Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Macka Drahotoušskýho

f 191a

Letha Páně 1590 podle zápisu knih starejch červenejch purgkrechtních v listu 54 Kateřina, pozůstalá vdova po nebožt[íku] Janovu Hrubém, prodala podsedek svůj Matějovi Drahotouskému za summu 50 R.
Za kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 10 R a tak ještě za týž podsedek svůj dopláceti zůstává 40 R. Na to jest zadržel do letha 1593 7 R a ostatek pokládati má od letha 1594 při Vánocích po 4 R.
Ta summa zadržalé i s tím, což se ještě s téhož podsedku doplatiti má, náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jana Hrubého, totižto summa vejš psaná 40 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti Jeho Mi[l]osti Páně k témuž gruntu náležitých Matouš Šichů a Martin Málek R.S.A.N.
f 191b
Letha 1594 položil Macek napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ten grunth se má prodati do štyř neděl a z závdanku roční peníze vzíti a to nepsáti.

Letha [15]96 grunth napřed psaný Macek Drahotouský prodal Danielovi Hrnčířovi za summu jmenovitě 50 R. Závdanku položiti má o svaté Trojici nejprve příští 6 R 7 ½ gr a ostatek platiti povinen bude od letha 1596 při Vánocích pořadně po 4 R až do vyplnění summy ut sup[ra].
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Sova, Daniel Nedolevek, Jan Sládek S.R.S.N.
Letha nahoře psaného položil Daniel Hrnčíř nápadníkům, což na ně po Jírovi, si[rotku] nebož[tíka] Jana Hrubého, připadlo, jakž o tom v knihách sirotčích položeno najdeš, 10 R 7 ½ gr, a tot takto: závdanku 7 R 7 ½ gr a roční peníze též 4 R.
Leta [15]97 položil Daniel Hrnčíř za grunt peněz purgkrechtních 4 R.
Ty jsou vydány Pavlovi Holýmu a Martinovi Holých z Bředslavi.
Leta 1598 položil Daniel Hrnčíř za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Ty sou vydány Pavlovi Holýmu samému na díl jeho. Act[um] za předního konšela Jana Drabíka.
f 192a
Letha 1899 za předního konšela Petra Kostického položil Daniel Hrnčíř Pavlovi Holýmu a Martinovi Holýmu do Bředslavi za g[runt] 4 R. Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Daniel Hrnčíř Pavlovi Holýmu a Martinovi Holýmu do Bředslavě za grunt 4 R.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Daniel Hrnčíř Pavlovi Holýmu a Martinovi Holýmu do Bředslavě za grunt 2 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Daniel Hrnčíř za g[runt] Pavlovi Holýmu 2 R.
Zůstává ještě dopláceti od letha 1603 5 R 22 ½ gr. Ty náleží Martinovi Holýmu do Bředslavě, nebo Pavel Holý což mu náleželo, zouplna vyzdvihl.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Daniel Hrnčíř za grunt Martinovi Holýmu do Bředslavě
4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Daniel Hrnčíř za g[runt] 3 R.
Z toho zůstává za ouřadem Martinovi Holýmu do Břeclavi 1 R 22 ½ gr, na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha jinak Drahotoušského dáno 1 R 7 ½ gr.
Ten požár ut s[upr]a puštěn od pana ouředníka na placení po 2 R.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Hrnčíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha 2 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkova položil Daniel Hrnčíř za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Hrnčíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Daniel Hrnčíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha 2 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Daniel Hrnčíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha 2 R.
Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Daniel Hrnčíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Koželuha 2 R
2 ½ gr.
A tak má grunt zaplacený.

Pustý
f 192a
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka ten grunt napřed psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Jírovi Matulovému za summu 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Bartek Fryštacký a Thomáš Chudý S.R.S.N.

Letha 1644 po smrti Jíry Matule Šebestian Volný pojal sobě pozůstalou vdovu, kterémuž svrchu psaný grunt za summu svrchu psanou, totiž 40 zlm, prodán jest bez závdanku, placení rok po roce po 3 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti JHM i obci Jan Polešák a Matouš Pavlíčků SRSaN. Stalo se za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho ut s[upr]a.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Šebesta Volný za gr[unt] svůj peněz 15 gr.
Ty zůstávají při právě.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních poněvadž Šebesta Volný tak jako jiní vyhořel, jemu tím spůsobem se upouští a passiruje, totižto 24 R 22 gr 3 ½ den.

