Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt pana Zigkmunda Ahníka

f 201a

Jest zaplacenej a svobodnej.

Letha [15]96 vysoce urozený pán pan Jan Jetřich z Žerotína prodal podsedek po nebožtíku Sikmundovi Ahníkovi zůstalý z zahradou, kteráž při témž podsedku jest, též i z dřívím a některými svršky, tolikéž se třema čtvrtmi roli a s zahradou štěpovou pod touž rolí ležící, též i z loučkou na Velkej, tolikéž i z druhou loučkou pod Tlustou horou na Trnůvce Mikolášovi Hrdému za summu 830 R.
Závdanku Mikoláš Hrdý hned při odevzdávce položil 300 R, takovej závdanek jest všecken na dluhy ne[božtíka] pana Ahníka vydán jest. A tak ostatek Mikoláš Hrdý od letha [15]96 při Vánocích dopláceti má pořadně po 100 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jakub Bernart, Pavel Hejnej, Nikl Plob, Daniel Slováčků S.R.S.N.
Z té nahoře psané summy, kterúž Mikuláš Hrdý dopláceti má, tyto dluhy se splatiti mají:
Holomkovi Židu 50 R dáno.
Na zbor strážnický 50 R dáno.
Na kostel strážnický 30 R dáno.
Na špitál strážnický 15 R dáno.
Maruše dívce 50 R dáno.
Tvrdoňovi do Vrbky za maso 5 R dáno.
f 201b
Jeho Mi[l]osti Pánu náleží ostatní summa po splacení dluhů 330 R.
Ty Jeho Mi[l]ost Pán ráčil odvésti s[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Urbanového na splacení vinohradu v Štamfátě.
Letha [15]96 položil Mikoláš Hrdý za podsedek svůj peněz ročních 100 R.
Z toho zaplaceno Holomkovi Židu 50 R.
Maruše dívce dáno 10 R.
Markovi Tvrdoňovi 5 R.
Na zbor dáno 17 R 15 gr.
Na kostel dáno 17 R 15 gr.
Letha [15]97 položil Mikuláš Hrdý za statek napřed psaný 100 R.
Z toho dáno na zbor 50 R.
Leta 1598 položil Mikuláš Hrdý za podsedek svrchu psaný
100 R.
Z toho dáno na kostel podli poručenst[ví] 30 R.
Na špitál též podli kšaftu dáno 15 R.
Maruši děvce ostatek dodáno 30 R.
A na sirotky n[ebožtíka] Matouše Urbanového 25 R.
Actum za předního konšela Jana Drabíka.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Mikuláš Hrdý za statek napřed psaný 100 R.
Ty přijal Tomáš Graus purgkmistr na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Urbanového podli odovdu od J.M. Pána.

Letha 1600 za fojta Tobiáše Strejčkového a předního konšela Tobiáše Náhlého z poručení Jeho [Mil]osti Páně poručníkův Mikuláš Hrdý prodal podsedek ut s[upr]a ze třemi čtvrti roli v Sedlským poli, z zahradou pod roli štěpnou, z loučkou na Veliké, z druhou loučkou pod Tlustou horou na Trnůvce a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím urozenému panu
f 202a
Hynkovi Miňovskému z Lazník za summu 1100 R. Závdanku pan Hynek Mikulášovi Hrdýmu položil 400 R a ostatek platiti má při každých Vánocích od letha 1600 po 100 R. Odevzdáno to všecko p[anu] Hynkovi Miňovskýmu za volné a svobodné.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské Jan Sýkora, Jíra Rivola, Martin Foltýnů, Eliáš Sokol krejčí, Jiřík Hájek, Ozvald Kejčí, Blažek z Oujezda, Jakub Bolbarský, Tomáš Zedníček, Jíra Kovář, Matouš Kovář, Mikuláš Hrdý. A pan Hynek Miňovský těm rukojmím podstavuje všecken svůj statek, že by to rukojemství žádné škody ani těžkosti míti nebudou S.S.S.R.
Též k tomu podsedku jest louka jedna slove na Veliké, která jest n[ebožtíku] Janovi Kučerovi do Bobálova ve 100 R zastavena. Bude-li ji chtíti p[an] Hynek vyplatiti, to při vuoli jeho zuostává. Ac[tum] ut s[upr]a.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil p[an] Hynek Miňovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Urbanového 100 R.

