Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Grunth Martina Solgy

f 211a

Ten Martin Solga podle zápisu knih starých červených purgkrechtních v listu 33 majíce podsedek zaplacenej, na něm jest souce letha [15]93 od drábů panských posekán nemaje se nač dáti hojiti, na témž podsedku svém pro touž potřebu obci předměstskej strážnickej 30 R za hotových 9 R prodal.
Na to jest letha [15]93 a letha [15]94 zadržel obci 6 R a ostatek od letha [15]95 při Vánocích platiti má pořadně po
4 R.
Rukojmě Jan Hanáček a Martin Vítků S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 4 R.
Letha 1595 položil Martin vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Ty přijala obec předměstská.
Letha 1596 položil Řehoř Zábřeský obci za grunth 4 R.
f 211b
Letha 1595 ten napřed psaný grunt prodán zase Řehořovi Zábřežskému od napřed psaného Martina Solgy za summu podle smlouvy 40 R. Na kterýž jest závdanku a peněz jemu od Martina Solgy puštěných vyplnil 18 R a tak ještě od letha [15]96 při Vánocích dopláceti má obci městské po 4 R – 22 R.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Martin Solga, Matyáš Strejčků S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Řehož Zábřežský za grunt svůj obci předměstské 4 R.
Letha 1598 položil Řehoř Zábřežský za grunt svůj obci předměstské 4 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Řehoř Zábřeský za grunt svůj obci předměstské 4 R.
Našlo se z rejster obecních, kteréž se kup peněz jmenují, že jest Řehoř Zábřežský položil obci předměstské peněz koupených za rok [15]96 4 R, kteréž měly jemu při tomž roku vypsány býti.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Řehoř Zábřežský obci předměstské za grunt 4 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Řehoř Zábřeský posledních peněz obci předměstské za grunt 2 R.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 212a
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Řehoř Zábřeský prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Silkovi Bilovskýmu za summu 52 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R od letha ut s[upr]a. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Řehoř z Karvině, Urban Bednář S.R.S.N. Stalo se u přítomnosti obou stran ut s[upr]a.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Silka za gr[unt] Řehořovi Zábřežskýmu 1 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jan Bilovský za g[runt] Řehořovi Zábřeskýmu 4 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Bilovský za g[runt] Řehořovi Zábřeskému 4 R.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře jakož jest se za tento podsedek požár Řehořovi Zábřežskýmu ještě 35 R doplatiti zůstávalo, kteréhož když Jan Blovský držeti nechtěl, tenž Řehož Zábřežský Václavovi Řehořovýmu synu jej daroval, aby jej sobě stavěl a povinnosti všelijaké z něho odbejval. A tak týž Václav Řehořů má ten podsedek zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Filip Koláčků a Šebestian Tkadlec S.R.S.a N.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Václav Řehořů prodal podsedek svůj Eliášovi Štáblickému za hotových
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Filip Koláčků a Martin Kamenář S.R.S.A N.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Eliáš Štáblický prodal týž podsedek svůj Havlovi Láneckýmu za summu 60 R. Závdanku jemu dal 12 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Knobloch a Martin Kamenář S.R.S.a N.
Letha a za předního konšela ut sup[ra] položil Havel Lánecký za grunt Eliášovi Štáblickýmu 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Havel Lánecký za gr[unt] Eliášovi Štáblickýmu 4 R.
f 212b
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Havel Lánecký za gr[unt] Eliášovi Štáblickýmu 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Havel Lánecký za g[runt] Eliášovi Štáblickýmu 4 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Havel Lánecský položil za g[runt] Eliášovi Štáblicskýmu 4 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Havel Lánecský položil za grunt Eliášovi Štáblicskýmu 4 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Havel Lánecký položil za grunt Eliášovi Štáb[lickému] 4 R.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Havel Lánecký prodal tenž podsedek Anně, vdově pozůstalé po n[ebožtíku] Bartkovi Vechterovi, za summu 65 R. Závdanku při odevzdávce dala 11 R, platiti jej má po 4 R. Odvzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Doubek a Jan Bartošů SRSAN.

Téhož letha ut s[upr]a táž Anna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Bartkovi Vechterovi, prodala zase týž podsedek Danielovi Maléřovému za 64 R. Závdanku při odevzdávce dal 10 R a platiti jej má po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Navrátil, Jan Ruka SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a Daniel Malířů položil za gr[unt]
4 R.
Ty sou vydané Eliášovi Štáblicskýmu.

Pustý

Letha 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Martinovi Chmelaři za 40 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Zelenka a Melichar Bohuslavský S.R.S.N.
NB. Odevzdávka téhož gruntu najde se při gruntě 25.

