Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunt Václava Kalaba

f 21a

Letha Páně 1576 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 39 nadepsaný Václav drží podsedek svůj po nebožt[íku] Janovi Kalabovi otci svým zůstalý v summě 170 R.
Na kderýž jest do letha [15]94 podle sečtení čtouc i s těmi letha [15]94 10 R obci předměstské zadrželými vyplnil 167 R
15 gr a ještě Zuzanně sestře své do Bzence letha [15]95 při Vánocích ostatních dílu jejího doplniti má 2 R 15 gr.
A tak když těch 10 R obci předměstskej a sestře svej Zuzanně 2 R 15 gr vyplní, bude míti grunth svuoj zaplacený a žádnému nezávadný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, též povinností panských Šimon Bednář a Dobiáš Brázda S.R.S.A.N.
Letha 1594 položil Václav vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 10 R.
A tak ještě Zuzaně sestře své dopláceti zůstává 2 R 15 gr. Ty když vyplní, bude míti grunth svůj zaplacenej.
Letha 1595 položil ostatních peněz za grunth svůj Zuzaně sestře své 2 R 15 gr.
A tak má grunt zaplacený.

Pustý
f 21b
Letha Páně 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Jirglovi Ottovi za 80 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavenmí požáru, placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Kovářů a David Drešer S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Jirgl Otto položil obci městské za gr[unt] 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Jirgl Otto položil za gr[unt] obci městské 3 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Jirgl Otto položil za gr[unt] svůj obci městské 4 R.
Letha 1639 za purgkmistra Martina Mráze Jirgl Otto položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka Jirgl Otto položil za gr[unt] obci městské 2 R.
NB. Pamět jakož Jan Lazebníků měl po Kateřině manželce své, pozůstalý vdově po n[ebožtíku] Václavovi Kalabovi, na tomž gruntě nápad 30 R a protiv tomu on zase z gruntu 46 rejstr purgkrechtních městských obci městské 48 R zplacovati povinen souc, tehdy jest při ouřadu častokráte toho pohledával, aby jemu nadepsaný 30 R při tomž gr[untu] jako verunkový peníze vypsány byly, což se také stalo. A takž ten nadepsaný Jan Lazebníků již nic více na tomž gr[untu] nemá, toliko všecky peníze k obci městské náležeti budú. Act[um] rokhu a za purgkmistra ut s[upr]a.

f 22a
Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza Jirgl Otto položil za gr[unt] svůj peněz ročních 2 R.
Ty přijal purgkmistr ut s[upr]a.
Letha 1645 za purg[mistra] Pavla Nešporka Jirgl Otto položil za gr[unt] svůj peněz ročních k obci městské 3 R.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Slováčka Geörgl Otto odvedl do sklepu J.H.M. na contributii pro anticipando 2 vědra vína, nebyl dlužen a předal 3 zlm 4 gr 2 den. Poněvadž k obci splácí, tehdy jemu ty peníze [se] vypisují, totiž 3 zlm 4 gr
2 den.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních Geörgl Otto vyhoříc jemu jako jiným vyhořelým sousedům polovici se na poručení vrchnosti upouští, totižto 3 R 4 gr 2 den.

Letha 1657 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Georgl Otto zemřel a před smrtí svou učinivše kšaft, cožkoliv na tom gruntě ut supra vyplatil, polovic k obci městské a polovic Martinovi, synu Pavla Raka z Radějova, odkázal. Takový grunt, poněvadž se k obci platí, pan purgkmistr a páni prodali Pavlovi Rakovi za sumu 80 R. Závdanku má dáti o příštím vinobraní roku tohoto 1657 5 R a což tak podle kšaftu učiněného na díl syna jeho Martina, totiž 17 R 23 gr 4 den, přišlo, to sobě srazí, ostatek summy platiti má každoročně při posudcích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Martin Ochrasta a Petr Hrdlička S.R.S.a N.R.
Letha 1659 dne 7. Januarii Pavel Rak platí za grunth svůj a položil závdanku 1 v[ědro] vína, v penězích 2 zlm 4 gr 2 den.
To víno v penězích přijal Jiřík Ratibořský purgkmistr k obci městské.
f 22b
Letha Páně 1671 dne 21. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Pavel Rak položil za grunt svůj ut supra peněz 15 gr alb.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Pavel Rak položil za grunt svůj k obci městské 15 gr alb.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého za příjem položil.

