Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Gr[unt] Martina Peškového

f 265a

Ten nadepsaný Martin drží grunth svůj po n[ebožtíku] Václavovi Peškovi otci svém zuostalej, kteréhož jest nikdež v žádných knihách zápisem opatřeného a zapsaného neměl, ale podle správy starých lidí, jakž správu dávají, jej zouplna a docela zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského Jan, syn vejš psaného Martina Peškového, podle rozdílu statku koupil grunt z půl lánem roli obsetým, z koňmi, z pluhem, z bránou a jinými všemi hospodářskými věcmi za summu 140 R. Z toho sobě srazil dílu svého 60 R, závdanku též položil 20 R, ostatek platiti má od letha 1600 po 4 R a od letha 1605 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Jurků Eliášového, Pavel Vyskočil, Ondra Vápeník S.R.R.A N.R.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil za grunt 4 R na sirotky Macha Václavových
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Jan Václavových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Václ[avových] 4 R.
f 265b
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Jan Václavových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Václav[ových] 3 R.

Letha 1603 za purgmistra Martina Rožumberského Jan Martina Peškova prodal grunt z půl lánem roli a jiným hospodářstvím a z polovicí osetí Pavlovi Vyskočilovi za summu 150 R. V závdanku pustil je[mu] na podsedku svým v Starém městě, který koupil od Kopleny [a] jej zaplaceného měl, 21 ½ R a přidal je[mu] ještě k tomu hotový 1 R, učiní toho 22 ½ R, ostatek platiti má od letha 1603 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Blažek Kočiš, Pavel Hanáček, Matěj Šteruský, Bartoš Kutějka S.R.S.N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Vyskočil za grunt 6 R. Z toho přijato na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Václavového 4 R a Blažkovi Kočišovi na doplacení roli ostatních 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil za g[runt] Pavel Vyskočil na s[irotky] n[ebožtíka] Macha Václavových 6 R.

Letha 1607 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Pavel Vyskočil prodal grunt požár ut s[upr]a s půl lánem roli robotní Balcarovi Chytroškovi z Křižanovic za summu 150 R bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Vyskočil, Jiřík Těšínský, Jakub Chytroška S.R.S.A N.
Jakož jest Pavlovi Vyskočilovi na tomto gruntě na posledních penězích, což byl zaplatil, náleželo 34 R 15 gr, takové peníze jest Balcarovi Chytroškovi pustil. A tak on tu nic více míti nebude.
Letha 1609 od pana ouředníka puštěn tento grunt Balcarovi Chytroškovi [na] placení po 3 R.
Téhož letha ut s[upr]a za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Balcar Chytroška za týž grunt Pavlovi Vyskočilovi na místě manželky jeho 3 R.
Letha 1610 za purgmistra Bartholoměje Šlechty položil Balcar Chytroška za týž grunt Pavlovi Vyskočilovi 3 R.
f 266a
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Balcar Chytroška za grunt Pavlovi Vyskočilovi 3 R.
Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Balcar Chytroška za grunt Pavlovi Vyskočilovi 3 R.
Letha 1613 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Balcar Chytroška za g[runt] Pavlovi Vyskočilovi 3 R. Z toho vzal Pavel Vyskočil podle přátelské smlouvy, jakž při statku n[ebožtíka] Matěje Váňového 150 zapsáno stojí, 1 R 15 gr a Jakubovi Polákovi do Spinku 1 R 15 gr.
Zuostává se jim oběma ještě na tom gruntě k vyzdvižení summy 19 R 15 gr, přijde každé[mu] po 9 R 22 ½ gr.
Letha 1614 za purgk[mistra] ut s[upr]a Balcar Chytroška položil za g[runt] Pavlovi Vyskočilovému 3 R. Z toho vzal Pavel Vyskočil 1 R 15 gr a Jakub Polák do Spinku 1 R 15 gr.
Ten Jakub Polák navrátil ty peníze Pavlovi Vyskočilovi za tou příčinou, že jemu dopustil dluh od J.M. Pána vyzdvihnouti 4 R, což Pavlovi Vyskočilovi náležely.
Letha 1615 za purgkmistra Bartholoměje Šlechty položil Balcar Chytroška jinak Vavřalík za gr[unt] 3 R. Dáno z nich Vyskočilovi 1 R 15 gr a do Spinku 1 R 15 gr.
Letha 1616 za purgkmistra Martina Rožumberského přijato od Balcara Chytrošky za grunt 3 R. Ty sou vydané Pavlovi Vyskočilovi a do Spinku.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Balcar Chytroška položil za grunt peněz ročních 3 R. Dáno z nich Vyskočilovi 1 R 15 gr a do Spinku náleží 1 R 15 gr Jakuba Polácha sirotkům.
Pustý