Letha 1645 za purgkmistra Martina Mráze
f 213a
a spoluradních po odchodu Jíry Habarta z gruntův J.H.M. aby týž grunt pustý nezůstal, purgmistr a spoluradní prodali jej Janovi Ostravskýmu jinak Poledníčkovi za s[ummu] 40 zlm bez závdanku, placení rok po roce po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu i jiné povinnosti všelijaké J.H.M. i obci Jíra Guldovič a Jakub Šafaříků
S.R.S.a N.

Letha Páně 1670 za purgkmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních Jan Poledníček nemohouce pro vzešlost věku svého jak J.H.Mti contributi, jako také milostivé vrchnosti povinnosti z gruntu jeho zapravovati, týž grunt svůj prodal Vavřínovi Vyžralovi za s[ummu] 40 zlm bez závdanku, placení rok po roce po 4 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i jiné vše povinnosti J.H.Mti i obci Jan Stanislavů, Vávra Zábřeský S.R.S.a N.

Letha Páně 1682 dne 15. Decembris za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho Vavřín Vyžral zběhnouce z gruntů panských, aby pak povinnosti panské i císařské nehynuly, pan purgkmistr a rada prodali sou nadepsaný grunt Adamovi Trubeckýmu za summu 40 R bez závdanku, placením rok po roce po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Pavel Hořák, Jan Havlíček S.R.Sp.a N.

f 213b
Letha Páně 1688 dne 28. Januarii za purgkmistra p[ana] Václava Žarůška a spoluradních jeho sejdouce z toho gruntu Adam Trubecký, tak aby pustý nezůstal a povinnosti všeliké tudy any nehynuly, puštěn jest týž grunt od J[ejich] O[patrností] pánů Tomášovi Solgovi za prodajnú summu 40 zlm. Závdanku položil ihned při odevzdávce 15 gr, které purgkmistr do počtu svého přijal, placením ročně po 2 zlm obci. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za vystavení S.R.S.N. Jan Očko a Jiřík Ratiborský dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1699 dne 14. Maii za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického a spoluradních téhož leta tak jakož po smrti Tomáše Solgy pozůstalá vd[ova] svrchu psaný gr[unt] Janovi Zárubovi jest pustila, který nedaje sobě jej odevzdati zemřel a grunt pustý ostal, aby tehdy na větčí ruinu nepřišel, opatrní páni a p[an] p[urgmistr] prodali jej Martinovi Ježkovi za túž svrchu psanú summu 40 zlm. Závdanku položil 8 zlm 17 gr, které se na zasezelé resta po témž Janovi Zárubovi berú a jemu na hlavní summě se sráží a 7 zlm 3 gr za zaplacené vypisují,
f 214a
ostatní peníze platiti bude k obci ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunt a povinnosti všeliké Matěj Gavlík a Elis Grögr S.R.S.V.a N. dne a leta ut supra.

Leta Páně 1708 dne 17. Januarii za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních jeho Martin Ježek prodajíc před
2 lety ten gr[unt] Janovi Brožovičovi za hotových 6 zlr, které toliko za vystavení patří, takový teprve až dnes jemu odevzdati dal. A protož se jemu odevzdává a připisuje v summě prodajnej 40 zlm za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti Elis Grögr a Frantz Kayser. Stalo se dne a leta ut s[upra].

Leta Páně 1708 dne 17. Janua[rii] za purgmistra ut s[upra ] Jan Brožovič prodal ten gr[unt] Janovi Kubišovi i s tím obsetím za summu prodajnú 40 zlm. Závdanku jemu dal 8 zlr
45 kr, které toliko za vystavení patří, ostatní summu má platiti ročně po 2 zlm k obci měst[ské]. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmí za opravu gr[untu] a povinnosti Elis Grögr a Frantz Kayser S.R.S.V.N.
NB. Tyto zápise náleží pod grunt Nro.24.
f 214b
Letha Páně 1712 dne 19. Janu[arii] za purgmistra p[ana] Pavla Rychlíka zaujmúc Václav Martinek grunt ut supra v roku 1710 takový vystavěl a nedadúc jej sobě připsati, prodal jej zase Tomášovi Glogovskému s tím polhocením, co on užíti měl,

totiž až do roku 1715 inclusive, za hotových 12 zlr, kteréžto toliko za stavení se počítají, v summě ale hlavní jak prve
40 zlm. Z kterejžto však summy, aby jej tím lépejíc zvelebovati a povinnosti z něho zbejvati mohl, defalliruje se třetí díl, totiž 13 zlm 10 gr alb, ostatní pak summu, totiž
26 zlm 20 gr, bude povinnen platiti při posudcích ročně po
2 zlm. Týž grunt ale se jemu připisuje a odevzdává za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jan Hlubocký a p[an] Jiřík Hrachovský S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Letha Páně 1747 dne 12. Aprilis] za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil Martin Ospalík před opsaný dům od svého tchána Tomáše Glogovského za
f 215a
summu hotových peněz padesáte rejnsk[ých] s tou vejminkou, by on prodavač do svej a manželky smrti (však jestli by ona ovdověla a se potom zasej neprovdala) spolu v domě svobodné obývání bez všeho ouplatku míti má a nynější i následující defaliaci i bonificaci kupec dům užívati bude. Pročež se jemu tenž dům tuto za vlastní a dědičný připisuje a odevzdává, tejkajíce se vejrunkův, ty kupec na sebe přijímá.
Za rukovníky poslušenství právu a dobré opravování gruntu p[an] Ignác Filip a p[an] Matěj Paška.

