Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunth Jana Nivnickýho

f 221a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 83 Jan Vejš psaný koupil podsedek svůj od Jana Uhlíře starého za summu 85 R.
Závdanku téhož letha vejš psaného položil tomuž Janovi Uhlíři 10 R a ostatek od letha [15]95 při Vánocích platiti má sirot[kům] nebožt[íka] Bartoše Uhlířového 75 R. Ty má pokládati pořadně až do vyplnění nahoře psané summy po 6 R.
Rukojmě za placení a opravu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jiřík Hájek, Jíra Slezák R.S.A.N.

Letha [15]95 polořil Jan Nivnický za grunth svůj peněz purkrechtních 6 R.
Letha [15]96 položil Jan Nivnický za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Leta 1597 položil Jan Nivnicský za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Leta 1598 položil Jan Nivnicský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 6R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Nivnicský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 6 R.
f 221b
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Nivnický na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 6 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Nivnický na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 3 R.
Letha 1602 za před[ního] konšela Daniele Mazánkového položil Jan Nivnický na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře
2 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Nivnický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 3 R.
Lida, manželka n[ebožtíka] Jana Nivnického, podli rozdílu statku podsedek ut s[upr]a ujala a sobě dílu na něm porazila 40 R 26 gr 4 den. A má jej dopláceti, komuž z něho náležeti bude.
Rukojmě za to Jan Moravanský, Andriáš Červenka S.R.S.A N.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Nivnický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře
6 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno jest od pana ouředníka Janovi Vnorovskýmu, držiteli toho podsedka, aby jej toliko po 4 R doplácel.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Vnorovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře
2 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Vnorovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 3 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Vnorovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře
3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového položil Jan Vnorovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Vnorovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře
4 R.
f 222a
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Vnorovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře
4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jan Vnorovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Uhlíře
4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Barthošového Jan Vnorovský položil za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Barthoše Uhlíře 1 R.
A tak má již dokonce a docela zouplna zaplacený.

Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Vnorovský majíc grunt svůj zouplna a docela zaplacený, prodal na něm a sám na sobě obci předměstské strážnické 20 R za hotových 5 R. Těch 20 R povinen jest Jan ut s[upr]a ihned od letha 1618 ut s[upr]a při posudcích pokládati po 4 R.
Letha ut s[upr]a Jan Vnorovský položil na peníze prodané obci předměstské 4 R.
Pustý

Letha 1625 za purgkmistra Martina Janko po smrti Jana Vnorovského týž purgkmistr a starší prodali tento grunt Václavovi Bystřickému bez závdanku za 71 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Zelenka a Beneš Vlach SRSaN.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Václav Bystřický položil za gr[unt] k obci městské 1 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Václav Bystřický jinak Lžičař položil za gr[unt] obci strážnicské
1 R.

Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho po zemřetí Vácslava Lžičaře Rozina, vdova po něm pozůstalá, prodala ten podsedek Janovi Přibyslavskému za summu 60 R, Závdanku dal na dluh do důchodů 1 R, ostatek summy má področně po 2 R zplacovati. Odevzdán.

Rukojmě Jan Dobroslavský a Václav Medlů S.R.S.A N.

Pusté
f 222b
Přípis Martinovi Volníčkovi

Leta Páně [1]771 dne 6. Aprilis za purgmistra p[ana] Karla Večeře a spoluradních toho času předstoupil do domu radního Martin Volníček spolu i ze svým společníkem Frantzem Žákem a ohlásil, kterak on od Tomáše Kudnery půl domu za summu 50 zlm odkoupil, druhou ale polovici on sám pak ze svou manželkou jest zdědil. Pročeš se jemu Martinovi Volníčkovi jakošto hospodářovi za jeho vlastní a zaplacený připisuje a odevzdává. Druhá ale polovice Frantzovi Žákovi se zanechává, však všechny povinnosti jeden i druhý na polovicu platiti povinen bude.
Svjedkové toho za opravování gruntu a plac[ení] cís[ařsko] král[ovských], vr[chnostenských] a měst[ských] povinností p[an] Joseph Stanislav a p[an] Ventzl Lánský. Stalo [se] u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.
Pamjet, že summu verunkových peněz 60 zlm k obci strážnické přináležejících, placení při posudcích po 2 zlm.
f 223a
No 420, 421 Milit conscriptionii
Přípis domu Michala Gajdy

