Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunt Matěje Malýho Jana

f 191a

Letha Páně 1579 podle zápisu knih starejch sirotčích černejch v listu 32 vejš psaný Matěj koupil grunth svuój po nebožt[íku] Jírovi Malých bratru svým zůstalý za summu 110 zl. Na kderýž jest do leta [15]94 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 101 zl a tak ještě za něj leta [15]95 při Vánocích Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Malých, dopláceti zůstává 9 zl. Rukojmě v tychž knihách sirotčích starých poznamenáni sou.
Letha [15]95 položil Matěj Malého Jana za grunth peněz purgkrecht[ních] ostatních 9 zl. A tak grunth svůj zouplna zaplatil.

Letha 1607 za plesníka Jana Ráčka podle rozdílu statku po neb[ožtíku] Matějovi Malýho Jana pozůstalýho Václav syn jeho na díl svůj ujal podsedek požár ut s[upr]a s říkou, s vinohradem v Dolní hoře s štěpnicí a ze včelami v summě
180 zl. Z toho sobě srazil dílu svého otcovského i po Janovi, bratru jeho zemřelém, 87 zl 25 gr 3 den, zůstává za to dopláceti 92 zl 4 gr 4 den, placením po 10 zl až se do cechu krejčovského 40 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 31 zl předních peněz vyplatí. Odevzdáno jemu to všecko za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pahnost, Martin Mračnů, Janča tesař S.R.S.A N.
f 191b
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Václav Koudelka cechmistrům krejčířským 10 zl.
Letha 1609 za plesníka Vácslava Koudelky položil týž Vácslav Koudelka za g[runt] cechmistrům krejčovským 2 zl
15 gr.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil týž Vácslav Koudelka za g[runt] cechmistr[ům] krejčovským 4 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil týž Vácslav Koudelka za g[runt] cechmistr[ům] krejčovským 4 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil týž Václav Koudelka za g[runt] cechmistr[ům] krejčovským 4 zl.
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil týž Václav Koudelka za g[runt] cechmistrům krejčovským 4 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Václav Koudelka za g[runt] cechmistrům krejčířským 4 zl.
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Václav Koudelka položil cechmistrům a cechu krejčířskému 4 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Václav Koudelka položil cechmistrům krejčířským ostatních peněz 3 ½ zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Václav Koudelka položil za grunt a statek převzatý na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 4 zl.

Letha 1618 za plesníka Jana Svobody Václav Koudelka položil za statek převzatý na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka
2 zl.

Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho jakož jest Mikuláš Koudelka, syn n[ebožtíka] Matěje Malýho Jana, na tomto statku dílu svého jměl 21 zl 4 gr 4 den, jsouce těškou nemocí od Pána Boha navštívený, poručil z tejž spravedlnosti své Aničce, dceři Václava bratra svého, 7 zl. Ty se témuž Václavovi Koudelkovi tu vypisují.
Téhož letha ut s[upr]a Kateřina, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Mikulášovi Koudelkovi, majíce tu spravedlnosti v tomto statku po manželu svém 14 zl 4 gr 4 den, ty jest Václavovi Koudelkovi každý zlatý po 9 gr prodala. A tak tu nic více nemá.
f 192a
Letha 1628 za plesníka Vácslava Lipnicského po ujití preč z gruntův Jeho [Mil]osti Páně Vácslava Koudelky prodán jest ten grunt požár z říkou s povolením pana ouředníka Václavovi Lipnickému za summu 180 zl. Závdanku dáti má při Vánocích příštích 8 zl, platiti jej má každoročně po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Zachů a Urban Jaroš S.R.S.a N.
Leta 1629 za plesníka Václava Lipnického týž plesník položil za gr[unt] a říku peněz ročních 4 zl. Ty přijal týž plesník k obci rybářské na dluh od Vác[lava] Koudelky povinný.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Lipnický položil za gr[unt] na obec rybářskou 4 zl.
Leta 1631 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Lipnický položil za gr[unt] na obec rybářskou 3 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Vácslav Lipnicský položil za gr[unt] obci rybářské 2 zl.
Leta 1633 za plesníka Jana Macháčkového Vácslav Lipnicský položil za gr[unt] obci rybářské 2 zl.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského položil týž Václav Lipenský za grunt, kteréž přijala obec rybářská Strážnice 2 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického týž Václav Lipenský položil za grunt 2 zl. Ty přijala obec rybářská Strážnice.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského týž Václav Lipenský položil za grunt k obci rybářské strážnické 2 zl.

f 192b
Leta Páně 1639 za plesníka Ondřeje Eliášového u přítomnosti pana Jana Jakubovského, v ty časy ouředníka strážnického, týž plesník u přítomnosti všecké obce rybářské města Strážnice prodali ten grunt z řekou i s tím příslušenstvím, co k němu přináleží, Petrovi Hodonskému za summu 150 zl, placení ročně po 2 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jan Macháčků, Pavel Kunovský
S R S A nerozdílnou.
Petr Hodonský za grunt položil 2 zl. Ten sou přijali obec rybářská města Strážnice.
Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového Petr Hodonský za grunt k obci rybářské položil 2 zl. Ty přijal plesník ut s[upr]a.

Letha 1646 za plesníka Jana Veselského po odjití Petra Hodonského z téhož gr[untu] jest zase takový gr[unt] prodán z řekou Janovi Vlachovi za summu 150 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán. Rukojmě Jiřík Koblížek a Václav Měšťánek S R S a N.
Letha 1647 za Jana Veselskýho plesníka položil Jan Vlachů za grunt 2 zlm. Takový peníze Jan Veselský k sobě přijal za rok 1646.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského budouce ten svrchu psaný Jan Vlachů na grunty veselské z tohož gruntu od vrchnosti své vyzdvižen, jest s povolením
f 193a
pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ouředníka panství strážnického, Mikulášovi Chudýmu prodán za summu 150 zl jmenovitě bez závdanku, platiti ročně komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Měšťánek a Václav Pekař S R S A N.