Letha 1601 v pondělí po svatým Jakubu apoštolu Páně za fojta Tobiáše Strejčkového a předního konšela Pavla Macháčkového urozený pan Hynek Miňovský z Lazník oddává ten grunt ze třeti čtvrtěmi roli v Sedlským poli, z zahradou štěpovou pod rolí, z loučkou na Veliké, z druhou loučkou pod Tlustou horou na Trnůvce a jiným k tomu gruntu příslušenstvím urozené paní Mandaleně Hřivínce u Oujezda, paní manželce své milé, i všemi dítkami jejími, kteréž jim společně Pán Buoh dáti ráčil. Jestliže by pak pana Hynka Miňovského Pán Buoh prostředkem smrti z tohoto světa povolati ráčil prve nežli ji paní Mandalenu Hřivínku manželku jeho, aby svrchu psaný grunt s tím se vším nahoře psaným příslušenství[m] jí a dítkám jejím od p[ana] Hynka Miňovskýho zplozeným v tom žádný z bratřích, strejců ani erbův a přátel jeho, ani žádný živý člověk
f 202b
nižádným právem ani jakým vymyšleným spůsobem překážky žádné činěno nebylo, ale často psaná p[aní] Mandalena Hřivínka z dítkami svými volně a svobodně užívala nic jináče, nežli jako svého vlastní podle vuole a libosti své. Tím pak svrchu psaný grunt p[an] Hynek Miňovský dal jest paní Mandaleně

Hřivínce manželce své místo věna jejího. Za kterýžto grunt pan Hynek Miňovský platiti a jej očišťovati povinen bude pod tím rukojemstvím nahoře psaným.
Stal se tento zápis z dovolením pana Jana Skřičkovského z Pozdětína, ouředníka na Strážnici, u přítomnosti obou stran letha a dne nahoře psaného.

Letha ut s[upr]a urozený pan Hynek Miňovský z Lazník dlužen jest dluhu pravého a spravedlivého je[mu] půjčeného urozenému panu Václavovi Molovi z Modřelic a na dvoře svobodném při městě Lipníku a erbům jeho summy 300 R. Kteroužto summu povinen bude pan Hynek Miňovský nadepsané[mu] panu Václavovi Molovi neb erbům jeho zaplatiti přede všemi jinými svými věřiteli z závdanku, když by tento statek svrchu psaný prodal a to bez ouroku.
Stal se tento zápis u přítomnosti paní Mandaleny Hřivínky manželky jeho a z jistým dovolením jejím. Act[um] za fojta Tobiáše Strejčkového v pondělí před Obětováním Panny Marie letha 1601.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového urozený pan Hynek Miňovský z Lazník s dovolením paní Mandaleny Hřivínky z Oujezda manželky své prodal jest podsedek ut s[upr]a ze třemi čtvrti roli v Sedlským poli, s polovicí osetím, s zahradou štěpovou pod rolí, s loučkou na Velké, s druhou loučkou pod Tlustou horou na Trnůvce a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi Hrdýmu za summu 1100 R. Závdanku položil 500 R, z toho dáno panu Václavovi Molovi dluhu za pana Hynka Miňovského 300 R a pan Hynek Miňovský vzal 200 R, ostatek platiti
f 203a
má od letha 1602 po 100 R při každých Vánocích. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti J.M. Páně Thobiáš Strejčků, Bartoš Biskupický, Adam Travnický.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Mikuláš Hrdý ostatek za podsedek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového 30 R.
Z toho dáno Absolonovi Mužíkovi do Hradiště nápadu po Janovi n[ebožtíka] Mathouše Urbanového 7 R 15 gr a Václavovi Mathouše Urbanového dílu jeho i po témž Janovi, bratru jeho zemřelém 22 ½ R.
Zuostává se ještě těm sirotkom n[ebožtíka] Matouše Urbanového doplniti 75 R.
Ty peníze Mikuláš Hrdý povinen byl s[irotkům] n[ebožtíka] Mathouše Urbanového vyplniti, kteréž se z jeho statku zaplatiti mají.

Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového Mikuláš Hrdý prodal tento podsedek panu Hendrichovi Flancovi za summu 551 R. Na to jemu dal peněz hotových 75 R, podsedek zaplacený v Německé ulici v 150 R, na mlýně Dolním lipovským odvedl jemu, což zaplacených měl 326 R.
A tak pan Hendrich Flanc má ten podsedek zouplna a docela zaplacený a za volný i svobodný odevzdaný. Stalo se letha a dne ut s[upr]a.
f 203b
Letha Páně 1628 za purgkmistra Šimona Tesařového a spoluradních jeho urozený pan Franc Volf Jordan z Klausenburku majíc od urozeného pana Joachyma Vi[l]helma Flance z Firadu jakožto pana ujce svého zmocnění sekrytové a podpisem ruky vlastní ztvrzený na dům i z tou štvrtí roli, urozený pan Joachym Vilhelm Flanc prodal jest urozený paní Bohunce Grozovně, rozené Čačkovně z Herndorfu, erbům a potomkům jejím za summu 500 R. Závdanku položila paní Bohunka, kterýž p[an] Joachym Vilhelm Flanc přijal 40 R.
Item poněvadž urozená paní Eliška Doudlebská z Doudleb toho gruntu v držení byla, techdy jeden vejrunk za grunt položila, kterýž do summy prodejnej potažen bejti má, totiž 20 R. Ostatek summy, kteréž se nalézá na gruntě 384 R a na roli
56 R, paní Bohunka aneb erbové a potomkové její platiti mají každoročně při posudcích za gr[unt] summovně po 16 R a za roli do města Hradiště Mikulášovi Rukohlavému tolikéž každoročně po 4 R. Odevzdán jak grunt, tak roli paní Bohunce Grozovně za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení urozený p[an] Franc Volf Jordan a urozený pan Jan Skřičkovský z Pozdětína SRSAN. Actum letha a dne ut s[upr]a.
f 204a
Letha 1629 za purgkmistra Šimona Tesařového urozená paní Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, položila za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních vejrunkových 20 R.
Ty přijal urozený p[an] Franc Volf Jordan z Klausenburku na místě urozeného pana Joachyma Vi[l]helma Flance z Firadu, pana ujce svého, za rokh ut s[upra.
Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená paní Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, položil za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 12 R.
Ty přijal urozený pan Franc Wolf Jordan z Klausenburku na místě urozeného pana Joachyma Vilhelma Flance z Firadu, pana ujce svého, za rokh ut s[upr]a.
Item položila Mikulášovi Rukohlavému do Hradiště za roli po dvakráte všeho 12 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená paní Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, položila za gr[unt] peněz ročních 60 R.

Ty přijal urozený p[an] Franc Volf Jordan z Klausenburku na místě urozeného p[ana] Joachyma Vilhelma Flance z Firadu, p[ana] ujce svého, za rokh ut s[upr]a.
Item za roli Mikulášovi Rukohlavému do Hradiště položila
6 R.
f 204b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená p[aní] Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, položila za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 16 R.
Ty přijal urozený pan Franc Volf Jordan z Klausenburgku na místě urozeného pana Joachyma Vilhelma Flance z Firadu, p[ana] ujce svého, ut s[upr]a.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy urozená paní Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, majíc ještě na domě svém področně splacovati summy 276 R urozenému p[anu] Franc[ovi] Volfovi Jordanovi z Klausenburgku na místě urozeného pana Joachyma Vilhelma Flance z Firadu jakožto pana ujce jeho, takové peníze p[aní] Bohunka skoupila jest na sobě a domě svém a podle smlouvy přátelské a dobrovolné za touž summu ut s[upr]a položila jest p[anu] Franc[ovi] Volfovi Jordanovi peněz hotových 60 R, kteréž p[an] Franc Volf Jordan k sobě přijal.
A tak p[an] Franc Volf Jordan, tolikéž i pana Joachyma Vilhelma Flance z Firadu erbové aneb potomkové na tom domě nic víceji k dobírání nemají a p[aní] Bohunka Grozovna, rozená Čačkovna z Herndorfu, má ten dům zaplacený a žádnému
f 205a
v ničemž nezávadný. Stalo se v příbytku p[ana] Martina Jankhy u přítomnosti urozeného pana Albrechta Grosa z Grosendorfu, p[ana] manžela p[aní] Bohunky ut s[upr]a, p[ana] Jiříka Prašťkova, p[ana] Simeona Vítkového, p[ana] Jana Šlechty, p[ana] Martina Glogovskýho a Václava Purgkrábka písaře radního dne 20. Febr[uarii] a[nno] 1637.

