Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunth Bartoně Stýskala

f 179a

Letha Páně 1574 podle zápisu starého rejstříka dlouhého z samého papíru šitého nebožtík Jan Kokrda majíce podsedek, vinohrady dva v Horní hoře, též v Růžennej, vína dvoje polofodří za 184 R koupenej.
To všecko jest letha 1582 zouplna a docela zaplatil. A tak za ten grunth ani za ty věci napřed psané žádému nic dlužen nejni.

Bartoň Stýskal jinak Kokrda umřev a Zuzanna, manželka po něm zůstalá, vdala se do Slavkova za Matěje Kumpána Domanského a poddala jemu všecken statek svůj kromě výminky, kterýžto Matěj Kumpán s vůlí a u přítomnosti Zuzanny manželky své prodal ten grunt s jednou čtvrtí roli činžové v Sedlském poli, s jednou jalovicí a se vším tím, což v tom domě hřebíkem přibito a hlinou zamazáno, jakž se gruntové obecně prodávají, za summu 340 R Jiříkovi Hlučínskému jinak Landtkočímu, Závdanku dal Jiřík při odevzdávce 100 R, kteréžto peníze Matěj přijal a při posudku nejprvnějším za rok 1616 držaném povinen bude Jiřík položiti 20 R, potom rok po roku platiti má po
20 R. Toto však uvoluje se Jiřík Matějovi z té roli oseté v strniskách polovici obilí i slámy dáti, zžíti, do domu svésti, vymlátiti a Matějovi odvésti. Odevzdán za volný a svobodný u přítomnosti obou stran.
Rukojmě Jan Doubek, Michal Vic, Daniel Štefanů a Jakub Bakovský S.R.S.N. Stalo se za předního konšela Jana Pernikáře a fojta Valenty Krnovské[ho] 4. dne Novembris leta 1616.
f 179b
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hlučínský podle smlouvy napřed psané a kupu učiněného položil prvních peněz za grunt 20 R.
Ty přijala Zuzanna, manželka Matěje Kumpána, na místě manžela svého do Slavkova.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hlučínský Landtkočí položil za grunt peněz ročních 20 R.
Ty přijala Zuzanna, manželka Matěje Kumpána, na místě manžela svého do Slavkova.
Leta Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Hlučínský položil za grunt Zuzanně Matěje Kumpána 20 R.
Ty jest přijal Matěj Kumpán na místě ženy své.
Letha 1619 za předního konšela Simeona Vítkového Jiřík Hlučínský položil za grunt Matějovi Kumpánovi na místě manželky jeho peněz ročních 20 R.
Ty jest provedl Martinem Kašubou a Janem Radějovským.

Letha 1628 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Mráz, náměstek neb[ožtíka] Jiříka Hlučínského, prodal ten grunth ut s[upr]a (však bez té čtvrti roli) Martinovi Křenovskému za summu 160 R. Závdanku dal při odevzdávce 8 R, kterej Martin

Mráz přijal a z nich nápadníkům odpovídati povinen bude, platiti má jej každoročně po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Hanousek, Jan Rudecký S.R.S.a N.

Letha 1630 za purgmistra Jiříka Praštka Martin Křenovský prodal ten grunth ut s[upr]a urozenému panu Fridrichovi Patulínskému z Patulína za summu 160 R. Závdanku dal jemu 8 R, ostatek summy platiti má ročně po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Hans Preis, Jan Pelikán, Pavel Pernikář a Martin Křenovský S.R.S.a N.
f 180a
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho prodali purgkmistr a páni grunt nadepsaný Jiříkovi Ježovi za summu 100 R bez závdanku, placením každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Sáčků a Mikuláš Vnorovský SRSaN.

