Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Grunth Kateřiny Purgkrábkovej

f 11a

Letha Páně 1584 v sobotu před s[va]tou Trojicí prodán jest grunth po nebožt[íku] Janovi Purgkrábkovi zůstalý Kateřině manželce jeho za summu 260 R.
Více jí prodáno půl lánu roli osetého ze dvěma koňmi, vozy dvěma, jedním kočím, pluhem a bránami za 100 R.
Též jí prodán kus roli pod Mrhoněmi za 25 R.
Též dvě roubanice staré za 40 R.
Učiní tej vší summy 425 R.
Na tu summu jest táž Kateřina všeho i s poraženým dílem svým do letha [15]91 vyplnila 308 R 17 gr 5 den a ještě dopláceti má od letha [15]92 při Vánocích po 20 R summy 116 R 12 gr 2 den.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Purkrábka 101 R 12 gr
2 den. Na to jest za letho [15]92 a [15]93 zadržáno 40 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 20 R.
Též náleží Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Božka
15 R. Ten sirotek umřel a ty peníze po něm zuostalé podle poručenství nebožt[íka] otce jeho mají se na zbor strážnickej při posledních penězích vyzdvihnouti.
f 11b
Rukojmě za placení a jiné povinnosti toho gruntu Jiřík Hleděnnej, Jan Sokol, Martin Pernikář, Jan Holeš, Martin Jezovit a Daniel Kostickej S.R.S.N.

Letha [15]94 položila Kateřina Purgkrábková peněz purgkrechtních za grunth 20 R.
Téhož letha položila zadržalejch peněz 40 R.
Letha [15]95 položila Kateřina Purgkrábková za grunth svůj peněz purgkrechtních 20 R.
Letha [15]97 položila Kateřina Purgkrábková za grunt peněz purgkrechtních 20 R.
Z toho jest jí navrátceno, že přeplatila 3 R 12 gr, a ona je položila do statkuo[v] Jakuoba Božka a na zbor poručené, jakž o tom při statku doloženo jest.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatila.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého v středu den s[vatéh]o Mikuláše u přítomnosti Petra Kostického, Daniele Slováčkova a Jana Kyčka Kateřina Purgkrábková prodala grunt z půl lánem roli, ze dvěma roubanicemi, z zahradú Tobiášovi synu svému za summu 400 R. Závdanku jí dal 50 R, ostatek platiti má od letha 1601 po 20 R.
f 12a
Na tom gruntě náleží předních peněz na zbor strážnický poručených od neboštíka Jakuba Božka 111 R. Jíti mají po 8 R.
Kateřině Purgkrábkové 129 R. Půjdou jí po 20 R a když se na zbor doplatí, jíti mají po 20 R.

Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Tobiáš Náhlý, Tobiáš Juličků, Pavel Macháčků, Bartoš Biskupický S.R.S.A N.
Z toho sobě Kateřina Purgkrábková vymiňuje kus roli široký u zahrady proti Mrhoňom ležící, i s tím kusem podle něho, který k poloulání přináleží a jest v jedno spojen, též půl zahrady, jak se k Stračinkám jde. A to na ten spůsob, aby jí to Tobiáš z lásky synovské do smrti její oral a všemi díly, což potřebí bude, spravoval. A jestliže by [Bůh] prve Kateřinu Purgkrábkovou nežli Tobiáše smrtí z tohoto světa povo[la]ti ráčil, aby zase ten kus roli, kterýž k poloulání náleží, i z tou polovicí zahradou, Tobiášovi připadl beze všelijakého uplacování. A ten široký kus, který ve 25 R položen jest, aby také Tobiášovi k poloulání připojen byl, za kterýž bude povinen Tobiáš těch 25 R položiti. Všakž v tom rovný díl spolu z jinými nápadníky jmíti má a v tom jemu žádný z nápadníků on žádné překážky činěno bejti nemá. Actum ut s[upr]a.
f 12b
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Thobiáš Purgkrábek za grunt 8 R.
Ty přijali hospodáři zboru strážnického.
Kateřina Purgkrábková zemřela a těch 25 R za ten široký kus, kterýž sobě byla prodajíc grunt Tobiášovi synu svýmu vymínila, na dcery a syny její připadlo. Kterýchžto 25 R Tobiáš švagrům a bratrům svým i s poraženým dílem svým položil, na čež sobě kvitanci danou má.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Thobiáš Purgkrábek za grunt 4 R.
Ty přijali hospodáři zboru strážnického.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Thobiáš Purgkrábek za grunt 8 R.
Ty přijal Matěj Tuček a Tomáš Pavlů, hospodáři zboru.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Tobiáš Purgkrábek za g[runt] 8 R.
Ty přijali Matěj Tuček a Tomáš Pavlů a Jan Žamberský, hospodáři zboru strážnického.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Thobiáš Purgkrábek za grunt 4 R.
Ty přijal Jan Pernikář a Jan Vnuček, hospodáři zboru stráž[nického].
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Tobiáš Purgkrábek za grunt 6 R.
Ty přijali Jan Pernikář a Jan Vnuček, hospodáři zboru strážnic[kého].
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Thobiáš Purgkrábek za gr[unt] 8 R.
Ty přijali hospodáři zboru strážnického.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Thobiáš Purgkrábek za g[runt] na zbor strážnický 8 R.
Zůstávají za ouřadem.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře přijato od Tobiáše Purgkrábka za g[runt] 8 R.
Ty přijali správci zboru stráž[nického].
f 13a
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a přijato [od] p[ana] Tobiáše Purgkrábka za g[runt] 8 R.
Ty přijali hospodáři zboru strážnického.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a přijato od p[ana] Tobiáše Purgkrábka za g[runt] 8 R.
Ty přijali hospodáři na zbor strážnický.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového p[an] Thobiáš Purgkrábek položil za grunth svůj 8 R.
Ty přijali hospodáři na zbor strážnický Jan Vnuček a Vácslav Mochol.
Letha Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře p[an] Thobiáš Purgkrábek položil za grunt svůj 8 R.
Ty přijali hospodáři na zbor strážnicský Jan Vnuček a Václav Mochol.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře p[an] Thobiáš Purgkrábek položil za grunt peněz ročních 8 R.
Ty přijali hospodáři na zbor strážnický, totiž Jan Vnuček a Václav Mochol.
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře p[an] Thobiáš Purgkrábek položil za grunt 8 R.
Ty přijali hospodářové na zbor strážnickej, totiž Jan Frýdl a Jíra Medlovský.
Letha Páně 1619 za předního konšela Jana Pernikáře p[an] Thobiáš Purgkrábek položil ostatek za grunt 1 R.
Ten jest dán na zbor strážnický a přijal je Simeon Vítků, hospodář zboru z tovaryši svými.
A tak pan Thobiáš Purgkrábek má grunt svůj zouplna zaplacený.
f 13b
Letha 1646 den svatého Bartholoměje za purgkmistra Lorenc Peypolta a spoluradních jeho mezi panem Pavlem Purgkrábkem, měštěnínem Skalice Uherskej, jak od osoby jeho vlastní, tak i na místě a k ruce Thobiáška Purgkrábka, strejce jeho jakožto sirotka z jednej a též slovoutným panem Janem Blanenským, ten čas J[eho] Mil[osti] vysoce urozeného p[ana] p[ana] Františka, Svaté římské říše hraběte z Magni a na Strážnici (titul), buchhalterem z strany druhej u přítomnosti pánův a přátel od obojí strany dožádaných, totiž z strany pana Pavla Purgkrábka urozený vladyka pan Martin Pernikář z Levenbergku a pan Jan Nádhera Vysoké Mejstký, ten čas obyvatel města Skalice Uherskej, a z strany p[ana] Jana Blanenského pan Martin Janko a pan Jiřík Ratibořský, oba městěníné města Strážnice, stala se jest smlouva trhová, dobrovolná, celá a dokonalá, a to taková, že jest pan Pavel Purgkrábek jak od osoby svej, tak i na místě dotčeného sirotka strejce svého prodal grunt neb dům slove Purgkrábkovskej svobodný na předměstí strážnickém