Ich Joanna Francisca Prisca von Magnis, Gräffin zu Straßnitz, geborne Pergerin von Perg etc, urkunde unnd bekenne hiemit für mier, meine Lieben und nach keinenen:
Ilemnart an Heut Zue endtgesetzem dato zwischen Ihre Gnaden Herrn Herrn Frantzen, der Heil. Röm. Reichs Graffen Zue Straßnitz, Freiherrn von Magni, Ritters Röm. Kais. Majest. würckliches Hoff Kriegs Rath und General Feldt Marschall Leuttenant etc., Meinem Hertzliebtes Herrn Gamahlen, für sich dan euch anstadt meiner und tenser Beider Immodiaet Erben an Ainem, und dessen Secretario Gotfrid Waldorff am andern Theil, aine gewisse auch unwiederruffliche und Rechts verbindliche Berednus auffgeruht und darinnen unter andern Versehen worden, daß wan der zwischen ermelten Secretario und der Edlen Viel Ehren tugendtreichen Jungfrauen Joanna Fransisca Elisabeth Nietnerin von Mörssbrug als meiner Lieben Göbl, sich eraignen

der Heürath vermittele Beüstand dess Alherhöchsten zu Ehrlicher Copulation jetz besagter beider Perssonen würcklich Gerathen würde, als dan Ich ermelter Jungfrauen seiner dess Waldorffs künfftiger Braut und Ehewürthin Zu Bezeugung dess jenigen wohlge fallers so obwohlgedachter mein Herr Gamahl unnd
f 205b
Ich an gegenwertigem durch Uns selbst wohlmeinendt und treülich Veranlasten Heürath tragen und haben würden den jenigen freien Hoff, welchen vorhin weglandt Herr Krauß und nach deßen abstorben seine hinderlaßene Wittib Innen gehabt, Ich aber anjetzo Kauffluh an mich Gebraucht und aigenthumblut posidire sampt allen pertientien zugehörungen, immuniteten Recht und Gerechtigkeiten auch Laut Inuentarii dabey befindlichem und Mir zuegöherigen Vuhr angebauten Treid unnd fahrnußen allermaßen Ich seliben Hoff auch genoßen und anjetzo in bestandt Ubergen, verchren Schenken und donieren wollen. Und nun durch Schickung der Almächtigen und Vermittele dern hierzu erbettene Beyder seite Herrn Beystemen es mit erwehntem Heürath dahin Gedigen, dass sich Beyde Perßonen in Ehrliche Verlubniß und hieß zu deß Pristers Händen eingelassen Haben und dahero an folgender Ehlicher Copulation ferners Verhoffentlich nun mehr kein Zweiffel zusetzen. Alß habe zu erfüllung obbedeuter meiner Obligation und Versprechen, auch auß freükührlichem Gutem willen und wohlbedacht samb wie nitt weiniger mit Vorwissen und Consens obwohlernentes meines Herrn Ehegemahls jetztbesagten freyen Hoff sampt allen darzu Gehörigen Recht und Gerechtigkeiten immuniteten und freyheiten mit and neben denen hierzu Benötigten Documenten, auch laut Inuentarii debey befindlichen ind mir Zue Gehörigem Viehe, angebautem Traide und fahrnussen und wie Ich diesen Hoff selbst possedirt und Genossen in Krafft
f 206a
Gegenwertiges Brieff verschenckt und doniert obgedachter Jungfrauen Joanne Francisca Elisabeth Nietnerin und deroselben Erben und Nachkhommen thue solches auch hiemit in Krafft dieses in der allerbeständigster Form und Weiß alß Wohl nach denen geschriebenen allgemeinen Rechten, als dießes Marggraffthumbs Mähren üblichen Statuten beschehen solle, kan oder mag, also und der gestalt, daß nach denes mehrwohlerwente Jungfrau Nietnerin mit obbgesagten meines Gemahls Secretario Ihrer aber der Jungfrauen Breütigamb, nach dem Gebraich der Christlichen Catholisches Kirchen Ehelich copuliert sein wirdt, also dan die selbe sichermeltes freyen Hoff als Ihres Aigenthumbs anmassen nitt dernselben frey und nach ihrem wohlgefalten Thuen und Handlen, auch Verkhauffen, Versetzen, Vertnischen, Vertestiren und Anderwernig Verbringen möge, doch das solches alles mit außdrücklichem Consens oder Ernwilligung meiner oder meines Herrn Gemahls, auch unserer Erben Beschehes oder im Widrigen Krafftloß und nichtig sein solle. Und Weilen

