Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Grunth Jíry Praštka

f 187a

Letha Páně 1581 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 38 ten Jiřík vejš psaný ujal podsedek s Martou manželkou svou po nebožtíkovi Jírovi Frydlovém zůstalý, z půl štvrtí roli, z vozem, koňmi a jiným hospodářstvím v summě 330 R.
Na kderoužto summu do letha [15]94 i s tím, což zadrželých položiti má, vyplnil 254 R 27 gr 4 ½ den a ještě dopláceti má kromě zadrželých od letha 1595 při Vánocích Janovi, sirot[ku] nebožt[íka] Jíry Frydlovýho zůstalýmu 75 R 2 gr 2 ½ den. Ty má platiti od letha výš psaného pořadně po 10 R.
Strany tej půl štvrti, o kderéž v rejstřích těchž sirot[čích] starých červených v listu 38 zmínka učiněna jest, jestliže by Jan do rostu věku svého chtěl k tej roli sáhnouti a ji užívati, má ji v 100 R na spravedlnost svou vzíti a ostatek, což by na doplnění dílu jeho, totiž 75 R 2 gr
2 ½ den, jemu dovzíti přišlo, to sobě od práva vyzdvihnouti a což by vejše od Jíry Praštka ku právu položeno bylo, to by byli ouřad předměstskej je[mu] povinni zase navrátiti.
Rukojmě Erazim Bednář, Staněk Bednář, Mach Pernikář a Daniel Šimonků S.R.S.A.N.
f 187b
Letha [15]94 položil Jíra Praštěk na zadržalou summu 22 R 24 gr.
A ještě téhož letha [15]94 zůstává zadržalejch dluhu 20 R.
Jakož jest Jíra Praštků napřed psaný ještě sirot[ku] nebožt[íka] Jíry Frydle z napřed psaného statku 97 R 6 gr vyplniti a zaplatiti měl, za takovou summu jest ten Praštěk Janovi, sirotku n[ebožtíka] Frydle, za volný a svobodný vinohrad achtel v Dolní hoře sám od sebe, dědiců a budoucí[ch] svejch zaplacený a v ničemž nezávadný dal a odvedl zápisem tímto. Stalo se s povolením urozeného pana Jana Šponara z Blinzdorfu, toho času ouředníka na Strážnici, a u přítomnosti ouřadu toho času. Stalo se letha 1595.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Praštěk prodal podsedek požár svrchu psaný Bartoňovi Stejskalovi za summu 62 R, kteroužto všecku summu týž Bartoň Kokrda jinak Stejskalů tomuž Jiříkovi Praštkovi na vinohradě v Mrhoních Thomáška Tesaře, aby je sobě rok po roku po 6 R vyzdvihoval. odvedl.
A tak tenž Bartoň Stejskal podsedek ten zouplna a docela zaplacený má. Odevzdán jemu za volný a svobodný.

Letha a za předního konšela ut s[upr]a Bartoň Stejskal svrchu psaný vystavíc podsedek ut s[upr]a prodal jej zase Janovi Staňkovýmu za summu 100 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Filip Koláčků, Michal Vic a Valenta Krnovský S.R.S.A N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Staňků za grunt Bartoňovi Stejskalovi 6 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Staňků za gr[unt] Bartoňovi Stejskalovi 6 R.
f 188a
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jan Staňků za g[runt] Bartoňovi Stejskalovi 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Staňků Bartoňovi Stejskalovi za g[runt] 6 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a jakož náleželo Bartoňovi Stejskalovi na tomto gruntě 71 R, takové peníze týž Bartoň Kokrda kšaftem svým poručil Janovi Staňkovýmu strejci svýmu. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený a žádnému nezávadný.
Zaplacený.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Jan Staňků jinak Radějovský prodal ten grunt Martinovi Žílovýmu za summu 30 R. Závdanku při odevzdávce položil 6 R, ostatek platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jiřík Hlučínský a Jíra Vrábl SRSaN.
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Martin Žílů položil za g[runt] peněz dvojích 4 R.
Ty přijal Jan Staňků jinak Radějovský.
Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Praštka Martin Žílů položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Martin Žílů položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Martin Žílů položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R.
Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Žílů položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin Žílů položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Žílů položil za gr[unt] Janovi Radějovskému 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Žílů položil za grunt svůj, kteréž Anna Radějovská přijala 2 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Žílů položil za gr[unt] svůj, kteréž Anna Radějovská přijala 2 R.
Hledej dále na listu 196.
f 188b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho Martin Žílů dostavíce se na rathauz oznámil, že jest od gruntu svého půl podsedku místo pusté Janovi Slavíkovi z dobré vůle své a lásky daroval, z tej strany od Martina Franka ležící, kromě výjezdu obzvláštního, kteréhož sobě Martin Žílů

