Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunt Martina Kunovského

f 221a

Leta 1565 podle zápisu knih starých purgkrechtních v listu 37 nadepsaný Martin Kunovský koupil ten grunth s řekou od Vaňka Šimkového za 17 zl hotových. A tak má jej docela zaplacený a žádnému nezávadný.

Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře Martin Kunovský prodal podsedek i z řekou Janovi synu svému za summu 74 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Zachariáš Bílků a Filip Vrbecký S R S A N.
Jan Martina Ševce skoupil od otce svého v tomto podsedku posledních peněz 8 zl za hotových 2 zl 20 gr. A jakož ještě témuž Martinovi Ševcovi náleželo předních peněz 58 zl, takové peníze prodal rybářom strážnickým za hotových 20 zl. A tak on na tom podsedku nic nemá.
f 221b
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Ševců za grunt rybářům strážnickým peněz zkoupených 4 zl.
Letha 1602 za plesníka Eliáše Rybáře položil Jan Ševců za g[runt] rybářom strážnickým 2 zl.
Letha 1603 za plesníka Lukáše Kutějkového položil Jan Ševců za g[runt] rybářom strážnickým 4 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Jan Ševců za g[runt] rybářom strážnickým 4 zl.

Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta plesník a rybáři prodali podsedek s řekou i s pasekami k ní od starodávna přináležitými, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Ševcovým, jemu Martinovi Pikhartovi za summu 60 zl. Závdanku dal 5 zl, ty přijali rybáři na svou summu, což na tom gruntě mají, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ráček, Václav Veselský S.R.S.A N.
Letha 1608 za plesníka Václava Veselského Martin Pikhart skoupil na sobě od rybářů strážnických z summy jejich na posledních penězích za hotových 3 zl, totiž 10 zl.
Letha a za plesníka ut s[upr]a položil Martin Pikhart za grunt 4 zl. Ty přijali rybáři strážnicští.
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Martin Pikhart i za 1609 rok peněz dvojích 8 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Martin Pikhart, kteréž rybáři strážničští přijali, 4 zl.
Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky položil Martin Pikhart, kteréž rybáři strážnicští přijali, 4 zl.
f 222a
Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky položil Martin Pikhart, kteréž rybáři strážnitští přijali, 4 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Martin Pikhart obci rybářskej za g[runt] 4 zl.

Leta 1615 z dovolení pana Tobiáše Purgkrábka za plesníka Floriána Fitule Martin Pikhart prodal podsedek ten s říkou Šimonovi Hráznýmu za summu 70 zl. Závdanku dal Šimon 9 zl, platiti má ročně po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bebů a Jan Slováček S R S N. Stalo se v pondělí před s[va]tou Kateřinou leta svrchu psaného.
Leta ut s[upr]a Šimon Hrázný položil obci rybářské strážnicské 4 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Šimon Hrázný položil za grunt na obec rybářskou 4 zl.
Leta Páně 1617 ze plesníka Jana Svobody Šimon Hrázný položil za grunt na obec rybářskou 4 zl.
Vyhledalo se podle register, že rybáři strážnicští přebrali mimo to, což jim náleželo, 11 zl. Ty sou zase navrátili a sou vydány Martinovi Pikhartovi, totiž 2 zl.
Letha Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Šimon Hrázný položil za grunt peněz ročních 4 zl. Ty sou vydané Martinovi Pikhartovi.

Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho s vůlí pana ouředníka prodán jest ten grunt, kterýž po nebo[žtíku] Šimonovi Hrázným pustý zůstával, Janovi Fraňkovi za summu
60 zl, platiti má ročně po 2 zl. Rukojmě Václav Peřina a Václav Šnobl S.R.S.A.N.
Na tom gruntě náleží peníze těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ševcového předních peněz 16 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pikharta 38 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Hráznýho na posledních penězích 6 zl.
A obec rybářská, co oni přebrali, mají tymž sirotkům n[ebožtíka] Hráznýho navrátiti 9 zl.

Pusté
f 222b
Leta Páně 1629 za plesníka Václava Lipnického s povolením pana ouředníka strážnického prodán jest ten požár i s říkou ut s[upr]a Václavovi Macháčkovému za summu 60 zl bez závdanku, placením ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Mikuláš Tichý a Pavel Kunovský S.R.S.a N.
Leta 1630 za plesníka Jana Macháčkového Václav Macháčků položil za gr[unt] a říku obci rybářské 1 zl.
Leta 1632 za plesníka Vácslava Lipnicského Vácslav Macháčků položil za ten gr[unt] a říku obci rybářské 1 zl.

Leta 1633 za plesníka za plesníka Jana Macháčkového s povolením pana ouřednía stráž[nického] prodán jest tento grunt s říkou Ondrovi Eliášovému za summu 60 zl bez závdanku, placením po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní Vácslav Šlechta a Petr Hodoňský S.R.S.a N.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského položil za grunt a řeku peněz ročních 2 zl. Ty jest přijala obec rybářská. Ty jest položil Ondra Eliášů.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipnického Ondra Eliášů položil za grunt a řeku peněz ročních, kteréž přijala obec rybářská 1 zl.
f 223a
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového z povolením pana ouředníka strážnicského prodán jest ten grunt z řekou Václavovi Měšťanovi za summu 60 zl. Závdanku 2 zl položil, ty přijal Ondra Eliášů, placení každoročně po 1 zl. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení a povinnosti panské i obecní Jura Koblížek a Jan Veselský S.R.S.a N. Stalo se leta a dne ut s[upr]a.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového Václav Měšťánků položil za gr[unt] a řeku 3 zl. Ty přijal Ondra Eliášů.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Václav Měšťánek položil za gr[unt] a řeku 1 zl.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského Václav Měšťánek položil za grunt a řeku peněz ročních obci rybářské
1 zl.
Letha Páně 1652 položil Václav Měšťánek za svého plesnictví 6 zl, které přijala manželka Šimona Hrázného, poněvadž jí zemřel a ona předědila.

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní Rybářské ulice ve Strážnici, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv.č.357.

Přepsal PhDr.Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, listopad 2005