Übrigen ich mehrbesagten Freyen Hoff von Weylandt deß verstorbenen Herrn Kraußen hinderlaßenen Wittib erkhaufft hie bey aber der Bezahlung Halber Terminen außgesetzt worden, welche ich biß dato nit vollig entricht habe, sondern auferwehnten Hoff als Ihr der Frawen Verkaufferin contituierter Hypotheca noch hafften, so Ubernehme die Bezahlung solcher Terminen auch auf mich, meine Erben und Nachkommen, also und der Gestalt, daß mehrerwehnte Jungfraw Donatoria, deroselben Erben und Nachkommen diß stals unangefochten Verblieben sonders diesen Ihr von mir verschencken Freyen Hoff ohne jemander Verhindernus oder Einerage, ruhig und unpesturbirt Genissen, aber wieder vrchoffen sich etwas der gleiches es hette nun von wegen dieser ruckständiger Terminen oder anderswoher
f 206b
seine Ursach eraignen und sie Jungfrau Donatoria oder dere Erben und Nachkommen angefochten oder auch in Schaden gebraucht wurde Ich meine Erben und Nachkommen diß Orthe Zu vertreten reclich Zuegewören und sonsten aller Zuthun schuldig sein sollen und wollen was zu einer beständiger Wollziehungh dießer meiner aufrichtig und Wohlgemeinter Intension Gedeygen oder Gelanden mag. Wargegen mich meine Erben oder Nachkhommen keine auch so gar die in den Gemainen Rechten und den Statuen dießes Marggraffthumbs Mähren dem wedblichen Geschlecht Zum besten, sonst heilsamlich vergönte und erlaubte Exceptiones Indulta et Priuilegia benendtlich Exceptio Senatus Consulti Vellejani Laesionis Simultati Contractus aut Donationis in officiosa alß welchen ich hiemit sampst und besonders auch wohterinder sollenissime reninciire haben will schützen noch schürmen, oder Zue ainigem Behueff gedeygen sollen, wardurch dieße meine willkürliche auch wohlbedachte sambt worgenommene Donation wenbgestossen oder Ihrer würcklichkedt frustrire werden mögte.
Alles zetrewlich ond ohne Gefährde. Zue mehrerer Bekrefftigung deßen hab ich mich Aigenhändig Underschreiben.
So geschehen Strassnitz bey Zeit deß Burgermeisters Georgen Praštěk und dern Raths verwandten am Tag der gedachtniß beyder Heyligen Aposteln Petri und Pauli im Jahre nach Christi Geburth Ain Tausendt Sechs Hundert Zway unf Funfftig.

Nyní Grusovský, milost[ivé] vrchnosti patřící dvůr.

(Poznámka tužkou)
No 418