Přípis Jana Ospalíka

Leta Páně 1768 dne 20ho Aprilis za času purgmistrovství pana Christofa Mihače a spoluradních teho času přistoupil jest před počestný ouřad purgmistrovský Jan Ospalík ze svojím švagrem Jurou Pížou přednesouce, kterak jeho neboška matka v svojí poslední vůli nařídila a ten dům ut supra jemu Janovi odporučila tím spůsobem, aby on Jan ze sestrou svou Annou a švagrem Jurou Pížú, dokud se srovnávati mocti budou, spolu v něm a přece Jan jakošto hospodář v předním stavení, Anča ale se svým mužem v zadní sednici jako hofer
f 215b
zůstávala, však pokut tam spolu zůstávati budou, společně všeckny onera jak městské, panské i císařské nésti, jakož také kdyby za času toho společného obydlí skze neštěstí ohně (což Bůh uchovati rač) dům k skázi přišel, takovej zasej společně vystaviti mají, quartir ale vojenský Jan jakošto hospodář sám nésti povinen býti má. Kdyby ale se spolem snésti nemohli, tehdy Jan sestře svojí Anči těch jmenovaných 30 zlr složiti a ona z domu vytáhnouti musí, na čež obě strany podle mateřského kšaftu dobrovolně zvolily. A podle toho se ten dům ut supra napřed jmenovanému Janu Ospalíkovi za jeho vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává, placení verunkovej summy ještě

32 zlm 27 gr alb obci města Strážnice ročně při posudcích po
2 zlm.
Stalo se u přítomnosti obouch stran, též světkův pana Jana Duray a pana Josepha Svobody dne a roku ut supra S.R.S.V.a N.

Přípis Apolonie, pozůstalej vdovy po neb[ožtíku] Janovi Ospalíkovi

Leta Páně 1783 dne 14ho měsíce června za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času jakož neb[ožtík] Jan Ospalík grunt ut supra prostředkem testamentu edit. 5. a publicato 13. Janu[arii] [1]785 vzdělaného manželce svej
f 216a
Apolonii odporučil a ji přitom zavázal, aby ona z gruntu toho dětom od něho pocházejícímm jmenovitě Františkovi padesát rýnských, Šebestianovi padesát rýnských a Rozálii podobně padesát rýnských časem svým vyplatila. Kteroužto povinnost když ona vdova Apolonia společně s těma na gruntě tom se vynacházejícíma verunkovýma penězi p[e]r 32 zlm 27 gr alb k splacení po 2 zlm ročně obci na sebe přejala, opáčený grunt se jí vdově Apolonii za její vlastní, volný a dědičný tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Johann Ježík a p[an] František Králík S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Sochor

Leta Páně 1785 dne 15. měsíce června za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času předstoupila na dům radní Apolonia, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Ospalíkovi, nyní provdatá za Jozefa Sochora, a tu uctivě žádala, by grunt ut supra jí od neb[ožtíka] manžele prostředkem v sílu a moc zrostlého testamentu odporučený a jak vejš dotčeno, proti výplatě dítek připsaný z příčiny, že ona takový grunt nákladem svým opravovati vstavě není, nynějšímu manželovi jejímu Jozefovi Sochorovi právně odevzdán byl s tou povinností, kterou ona dle zápisu
f 216b
předcházejícího na sebe potáhla. O přivolíce tomu Jozef Sochor, že on nejenom pastorkům svým, totiž Františkovi Ospalíkovi 50 zlr, Šebestianovi Ospalíkovi 50 zlr a Rozálii Ospalíčce podobně 50 zlr, spolu 150 zlr, při zrostu jejich, když by jim je potřebí bylo, vyplatí, že ve všem dobrém cvičit nechat, ano i na řemeslo, jestli by který jaké vyučiti se chtěl, přivede, týž grunt spolu s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi obci městskej po 2 zlm k splacení p[e]r
32 zlm 27 gr alb patřícíma se jemu Jozefovi Sochor za jeho vlastní, volný a dědičný dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.

Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností pan Johann Tyml a pan Hynek Souček S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
De sessione 12te Maii [1]797. Ignatz Prat.