Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Sirotci nebožt[íka] Lukáše Hubkového

f 53

Jest jich dvý, Jan, Zuzanna a Kateřina mateř jejich třetí. Jan ten jest malý a při mateři svej zůstává, Zuzanna ta jest umřela [a] spravedlnost její na Jana bratra jejího připadla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě v hoře Kuní, kterýž Matouš Paček drží, 105 ½ zl.
Více jim náleží na podsedku Pavla Pěkníkovýho 18 zl.
Item na Jírovi Švehlovi půjčených peněz 4 zl.
A za ručnici 2 zl.
Summa 129 zl 15 gr.
Na to jest dluhu toto k zaplacení:
Item Danielovi Židu za obilí 12 zl.
Item starému Hubkovi půjčených 6 zl.
Pars 18 zl a tak zůstává 111 zl 15 gr.
f 53
Dělíce na tři díly, dostane se na každý díl po 37 zl 5 gr.

Kateřina, mateř těch sirot[ků], spravedlnost svou všech
37 zl 5 gr obci kněždubské prodala, kteráž jim jíti má po zaplacení dluhu po 2 ½ zl. A tak při právě v Kněždubě žádnej spravedlnosti více nemá.
Item Janovi dílu jeho se dáti má, když se dluhy zaplatí,
74 zl 10 gr.
Item z vinohradu po zaplacení dluhu se jemu pokládati má od Matouše Pačka po 2 zl 15 gr.
A z podsedku Pavla Pěkníkového teprva jemu ty peníze půjdou, když jiní nápadníci svou spravedlnost vyzdvihnou.

Letha [15]94 přijato od Jíry Švehlovýho peněz půjčených 4 zl.
Těch 4 zl dány Danielovi Židu na dluh jeho napřed psaný.
Téhož letha [15]94 přijato od Matouše Pačka za vinohrad
2 zl 15 gr. Ty sou dány starému Hupkovi na dluh jeho.
f 54
Letha [15]96 přijato od obci lideřovské za vinohrad 2 zl.
Letha [15]97 přijato od obci lideřovské za vinohrad 3 zl.
Těch ut s[upr]a 5 zl zůstávají v truhlici sirotčí.
Letha [15]98 přijato z peněz obci položených od obce lideřovské z přebraného půl zlatého polovici 7 ½ gr.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od obce lideřovské za vinohrad 2 zl 15 gr. A tak od leta 1600 půjdou vždycky po 2 ½ zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od obce lideřovské za vinohrad 2 zl 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového při posudku dodáno ostatek dluhu Danielovi Židu 8 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od obce lideřovské za vinohrad 3 zl.

Obec kněždubská majíce v tomto statku na vinohradě v Kuní hoře po letech vyzdvihovati všeho 37 zl 5 gr, když týž vinohrad od několika let oulehlí ležel, prodali jednu polovici téhož vinohradu Valentovi Kulovýmu za 20 zl, kteréž aby sobě při právě horenským po letech vyzdvihovali, jim ukázáno jest.

Druhá polovice téhož vinohradu zůstávajíc tolikéž oulehlí, ujali ji Jíra Košík, Pavel Drašťů a Jan Halíků jakožto nejbližší nápadníci po Janovi a Zuzanně, sirotcích napřed psaných, před dojítím leth dospělých zemřelých, aby ji sobě dělali. Na čemž sobě takový nápady své jeden každý porazili a o to mezi sebou náležitě porovnati připověděli. Což by jim pak odjinud mimo ten vinohrad toho nápadu náleželo, to sobě též vyzdvihovati mají.