Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Sirotci neboštíka Jana Salašného

f 56a

Jest jich ještě kromě Jíry, Petra, Anny, Matouše a Hedviky macochy jejich, ještě pěth, zejména tito: Daněk, Jíra, Václav, Markyta, Jan, Ondra.
Letha Páně 1594 den s[vatéh]o Pavla na víru křesťanskou obrácení, při spravování novejch register, vyhledalo se těm pěti osobám jednomu každému mimo prvnější vybrání toto:
Item Daňkovi 93 zl 28 gr 1 den.
Item Jírovi 12 zl 23 gr 1 den.
Item Václavovi 69 zl 13 gr 1 den.
Item Markytě 89 zl 13 gr 1 den.
Item Janovi 99 zl 28 gr 1 den.
Item Ondrovi 2 zl 15 gr.
Pars 368 zl 5 den.
Na to mají toto:
Item na gruntě Jíry Salašného, bratra svého 20 zl 1 gr
6 den. Na to jest za letho 86, 88, 89 a 90 štverejch peněz po 10 zl zadržel – 40 zl. f 56b
A ostatek od letha [15]94 platiti má po 10 zl.
A mimo to přebraných peněz [na] osoby níže psaných má navrátiti a ku právu položiti toto:
Item Hedvika, macocha těch sirot[ků] 28 zl 1 ½ den. Ty jest položil, sou na právo přijaty.
Pars na tom gruntě a těch peněz převzatých 79 zl 28 gr
1 ½ den.
A hotových býti má při právě 314 zl 4 ½ den.

Letha [15]94 položil Jíra Honzů za grunth svůj podle zápisu knih nových purgkrechtních v listu 593 peněz zadržalých 34 zl
1 gr 6 den. Ty sou vydány Václavovi, sirotku výš psanému na díl jeho.
Letha [15]94 odvedeno těm sirotkům na vyšlou summu jejich peněz hotových 6 zl 15 gr, kteréž náležely Jírovi, sirotku zběhlému po nebož[tíku] Pavlovi Pivkovi.
f 57a
Téhož letha [15]94 odvedeno těm sirotkům 8 zl, kteréž náležely Martinovi, zběhlému sirotku neboštíka Pavla Vaverky a takto jim jíti mají.
Letha [15]94 položeno hotových 2 zl a ostatek se jim platiti má z gruntu Kříže uhlíře od letha 95 po 2 zl.
Více jim odvedeno, což Jírovi a Janovi, sirotkům zběhlým neb[ožtíka] Havla Rožka, náleželo na sumu zadržalou 41 zl 22 gr. Ty se jim z gruntu Štěpána Rabáčka od letha 95 při Vánocích po 2 zl pokládati mají.
Více těmž sirotkům odvedeno hotových peněz, kteréž náležely Martinovi, zběhlému sirotku neboštíka Matěje Guly, 4 zl 11 gr.
Více jim odvedeno na zadržalou summu 19 zl 22 gr 3 den, kteréž náležely Pavlovi a Johance, zběhlým sirotkům neboštíka

Martina Rožkového, kteréž se pokládati mají z vinohradu v Šumědi, kterýž Jíra Duchků drží, od letha [15]97 po 15 gr.
Více těmž sirotkům odvedeno 94 zl 16 gr, kteréž náležely sirotkům zběhlým Matějovi a Bětě n[ebožtíka] Matěje Šebového.
f 57b
Na to jest hotových do truhlice položeno 7 zl 16 gr a ostatek jak se jim pokládati má, při sirotcích téhož Matěje Šebového položeno najdeš.
Více jim odvedeno spravedlnosti na summu vyšlou, kteráž Janovi, nebož[tíka] Jakuba Poláka sirotku zběhlému, náležela 16 zl. Sú vyplněné a hotově položené. Ty se jim položiti mají od Václava Krupice, když se jemu oznámí.
Rukojmě za to Thomáš Slovák z Strážnice, Jíra Janouchů z Petrova, Mikuláš Nedoťal z Radějova, Vaněk Smrh, Bárta Martinků S R S N.
Více na zadržalou sumu položeno napřed psaným sirot[kům] peněz hotovejch 32 zl.
Z té hotové sumy vydáno osobám těmto:
Item Daňkovi dáno 22 zl.
Margetě dáno 20 zl.
Janovi dáno 20 zl.
Václavovi dáno 6 zl 12 gr.
Letha [15]95 dáno Daňkovi 5 zl, Janovi též dáno 5 zl, Václavovi též dáno 5 zl, Margetě též dáno 5 zl.
Letha [15]96 dáno Janovi na vyšlou spravedlnost 15 zl.
Více dáno Václavovi na díl jeho 5 zl, též dáno Margetě na díl její 8 zl, Daňkovi dáno na díl jeho 9 zl.
f 58a
Leta [15]97 vydáno Danielovi na díl jeho vyšlých p[eněz] 15 zl 22 gr.
Téhož leta dáno Václavovi na díl jeho 10 zl, Margetě dáno 10 zl, Janovi 13 zl, Jírovi 3 zl.
Letha 1598 přijato na vyšlou sprave[dlnost] z statku Pavla Vaverky 2 zl a z statku Havla Rožka 11 zl po sirotcích zběhlých, což učiní 13 zl.
Z toho dáno Pavlovi Jušelcovi z Kozojídek na díl Anny manželky jeho 11 zl.
Danielovi dáno na díl jeho 10 zl.
Více přijato na vyšlou spravedlnost 3 zl 7 gr 1 den. Ty sou vydány Markytě na díl její.
Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového dáno Václavovi na díl jeho z hotových peněz 8 zl. Ty sou vydány Pavlovi Joušelcovi z dílu Janového po Anně manželce jeho.
Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato z statku n[ebožtíka] Havla Rožka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 5 zl.
Z statku n[ebožtíka] Matěje Šebového po s[irotcích] zběhlých podli odvodu přijato 12 zl 6 gr.
Danielovi dáno z vyšlej spravedlnosti 16 zl.

