Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunth Jiříka Knoblocha

f 197a

Ten Jiřík ut s[upr]a měl podsedek svuoj podle zápisu knih starejch purgkrechtních v listu 41 za summu 60 R koupenej.
Kderýžto podsedek letha 1592 doplatil a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jiřík Knobloch prodal podsedek svůj ut s[upr]a Filipovi Koláčkovýmu za summu 35 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Faber, Martin Trnů S.R.S.A N.
Jíra Knobloch vymínil sobě na tom podsedku jednu komůrku, aby do smrti věci své v ní chovati mohl.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře jakož jest Filip Koláčků za podsedek ut s[upr]a Jiříkovi Knoblochovi vyplniti měl summy 35 R, v té summě odvedl témuž Knoblochovi podsedek svůj zaplacenej. A tak tenž Filip Koláčků má tento podsedek zouplna a docela zaplacený a za volný a svobodný odevzdaný.
Rukojmě Jíra Noha a Martin Vítků S.R.S.A N.

Pustý

Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty prodán jest ten gr[unt] požár Martinovi Frankovi za summu 80 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Sečkař a Mikuláš Jozefů S.R.S.a N.
f 197b
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka Martin Frankh položil za gr[unt] do s[tatku] n[ebožtíka] Filipa Koláčka 1 R.
Ten jest tému sirotku vydán Tomášovi.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Martin Frank, držitel gruntu ut s[upr]a, zradil nad vrchností svou, ušel pryč a cizí ženu z sebou uloudil, takový grunt prodán jest Tomášovi Machovému pastorku jeho za summu 80 R. Závdanku dal při odevzdávce 3 R, kterýžto závdanek vydán jest Tomášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Filipa Koláčkového, placení každoročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Václav Šlechta a Václav Slavík SRSaN.

Letha 1643 za purgkmistra Martina Mráze a spoluradních jeho Thomáš Machů prodal grunt svůj ut s[upr]a Jírovi Guldovič za s[umm]u 80 R. Závdnaku položil 3 zlm, placením rok po roce po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruko[jmě] za placení, opravu gruntu i jiné všelijaké povinnosti J.H.M. i obci Jan Slavík, Petr Sosnovský S.R.S.a N.

Letha 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho jakož nadepsaný grunth po neb[ožtíku] Filipovi Koláčkovi mnohým osobám byl prodán, kteříž za něj málo aneb
f 198a
dokonce nic nedali, Tomáš, pozůstalý syn po témž Filipovi Koláčkovi, aby dokonce k spuštění nepřišel a tudy nápad jeho nehynul, téhož grunthu se ujal. Kterýžto se jemu připisuje za volný, svobodný, zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Mikuláš Moštěnský a Jan Skřivánek SRSaNR.

[Pustý]

Leta Páně 1718 dne 3. měsíce ledna za purgkmistrovství p[ana] Jana Stavinošky a druhých pánův spoluradních ujal od počestnej městskej rady Jan Bergl vejš opsaný dům pustý se vším k němu od starodávna patřícím právem. Pročež se jemu takovej tuto za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává.
Stalo se dne a roku ut supra.

Leta Páně 1747 dne 30. měsíce března za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Jan Sasín od sirotkův po neboštíkovi Janu Berglovi pozůstalých, jmenovitě Martin, Pavel, Dorota a Maria Anna, před opsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem a příslušenstvím za summu hotových peněz devadesáte dva rýnských,
f 198b
které peníze taky oni sirotci k svejm rukám náležitě přijali. Pročež jemu Janu Sasínovi tenž dům se taky za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává. Pritom pak sobě strany vymínily, totiž že tu ze strany ohně od země vyšlou bonificaci od 1746 až do 1748 roku inclusive se vztahující oni prodavači jen toliko za 1746 rok užívati budou, ostatní pak dvě leta kupec míti bude k užívání.
Za rukovníky dobrého opravování domu a poslušenství právu jsou p[an] Jan Mikulka a p[an] Šebestian Mlýnek.

Přípis domu Jana Šebesty

Leta Páně 1762 dne 3ho Januarii za purgmistra p[ana] Johannesa Bartlsmana a spoluradních toho času předstoupili dědici po neb[ožtíku] Janovi Sasínovi spolu i s poručníkem Martinem Jamným, i taky Ignác Solařík jakožto očím a spoludědic po matce jejich, nahoře jmenovaných dědicův, před počestnú radu a přednesli, že ten po neb[ožtíku] Janovi Sasínovi zděděný dům Janovi Šebestovi za summu jedno sto třicet a pět rejnsk[ých] odprodali. Pročeš nadjmenovaný grunt Janovi Šebestovi za jeho vlastní a dědičný s tím na něm od starodávna majícím

f 199a
právem se připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], panskej i obecních p[an] Johann Weiner a p[an] Pavel Svoboda. Stalo se u přítomnosti všech dědicův i kupca dne a roku ut supra.