Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunth Filka Řezníka

f 221a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých černých purgkrechtních v listu 147 ten Filka vejš psaný má grunth svůj zaplacený a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Filip Koláčků řezník majíc podsedek svůj ut s[upr]a zaplacenej, učinil o něj frejmark s Jiříkem Knoblochem a dal jemu jej za podsedek jeho též zaplacenej. A tak tenž Jiřík Knobloch tento podsedek zoupla a docela zaplacenej a za volný a svobodný odevzdaný má.
Rukojmě za povinnosti všelijaké Vávra Leskovec a Jan Stařický S.R.S.A N.
Pustý

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho jest ten zvrchu psaný grunt, aby k spuštění nepřišel, zaprodán Tomášovi Machovi za summu 50 R bez závdanku, placení poročně po 2 R. Odevzdaný za volný a svobodný.
Rukojmí za placení a opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké panské i obecní Vávra Konečný a Tomáš Šimků SRSAN.

Pustý
f 221b
Leta Páně 1735 dne 16. Decembris za purgmistra pana Václava Košvica a spoluradních toho času majíce Matúš Kratochvíla grunt ut supra ukoupený od Martina Kubiša a nemajíce jej ani jeden ani druhý až posavad připsaný, takový grunt jmenovaný Matúš Kratochvíla prodal Šebestianovi Báborskému za hotových třicet rýnských, které za to vystavení se počítají, kteréžto třicet rýnských Matúš Kratochvíla k rukám svým přijal. Pročež podle toho připisuje se a odevzdává grunt ten Šebestianovi Báborskému dle řádu purgrechtního za vlastní, v summě verunkovej, jak prve byl 50 zlm, kteréžto bude povinen platiti ročně při posudcích po 2 zlm. K tomu vejminek mezi sebú tento učinili: kupec Šebestian Báborský dobrovolně přislíbil a se zavázal
f 222a
pro řečeného prodavače Matúša Kratochvílu a manželku jeho světnice vystavěti a až do smrti jich obúch tam svobodný quartýr bez všeho ouplatku jim tam dáti, v kterémžto stavení zase Matúš Kratochvíla s manželkú svú se uvolil, že chtějí dílem rukú svých i řemeslem tesařským bez platu nápomocen býti, nezanechajíce sobě však přitom žádné vlastnosti aneb budoucí dispositzi, což i tak se vyrozuměti má, kdyby to stavení (uchovej Pán Bůh) zhořelo a zase stavěti muselo, na čemž obě strany dobrovolně přestaly. Stalo se u přítomnosti obú stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za stavení gruntu a placení povinnosti p[an] Jiřík Horný a p[an] Jo[hann]es Kořenek S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Tománka

Leta Páně 1778 dne 20. měsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Šebastian Báborský grunt ut supra ukoupený a pořadně připsaný, takový grunt z dobrej vůle svej jsouce již v letech zešlý [a] nemohouce jej potřebně opatrovati a opravovati, Jozefovi Tománkovi, který sobě Rozáru, vlastní dceru
f 222b
po neb[ožtíku] Janovi Káčer, respective vnučku jeho Šebestiana Báborského, za manželku pojal, jménem věna jakožto děda za živobytí svého postoupil z uctivou žádostí, by jemu pořadně odveden byl. Však s tou výminkú, aby že on Jozef Tománek povinen býti má Kateřině, dceři France Báborského, sedumdesát rýnských časem svým vyplatiti a odevzdavatele gruntu Šebestiana Báborského i s manželkú jeho až do smrti svobodně přebývat nechati i jemu pro všeliký statek a hospodářství pohodlné místo popříti. K tomu poněvadž Franc Báborský podle domluvy s otcem svým učiněnej v gruntě tom jeden sklep na svůj náklad vystavěl, povoluje se od obojí strany, aby do smrti svej on Franc Báborský jej užívati a v něm vína svá bez ouplatku skládati právo měl. Podle toho grunt tento i s těma na něm vězícíma vehrung[ovými] penězi p[e]r 50 zl mor[avských] k splacení po 2 zlm ročně se jemu Jozefovi Tománkovi za vlastní, volný a dědičný ze vším od starodávna patřícím právem tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Joseph Svoboda a pan Antonín Ferdini S.R.S.V. a neomylnou u přítomnosti obojí strany.
f 223a
Přípis Jiřího Machálka i manželky Rozáry, rozenej po Janovi Káčer

Leta Páně 1784 dne 7ho máje za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času podle testamentu neb[ožtíka] Jozefa Tománka vzdělaného a v svou sílu a moc zrostlého odporučil dotčený Jozef Tománek grunt ut supra manželce svej Rozáře, rozenej po Janovi Káčer, s tím vším právem a břemenem, jak jej on v držení a užívání měl. Pročež se jí Rozáře rozenej Káčerovej za vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Jozef Dvořák a p[an] Ignác Košvitz S.R.S.V.a N.

Přípis Jiřího Machálka

Leta Páně 1784 dne 8ho máje za purgmistra pana Františka Gatty a spoluradních toho času majíce Rozára, pozůstalá vdova

po neb[ožtíku] Jozef[ovi] Tománkovi, grunt ut supra po svém manželi Jozefovi Tománkovi dle testamentu zděděný a pořadně připsaný, takový z čistej vůle svej odevzdala manželi svému druhému Jiřímu Machálkovi tím spůsobem, aby on předně ty na tom domě vězící verunkové peníze p[e]r 50 zl mor[avských] po
2 zl mor[avských] k obci na splacení na sebe přejal, pak France Báborského, dokavad živ on Báborský bude, v užívání sklepu v tom gruntě se vynacházejícícho, jak prvního manžele zápis ukazuje, zanechal a ko-
f 223b
nečně aby po smrti odevzdavatelkyně týž grunt na dítky od ní splozené, jestli jaké naživě by se vynacházely, po svej smrti odporučil, z nedostatku ale takových dítek jemu Jiřímu Machálkovi vlastní pozůstat má. Co se splacení 70 zlr Kateřině, dceře France Báborského, provdatej za Jana Blažka, dotejče, ta jsouce již skutečně vyplacená budoucně nic k pohledávání nemá. Podle toho grunt ten ze vším od starodávna majícím právem se jemu Jiřímu Machálkovi za vlastní, volný a dědičný tímto dle řádu purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých jak král[ovských], tak vrchnostenských i městských povinností pan Joseph Stanislav a p[an] Anton Ferdini S.R.S.V.a N.