Letha Páně 1667 dne 5. Aprilis za purgkmistra Daniele L[udvíka] Dašického a spoluradních jeho Šebesta Volný nemohouc pro nemožnost svůj toho gruntu postaviti, s poručení J.H.M. prodán jest ten grunt Pavlovi Kristoňovi
f 193a
za summu 50 zlm bez závdanku, platiti jej povinen bude rok po roku po vyjití polhocení po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnoasti panské i obecní pan Matouš Straka a Matouš Smutný S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1671 dne 24. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Pavel Kristoň položil za grunt svůj ut supra peněz 15 gr.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.
Letha Páně 1672 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického Pavel Kristoň položil za grunt svůj ut supra 15 gr.
Takové peníze svrchu psaný purgkmistr do počtu svého sobě za příjem položil.

Letha 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra pana Václava Žarůška a spoluradních jeho jakož Pavel Kristoň pro nemožnost toho gruntu i panských, c[ísařských] i obecních povinností zapravovati, takový grunt nemajíc na něm nic zaplaceného pustil jest Mikulášovi Kostkovi jinak Drábovi za prodajnú summu 40 zl mor[avských]. Za vystavení nějaké dal mu 3 zlm, placením ročně po 2 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení gruntu a zapravování všelikých povinností Jakub Šoustal a Franc Čejka S.R.S.N., dne a leta ut s[upra].
Platiti jest s[irotkům] n[ebožtíka] Šebesty Volného.

f 193b
Letha Páně 1707 dne 13. Decembris za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních téhož letha Kateřina Kostková, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Mikulášovi Kostkovi, od nepřátel rebelantů Uhrů zamordovaném, zůstajíc na gr[untu] ut s[upra] od rebelantů spáleném, však zase vystavěném, z douležitých potřeb prodala jej Martinovi Polčákovi za summu prodajnú 40 zlm. Namísto závdanku dal jí hotových třidcet rýnských a v desíti rýnských jí popustil dům na předměstí v počtu 25, což 40 zlm spolu učiní, které peníze za vystavení její toliko jí položil, těch pak 40 zlm platiti povinen bude k obci strážnickej každoročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinností Martin Hovoranský a Frantz Gopalovský SRSVN.
NB. Excepti se činí, kdyby zatím ten gr[unt] Martinovi Polčákovi na prodej byl, tehdy děti po neb[ožtíku] Mikulášovi Kostkovi předek k tomu kupu míti, zač tehdáž prodán býti moci bude.
f 194a
Letha Páně 1713 dne 26. April[is] za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho majíce Martin Polčák grunt ut sup[ra] sobě připsaný, však že potomně zlého života se přichytil a jsouce zemským husarem od compagnie utekl a zbojstva se přichytil, kdežto mezi jinýma zlýma skutky Jakubovi Lejblovi jinak Senickému, Židu strážnickému, krám vylámal a jemu rozličnú a velikú škodu skrz krádež učinil, což když se na něj proneslo, Žid jmenovaný k statku jeho sáhil a dle práva usúzení dům jeho ut supra za fant vzal. Kterýžto dům poněvadž jmenovaný Martin Polčák ze zbojstva více se nenavrátil, nýbrž od zemských husarů zastřelen a následovně mrtvý rozštvrcen a na hranicích rozvěšen jest byl, jmenovaný Jakub Senický Markovi Vávrovi prodal za 40 zlm, tak jak on Marek Vávra vlastní rukú jeho psanú quittantzi při purgkrechtě proukázal. Dle čehož grunt týž se jemu připisuje za vlastní a svobodný v summě hlavní 40 zlm, kterúžto summu bude povinen platiti obci městskej po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Pfiliph Černý S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 194b
Letha Páně 1725 dne 14. Augusti za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času po smrti držitele gruntu ut supra Marka Vávry připadl ten grunt synovi jeho Markovi a ten jej prodal švagrovi svému Martinovi Kaštanovi. A nemajíce jej ani jeden ani druhý připsaného, tenž Martin Kaštan prodal jej zase Matějovi Mikulkovi za hotových 31 zlm, s placením k tomu ostatní verunkovej summy 40 zlm obci městskej při posudcích ročně po 2 zlm. Kterejžto grunt se jemu jmenovanému Matějovi Mikulkovi za vlastní bez všelikých reštů

až do 31. Decembris 1725, poněvadž až podtudt prodavač všechno k placení na sebe vzal.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Kayser a p[an] Jiřík Horný. Odevzdán jest jemu u přítomnostiobúch stran d[ne] a letha ut supra. Ostatní povinnosti prodavač na sebe vzal mimo contributzi.