vyměňuje a na svobodě zanechává. Za kteréhožto půl podsedku nebude Jan Slavíček nižádnému nic za něj platiti, kromě contribuci a daně všelijaké Jeho [Mil]osti císařské, Jeho [Mil]osti Páně i obecní aby byl povinen odebejvati a spravovati. Odevzdán za volný, svobodný, za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Rukojmě za stavení gruntu a povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Mikuláš Zářecký a Jíra Všenovský S.R.S.a N.

Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráze a spoluradních jeho Jan Slavík prodal grunt svůj Tomášovi Machovi za s[umm]u
50 zlm. Závdanku položil při odevzdávce 3 zlm, placení rok po roce po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti všelijaké J.H.M. i obci Jan Hlubocký a Jan Poledníček SRSAN.
Letha 1645 za pur[kmistra] Pavla Nešporka Thomáš Machů položil Janovi Slavíkovi 2 zlm, kteréž též přijal.
Leta Páně 1655 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] rad[ních] Tomáškovi Machovi podobně polovic vyhoříc upuští se, totiž 22 zlm 15 gr.
Nota. Grunt tento jsa pustý jako jiné na pořadě, v stavjaní nových se mezi druhýma stratil, poněvadž ho není.
f 192a
(pokračování předchozích zápisů)
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Žílů položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 R.
Ten přijala Anna Radějovská.
Letha 1639 za purmistra p[ana] Jiříka Prašťka Martin Žílů položil za gr[unt] svůj peněz ročních 1 zlm.
Ty peníze přijala Anna Radějovská.

Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho po zemřetí Martina Žíly zaprodán jest zase ten půlpodsedek Martinovi Ospalíkovi za summu 100 R. Závdanku dal při odevzdávce 10 R, ostatek summy má poročně po 3 R platiti jej má. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecné Mikuláš Frydecký a Jan Hájka SRSaN.
Leta 1645 za purgmistra Pavla Nešporka položil Martin Ospalík dvojích peněz za krunt svůj za rok 1643 a za rok 1644 2 zlm.
Ty přijala Marina z Radějova, jeden zlatý za rok 1643 položený náleží do počtu p[ana] Martina Mráze.

Letha 1647 za purgkmistra Lorence Peypolta a spoluradních jeho Martin Ospalík prodal podsedek Ondrovi Salcmonovi za s[ummu] 100 R bez závdanku a což Martin Ospalík na tom gruntě vyplatil, totiž 12 R, ty z dobré vůle Salcmonovi pustil, roční placení po 3 R. Od[evzdán] za v[olný] a svobo[dný].
Rukojmě za opravu gruntu, placení i jiné povinnosti panské i obecní Martin Ospalík a Thomáš Očko SRSaNR.
f 192b
Leta 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a[spolu] rad[ních] Ondrovi Salcmanovi vyhořelému upouští se na gruntě jako jiným polovici, co dopláceti má, totižto 44 R.

Letha Páně 1673 dne 25. Januarii za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Pavel Malíků nemajíc gruntu po neboštíkovi Ondrovi Saltzmonovi sobě odevzdaného, týž grunt odprodal jest Václavovi Slavíkovi za summu 100 zlm bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Jan Myška a Václav Záchvěja SRSpN.

Letha Páně 1682 dne 8. Januarii za purgkmistra Václava Kneyzla a spoluradních jeho Václav Hrdlička nemajíc gruntu po neboštíkovi Ondrovi Saltzmanovi sobě odevzdaného, týž grunt z povolením pana purgkmistra jest odevzdán Janovi Smilovskému za summu 10 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské a obecní Mikoláš Mozler a Jan Horák.
f 193a
Letha Páně 1684 dne 27. Feb[ruarii] za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho prodán prodán jest grunt ut supra Václavovi Hrdličkovi za s[umm]u 100 zlm bez závdanku, placením ročně po 3 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu Matěj Saltzman, Ondra Chovánek SRSSPaN.

