Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Kutějkového

f 52a

K tomu statku jest jeden sirotek Kateřina.
Zůstává při strejci svým Pavlovi Kutějkovi.

Náleží jemu spravedlnosti toto:
Požár z řekou a roubanicí za zámkem zaplacený 48 zl, placení od leta 1608 po 3 zl.
Achtel vinohradu v Růžený, ten prodán byl Adamovi Hruškovi, zaplacený za 170 zl. Závdanku dal 10 zl a platiti má podle ourody po 8 zl.
Čtvrt achtele vinohradu v Příčné zaplacený za 70 zl. Prodán Danielovi Štefkovýmu, závdanku dáti má z užitku 5 zl a platiti od letha 1606 po 5 zl. Rukoj[mě] [neuvedeno].
Kus vinohradu v Teplé zaplacený v 40 zl. Prodati se má, kdo jej kopati chce. Prodán Danielovi Nedolevkovi, závdanku z užitku dáti má 4 zl a platiti po 4 zl.
Štěpnička za Starým městem proti chmelnici zaplacená za
60 zl.
Štěpnice za mlýnem zaplacená za summu 30 zl.
Na vinohradě v Svislých, jehož neb[ožka] Bílkova držela, zaplaceného jest 26 zl.
Půl štěpnice na zámkem u hatí za 44 zl.
Krávy 2 a volek roční za 13 zl. Prodány jsou za hotové peníze Pavlovi Kutějkovi, strejci těch sirotků.
V statku n[ebožtíka] Pavla Bílka dílu nedobraného po Esteře mateři jejich učiní 18 zl 26 gr 5 den, přicházeti jemu má po
5 zl.
Kožich šamlatový prodán za 12 zl.
Summa 531 zl 26 gr 5 den.
f 52b
Z toho se tito dluhové zaplatili:
Synovi Pařidrštkovýmu 2 zl 9 gr.
Na pohřeb naloženo 11 zl 18 ½ gr.
Summa 13 zl 27 ½ gr.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 527 zl 29 gr.
Achtel vinohradu v Růžené v 150 zl zanechán sirotku, šatů ložných podušek 5 o dvou povlacích, prostěradla tenká a konopná, plachta. To přijal k sobě strýc sirotka a má jemu to dochovati. Vinohradu taky má z čtvrtého vědra užívati do zrostu toho sirotka a na něj šaty jednati.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře přijato za krávy od Pavla Kutějkového 13 zl. Zn toho zaplaceno dluhu synovi Pařidrštkovýmu a na pohřeb 13 zl 27 ½ gr.
Více přijato za kožich šamlatový 12 zl.
Z nich půjčeno Janovi Ráčkovi plesníku 5 zl, oplatiti má o posudku letha 1608.

Z statku n[ebožtíka] Pavla Kutějkového za užitek z vinohradu přijato 2 zl 7 ½ gr. Ty jsou vydány sirotku na šaty.
Od Daniele Štefkového přijato závdanku za vinohrad 5 zl. Ty jsou vydány sirotku na šaty.
Letha 1607 za plesníka Jan Ráčka přijato od Daniele Štefka za vinohrad 3 zl. Ty jsou vydány na vychování sirotka.
f 53a
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Jana Pahnosta za štěpnici nad zámkem u hatí 2 zl.
Od Daniele Štefka za vinohrad v Příčné 2 zl 15 gr.
Od Adama Hrušky za vinohrad v Růženné přijato 4 zl.
Vyhledalo se z rejster horenských strážnických, že Jan Pahnost letha 1607 za půl štěpnice nad zámkem u hatí závdanku 6 zl položil. Těch 6 zl Jan Ráček rybář k sobě přijal a jest je dlužen.
Letha 1609 za plesníka Václava Veselského přijato od Daniele Štefka za Příčnou 2 zl.
Od Matouše Chrousta za podsedek lonské peníze za rok 1608 přijato 1 zl 15 gtr.
Od Jana Pahnosta přijato za štěpnici 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Bílka na díl nedobraný po Esteře, mateři toho sirotka, přijato 3 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky přijato od Jana Peštrnáka na místě Daniele Štefka za vinohrad Příčnou 5 zl.
Od Jan Pahnosta za štěpnici přijato 1 zl.
Od Lazara Žida Pinkusčinýho přijato za vinohrad v Růžené
8 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Jana Peštrnáka za Příčnou 2 zl 15 gr.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Lazara Pinkusčinýho za Růženou 4 zl.
Od Jana Pahnosta přijato za štěpnici 2 zl.
Od Martina Ďuličky na místě Jana Peštrnáka za vinohrad přijato 5 zl.
Vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Plesníka na spokojení Jakuba Švejhala do Nosislavě 7 zl 15 gr. Mají se zase z toho statku těmto sirotkom oplatiti.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule přijato z statku Pavla Bílka z gruntu Oldřichového Jana 19 gr 1 ½ den.
Od Martina Ďuličkového přijato za vinohrad v Příčné 5 zl.
Od Jana Pahnosta přijato za štěpnici 1 zl.
f 53b
Leta Páně 1615 za plesníka Floriána Fitule Alžběta, zůstalá po knězi Mikulášovi v Horní Němčí, za grunt položila 5 zl.
Od Martina Ďuličkového za vinohrad v Příčné přijato 5 zl.
Dáno Kateřině z poručení p[ana] ouředníka peněz 6 zl.

Vinohradu kus v hoře Teplé, kterýž pustý byl od vpádu nepřátelského, jest prodán Matoušovi Bzeneckému z Suchého řádku za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má podle ourody po 2 zl počna leta 1617.
Letha 1616 za plesníka Floriána Fitule přijato do tohoto statku od Alžběty, zůstalé po n[ebožtíku] knězi Mikulášovi z Horní Němčí, za grunth 5 zl.
Od Martina Ďuličky za vinohrad v hoře Příčné položencýh přijato 5 zl.
Od Jana Pahnosta za štěpnici přijato 2 zl.
Letha 1617 za plesníka Jana Svobody přijato od Blažeje Sedláře na místě Alžběty vdovy za grunt peněz ročních 5 zl.
Od Jana Pahnosta za štěpnici přijato 1 zl.
Od Martina Ďuličky za vinohrad v Příčné přijato 1 zl.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Blažeje Sedláře přijato za grunt peněz ročních 5 zl.
Od Jana Jelínka za grunt a říku za 4 leta přijato 3 zl.
Od Jana Pahnosta za štěpnici přijato peněz 1 zl.
Od Martina Kutějkového za vinohrad v Příčné 3 zl.
Od Lazara Pinkusčiného, starého mejtného, za vinohrad v Růženné přijato, což u Pavla Tučka, horného strážnicského, za rok 1617 zůstávajícího položeno jest 8 zl.
Více od téhož Lazara Žida přijato za rok 1618 za vinohrad
4 zl. Ty zůstávají při právě rybářském.
Leta Páně 1620 za plesníka Jana Svobody těch všechněch
24 zl vydány jsou Kateřině, když se měla vdávati za Jana Doubka, za to sobě šaty zjednala. Ac[tum] 2.Febr[uarii].
Více z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost
15 zl. Vydány Janovi Doubkovi, manželu Kateřininému, a dáno mu místo peněz obilí, totiž rži po 1 zl.