Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Jíry Šoustala

f 135a

Letha Páně 1587 Jíra Šoustalů koupil jest grunth pustej z půl lánem roli po nebož[tíkovi] bratru svým za 82 zl. I nachází se, že jest dílu Barbory sestry své od Macka Rosového švagra svého skoupil 62 zl. A ostatek 20 zl ten Jíra Šoustal dílu svého sobě srazil, a tak jej již do letha [15]93 zouplna zaplatil.

Letha 1595 Jíra Šoustal prodal grunth svůj nahoře psaný z půl lánem roli, se dvěma koňmi i jiným k tomuž gruntu příslušenstvím, též i s polovicí osetím za sumu 200 zl Janovi Hulínskému. Závdanku témuž Jírovi Šoustalovi Jan Hulínský položil 30 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 6 zl. Ta summa všecka náleží Jírovi Šoustalovi. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Bartoň Husák, Ondra Klimšů, Jan Tomků, Matěj Křižanů, Jíra Sovka, Jíra Urbanů, Jíra Šavrňů, Bartoň Martinků R.S.N.
Letha [15]95 položil Jan Hulínský za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 6 zl. Ty přijal Jíra Šoustalů.
f 135b
Letha [15]96 položil Jan Hulínský za grunth peněz purgkrechtních Jírovi Šoustalovi 6 zl.
Letha 1597 položil Jan Hulínský Jírovi Šoustalovi za grunt 6 zl.
Leta [15]98 položil Jan Hulínský za grunt svůj Jurovi Šoustalovi 6 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Hulínský za grunt svůj Jírovi Šoustalovi zl R.

Letha 1600 za fojta Martina Liškova Jan Hulínský prodal grunt z půl lánem roli, ze dvěma koňmi, z vozem, z pluhem, z bránou a jiným hospodářstvím Martinovi Valouchovýmu za summu 200 zl, závdanku jemu dal 20 zl. A jakož témuž Janovi Hulínskému náleželo ještě mimo vzetí závdanku 45 zl, ty jest Martinovi Valouchovýmu pustil a tak na tom gruntě nic nemá. Zůstává ještě dopláceti 140 zl placením od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hulínský, Mikuláš Bartošů, Jan Rabák, Jan Bartoně Křižanového S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin Valachů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šustala 6 zl. Z těch vzala Maruše Šustalové[ho] 4 zl a 2 zl dány do truhlice na sirotky.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Valouchů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 6 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Martin Valouchů skoupil od Jíry Pěnicového díl, kterýž náležel Zuzanně manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Jíry Šoustala, sumy 64 zl, dal jemu za ně peněz hotových 16 zl. A tak ta Zuzanna tu žádné spravedlnosti

nemá a Martin Valouchů nebude povinen platiti od letha 1602 nežli po 3 zl.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Valouchů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl.
f 136a
Letha 1604 za fojta Martina[!] Škeřupového položil Martin Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 3 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Martin Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Martin Valouchů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Martin Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl.
Letha 1612 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl.

Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho Martin Valouchů prodal podsedek svůj s půl lánem roli Janovi Zacharovi za summu 43 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Kozel, Jíra Nováků a Mikuláš Adamů SRSN.
Téhož letha položil Jan Zacharů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šustala 2 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Zacharů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šustala 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Jana Zacharů skoupil všecky peníze na tom gruntě, cokoli na něm dopláceti měl, od Jana Šustalového a zaplatil mu je. Jan Paktů nic nemá a Zacharů Jan má grunt ten zaplacený.

Pusté

Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem prodali od téhož gruntu půl lánu roli Řehořovi Štěrbovému za summu 10 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jura Zapletal a Martin Chropovský S.R.S.A N.

Pustý

47