na Oujezdě ležící se všemi rolmi, loukami, roubanicemi a jiným k témuž domu vedle znění praevilegium a osvobození na něj se vztahujícího od starodávna přináležejícími příležitostmi a summa s tím vše, čehož tak při tom domě předešlí držitelé až
f 14a
posavad v držení a užívání byly a se vším tím, což v domě pant a hřebík drží ničehož nevymiňujíce svrchu psanému panu Janovi Blanenskému, erbům a potomkům jeho k jejím dokonalému a dědičnému držení a užívání, přidávají k témuž gruntu a domu nivu jednu za Skalickou bránou nad chmelnicemi ležící, kteréžto díl jeden neb[ožtík] p[an] Václav Purgkrábek a druhý ostatní ne[božtík] p[an] Lukáš Horský přikoupil, kterýžto dům i naddotčené případnosti dle smlouvy společnej jest prodaný za summu 450 zl mor[avských]. Závdanku dal při odevzdávce pana Jan Blanenský panu Pavlovi Purgkrábkovi 150 zlm, ostatní summu platiti má p[an] Jan Blanenský i z jeho erby a potomky každoročně po 40 zlm, a to v času určitém, totiž při první neděli postní počnouc v roku následujícím 1647 až do vyplacení summy. Odevzdán pořadně za volný a svobodný.
Stalo se na rathauzi města Strážnice dne a letha ut s[upra].

Při tomto gruntu a prodaji pamět se činí tak jakž v smlúvě společné mezi stranami učiněnej a v papír uvedenej obsaženo jest:
Jestli by kdykoliv nakrátce neb nadlouze v následujících časích p[anu] Janovi Blanenskýmu, erbům a potomkům jeho dům ten na prodej bejti měl, tehdy že od p[ana] Jana Blanenského neb erbův jeho p[an] Pavel Purgkrábek [a] erbové jeho, jako i Thobiášek Purgkrábek [a] erbové jeho na takový kup přede všemi jinými lidmi pobídnouti bejti a k tomu kupu vždycky prioritet obzvláštní míti mají, tak jakož smlúva trhová mezi stranami obzvláštně na papír uvedená jak v tomto punktu i v jiných přídavcích obšírněji o tom vysvětluje a obsaženo stojí.
f 14b
Letha 1646 dne ut s[upra] a za purgkmistra ut s[upr]a porazilo se panu Janovi Blanenskému na pozůstávající reštirující summě těch 300 zlm 65 zlr, což na moravský činí
55 zl mor[ravských] 21 gr 3 den, kteréž neb[ožtík] Lukáš Horský zvyupomínajíc na dědinách od lidí za sebou zadržel a do důchodův dlužen zůstal, takovou pak summu p[an] Jan Blanenský za něj spravil. Pročež se jemu tuto na svrchu psané poslední summě vypisuje, což taková porážka při nyní následujících vedle smlouvy k pokládání obsažených termínech na žádnej překážce a újmě bejti nemá, nýbrž na nejposlednějších termínech k pokládání povinných tak dalece, jak summa těch
55 zlm 21 gr 3 den vysahuje a defalliruje.

