Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Holého

f 44a

K tomu statku sou sirotci 4, totiž Zuzana, Anna, Kateřina, Alžběta a Johanka mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na podsedku 6 Johanky mateře jejich 90 zl.
Na vinohradě v Růžennej Antonína Vlacha zedníka summy
120 zl. Závdanku dáti má 34 zl a platiti od letha 1604 podle ourody po 10 zl.
Na vinohradě v Šumědi Lidy Sýkorky na předměstí 8 zl 15 gr, placení podle ourody od letha 1603 po 1 zl 15 gr.
Summa všeho statku 218 zl 15 gr.

S toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Na zámek do důchodův za ryby 2 zl.
Rybářům strážnickým dluhu 8 zl.
Tomášovi Baštových 3 zl.
Viktorinovi za 4 m[ěřice] žita po 26 gr – 3 zl 14 gr.
Cihlářce dluhu 15 zl.
Do Lideřovic kopáčům za kopání vinohradu 2 zl.
Janovi Ševcovému 1 zl.
Geršlovi Židu za barchan k pohřbu 3 zl 3 gr.
Bartošovi Písaři 1 zl.
Janovi Žamberskému 1 zl.
Poláčkovi, co mezi Židy vodu nosí 1 zl.
Anně Cigeně dluhu 2 zl.
Summa dluhů 42 zl 17 gr.
f 44b
Zůstává čistého statku mimo dluhy summy 175 zl 28 gr.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému po 35 zl 5 gr 4 den.

Johanka na díl svůj přijala podsedek v 90 zl. S toho sobě srazila dílu svého 35 zl 5 gr 4 den a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého sirotkům 54 zl 24 gr 3 den, placením od letha 1604 po 5 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za plesníka Lukáše Rybáře přijato závdanku od Anthonína Vlacha za vinohrad 34 zl.
Od Lidy Sýkorky přijato za vinohrad 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky přijato od Johanky za g[runt] 5 zl.
Od Anthonína Vlacha za vinohrad přijato 6 zl.
Od Lidy Sýkorky přijato za vinohrad 1 zl 15 gr.
Z těch příjmů zaplaceno dluhů všech 44 zl 2 gr.
Více zaplaceno dluhu Martinovi Hopnerovi za sukno z dílů sirotčích, kterejžto dluh našel se po rozdílu statku 1 zl
6 gr.

Letha 1608 za plesníka Václava Veselskýho přijato od Floriána Budínského za říku 2 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 zl.
Jakož náleželo Zuzanně dílu jejího summy 35 zl 5 gr 4 den, taková spravedlnost její za příčinou, že své vůle užívala a k rejstrům se nestavěla, na Jeho [Mil]ost Pána připadla, má se k ruce Jeho [Mil]osti vyzdvihovati.
Po Zuzanně zběhlé k ruce panské přijato 1 zl.
f 45a
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Antonína Vlacha za Růženou 2 zl.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Floriána Budínského za g[runt] 3 zl.
Z toho dáno Kateřině na díl její 3 zl a po Zuzaně sirotku zběhlým k ruce panské 2 zl.
Letha 1611 přijato od Floriána Budínského za g[runt] a řeku lonských 3 zl a letoších za rok 1611 5 zl, což všeho učiní
8 zl.
Z toho dáno k ruce panské po Zuzaně s[irotku] zběhlým na díl její 2 zl 20 gr, Kateřině dáno na díl její 5 zl 10 gr.
Od Oldřicha Vlacha na místě Antonína Vlacha za vinohrad v Růžené položených přijato 3 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Voldřicha Vlacha za vinohrad 2 zl.
Od Adama Čunka na místě Floriána Budínského 3 zl.
Z poručení J.M.Paní dáno Zuzanně na mentlíček 8 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Voldřicha Vlacha za Růženou 4 zl.
Od Adama Čudneka za grunt přijato 7 zl.
Z toho dáno Zuzanně ostatek na zaplacení mentlíčka z poručení J.M.Paní 1 zl.
Alžběta zemřela a dílu svého po sobě zanechala summy 35 zl. Ta spravedlnost připadla na Annu, Zuzannu a Kateřinu sestry její, přijde každé toho nápadu po 11 zl 20 ½ gr.
Leta 1614 za plesníka Floriána Fitule přijato od Voldřicha Zedníka za vinohrad těm sirotků[m] 3 zl.
Od Adama Čudneka za grunt na ty sirotky 5 zl.
Z poručení JM Paní vydáno Anně sirotku 8 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Adam Čednek položil s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Od Voldřicha Zedníka za vinohrad přijato peněz 2 zl.
Letha 1616 za plesníka Floriána Fitule Jan Svoboda položil s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Holého 5 zl.
Od Lukáše Prokšového za vinohrad na místě Voldřicha Zedníka 2 zl.
Z toho dáno Kateřině 4 zl, Zuzanně 1 zl 15 gr, Anně 1 zl
15 gr.
Anna ušla ze dvora podvakrát, když ji hledali, utratili z peněz jejích 24 gr.

f 45a
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody týž Jan Svoboda položil za grunt a říku peněz ročních 5 zl. Ty sou vydány Zuzanně, když se měla vdávati.
Od Václava Chládka za vinohrad v Růženné hoře přijato 4 zl. Ty sou také vydány Zuzanně, když se měla vdávati.
Více dáno Zuzanně na vyšlou spravedlnost, což za JM Pánem bylo, a dáno jí obilí, totiž rži 15 m[ěřic] za 6 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od téhož Jana Svobody přijato peněz za grunt a říku 5 zl.
Od Vácslava Chládka za vinohrad v Růženné přijato 4 zl. Dáno z nich Zuzanně na díl její 2 zl a Kateřině též 2 zl.
Více z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 5 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její a dáno jí rži 10 m[ěřic].
Leta Páně 1620 za plesníka Jana Svobody vydáno Anně, když se měla vdávati za Šimona Hrázného, s tím, což poslům dáno, když ji hledali, jak ze dvora ušla, totiž 7 zl. Ac[tum] 2.Februarii a dány jí peníze hotové.
Více přijato na vyšlou spravedlnost z důchodů JM Páně 5 zl. Ty sou vydány Anně na díl její a dáno jí obilí.