Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Sirotci nebožt[íka] Pavla Duchoňkového

f 60

Jest jich patero, Jan, Martin, Jíra, Mikuláš, Zuzanna a Kateřina mateř jejich šestá. Martin ten v kanceláři na zámku slouží, Jan, Jíra a Zuzanna ti při otčímovi svém zůstávají, Mikuláš ten jest umřel.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Václava Bánovského 250 zl.
Více na vinohradě v Kuní hoře, kterejž týž Václav Bánovský drží, 115 zl.
Více jim náleží na louce při Hučláku, kterouž otčím těch sirotků drží, 40 zl.
Více jim náleží na louce u svodnici 60 zl.
Více na druhém vinohradě v Dobrej hoře 40 zl.
Za krávu a z lože šatů prodaných 8 zl.
Summa všeho 513 zl.
f 60
Z toho se sráží za dluh neboštíka otce těch sirot[ků] 10 zl
22 gr, zůstává 502 zl 8 gr. Dělíce tu summu na šest dílů, příde na jednoho každého po 83 zl 21 gr 2 den.

Vydání:
Item Václav Bánovský díl Kateřiny manželky svej, mateře těch sirotků, sobě na gruntě, vinohradě a louce sráží 83 zl
21 gr 2 den. A tak Kateřina, mateř těch sirot[ků], tu žádnej spravedlnosti více nemá.
Mikuláš ten zemrouce spravedlnost jeho na Jana, Martina, Jíru a Zuzannu připadla, přijde na každého po 20 zl 27 gr
6 den a tak se jim dostane po 104 zl 19 gr 1 den.
Item Martinovi dáno od učení, když do školy chodil 10 zl. Též on přijal na díl svuoj půl louky u svodnici ve 30 zl.
f 61
A tak jemu k doplnění dílu jeho příde 63 zl 11 gr 4 den.
Item Jan ten jest přijal v dílu svém půl louky u svodnici ve 30 zl. Dodati jemu příde k doplnění dílu jeho 73 zl 11 gr
4 den.
Item Jíra ten na díl svůj přijal půl achtele vinohradu v Dobrej hoře ve 40 zl. Dodati jemu příde na doplnění dílu jeho 63 zl 11 gr 4 den.
Item Zuzanna ta na díl svuoj nic nevzala, dáti se jí příde 103 zl 11 gr 4 den.
Summa všeho, což se těm sirot[kům] dodati přijde 303 zl 16 gr 2 den.

A při právě hotových bejti má 36 zl 8 gr.

Na to mají toto:
Item na Václavovi Bánovským otčímu jejich na pololání, vinohradě v Kuní hoře, též na louce při Hučláku 267 zl 8 gr
5 den.
f 61
Na to jest zadrželých do letha [15]93 29 zl a od letha [15]94 při Vánocích ostatek se jim pokládati má po 12 zl.

Letha Páně [15]94 přijato od Václava Bánovského za grunth peněz purgkrechtních 12 zl.
Téhož letha [15]94 přijato od téhož Bánovského na zadržalé peníze 8 zl.
Těch všech 20 zl jsou vydány Martinovi sirotku napřed psanému.

Téhož letha [15]95 přijato od Václava Bánovského za grunth peněz ročních 12 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho, však hotově položeny nejsou, ale tomu sirotku Bánovskej o svatým Bartoloměji příštím jich letha [15]96 do truhlice složiti má, kteréž starší k sobě přijali a bez vůle vrchnosti vydávati nemají.

Letha [15]96 položil Václav Bánovský za grunth svůj těm sirotkům 12 zl.
Letha [15]97 přijato od Václava Bánovskýho 12 zl.
Janovi dáno na díl jeho 24 zl.

Item Martin napřed psaný jest zahradu bratru své[mu] Janovi, kterouž on byl na díl svůj přijal ve 30 zl, pustil, na to je[mu] Jan dal 24 zl. A tak ještě Jan témuž Martinovi dodati má z dílu svého 6 zl.
f 62
Letha 1598 přijato od Václava Bánovského za grunt 12 zl. Z toho dáno Janovi na díl jeho na zaplacení zahrady 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Václava Bánovského za statek 12 zl. Z toho dáno Janovi na díl jeho
3 zl.

Jan napřed psaný zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal mimo prvnější jeho vyzdvižení zanechal všeckej v summě 89 zl
19 gr 1 den. Ta spravedlnost na Martina, Jíru a Zuzannu, bratry a sestru jeho vlastní, připadla, přijde toho nápadu na každého po 29 zl 26 gr 2 ½ den.
Martin přijal zahradu orací u svodnice na díl svůj a na nápad, který je[mu] po Janovi bratru jeho náleží, v summě
60 zl. Zůstává se jemu ještě dodati 14 zl 15 ½ gr.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového Martinovi ostatek dodáno dílu jeho, totiž 14 zl 15 ½ gr. A tak tu již nic více nemá.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Martina Belfova za grunt 3 zl 15 gr. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.

NB. Martinovi, Jírovi a Zuzanně mimo díly otcovské náleží výminky na smlúvách svadebních, kterouž učinila Kateřina mateř jejich pojímajíc sobě Václava Bánovského za manžela, tak jakž smlúvy svadební ukazují, 20 zl a krávu, platiti tu výminku má Václav Bánovský při každých Vánocích po 4 zl. Rukojmě za to Mikuláš Malušků, Mikuláš Trojanců S.R.S.N. Krávu má dáti o Vánocích nejprve příštích letha 1602.
f 62
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Václava Bánovského za vinohrad 3 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Václava Bánovského za grunt 80 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj.

Martin a Jíra dobrovolně pustili Václavovi Bánovskýmu otčímovi svýmu z výminky, která jim po mateři jejich náležela, každý svůj díl po 6 zl a 20 gr, učiní toho 13 zl 10 gr.
Zuzanně dáno na díl její hotových peněz 3 zl.
Více dáno Zuzanně z vyšlé spravedlnosti na díl její hotových peněz 10 zl.

Letha 1609 za fojta Martina Remšového přijato od Václava Bánovského za grunt 2 zl. Ty přijal muž Annin na díl její.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlcova přijato od Václava Bánovského za grunt 2 zl. Přijal je muž Annin na díl její.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Václava Bánovského za grunt 2 zl. Ty přijal muž Annin na díl její.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Václava Bánovského za grunt 2 zl. Přijal je muž Annin na díl její.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Václava Bánovského za grunt 2 zl. Ty přijal muž Annin na díl její.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Liška což se jest koliv jemu ještě po Zuzanně manželce jeho z statku a gruntu dílu doplatiti mělo i vejminky po Kateřině, mateři těchto sirotkův, to jest všecko dobrovolně a z lásky Václavovi Bánovskýmu daroval a odpustil. A tak táž Zuzanna nic více tu nemá a ten statek jest zouplna doplacen.