Leta Páně [1]772 dne 30. máje za purgmistra pana Karla Večeře a radních jeho majíce Franc Žák jakožto hospodář s Martinem Volníčkem jakožto hoferem grunt ut supra sobě dle řádu purgrechtního připsaný a odevzdaný, pro nedostatek všeliký túž svú polovici Michalovi Gajdovi za summu čtyricet osum rýnských dobrovolně jest odprodal. Však tím spůsobem, aby druhý společní Martin Volníček tu od Franca Žáka již odkúpenú mající druhú polovicu, tak jak předtím bez překážky užíval a v držení měl tak dlúho, pokudž by buď svoju polovicu neprodával, aneb jinú dostatečnú příčinu, pro kterú by odstúpit zaslúžil, neprovedl, kdežto tenkráte to, co by jiný jemu dáti chtěl, jemu navrátíce tak jako předtím domluva se stala, moc a právo míti má. Proto taky až dotud všechny jak císařsko král[ovské], tak vrchnostenské a jiné obecní povinnosti in Martin Volníček hospodářovi a respective držiteli gruntu velého, na kterém verunkových peněz ročně k placení při posudcích po 2 zlm obci strážnickej p[e]r 60 zl mor[avských] podlužných se vynachází, polovičně navraceti a znášeti povinen býti má. Podle toho tehdy nadřečený grunt celý ze vším příslušejícím právem se jemu Michalovi Gajdovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.

Svědkové za opravu gruntu, pak placení jak císařsko král[ovských], tak vrchnostenských a jinších povinností p[an] Jozef Horný a pan Carl Habermann. Stalo se u přítomnosti stran dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.
f 223b
Přípis Jana Ráčka

Leta Páně 1775 dne 10ho měsíce dubna za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času po smrti držitele gruntu neb[ožtíka] Michala Kajdy zapsaná pozůstalost spolu i s tímto domem vynášela v summě 91 zlr. Z takovej vdově pozůstalej, nyní za Jana Ráčka znovu provdatej, pro omni et toto 38 zlr čistej summy i s tím, co k neb[ožtíku] manželu svému jest přinesla počítajíc, se oddělilo, v ostatních 53 zlr ale po tom neb[ožtíku] Michalovi Kajdovi pozůstalému synovi Jozefovi se jedny honce roli při ortu a kúsek vinohradu ve Tmicách ležící se zanechávají. Poněvadž ale na dům tento neb[ožtík] Michal Kajda 10 zlr sobě vypúčil a takový po něm zůstalá vdova Rozália naprotiv tomu, aby jí dům ten v podílu jejím p[e]r 38 zlr s přiražením na sebe přejatého dluhu p[e]r 10 zlr, spolu tehdy v summě čtyriceti osmi rýnských, odevzdán byl, na sebe bere. Uznajíce, že takový sirotkovi k žádnému užitku obrácen být nemůže, řečenej vdově Rozálii, nyní ale provdatej za Jana Ráčka, takový dům se přinechává, kdežto taky ona Rozália jakožto manželka vejš psaného Jana Ráčka nedajíce grunt ten na sebe připsat, zase jemu manželi svému Janovi Ráčkovi z lásky proti němu mající připsat a za vlastní odevzdat nechala. Pročež grunt ten s výminkú společníka Martina Volníčka a s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi obci městskej patřícíma p[e]r 60 zl mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně i ze vším právem, jak předek jeho užíval, se jemu Janovi Ráčkovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu grutnu, placení král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Frantz Gatty a p[an] Karel Večeřa S.R.S.V.a N.
f 224a
Přípis Martina Volníčka

Leta Páně [1]775 dne 11. měsíce června za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času předstoupil na dům radní držitel gruntu ut supra Jan Ráček a přednesl, kterak on majíce grunt tento sobě pořadně a právně odevzdaný, z čistej vůle svej Martinovi Volníčkovi za summu hotových peněz 61 zlm, pak s přiražením, co on Martin Volníček na gruntě tom, v kterém ve výmince seděl, půjčené měl, totiž
50 zlm, spolu tehdy za 111 zlm, dokonale ze vším od starodávna majícím právem i s těma na gruntě tom vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 60 zl mor[avských] obci městskej k placení ročně po 2 zl mor[avských] patřícíma, jest odprodal, následovně

k rukám svým odpočítané přijal povolujíce, by grunt ten zcela Martinovi Volníčkovi se odevzdal. Podle toho taky tenž grunt se jemu Martinovi Volníčkovi spolu s jmenovanú summú verunkových peněz obci k placení se jemu často psanému Martinovi Volníčkovi za vlastní, volný a dědičný připisuje a dokonale odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení všelikých královských vrchnostenských i městských povinností pan Jozef Stanislav a pan Petr Gruner S.R.S.V. a Neomylnú. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

(Poznámka tužkou)
No 420 a 421 r[oku] 1805 dcera Anna, provdalá za Tom[áše] Kaštánka, t.r. Josef Malík