Poněvadž pak ostatní summa na vejš jmenovaný dům od p[ana] Jana Blanenského ještě za živobytí jeho (jak smlouva obojí strany učiněná ukazuje) docela zaplacená byla a tuto
nevepsaná, na žádost vzáctně slovoutného p[ana] Jiříka Bresy a p[aní] Johanny, manželky vlastní a dcery již jmenovaného p[ana] Jana Blanenského, od J[ejich] Opatr[ností] p[ana] purkmistra a pánův tak jak v smlouvě stojí slovo od slova teprv dne 24. Decembris 1686 poručeno jest jakožto věc spravedlivou a náležitou tuto vepsati, jak následuje:
Mimo toho pak jest též odvedeno pa p[ana] Jana Blanenského panu Pavlovi Purgkrábkovi peněz hotových, co tak za panem Purgkrábk[em] páni města f 15a
Strážnice za půl třetí bečky vína, po nebo[žtíku] panu Lukášovi Horským zůstalé a do inventáře potažené summy padesáte půl osma zlatého rejn[ských] pozůstávalo. Takže on pan Blanecský takových padesáte půl osma zlatého rejn[ských] sobě zase při tomž ouřadu strážnickým k náhradě pak přivésti a mezitím aby na těch nadzmíněných sedumdesáte pět zlatých mora[vských] do J.H.Mti důchodův závdanku toho již de facto sražených panu Pavlovi Purgkrábkovi od J.H.Mti písaře důchodního quitancí náležitá dána byla, toho příčinou býti má.
Actum v Strážnici dne 15. Octobris anno 1646.
Ačkoliv podle znění tejto smlouvy od pana Jana Blanenského za nyní míjející první termín nic více položeno bejti nemělo nežli 40 zl mor[avských], však nic méněji na žádost mne dole podepsaného zaplatil a na hotových penězích týž pan Jan Blanenský na porážku reštirující summy dnes níže psaného datum mně odvedl jedno sto a devět zlatých rejnských a dvaceti a půl krej[caru].
Datum na Strážnici dne 21. Martii 1647.
Více poráží se na ostatní dlužnou summu za dům svrchu psaný, to co jest nebo[žtík] pan Lukáš Horský do důchodův J.H.Mti dle s ním učiněného oučtu v příčině rolí držaných i jináč porůzně dlužen pozůstal, totiž padesáte sedum zlatých rejnských 54 kr, na kterýchžto 57 zlr 54 kr pan Jan Blanenský podle žádosti mé do tychž J.H.Mti důchodův zaplatil jest čtyriceti tři zlaté rejnské 54 kr, ode mě pak samého na doplnění tychž 57 zlr 54 kr jest plátnem ku potřebě klášterské zaplaceno třinácte zlatých rejnských 51 kr, takže mi od písaře důchodního strážnického na všech těch 57 zlr 54 kr quitanti odvedena jest.
Actum na Strážnici dne a letha ut supra. Pavel Purgkrábek.
f 15b
Naposledy na doplacení vejš psaného gruntu a summy trhové za něj k položení přišlé přijal jest na sebe p[an] Jan Blanenský k zapravení do důchodův J.H.Mti strážnických quotii dlužní za pa[na] Čapalovského k složení přišlé, totiž jedno sto třiceti a jeden zlatý rejnský 55 ½ kr. Kudyž svrchu psaný grunt již docela zaplacený jest.
Signat[um] na Strážnici letha a dne ut supra.

Letha Páně 1720 dne 19. Octobris za purgmistra p[ana] Pavla Hořáka a spoluradních toho času zdědíce grunt ut supra p[an] Joannes Bresa po svém neb[ožtíku] otci Jiříkovi Bresovi spolu s jinými nemohovitými majetnostmi a zadlužíce se týž Joannes Bresa tak mnoho, že pro veliký zběh a concurs creditorius netoliko na ten dům, ale i jiné všechny jeho majetnosti právní cadia rozepsána bejti musela a plus offerenti sub rasta publicírována jest. Na kteroužto majetnost nevynacházejíce se žádný, který by všechnu pospolitě koupiti chtěl a nechtíce J[eho] Excel[ence] vysoce urozený pán pan Carel Antonín, Sv[at]é říše římské hrabě z Breidu v Ronseco a Cornigliano, dědičný pán na Ratschitcích a Hrubém Heintzenburku, J[eho] Boží Cís[ařské] Mi[l]osti tejná rada a komorník, jakožto od J[eho] Cís[ařské] Mi[l]osti pana pana Josepha Antonína hraběte z Magni ustanovený pan curator, aby ti creditoři všechni k zaplacení svému přijíti mohli, pročež sám
f 16a
všechnu tu substantzi těma privilegiama, které na nich toliko od samých poplatků a robot osvobozené byly, ostatek pod všechnýma povinnostmi jak císařskýma, tak městskýma buďto robotníma, nebo peněžitýma koupem v tej ceně, jak od purgmistra a rady města Strážnice šacované byly, na sebe jest potáhnouti ráčil, jak toho obzláštní učiněný a povtrzený prodajný spis obšírnějíc vysvětluje. Potom pak zase z těch všechných majetností prodal urozenému panu Petrovi Casseti, od slavného Schenbornského dragúnského regimentu představenému skutečnému leübtenandtovi, týž dům ut supra, item jednu nivu 24 h[onů] v sobě obsahující a k tomu porozdílně 16. honce roli, též jednu štěpnici u zámku a dvě rúbanice vedle sebe ležící podle Vejhonu za jeden tisíc čtyriceti šest rýnských, však již bez všechných svobod, nýbrž jako jiné městské grunty pod purgrecht podrobené, jenž společně stvrzený contract vše slovo od slova takto zní:
Seünt unten gessetzten dato ist zwischen mir Carl Antoni, des Hei[liger] Reüm[er] Reichs Graffen von Braida zu Ronseco undt Cornigliano, Herrn zu Ratschitz undt Gross Heintzenburg, der von Kaiser[liche] Maiestat constituirten Graff Joseph Antoni Magnischen Curator der Herrschaft Strassnitz einer Seits undt zwischen dem Herren Petr Casseti von der Löb[liches] Schönbornischen Dragoner Regiment Leütenandt
f 16b
anderer Seits diesser unwiedersprechtlicher Kauff undt Verkauff contract ausgerichtet undt geschlossen werden, nembliche:
Der obbemeldte Herr Petr Casseti erkauftet von der Obrigkeith dass eine Bresische Haus nebst d[en] hinter Gartten, so vorhin auch ein Hauser Grundt stehen gewesen, wie unten specifiert, doch aber ohne den darauff vorhin gehabten Privilegien, sondern Unterpassierung der Kaiser[lichen] Contribution undt andern extra ordinari anlagen

