Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Sirotci nebožtíka Tomana Šeplavého

f 64a

Jest jich dvý, Anna, Kateřina a Margeta mateř jejich třetí. Anna ta jest vdaná, Kateřina ta jest umřela.
Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto:
S podsedku Pavla Narka a z vinohradu v hoře Gruntech podle zápisu knih starých prostředních v listu 42 81 zl.
Více na vinohradě v Kněhnicích 39 zl.
Pars 120 zl.
S toho vydáno podle poručenství Kuně Šeplavého, tetce těch sirotkuov, 5 zl.
A tak zůstává na ty sirotky a mateř 115 zl. Dělíc na ty tři díly, dostane se na každý díl po 38 zl 10 gr.
Jíra Šiška dílu Markéty, manželky své, na gruntě svém srazil 38 zl 10 gr. A ostatek za tenž podsedek a vinohrad v Gruntech tenž Šiška a Pavel Narek 41 zl 20 gr vyplnil.
Týž jest přijato podle počtu učiněného za vinohrad v Kněhnicích 39 zl.
f 64b
Učiní toho, což na hotově býti má 76 zl 20 gr.

Vydáno z toho:
Item Anně letha 1577 dáno na díl její 14 zl.
Více jí dáno 14 zl.
Více jí dáno 11 zl.
A tak na díl Annin předáno 20 gr.
Item z dílu Kačiného podle zápisu knih starých velikých v listu 86 podle smlouvy letha 1581 učiněné vydáno toto:
Šiškovi od chování toho sirot[ka] 5 zl.
Synům neboštíka Martina Vaňkova Janovi, Jírovi a Václavovi, též Ondrovi 10 zl.
Též dáno Blahovi Vaňkovému 10 zl.
Kuně Šeplavýho s Jakubem, bratrem jejím, dáno jim oběma 5 zl.
A mimo to vydání zůstává hotových 7 zl 10 gr.
A Anna přebrala 20 gr. Ty povinna do dílu Kačinýho navrátiti. f 65a
Letha [15]95 dáno těm napřed psanejm sirotkům ostatní spravedlnost jejich, což jim ještě náleželo 8 zl.
A tak tu žádné spravedlnosti více nemají.