Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunt Jíry Švirgového

f 169a

Letha 1594 Jíra Švirgů koupil podsedek svůj z nivou roli od Jana bratra svého, za kderejž zaplatiti má 58 zl 22 ½ gr osobám těmto:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Šimona Hasáka 55 zl 22 ½ gr, ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Item obci kněždubské náleží 3 zl, ty jim položeny bejti mají, když vejš psaní sirot[ci] svou sumu vyzdvihnou.

Letha [15]94 prodán grunth vejš psaný z nivou roli Janovi Mikuláše Javornickýho za summu 100 zl, na kterýž jest závdanku vyplnil 8 zl a tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává nápadníkům nahoře psaným 92 zl, ty pokládati má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 3 zl. Rukojmě za opravu gruntu, splácení, též i povinnosti panské Mikuláš Mravenec, Jakub Soválek, Pavel Slavičínský a Jan Urbanců R.S.N.
f 169b
Letha [15]95 položil Jan Mikoláše Javornického za grunth peněz purkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Javornický za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Javornicský za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil Jan Javornicský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimona Hasáka 3 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Javornicský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka
3 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Javornický za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 3 zl.

Téhož letha ut s[upr]a Jan Javornický prodal grunt svrchu psaný Pavlovi Břúškovi za 100 zl. Závdanku jemu dal 7 zl a jakož Janovi Javornickému 13 zl na tom gruntě zaplaceného měl, ty jest Pavlovi Břúškovi pustil a tak tu Javornický nic nemá, ostatek platiti má od letha 1601 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Slavičínský, Pavel Břúška, Jan Kladivo S.R.S.A N.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Pavel Břúšek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 1 zl 15 gr.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Pavel Břoušek prodal podsedek s nivou a s polovicí osetí na ní Martinovi Polákových za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 10 zl a pustil jemu týž Pavel, což zaplaceného měl 10 zl 15 gr. A tak zaplaceného míti bude Martin Polák 20 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha 1602 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Kaváň, Martin Sedal, Jan Červenka, Jakub Haža S.R.S.A N.

f 170a
Letha 1602 za fojta Martina Černého Martin Polákových prodal podsedek svůj s nivou Jakubovi Kaváňovi za summu
100 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr Kavaník, Pavel Slavičínský, Jakub Haža, Jan Šontrk S.R.S.N.
Téhož a za fojta ut s[upr]a položil Jakub Kaváň za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jakub Kaváň za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jakub Kaváň za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 3 zl.

Letha 1607 za fojta Martina Remšova ouřad kněždubský prodali podsedek ut s[upr]a požár s nivou k němu přináležející, zůstalý po neb[ožtíku] Jakubovi Kaváňovi, Matějovi Černýmu za summu 56 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Majula, Mikuláš Trojanců S.R.S.A N., též Jan Trávníček.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Matěj Černý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 2 zl.
Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Matěj Černý za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Matěj Černý za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Matěj Černý za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 2 zl.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce prodal Matěj Černý podsedek ut s[upr]a Martinovi Poláchovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Jan Prček, Matěj Durnů, Martin Kotlášek, Mikula Trojanec S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Polách za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hasáka 2 zl a skoupil od Jana Kavoně z Strážnice, což je[mu] po s[irotcích] n[ebožtíka] Šimka Hasáka odvedeno bylo a do s[tatku] n[ebožtíka] Jakuba Kazihracha přicházelo 20 zl 22 ½ gr za hotové 4 zl. A tak ještě Martin Polák zůstává dopláceti
27 zl 7 ½ gr, placením od leta 1622 po 2 zl.
f 170b
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Martin Polák skoupil od Jíry Pechového, což manželce jeho Barboře náležitého bylo, totiž 27 zl 7 ½ gr, za hotových 4 zl 15 gr. A tak Barbora na tom gruntě ani manžel její nemá nic.
Ještě má na posledních penězích po několika letech doplatiti obci kněždubské 3 zl, ty jest také od nich koupil a tak má grunt zaplacený.
Pusté

Letha 1625 za fojta Jana Šmatláně Martin Polák prodal jest tento grunt požár Martinovi Kolečkovi za půldruhé měřice rži. Takový grunt odevzdán jest jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Matěj Durna a Jakub Buček SRSaN.

Letha 1640 za fojta Jana Lišky a starších jeho prodala zase Eva, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Martinovi Kolečkovi, [grunt] Janovi Besedovi za summu 60 zl bez závdanku, placení každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gr[untu] a povinosti panské i obecní Jan Benka a Václav Vokančík SRSAN.

Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jan Beseda z gruntu zešel, fojt a úřad z povolením vrchnosti prodali ten malý podsedek Mikulášovi Královi za summu 60 zl, placení po vyjití roku pořad zběhlém po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Václav Krčmář a Martin Kutal SRSaN.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Mikuláš Králů položil za grunt svůj 2 zl. Takové peníze zůstávají za ouřadem. Ty jsou vydané Evě, na onen čas pozůstalé vdově, a sirotkům po n[ebožtíku] Martinovi Kolečkovi.
f 172a
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Mikuláš Králů položil za grunt svůj 2 zl. Ty přijala Eva na sirotky po Martinovi Kolečkovi.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mocka prodali fojt a starší ten podsedek bez roli po Mikulášovi Královi Mikulášovi Kolečkovi za summu 16 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Sopoušek a Ondráš Sekáč S.R.S.a N.
Týž Mikuláš Kolečka poráží sobě na díl svůj 4 zlm, ostatní 12 zlm Králíčce a sestře svej pokládati má.