herschaft[lichen] Zünssen, wie auch bürgerlichen Schuldigkeiten undt oneribus, deren anderen Bürgen gleich[en], id est:
Das Haus in der Vorstadt sambt hinter Gartten p[e]r 150 Fr.
Eine Niwa hinter den Skalitzer Thor von 24 Gewandten Ackher á zu 15 Fr p[e]r 360 Fr.
Ittem allda 8 Gewandte Acker p[e]r 120 Fr.
Ittem bei diesem Stuckh ohne Niwa p[e]r 1 ½ Gewandten weg der nähe p[e]r 30 Fr.
Hinter dem Swatschinower Thor von d[en] Kreutzwerg bies zum Bach neben Johanna Múčka gelegene 6 Gewandt[en] p[e]r 96 Fr.
Dan ein Obstgarten beim Schloss p[e]r 150 Fr.
Zwei Rúbanica neben ausstrieb hinter Schloss auff 12 Fuhr hew p[e]r 140 Fr.
Vom einer Summa ein Tausendt sechs undt viertzig Gulden Rein[isch] ertragen.
Auff welche Hr. Herr Leütenandt gleich paar sieben hunderth fünffzig zwei Fr 43 Kr erleget, dass ibrige ausständige zwei hunderth neüntzig drei Fr 17 Kr
f 17a
aber verspicht er in viertl jähriger Zeith gleich durch eine ordentliche Anweissung auss Hungarn richtig bezahlen zulassen.
Unterdessen doch ist von beider Seithes beschlossen worden, dass dieser Kauff Contract gebreichlicher Massen in das Burgrecht der Hoch. Graff. Magnischen Stadt Strassnitz (jedoch auff des Herren Kauffers allein unkosten) gleich einverleibet werden soll.
Zu besserer Sicherheit sein zwei gleichlauthende Exemplaria auffgerichtet undt beidenseits eigenhändig Unterschreibener mit beigedrunkhte Petschafften beträffiget undt jeden Theil eines zugestellet worden.
Geschehen Schloss Strassnitz den 13ten Augusti a[nn]o 1720.

L.S. Carl Graf Braida L.S. Petr Cassedii, Lientenant

Kterýšto Kauff Contract do purgkrechtu tohoto na žádost p[ana] kupce, jakož taky ten dům spolu s nadjmenovanýma grunty se připisuje a odevzdává uroz[enému] panu Petrovi Casseti podle práva purgkrechtního za vlastní a docela zaplacený pod všema těma povinnostmi jak císařskýma placením contributzi a jiných císařských plathů, tak vychováním vojáků a odvážení jich, tak panskýma, ano i obecníma per publicio quam per privato, pak placením, také robotami ve všem podobně jiným měšťanům. Odevzdán jest jemu dne a letha ut supra.
Rukojmě při tom za stavení gruntu a placení povinností p[an] Andris Weiner a p[an] Carel Šneller S.R.S.V.a N.