Letha Páně 1688 dne 29. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho ačkoliv Václavovi Hrdličkovi grunt ut s[upra] připsán byl, po odjití jeho aby pustý nezůstal, zaujal se ho zase Jan Smilovský a prodal ho Matějovi Pavlíkovi za summu 100 zl mor[avských]. Závdanku mu dal 4 zlm, placením ročně po 3 zl mor[avských]. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení a placení všelikých povinností S.R.S.N. Jiřík Ratiborský a Šebestian Horný dne a leta ut s[upra].
Platiti obci 68 zlm.
Matějovi Salcmanovi 28 zl mor[avských].

f 193b
Letha Páně 1707 dne 27. Julii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních jeho Matěj Pavlík maje gr[unt] ut s[upra] sobě odevzdaný, takový po vypálení jeho od rebelantů prodal jej Martinovi Ježkovi v tej summě, jak jej sám připsaný měl, za 100 zlm. Závdanku jemu dal 11 zlr, které za vystavení a zvelebení chlévu se pokládají a ty 4 zlr, které vyplacené měl, jemu na tom gr[untu] za zaplacené pouští a pustil. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinnosti p[an] Jan Hlubocký, p[an] Pavel Hořák SRSN.
Platit se má ročně po 2 zlm obci městské 68 zlm.
Matějovi Saltzmanovi 28 zlm.

Letha Páně 1711 d[ne] 6. Februarii za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času ma-
f 194a
jíce p[an] Matěj Saltzman na gruntu ut supra nápadu svého
28 zlm, takové zvrchu psaný purgmistr spolu z opat[rnými] pány skoupil k ruce obecní za hotových 2 zlm, kteréžto přijal pan Matěj Saltzman. A tak on nic více na tom gruntě praetendirovati míti nebude, ani potomci jeho, nýbrž ty 28 zlm k obci připadly. A tak držitel gruntu toho bude míti obci strážnickej spláceti 96 zlm. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha a dne ut supra za purgmistra tohož majíce Martin Ježek z gruntu ut supra ještě obci městské spláceti 96 zlm, na takové pokládá při držaných posudcích 15 gr, za kterýž jsouc toho důležitá potřeba vypisuje se jemu 1 zlm.
Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra pana Pavla Rychlíka Martin Ježek pokládá obci městské 18 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.
f 194b
Přípis domu Jana Zátopy

Leta Páně 1764 dne 2. Martii za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času odstúpil Martin Zátopa synovi svému Janovi Zátopovi dům ut supra tím spůsobem, aby on matce svej Marině po vinobraní v tom 1764 roce, jesti pak nějaká úroda bude, padesát rýnských položil, pak by úroda nebyla, tak syn Jan takový 50 zlr matce co nejspíš, jak jemu možná bude zaplatiti. K tomu vymiňuje sobě Martin Zátopa z manželkú svú v tom domě svobodné bydlení až do jejich obouch smrti, po smrti otce ale syn Jan Zátopa povinen bude z toho domu přez ty matce svej zaplacení 50 zlr ještě 50 zlr na mše svaté položiti. Pročež se nadjmenovaný dům Janovi Zátopovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu
f 195a
a placení povinnosti císar[sko] král[ovské], vrchnostenský i městský p[an] Pavel Sovoboda a p[an] Joseph Vychodil. Stalo se

u přítomnosti všech dědicův Martina Zátopy dne a roku ut supra.
Verunkový peníze povinen bude in summa 94 zlm při posudcích po 1 zlm.

Přípis půldomu Václavovi Mařicovi sub Nro.69

Leta Páně 1772 dne 23. Februarii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních toho času předstúpil do domu radního Václav Mařica a ohlásil, kterak on od Jana Zátopy ležícího půl domu vedle Jana Zajíčka za summu 70 zlr odkoupil, přitom slušně žádal, aby jemu za polovitz domu jakošto hospodářovi právně připsána byla, však povinnosti cís[sařsko] král[ovské], vrch[nostenské], měst[ské] i vojáka braní na polovitzu trpěti se zavazuje. Pročeš se jemu
f 195b
Václavovi Mařicovi ta polovitza domu spolu s těma verunskýma penězi p[e]r 94 zlm po 1 zlm ročně splacení za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, však propdavačovi Janovi Zátopovi v sklepě v domě víno své ztěžené zkládati kupec Václav Mařica brániti nemá dle mezi sebú zavřenej domluvy.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovské], vr[chnostenské] a m[ěstské] [povinnosti] p[an] Frantz Gatty a p[an] Petr Gruner. Stalo se dne a roku ut supra u přítomnosti obúch stran.
Notandum. Kdyby ale Václav Mařica dnes neb zejtra tou polovitzu odprodati chtěl, tehdy prodavač Jan Zátopa když toli co cizí dá, právo sobě zanechává.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 12 zlm Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 7te Augusti 1800. Prat.