Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Jiříka Čechova

f 181a

Letha Páně 1563 podle zápisu knih starých purgkrechtních černejch dlouhejch v listu 86 nadepsaný Jíra Čechů koupil ten grunt svůj z říkou od otce svého za summu 11 zl, kderoužto summu zcela a zouplna zaplatil. A tak žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1609 za plesníka Václava Veselského plesník a rybáři prodali podsedek po neb[ožtíku] Jírovi Čechovi Bartoňovi Vyškovskému za summu 26 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Šimek Holešovský a Jan Kavoň S.R.S.A N.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Bartoň Vyškovský 2 zl.

Já Bartoš písař oznamuji tímto zápisem, že jsem prodal k témuž svrchu psanýmu gruntu kus humna za hotovejch 4 zl.

Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Bartoň Vyškovský, přijal je Jan Havránek 2 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Bartoň Vyškovský, přijal je Jan Havránek 2 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Bartoň Vyškovský za grunt 2 zl. Ty přijal Jan Havránek.
f 181b
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule z jistým poručením pana Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka, jakož jest pustá říka po n[ebožtíku] Jiříkovi Čechovi rybáři zůstávala, od kteréž byl podsedek odtržen, takový podsedek jest napoly rozdělen, jedna polovice Bartoňovi Vyškovskému a druhá polovice Janovi Fraňkovi z říkú jest prodána za summu 15 zl bez závdanku, platiti ji má od letha ut s[upr]a po 1 zl a Bartoň Vyškovský též po 1 zl, mimo prvnější vyplacení zůstává 5 zl doplatiti. Co se pak povinnosti JM Páně z těch obou podsedkův dotýče, Bartoň výš psaný bude povinen spolu s jinými podsedníky platy dávati a roboty odbývati a Jan Franěk také spolu s jinými rybáři jak platy, tak také jiné povinnosti odbývati. Odevzdáno jim to za volné a svobodné. Rukojmě za Jana Fraňka Pavel Pikhartů a Jan Kutějků S R S.
Téhož letha ut s[upr]a a za plesníka Floriána Fitule položil Bartoň Vyškovský za g[runt] 1 zl.
Též položil Jan Franěk za svou polovici 1 zl.
Ty oba zlaté přijal Jan Havránek na díl manželky své.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Bartoň Vyškovský položil za polovici svou toho gruntu Janovi Havránkovi 1 zl.
Franěk za svou polovici položil Janovi Havránkovi 1 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Bartoň Vyškovský položil za svou polovici toho gruntu Janovi Havránkovi 1 zl.

Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Bartoň Vyškovský položil za svou polovici toho gruntu Janovi Havránkovi 1 zl.
Jan Franěk položil za rok 1616 Janovi Havránkovi 1 zl.
Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Bartoň Vyškovský položil za svou polovici toho gruntu ostatní 1 zl.
f 182a
Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho Bartoň Vyškovský prodal jest toho půl gruntu Janovi Ištvanovi, kterýž zase týž Ištvan prodal Mikulášovi Lipovskému za summu hotových 55 zl. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Daniel Maleců a Mikuláš Tichý S.R.S.a N.

Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipenského týž plesník na místě obce rybářské prodal gr[unt] Janovi Dvořákovi za summu 1 zl, placení po 1 zl. Ty peníze náležeti budou na rathauz panu páterovi. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu a povinnosti panské a obecní Jiřík Koblížek a Martin Straka S R S N.
Týž Jan položil za grunt panu páterovi Cyprianovi a on přijal 1 zl.
Leta 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového Jan Dvořák položil i za rok 1638 totiž dvojích peněz 2 zl. Ty jest přijal pan Cyprian, farář města Strážnice.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Jan Dvořák položil ročních peněz na kostel strážnický 1 zl. Ten má plesník odvésti.
Leta 1641 za plesníka Jana Macháčkového Jan Dvořák položil ročních peněz 1 zl. Ten přijal plesník ut su[pra].
f 182b
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jan Dvořák prodal gr[unt] svůj Bartoňovi Černohlávkovi za summu 30 zl. Závdanku mu dal 11 zl, ostatek summy má platiti po 2 zl. Odevzdán. Rukojmě Martin Straka a Jiřík Koblížek S R S a N.
Item letha a za plesníka ut s[upr]a položil Bartoň Černohlávek obci rybářský 2 zl. Ten přijal plesník ut s[upr]a.

Letha 1645 za plesníka Václava Měšťánka tak jakož jest týž Bartoň Černohlávek koupený grunt od Jana Dvořáka a sobě za volný a za zaplacený postoupený [měl], zase Matějovi Šimůnkovému postupuje a cokoli na něm zaplatil, to Matějovi Šimůnkovi, totiž 13 zlm, pustil a ostatek, co v summě svrchu psané komu by spravedlivě náleželo, doplatiti bude povinen. A tak za volný jest a svobodný odevzdán. Rukojmě za opravu a placení i jiné povinnosti panské i obecní podstavuje Martina Straku a Štěpána Švacháčka S R N.

Téhož letha Kateřina Lipovská prodala druhou polovici toho gruntu aneb podsedku, jakž nahoře v zápisu stojí, Štěpánovi Švacháčkovi z Líšně za summu 30 zlm. Závdanku položil 4 zlm, kteréž Kateřina Lipovská k své ruce přijala, placení po 2 zlm. A tak jest jemu za volný a svobodný postoupen. Rukojmě za placení a opravu a jiné povinnosti panské i obecní podstavuje Václava Šlechtu a Václava Měšťánka S R N.

Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského Matěj Šimůnek položil peněz ročních obci rybářské 1 zl. Kteréžto Jan Veselský k rukám svým přijal.
Item více položil tenž Matěj Šimůnek obci rybářské peněz ročních a ten přijal Pavel Kunovský 1 zl.
Téhož letha ut s[upr]a položil Matěj Šimůnek peněz ročních 2 zl. A ty přijal Jan Dvořák.
f 183a
Letha Páně 1653 za plesníka Václava Měšťánka prokázal quitancemi Matěj Šimonek, že položil za podsedek svůj 5 zlm, z kterých přijal Jan Dvořák na svůj díl 3 zlm, pan farář předešlý Jiřík Kresta 2 zlm na místě obce rybářské. Více klade při těchto posudcích 1 zl, který obec rybářská přijala, aneb Václav Měšťánek jakožto plesník.

[Na přiložených lístcích:]

Letha 1650 já níže podepsaný známo činím touto škartú Matějovi Šimonovi, že jest mi odvedl peněz z gruntu veruňkových jeden zlatý moravský, které sem jí odvedl panu faráři zdejšímu strážnickému dne 3.Aprilis. Pavel Kunovský

Matěj Šimonek z Rybářské ulice soused položil mně níže psaného placení za řeky farní užívání v roku 1651, tak jakž
náleželo, totiž jedním zlm. Pro důvěření vlastní rukou jsem se podepsal. Actum v domě farním strážnickým 29.Aprile 1651. Kněz Jiří Kresta, farář strážnický m.p.

Letha 1653 já níže podepsaný známo činím, že sem přijal od Matěje Šimonka gruntovních peněz 3 zlaté moravské, kteréžto peníze budu jemu povinen dáti připsati, kdykoli se bude při rejstřích seděti. Pro důvěření toho jemu tuto atestatii od sebe dávám, dne 7.Februarii. Jan Dvořák