f 17b
Leta Páně 1734 dne 5. April[is] za purgmistra pana Antonína Havlíčka a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] p[ana] Petra Casedi, držitele gruntu ut supra, grunt tento dědičním právem připadl na paní ceru jeho Marii Annu, nyní provdalú za pana Joannesa Michaele Štrosser, vachmistra nyní při sl[avném] Colonitschském dragúnském regementu. Kterážto paní Maria Anna jsouce oumyslu za jejím pánem k regementu do Uher jeti, poprodala jest všechnu majetnost svou a podle jiných prodala také z svej dobrovolnej vůle grunt tento ut supra Balthazarovi Mayerovi za jedno sto padesáte rýnských, kteréžto peníze paní Maria Anna Štrosserová na hotově přijala, a proto dům tento kupcovi za dědičný odevzdala. Dle čehož se nyní taky připisuje a odevzdává jmenovanému Balthazarovi Mayerovi podle řádu purgkrechtního v mezech těch, jak předešle v užívání byl, za vlastní a dědičně zaplacený. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jozef Hůlka a p[an] Ignatz Philip.
f 18a
Přípis Ignatze Majera

Leta Páně [1]765 dne 7. Februarii za burmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času ohlásila vdova Kateřina po neb[ožtíku] Balcarovi Majerovi zkrze dva radní dálej psaný, že ze své dobré vůle svému synovi Ignatzovi Majerovi tento grund svobodně popustila, s tou ale vejminkou, aby ona v tom domě jednu svjetničku, půl komory, maštal pro dvě krávy a půl humna až do své smrti užívati mohla. Item povinen bude jmenovaný Ignatz svému brarovi Carlovi z toho domu položil 50 zlr, na které se zápovjeď činí a jest pravený Carl ze svého počtu užívati. Pročeš se jemu za vlastní, volný a dědičný i s tím na něm od starodávna majícím právem připisuje a odevzdává.
Svjetkové za opravování gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vrch[nostenských] a měst[ských] (neuvedeno). Stalo se u přítomnosti hned pravených stran roku a dne ut supra.
f 18b
Přípis Tomáše Vavříka

Leta Páně [1]766 dne 6. Februarii za burgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času předstoupil nahoře psaný Tomáš Vavřík na dům radní a uctivě žádal, aby jemu ten od Ignatze Mayera za summu 300 zlr koupený vedle Ignatze Landetzkého ležící právně připsán byl. Na kteroušto žádost se jemu s tím na něm od starodávna majícím právem za jeho vlastní, volný a dědič[ný] připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravu domu a placení cís[ařsko] kr[álovské], vrch[nostenské] a městské povinnosti p[an] Jan Karásek a p[an] Frantz Gatty. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.

Přípis France Mayera

Leta Páně 1768 dne 19ho Octob[ris] za času purgmistrovství pana Christopha Miháče a jeho radních majíce Tomáš Vavřík grunt na předměstí ležící mezi Francem
f 19a
Landeckým z jedné a z druhej strany Pavlem Příkaským ležící, takovej z dobrej a svobodnej vůle svej odprodal Francovi Mayerovi, panskému švejcarovi, za summu horových peněz tři sta dvaceti rejnských. Odtudž se jemu Francovi Mayerovi tenž nadjmenovaný dům za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu téhož domu jsou p[an] Jann Bartelsman a pan Joseph Dvořák S.R.S.V.a N. Jenž se stalo u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

320 Fr.
Laut in Schuldenbuch folio 71 et 72 sind denen H[errn] Karl Svoboda von Franz Majer schuldige 200 Fr primo loco hier vorgemerket.
Strassnitz den 12ten Frbr[uarii] [1]794. Joseph Horný, Grundtamt Verwesser.
Laut vorgezeigten verzinte Quittung sind die 200 Fr untern 8te Julkii [1]795 baar bezahlt worden.
Strassnitz den 10ten Julii [1]795. Joseph Horný, substitus Verwesser.

(Poznámka tužkou)
[No] 391 Újezd Smaženka