Letha Páně 1716 d[ne] 21. Januarii za purgkmistra pana Pfilipa Černého a spoluradních jeho pozůstavše vdova po neb[ožtíku] Jakubovi Rakovi, která nemohouce jak panské i obecní povinnosti vybejvati, ano poněvadž ten grunt se spustil, tehdy takový grunt svůj Šebestianovi Mlýnkovi jest podle dobrovolné vůle na takový spůsob popustila, aby ona

vdova do svej smrti tamž v tom gruntě nezávadné místo a obydlí měla, přitom všechny zasedělé jak panské, tak obecní rešta a povinnosti on soukup Šebestian Mlýnek takové contentirovati na sebe bere, však při posudcích každoročně obci po 2 zlm splacovati má, až se 80 zlm summa vyplní. Odvádí se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení jak panských, tak obecních povinností p[an] Pfilip Černý a p[an] Carel Kayser S.R.S.V.N.
f 23a
Přípis domu Josepha Svobody

Letha Páně 1749 dne 29. Decembris za purkmistra p[ana] Jana Weinera [a] spoluradních tohož času jest Joseph Svoboda před počestný ouřad předstoupil a tam písebně přátelský porovnání a domluvu proukázal, kterak erbové po neboštíkovi Šebestianovi Mlýnkovi grunt ut supra vedle Jury Pavlíka z jednej a Pavla Klaudy druhej strany ležící jemu Josephovi Svobodovi za devadesáte rýnsk[ých] popustili s tímto doložením, aby vdova Mlýnkova na tom domě svoje svobodné bydlení tak dlúho měla, dokavad Joseph Svoboda její a jejím dětom z toho domu patřící díly docela nezaplatí,
f 23b
druzí erbové Mlýnkovské z prvního manželstva když své díly požádati budú, jim takové bez interesse složiti povinen bude. Pročeš se jmenovitý grunt Jozefovi Svobodovi za jeho vlastní, volný a dědičný s těma na něm vězícíma 50 zl mor[avských] verunkama zde připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu domu, jak císařských a městských povinností zplacení p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Jozef Duray. Stalo se dne a roku ut supra.
f 24a
Přípis domu Karla Čermáka

Leta Páně 1761 dne 24. Oktobris za purgmistra pana Johannesa Bartelsmanna a spoluradních toho času majíce pan Jozef Svoboda grunt ut supra právě sobě připsaný, takový ze svej dobré vůle Karlovi Čermákovi za summu 200 zlr z těm na něm od starodávna majícím právem. Pročež nadjmenovaný grunt Karlovi Čermákovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává z těma na něm vězícíma verunkama 50 zl mor[avských] ročně při posudcích po 2 zl mor[avských].
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinnosti jak císař[ských], pansk[ých] i obecních p[an] Ignatz Košvitz a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra.

f 24b
Mil. Consc. N 51
Přípis Tomáše Vaštíka

Leta Páně 1773 dne 25ho měsíce ledna za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho majíce Karel Fiala grunt ut supra sobě dle řádu purgrechtního odevzdaný, takový z dobrej vůle svej zvrchu psanému Tomášovi Vaštíkovi za grunt jeho v Rybářskej ulici vedle Jana Hrabala a Martina Pavlíka stojící přefrejmačil a náddavku devadesát rýnských k rukám svým přijal. Podle toho tento grunt i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 50 zl mor[avských] (jenž při posudcích po 4 zl mor[avských] obci městskej spláceti se mají) se jemu Tomášovi Vaštíkovi za jeho vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové strany opravy gruntu, placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností p[an] Joseph Svoboda a p[an] Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.