a Jozefa Komínka zdědil. Nemajíce ale ona neb[ožka] manželka Anna ten sobě právně připsaný, pročež uctivě žádal, aby jemu Cassimirovi Sedlákovi pro pořadnost práv městských z řízení cís[ařsko] král[ovského] právně připsán byl. Pročež se jemu za jeho vlastní a volný, dědičný spolu i s tím od starodávna majícím právem a podlužnýma obci městskej verunkovýma penězi p[e]r 78 zlm
f 197b
připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opatrování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnosten[ských] a městských [povinností] p[an] Frantz Gatty a p[an] Johan Karásek. Stalo se u přítomnosti p[ana] Johannesa Wainera jakošto p[ana] otca neb[ožky] manželky Cassimira Sedláka dne a roku ut supra.

Přípis Andrisa Koziny

Leta Páně 1778 dne 4ho měsíce listopadu za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Casimir Sedlák grunt ut supra po manželce svej Anně rozenej Wainerce prostředkem testamentu odporučený a pořadně připsaný, takový (kúpíce on sobě grunt jiný na Oujezdě N. purgrechtu 4 od Václava Černého a nechtíce dvě břemena znášeti) odprodal Andrisovi Kozinovi za summu tři sta čtyricet rýnských, kdežto prodavač ihned 280 zlr k rukám svým jest přijal, ostatních
60 zlr ale od zápisu tohoto kupcovi do dne a roku bez všeho

interessu zhověti se zavázal. S tím tehdy grunt tento i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 70 zlatých moravských k placení po 2 zlm ročně kam přináleží se jemu Andrisovi Kozinovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, za placení všelikých král[ovských], vrchnost[enských] a městských povinností pan Ignác Košvitz a p[an] Jozef Svoboda S.R.S.V.a N.
f 198a
Přípis Františka Příkaského

Leta Páně 1787 dne 19ho měsíce března za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce nebošt[ík] Andris Kozina grunt ut supra sobě pořadně připsaný, takový když dne 23. měsíce Junii [1]779 ab intestato zemřel, dle inventáře dtto 18. Septembris [1]786 vyhotoveného na manželku po něm pozůstalú vdovu Rozáliu, rozenú po Sýkorovi, v ceně šacovní za 400 zl ří[š]ských jest právně připadl. Kterážto nedajíce jej sobě purgkrechtně připsati, týž grunt neb dům prostředkem poslední vůle svej neb poručenství v šacovní summě čtyri sta a padesáte rýnských legirovala manželi svému poslednímu Františkovi Příkaskému, jenž z též summy dle řečeného 30ho Septembris [1]786 vzdělaného a pod datum 5ho Octo[bris] [1]786 publiciro[vaného] následovně v sílu a moc vzrostlého poručenství takto vyplatiti má, totiž:
dceře Anně Marciánce z 1ho manželstva 100 zlr,
dceře Rosalii Kozince z 2ho manželstva 100 zlr,
dceře Kláře Příkaskej z 3ho manželstva 82 zlr,
spolu 280 zlr, ostatek sobě za manželský podíl 100 zlr, na zaplacení jistého dluhu skrze něho anticipirovaného p[e]r
20 zlr, pak na zaplacení pohřebních a právních outrat poraziti má 50 zlr, summa vyplatí 4560 zlr. Což přislíbíce on František Příkaský, tak jak skrze nebošku manželku jeho pořízeno, vykonati a mimo toho summu verunkových peněz p[e]r 70 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přijati, grunt tento ze vším od starodávna majícím právem se jemu Františkovi Příkaskému
f 198b
za jeho vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i městských povinností p[an] František Králík a p[an] Anton Ferdini S.R.S.V.a N.
Přitom nynější držitel gruntu František Příkaský, jemužto manželka jeho nynější Kateřina, rozená po Martinovi Ráčkovi, devadesát rýnských říšských na hotovosti v ruky odevzdala, strany takových 90 zlr ujištění dává, že ona v krátkém neb dalším časi je na domě tomto k pohledávání míti bude. Actum ut supra.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 162 Fr 40 Kr, welche hier primo loco für das Stadt Strassnizer Waisenamt vorgemerket worden.
De sessione 9te Septembris [1]797. Prat.