Pavlovi Joušelcovi z Kozojídek z dílu Janového vydáno
12 zl.
Markytě dáno na díl její 2 zl.
Z statku Pavla Pivky přijato podli odvodu po s[irotku] zběhlým 6 zl 15 gr.
Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Šebového podli odvodu 6 zl 3 gr 2 ½ den. Ty sou vydány Pavlovi Joušelcovi do Kozojídek z dílu Janového po manželce jeho.
f 58b
Jíra vejš psaný odvedl těch 9 zl 23 gr 1 den, kteréž je[mu] z tohoto statku dovzíti náležely, Markytě sestře své do Lhoty. A tak týž Jíra tu dílu nemá.
Letha 1599 přijato z statku n[ebožtíka] Jakuba Poláka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých, které položil Václav Krupička z Petrova, nebo byly je[mu] půjčené 16 zl. Ty přijal Daněk na díl svůj.
Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato z statku n[ebožtíka] Havla Rožka podli odvodu 2 zl 15 gr.
Pavlovi Joušelcovi do Kozojídek dáno 8 zl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Pána 25 zl 20 gr. Z toho dáno Danielovi na díl jeho 14 zl, Markytě též dáno 9 zl 5 gr.
Ondrovi dodáno ostatek dílu jeho 2 zl 15 gr. A tak on svůj díl zouplna vyzdvihl.
Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Šebového po s[irotcích] zběhlých podli odvodu 3 zl.
Z statku n[ebožtíka] Havla Rožkového podli odvodu přijato 4 zl.
Z toho dáno Pavlovi Joušelcovi do Kozojídek 4 zl, Markytě též dáno na díl její 3 zl.
Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato z statku n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato z statku n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu ut s[upr]a 2 zl. Ty přijala Lida manželka Daňkova na díl jeho.
f 59a
Jakož náleželo Markytě dílu jejího dovzíti mimo prvnější jí vydání 29 zl 1 gr, ty jest poručila Václavovi Honzovému, bratru svému, a dotčený Václav ležíc na smrtedlné posteli poručil ty peníze na zbor radějovský a na kostel strážnický.
Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato z statku n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu 2 zl. Ty přijal Pavel Joušelec do Kozojídek.
Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato z stastku n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu 2 zl. Ty sou vydány Lidě, manželce Daňkové.

Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu 4 zl. Ty přijal Pavel Joušelec do Kozojídek.
Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Havla Rožka 2 zl. Ty přijala Lida Daňkova.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Havla Rožka podli odvodu 2 zl. Jsou vydány Joušelce do Kozojídek.
Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Havla Rožka 4 zl. Ty jsou vydány Pavlovi Rolencovi na díl Anny manželky jeho do Kozojídek podli odvodu ut s[upr]a.
Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Havla Rožkového 4 zl.
NB. Našlo se při gruntě 50, že Václav Martina Bělíka má do tohoto statku přebraných peněz vyplniti 18 zl 23 gr 6 den, jakž při témž gruntě rozepsáno jest.
Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Martin Bělík položil za grunt na ty přebrané peníze 2 zl. Z toho dáno jest na zbor radějovský 1 zl a na kostel strážnický 1 zl podli poručenství n[ebožky] Margity, což dílu svého nedobrala.
Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Václava Martina Bělíka za 2 letha 4 zl.