Pusté

Letha Páně 1710 dne 1ho Januarii za purgkmis[tra] p[ana] Carla Kaysera a spoluradních toho času ujmúce sobě Martin Markovič svrchu psaný pustý grunt, takový se jemu připisuje a odevzdává v prodajní summě ut supra, totiž 184 zlm. S tej summy se za opravu gruntu 3tí díl passiruje, totiž 61 zlm
15 gr, ostatní pak 122 zlm 15 gr bude povinen obci strážnitskej každoročně po 2 zlm skládati.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Jan Hlubotský R.V.N. Stalo se dne a letha svrchu psaného.
f 180b
Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času zemrouce držitel gruntu ut supra Martin Markovič, takový po smrti jeho nechtějíce sirotci jeho držeti, prodali z svej dobrovolnej vůle Tomášovi Koštúrovi za hotových dvaceti jeden rýnský a contribuci za rok 1725, která ještě vyšacována není, k splacení kupec na sebe přijal. Pročež se nyní tomuž Tomášovi Koštúrovi připisuje ten grunt za vlastní, s placením verunkovej summy 122 zlm 15 gr alb ročně při posudcích po
2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Horný a p[an] Carel Karásek S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti Alžběty a Mariny, pozůstalých cer po neb[ožtíku] Martinovi Markovičovi, a Tomáše Koštúra d[ne] a letha ut supra.

f 181a
Přípis domu Jana Zajíčka

Leta Páně 1762 dne 6ho Aprilis za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupila Anča, po neb[ožtíku] Tomášovi Koštúrovi vdova, a přednášela, že ona grunt ut supra opravovati pro starost nemůže, takový ze svej dobrovolnej vůle Janovi Zajíčkovi svému chovancovi odstúpila, vymiňuje ale sobě svobodné bydlení až do smrti. Kdyby se ale spolu snášet nemohli, Jan Zajíček povinen bude vdově Anči za výminku padesát rýnsk[ých] položit, za druhý Jan Zajíček kdyby ona Anča Koštúrova nemocná byla, povinen bude ju opatrovati a jí slúžit, za třetí kdyby zemřela, taky Jan Zajíček povinen bude na pohřeb 16 zlr položit. Pročež se nadjmenovaný grund Janovi Zajíčkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává s tím na něm od starodávna majícím právem a placení verunkovej summy 122 zlm 15 gr alb při posudcích ročně po
2 zlm.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak císařsko král[ovských], panských i obecních p[an] Christoph Mihatsch a p[an] Petr Gruner. Stalo se u přítomnosti vd[ovy] a Karla Fiale i taky Jana Zajíčka dne a roku ut supra.
f 181b
Přípis Jana Jamného

Leta Páně 1783ho dne 10ho měsíce února za purgmistra pana Johanesa Ježíka a spoluradních toho času jakož po smrti neb[ožtíka] Jana Zajíčka mezi jinú majetností také i dům ut supra právně připsaný na manželku a dítky od něho Jana Zajíčka pocházející jest pozůstal, takový pro nedospělost sirotkův pozůstalej po něm manželce Anně, rozenej po Martinovi Mikulkovi, proti dostatečnému rukojemství přinechán jest byl. Když pak ale i ona jmenovaná Anna ovdovělá Zajíčková, posledně provdatá za Jana Majslíka, zemřela, následovně ta po prvním manželi Janovi Zajíčkovi pozůstalá, tak taky po ní Anně, posledně provdatej Majslíkovej, vynaleznutá majetnost právně zapsána byla, přitom z manželem druhým Janem Majslíkem dobrovolné přátelské porovnání strany manželského podílu se k místu přivedlo a ostatně podle inventáře mezi společnýma dítkama vyrovnání se učinilo, nadřečený grunt skrze nedospělost sirotkův dílem a dílem pro uvarování neštěstí licitando v prodej uveden byl. Při kterejžto licitaci týž grunt Jan Jamný jakožto nejvíc dávající v summě tři sta rýnských ukúpil, k tomu summu verunkovú 122 zl mor[avských]
15 gr alb k placení po 2 zlm ročně obci městskej patřící na sebe přijal. Pročež se jemu Janovi Jamnému za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
f 182a
Rukojmě strany opravy gruntu, pak placení a vybývání královských, vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Dvořák a pan Ignác Košvic S.R.S.V.a N.

Laut Obligation d[e] d[ato] 1ten Jenner [1]794 von den Johann Jamný zu Handen der Frau Veronika v[on] Paravičini p[e]r 200 fr, wird zur Sicherheit Pfandrecht hier auf das ihnen zugeschriebenen Haus primo loco grundbücherlich vorgemerket.
Strassnitz den 26te Februarii [1]794. Joseph Horný, Grundtamts ver.