f 266b
Letha 1632 za purgmistra Martina Janky p[an] purgmistr a p[áni] radní prodali ten gr[unt] požár bez roli robotní Pavlovi Pláškovi bez závdanku za summu 55 R, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Mlejnek a Ondra Vítků S.R.S.N.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Vytřasil na místě předka svého ut s[upr]a položil Janovi Peškovi 1 R
15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Vytřasil na místě předka svého ut s[upr]a položil za gr[unt] Janovi Peškovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Vytřasil položil za gr[unt] na místě předka svého Janovi Peškovi, kteréž přijal 2 R.
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka Václav Vytřasil položil za gr[unt] svůj ročních peněz 2 R. Ty přijal Jan Peška.
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza Václav Vytřasil položil ročních peněz za gr[unt] svůj 1 R. Ten přijal Jan Peška.
Leta Páně 1655 dne 11. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních upouští se Václavovi Vytřasilovi tak jako jiným vyhořelým sousedům polovici, co dopláceti měl, totiž 23 zl 7 gr 3 ½ den.
f 267a
Letha Páně 1666 dne 17. Martii za purgkmistra Daniele Dašického a spoluradních jeho Šimon Vytřasil ukoupil jest ten spředpsaný grunt ze vším k němu od starodávna přináležejícím příslušenstvím za summu 55 zlm.
Na tom gruntě cokoliv Václav Vytřasil, otec vlastní jeho, vyplaceného má, to jemu jakožto synu svému z otcovskej lásky daruje a zde se jemu připisují a zaplaceného na gruntě tomto míti bude 31 ½ zlm 7 gr 3 ½ den.
Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Rozina, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Šimonovi Vytřasilovi, položila za grunt ut supra 4 zlm. Ty přijala Kateřina Malinka nápadnice.

Letha 1688 dne 17. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho nemohouce pozůstalá vdova Rozina po neb[ožtíku] Šimonovi Vytřasilovi gruntu ut supra pro zešlost věku velebiti a povinností všelikých zbejvati, pak aby ten grunt k ruině a na skázu nepřišel, pouští tenž grunt Pavlovi Gajdovi a majíce táž vdova s třemi sirotky náležitě od neb[ožtíka] 31 ½ zl mor[avských] zcela zaplaceného, takový podíl její z své svobodné vůle daruje 7 zlm 28 gr s tou vejminkú, aby v tom gruntě sobě komůrku ustavě do smrti její v ní zůstávala a hospodář ji žádné moci vyhnati neměl, které se za zaplacené jemu vypisují, id est 7 zlm 28 gr. Jsouce pak taky Kateřina Malinka jakožto vlastní matka Pavlova toho

f 267b
gruntu a toliko sama, kteréhožto nápadu 19 zlm 23 gr se vynachází, tehdy ona s mateřskej přízně a lásky ty peníze za dědičné jemu Pavlovi zadává, aby žádný víc z bratrů na ten nápad se nedotahoval. A tak bude míti na tom gruntě psaný Pavel Gajda zaplaceného na summu 55 zlm v summě 27 zlm 23 gr, ostatní peníze ročně po 3 zlm sirotkům n[ebožtíka] Šimona Vytřasila platiti povinen jest 27 zlm 7 gr. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení gruntu a povinností panských i obecních Lorenc Satkovský a Mikuláš Suchánek S.R.S.N. Dne a leta ut s[upr]a.

Letha Páně 1710 dne 11. Decembris za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních jeho Dorotha, pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Pavlovi Gajdovi, majíce ještě sirotkom neb[ožtíka] Šimona Vytřasila z gruntu ut supra ještě 27 zlm 7 gr alb zpláceti, z takovej summy dle usúzení J[ejich] Op[atrností] pánů a jeho Jiříka Vytřasila, sirotka neb[ožtíka] Šimona, povolení třetí částka pro velkú ruinu zkrz tu rebelantskou vojnu učiněnú témuž gruntu za vystavení se upúští, totiž 9 zlm 2 gr 2 2/3 den
f 268a
a jen k zaplacení 18 zlm 4 gr 4 2/3 den těmž nadepsaným sirotkom zůstává. Na touž summu dne ut supra pokládá při držaných posudcích 1 zlm, ty přijal Jiřík Vytřasil. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Letha Páně 1712 d[ne] 11. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka a spoluradních jeho vd[ova] Gajdová pokládá na praetensi Jiříka Vytřasila 15 gr alb. Ty přijal Jiřík Vytřasil.

Leta Páně 1736 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho času po smrti neb[ožtíka] Pavla Gajdy, který od rebelantů Uhrů v tu nešťasnú vojnu v roku 1704 zabit byl, grunt ut supra připadl (po smrti po něm vdovy) na dva syny po něm pozůstalé Martina a Jiříka rovným dílem, na kterémžto až dosavad Jiří Gajda mladší syn pozůstával. Když ale ten Jiří Gajda nyní prostředkem smrti ze světa zešel i manželka
f 268b
jeho a sirotci malí po něm pozůstali, kteří na takový grunt dosednúti a hospodařiti nedospělí a nedostateční jsú, pročež ustanovení poručníci těch sirotkův Martin Surý a Pavel Mikulka s uznáním toho za dobré a [s] povolením pana purgmistra a rady prodali jsou ten grunt Kateřině, pozůstalej vdově po neb[ožtíku] Martinovi Gajdovi, který jak nahoře opsáno jest na tomž gruntu polovici děditi měl, za hotových (po stažení svej polovice, kterú opsaným spůsobem spolu s dětma po manželi svém Martinovi Gajdovi praetendirovati měla) třiceti čtyri rýnské třicet krejc[arů], kteréžto jmenovaná Kateřina na hotově

složila a takové peníze 34 R 30 kr poručník Martin Surý k rukám svým pod budoucí počet sirotčí na hotově přijal. Pročež se nyní připisuje a odevzdává grunt ten častěj řečenej Kateřině, vdově po Martinovi Gajdovi, a dítkám jejím za
f 269a
vlastní, s placením ostatní verunkovej summy ještě 16 zlm
19 gr 4 ½ den alb dědicům Vytřasilovským při posudcích ročně po 2 zlm. Odevzdán jest jí podle řádu purgkrechtního dne a letha ut supra u přítomnosti poručníka Martina Surého.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jozef Wainer a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N.

Na kerchov u kaple svatého Rocha, Rosalie a Šebastiana obrácen.