Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

2 Sirotci nebož[tíka] Martina Klimšového

f 2a

Jest jich dvý, Václav a Zuzanna. Václav ten jest při Ondrovi strejci svém a Zuzanna při Pavlovi fojtovi, též strejci svém.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na grunthě Jíry Šimka Vítkového [15]93 zl 10 gr.
Na to j[es]t zadrželejch za tímž Jírou Šimka Vítkového 11 zl 10 gr a ostatek jim pokládati má od letha [15]94 při svatém Jiří po 6 zl – 82 zl.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Šumberku, kderej Jan Mikuláše Jistého drží 60 zl.
Na to jest vyšlejch 6 zl a ostatek Jan Mikuláše Jistého dopláceti má při Vánocích od letha 1594 po 3 zl.
Též těm sirotkům náleží na Pavlovi Klimšovým za valach
4 zl.
Více za brava a skřinu 24 gr.
Summa učiní všeho, což těm sirot[kům] náleží 164 zl 4 gr. Dělíc na dva díly, dostane se každému po 82 zl 2 gr.
Na to mají na oba díly vyšlejch při právě 28 zl 22 gr.
f 2b
Více těm sirot[kům] od šatuov se nachází podle cedule řezané při Pavlovi Klimšovi:

Plachta konopná 1 Fěrtoch koudelný 1
Koudelných plachet 7 Konopný týž 2
Konopná plachta 1 Tenkých fěrtochů 6
Konopných cích velkejch 7 Letnice tenká 1
Cíšek menších konopných 5 Rubáše konopný 2
Koudelné cíchy velké 2 Taleřuov dřevěnejch 8
Ubrusuov konopných 6 Lžic dřevěnejch 16
Koudelné ubrusy 3 Kožich králíkovej 1
Prostěradlo tenké 1 Peřiny 2
Kabátek šamlatovej 1 Duchna 1
Rukávce 4 Polštáře 2
Roušky velké 3 Podušky 3
Brněnky 2 Skříně 2
Ručník konopný 1 Truhla 1
Popelicí čepice 1
f 3a
Letha [15]94 přijato od Jíry Vítka Šimkového za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Více od něho přijato na zadržalé peníze 6 zl. Ty sou do truhlice vloženy.
Téhož letha [15]94 přijato od Jana za vinohrad 3 zl.
Též přijato od Pavla Klimšového za valacha 4 zl.
Více přijato za brava od téhož Pavla 24 gr.
Letha [15]95 přijato od Macka Prchlíka za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 přijato od Macka Prchlíka za grunth 8 zl.

Též přijato od Jana za vinohrad 1 ½ zl.
Leta [15]97 přijato od Macka Prchlíka 6 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Jana za vinohrad 3 zl.
Zuzanně dáno na díl její 20 zl.
Letha 1598 přijato z gruntu Macka Prchlíka 6 zl.

Jan Mikuláše Jistého odvedl za vinohrad svůj Martinovi Ondry Pračkového na díl Zuzanny ženy jeho, má již jemu pokládati 15 zl. Ty se na díl Zuzanin porážeti mají.
Dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich do peněz sirotčích, jakž se z regimenu našlo 2 zl 3 gr 1 den. Ten dluh má se ze všech dílů porážeti.
Zuzanně též dáno z vyšlej spravedlnosti na díl její 6 zl 22 gr a z hotových peněz též na díl její dáno 3 zl 8 gr.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Macka Prchlíkového za grunt 6 zl.
Též přijato od Jana Mikulášového za vinohrad 3 zl.
Dáno Zuzanně z hotových peněz na díl její 15 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Macka Prchlíkového za grunt 6 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Též přijato od Jana Mikulášového za vinohrad 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Mikulášového za vinohrad 2 zl.
Od Václava Rožkového za grunt přijato 6 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
f 3b
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Rožkového za grunt 2 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Václava Rožkového za grunt 8 zl.
Od Jana Mikulášového přijato za vinohrad 2 zl.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 4 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Rožkového za grunt 10 zl.
Od Jana Mikulášového za vinohrad 1 zl 15 gr.
Letha 1605 za fojta Václava Vlkového z poručení J.M.Pánu poručníků vypůjčeno těchto si[rotčích] peněz hotových na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří, totiž 20 zl. Takové peníze mají oplaceny bejti z důchodu, když jich potřebovati budou.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Vaňka Tomanového na místě Jana Mikuláše Jistého za vinoh[rad] v Šumbercích 2 zl.
Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava Rožkového za grunt 4 zl.
Od Václava Škracha za Šumberk na místě Vaňka Tomanového přijato 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava Rožkového za grunt 5 zl. Ty jsou vydány Zuzaně na díl její ostatek spravedlnosti. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.

Od Václava Škracha přijato za Šumberk 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Martina Klimšového přijato od Václava Roškova za grunt 6 zl.
Od Václava Škrachova přijato za vinoh[rad] 1 zl 15 gr.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Václava Roškového za grunt 6 zl. Ty jsou vydány Martinovi Liškovýmu nápadu po Václavovi zemřelém, což na manželku připadlo.
Od Vácslava Škrachového přijato za vinohrad 2 zl. Ty sou dány Martinovi Liškovýmu nápadu po manželce ut s[upr]a.
f 4a
Letha 1612 za fojta Václava Roškového přijato od Václava Rožkového za grunt 6 zl.
Od Václava Škráška za vinoh[rad] přijato 2 zl.
Martinovi Liškovi dáno na díl manželky jeho 8 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato za grunt od Václava Rožkového za grunt 6 zl.
Od Václava Škracha za vinohrad přijato 3 zl. Ty jsou dány Martinovi Liškovýmu na díl manželky jeho.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového přijato od něho za grunt a vinohrad 6 zl.
Vyhledalo se, že do tohoto statku z gruntu Vácslava Rožkového jest přeplaceno do letha přítomného 13 zl 20 gr. Takové peníze mají se do statku n[ebožtíka] Matěje Prchlíka
zase navrátiti, nebo tam náleželo se platiti po doplacení statku tohoto.
Letha ut s[upr]a na ty přebrané peníze odvedeno jest do statku n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 6 zl.
Od Vácslava Škracha za Šumbergk vinoh[rad] přijato 2 zl. Ty sou též dány do statku n[ebožtíka] Matěje Prchlíka na přebrané peníze.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Václava Škracha za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje Prchlíka na přebrané peníze.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Václava Škracha za vinohrad v Šumbercích přijato peněz ročních 2 zl. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka na přebrané peníze.
Téhož leta za téhož fojta přijato z důchodů JM Páně na tu spra[vedln]ost 20 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její a dáno jí obilí 16 m[ěřic].
Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového Václav Škrach skoupil od Martina Prchlíka, což se mu mělo doplatiti na přebrané peníze 1 zl 20 gr, dal mu za to jalovici. A tak do toho statku ty peníze přebrané sou zaplacené.
Letha 1618 z důchodu Jeno [Mil]osti Páně na vyšlou spravedlnost, což za Jeho [Mil]ost Pánem jest, na díl Zuzanny vydáno jest 1 met rži za 15 zl.