Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunth Blažka Sečkaře

f 227a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých černých purgkrechtních v listu 197 Martin Rybský koupil jest podsedek od Jana Řeháka za summu 78 R.
Na kderýž jest tenž Martin závdanku a potomně po smrti téhož Martina Blažek Sečkař náměstek jeho do letha [15]93 vyplnil 63 R. A tak ještě za tenž podsedek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má 15 R.
Z těch 15 R náleží cechu ševcovskému do Strážnice od letha [15]94 po 3 R – 9 R.
A Matějovi Škřítkovi na předměstí strážnickém 6 R.
Rukojmě Dobiáš Brázdnej, Burian Jarošů a Jan Hodinářů S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Blažek vejš psaný za grunth svůj do cechu ševcovskýho 3 R.
Letha [15]95 položil Blažek Sečkař za grunth peněz purgkrechtních 9 R.
Z toho dáno cechu ševcovskému 3 R.
A Matějovi Škřítkovi ostatních 6 R.
Letha [15]96 položil položil Blažek Sečkař za grunth svůj ostatní peníze 3 R ševcům.
A tak má grunth zaplacenej.
f 227b
Letha [15]96 napřed psaný grunth jest od Blažka Sečkaře prodán Martinovi Vítkovi za summu hotovou 60 R.
A tak tenž Martin Vítků grunth svůj docela a zouplna zaplacenej má a žádnému za něj nic dlužen není.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Martin Vítků prodal pro potřebu svou na tomto podsedku svém zaplaceném obci předměstské summy 30 R za hotových 10 R, platiti má od letha 1602 po 5 R.
Rukojmě Mikuláš Trubač a Jíra Noha S.R.S.A N.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Martin Vítků za rok 1602 obci předměstské peněz skoupených 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Martin Vítků za grunth obci předměstské 5 R.
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Vítků za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Vítků za grunt obci předměstské 3 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Vítků za gr[unt] obci předměstské 3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Martin Vítků za g[runt] obci předměstské 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Martin Vítků za gr[unt] obci předměstské 4 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Martin Vítků za g[runt] obci předměstské 4 R.
A tak má grunt zaplacený.

Pustý

Letha Páně 1633 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten gr[unt] požár Gregorovi z Cichoňa bez závdanku za summu
40 R, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Blažků a Adam Syrinský S.R.S:N.
NB. Tento grunt náleží Martinovi Morávkovi.
f 228a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Praštka a spoluradních jeho prodali purgkmistr a páni grunt ut s[upr]a po odchodu Gregora Cichonka z gruntův JHM zase Jírovi Habartovi za summu 40 R bez závdanku, placení področně při každých posudcích po
2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Jan Procházka a Zikmundt Kulhánek SRSN.
NB. Tato odevzdávka náleží napřed ku gruntu 23.

Pusté

Letha Páně 1713 dne 1. Julii za purgkmistrovství p[ana] Pfilipfa Černého a spoluradních téhož času pozůstavše grunt ut supra již mnohý letha pustý, tehdy se ohlásil Michael Pecen z uctivou žádostí, že by jemu tenž pustej nadepsaný podsedek k vystavení puštěn byl. I rozvažujíce sobě Jich Opatrnosti páni, aby město k zvelebení přišlo a se rozmnožovalo a jak císařské, tak panské povinnosti tím lépej zbejvány bejti mohly, tehdy se jemu naddotčenému Michalovi Pecnovi tenž pustej podsedek vystavěti se dovolilo. Prodčež tenž podsedek se jemu v prodajnej summě 78 zlm
f 228b
připisuje a odevzdává, s polhocením od císař[ských] povinností rozumějíc komínové až do ultima Julii 1716 roku inclusive a od panské do 6ti leth. Za stavení a opravu gruntu 3tí díl se jemu z tej předepsaná summy passiruje 26 zlm, ostatní pak 52 zlm bude povinen obci strážnitskej v nápadu každoročně při posudcích po 4 zlm spláceti.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností p[an] Jiřík Myška a Jiřík Hrachovský. Stalo se dne a letha svrchu psaného R.V.N.Z.

