Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunth Tobiáše Vrbeckého

f 203a

Ten Tobiáš vejš psaný drží grunth, kderýž jest nebožtík Jan Rejtar náměstník jeho podle zápisu knih starých černých purgkrechtních v listu 191 byl koupil za 50 R.
I vyplnil na to do letha 1580 46 R a tak ještě za něj dopláceti má manželce Jana Zelenky 4 R. Ty sou vyšlé a za tímž Tobiášem zadržalé zůstávají.
Letha 1594 položil Tobiáš vejš psaný ostatních peněz za grunth svůj manželce Tobiáše Zelenky 4 R.
A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.

Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten gr[unt] napřed psaný požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[vat]é římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Matoušovi Zimovi za summu 50 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení, povinnosti všelijaké Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Konečný a Jan Bartků S.R.S.N.
Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Matouš Zima položil k obci městské 1 R.

Pustý
f 203b
Letha Páně 1683 dne 4. Martii za purgkmistra p[ana] Martina Frantzka a spoluradních jeho poněvadž nadepsaný grunt mnohá letha pustý zůstával, kteréhožto Martin Pavlíků se zaujal a takový jest vystavěl, jest jemu od ouřadu prodán a jako požárníkům na summě se upouští 10 R, a tak toliko platiti povinen bude 40 R, placením ročně po 2 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti Prokop Žďárský, Adam Němec SRSpaN.
Letha Páně 1702 dne 31. Janu[arii] za purgmist[ra] p[ana] Jana Dašického Martin Pavlík položil za gr[unt] svůj ut s[upra] k obci městské 1 zlm, za který se jemu vypisuje 1 zlm 15 gr.

Letha Páně 1711 dne 4. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času po smrti Martina Pavlíka zůstanúce po něm cera Alžběta, provdala se za Martina Profotu, kterémužto ten grunt ut supra uxorio nomine připadl i s tím, co na

f 204a
něm neb[ožtík] Martin Pavlík zaplaceného měl. Pročež se jemu týž grunt připisuje v summě prodajnej 50 zlm, však že tenž Martin Pavlík na něm vyplaceného měl 11 zlm 15 gr a nyní že tenž grunt zase skrz uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu z tej summy třetí díl, totiž 12 zlm 25 gr a tak za zaplacené se mu vypisuje 24 zlm 10 gr. A k tomu hnedt ten den pokládá při držaných posudcích 1 zlm, ostatní summu bude povinen platiti na letha obci městskej na spůsob jak nahoře, totiž 24 zlm 20 gr.
Letha Páně 1712 dne 16. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho Martin Profota pokládá obci městskej při držaných posudcích 1 zlm.
Ty přijal p[an] purgmistr za příjem.
f 204b
Přípis domu Martina Sochora

Leta Páně 1763 dne 25. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Jozefa Křižana a spoluradních téhož času předstoupil Mikuláš Kořenek a přednášel, že on ze svej dobrovolnej vůle dům jeho ut supra Martinovi Sochorovi za summu jedno sto dvacet rýnských odprodal. Pročež se nadjmenovaný dům Martinovi Sochorovi za jeho vlastní, volný a dědičný spolu z verunkovej summy ročně při posudcích, jak nahoře vypsáno jest, za jeho připisuje a odevzdává. Stalo se dne a roku u přítomnosti oboje stran ut supra.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinnosti cís[ařsko] král[ovské], vrchnost[enské] i městský p[an] Johann Weiner a p[an] Joseph Vychodil.

Přípis Jury Píže

Leta Páně 1771 dne 2. měsíce března za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních jeho toho času majíce Martin Sochor grunt ut supra od Mikuláše Kořenka odkoupený a pořadně připsaný, takový z čistej vůle
f 205a
svej za grunt v Německej ulici numero purgrechtu N. (chybí) a přípisu fol. 125 s Jurú Pížú jest přefrejmačil, kdežto on Martin Sochor jemu Pížovi 25 zlr hotových peněz jest přidal. Ostatně ale verunkové peníze, jakž takové na jednom neb druhém gruntě pozůstávají, a sice s gruntem tímto p[e]r 23 zl mor[avských] 20 gr alb na sebe potáhl k splacení po 1 zl mor[avském] ročně. Pročež se jemu Jurovi Pížovi ze vším od starodávna majícím právem tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Fr[antišek] Králík a p[an] Karel Habrmann S.R.S.V.a N.

Příúpis Jury Stanislava

Leta Páně 1771 dne 12. měsíce března za purgmistra pana Karla Večeře a spoluradních jeho toho času jakož vejš jmenovaný Jura Píža grunt ut supra od Martina Sochora frejmarkem na sebe potáhl a do pořadného držení uveden byl, takový v krátkém časi zase s Jurú Stanislavem za grunt na předměstí Nro purgrechtu 16 přípisu folio 154 jest zhandloval a od Jury Stanislava 14 zlr hotových peněz náddavku k rukám svým přijal,
f 205b
zanechajíce při jednom každém gruntě ty se vynacházející verunkové peníze, které jedna i druhá stránka k placení na sebe potáhla. S tím tehdy jemu Jurovi Stanislavovi grunt tento i s těma na něm dosavade vězícíma verunkovýma penězi obci městskej po 1 zlm ročně k splacení v summě 23 zl mor[avských] 20 gr alb vynášející, se tímto purgrechtně za vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Wainer a pan František Gatty S.R.S.V. a neomylnú.

Přípis domu Jana Ráčka

Leta Páně 1784 dne 7. měsíce travna za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Jura Stanislav grunt ut supra sobě připsaný a dokonale odevzdaný, takový z čistej vůle svej odprodal Janovi Ráčkovi švagrovi svému za summu jedno sto a šedesát rýnských říšských, kterúžto kupní summu když prodavač Jura Stanislav k svým rukám odpočítanú být přiznal, následovně by kupcovi připsán a odevzdán byl, povolil. Pročež se jemu Janovi Ráčkovi grunt tento spolu
f 206a
ze summú verunkových peněz 23 zl mor[avských] 20 gr alb k splacení po 1 zl mor[avský] ročně za vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Dvořák a p[an] Jan Tyml S.R.S.V.a N.