Letha Páně 1746 dne 20. Februarii (nedopsáno)
f 195a
Přípis France Tománka

Leta Páně 1747 dne 19ho Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Franc Tománek od Marka Vávry (kterej do Uher utekl) předepsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz osumdesáte pět rejnských. Pročež se jemu Francovi Tománkovi takový dům za vlastní a volný tuto připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku ut supra.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu jsou p[an] Eliáš Gregr a p[an] Jozef Heisig.
Vejrunky (jak v předcházejícím přípisu stojí) se při posudcích spláceti budou.
f 195b
Přípis Frantze Megy

Letha Páně 1771 dne 3. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času vstoupil do domu radního nahoře psaný Frantz Mega a ohlásil, kterak on od Frantze Tománka dům vedle Grůsky ležící za summu 180 zlr odkoupil, přitom slušně žádal, aby jemu Frantzovi Megovi ten dům spolu i s tím na něm od starodávna majícím právem pro pořadnost práv mněstských právně připsán byl. Na kteroušto slušnou žádost se jemu za jeho vlastní a volný připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravování gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vrch[nostenské] a mněstké povinnosti p[an] Joseph Horný a p[an] Karl Haberman. Stalo se dne a roku ut supra.
Verunkovej summy k obci městskej po 2 zlm ročně spláceti povinen jest, jenž v summě dle zápisů předešlých vynáší 40 zl mor[avských].
f 196a
Tento přípis jest od slavného ouřadu vrchnostenského pod datum 7. Marzi [1]788 roku povolený.

Přípis Tomáša Megy

Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a nezrušitedlný contract mezi Františkem Megou jakožto otcem stranou jednou, pak Tomášem Megou jakožto synem stranou druhou v příčině postoupení skrze prvního poslednímu jednoho domu a zní následovně:

Za první nemohouce juž František Mega svůj dům při Grůsce vedle Martina Stanislava ležící potřebně opravovati, tím meněj opláceti, popoušťá takový synovi svému Tomášovi Megovi, tak aby on jej za vlastní, volný a dědičný sobě připsati dáti mohl. Však ale
za druhé vymiňuje sobě otec jeho František Mega v témž domě až do smrti svej svobodné bydlení, tak aby on to, cokoliv by jemu líbiti se mohlo, chovati si mohl. Naprotiv tomu
za třetí on Tomáš Mega přislibuje otcovi svému všecku lásku a poslušenství synovské až do smrti jeho zachovati.
Vše věrně a bezelstně.
Že tomu všemu tak a nejináče jest, neuměje obě stránky psáti dožádali obecního písaře městského, aby on jména jejich podepsal, při kterých oni
f 196b
jejich vlastníma rukama křížky učinili a dvouch svědků, totiš Jana Šmida a Františka Blahy, však jim beze škody, k společnému podpisu schválně sou dožádali. Jenž se stalo v Strážnici dne 7ho Martii [1]788.
S tím tehdy dyž contract tento dokonalý a za slušný z čistej dobrej vůle Františka a Tomáše Megy zachází a on nynější hospodář Tomáš Mega tu summu verunkových peněz 40 zl mor[avských] obci městskej po 2 zl mor[avských] ročně k splacení na sebe přijímá, se jemu za vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního města Strážnice připisuje a odevzdává.
Jenž se stalo v městě Strážnici dne 8ho Martii [1]788.
Nota. Poněvadž na témž domě dluh p[e]r 40 zlm se vynachází, techdy takový on Tomáš Mega taky k zaplacení dobrovolně na sebe přijímá.
Karl Svoboda
gruntovního ouřadu zastavatel

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 150 Fr Stadt Strassnitzer Waisengeldern, welche hier primo loco versicheret werden.
Sig. Strassnitz am 27ten Aug[usti] 1802. Ignatz Prat, Gruntbuch Besitz.
Diese 150 Fr sind laut im Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]795 folio 105 bezahlt, solglich hier gelöschet werden.
De sess[ione] 23e Martii [1]811.

(Poznámka tužkou)
No 417 na Újezdě syn Jos[ef] Mega 1808, 1813 tato polovice Jan Hrachovský
druhá ½ bratr Václ[av] M[ega], 1814 byla tato polov[ice] prodána Jos[efu] Neuman[novi]