Letha Páně 1729 dne 30. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času zemrouce z gruntu ut supra hospodář Michal Pecen a nemohouce jej pozůstalá vdova po

něm delej držeti, prodala jej Matějovi Palašovi, příchozímu z Čech z Března, za 9 zlr, kteréžto peníze toliko za vystavení jse počítají, placením ostatní verunkovej summy 52 zlm obci městskej po 2 zlm ročně při posudcích. Pročež odevzdává se jemu týž
f 229a
grunt za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Carel Dedel a p[an] Ventzl Košvic S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obouch stran.
Pamět se činí, že všechny povinnosti jak císařské, tak panské i obecní vdova Pecenkova až do dně zápisu platiti povinna bude.

Přípis France Vaštíka

Leta Páně 1779 dne 26. máje za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času majíce Martin Vaštík grunt ut supra po Matějovi Palasovi ukoupený, takový nedajíce jej sobě připsati po smrti svej vlastním dítkám Jurovi, Francovi a Martinovi synům, pak dceře Anně nyní provdatej za Juru Brožoviča jure successonis dědičně jest připadl. Kdežto oni společní dědici vedle dobrovolného mezi sebou konaného jednání a domluvení jej napotom Francovi Vaštíkovi za vlastní přinechali, však tím spůsobem, aby on Franc Vaštík Jurovi
20 zlr, Martinovi 20 zlr a Anně 20 zlr vyplatiti povinen byl a k tomu placení verunkovej summy p[e]r 52 zlaté moravské po
2 zlm ročně obci městskej povinné na sebe přejal, k čemuž taky on Franc Vaštík z čistej vůle přivolil. Odtudž připisuje se jemu Francovi Vaštíkovi za volný, svobodný a dědičný.
f 229b
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení královských. vrchnostenských i městských povinností pan Franc Gatty a pan Karel Večeřa S.R.S.V.a N.

Přípis Martina Vaštíka

Leta Páně 1779 dne 26. máje za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jsouce Franc Vaštík do právního držení gruntu ut supra uvedený, takže týž grunt již za jeho vlastní, volný a dědičný jest byl, nechtíce jej z všelikých příčin držeti, takový bratrovi svému Martinovi Vaštíkovi za summu jedno sto dvacet rýnských dobrovolně odprodal a na summu kupní ihned 80 zlr na hotově přijal, ostatních pak 40 zlr jemu bratrovi, však proti tomu, aby v světnice při tom domě vystavenej, pokudt by se jemu jiné místečko netrefilo, své bydlení míti mohl, zečkati se uvolil, jakož taky že podíly v předním zápisi podotknuté dokonale splacené jsou, postačitedlně proukázal. Odtudž grunt ten i

s těma na něm vězícíma verunkovýma penězi p[e]r 52 zlaté moravské obci městskej po 2 zlm ročně k splacení se jemu Martinovi Vaštíkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností pan Jozef Svoboda a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a Neomylnú.
f 230a
Pamět. Dne 12. Junii [1]784 předstoupil držitel gruntu Martin Vaštík i s bratrem svým Francem a tu před purgmistrem a radú přednesl Martin Vaštík, kterak on bratra svého z gruntu sobě připsaného dokonale vyplatil, a to takto:
Povinen byl za grunt ut supra Martin Vaštík bratrovi svému Francovi položit 120 zlr. Na to jemu k rukám připočítal hned po zápisi 50 zlr, nyní dnešního dne jemu přičítal 27 zlr, zápis za France bratra tehdáž zap[latil] 3 zlr a konečně on Martin zadržuje za sebú ty od France Vaštíka sobě podlužné
40 zlr, summa výplaty 120 zlr. Zůstává Martin Francovi Vaštíkovi bratrovi svému dlužen budúcně 0.