Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunth Jíry Slezáka

f 241a

Ten Jíra Slezák má grunth svůj podle zápisu knih starejch sirotčích bílejch v listu 275 za summu 40 R koupenej a již jej letha [15]94 obci předměstskej doplatil.

Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického Jíra Slezák prodal podsedek ut s[upr]a Martinovi Vejvodovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 14 R, platiti má od leta 1600 při kaaždých Vánocích po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Sejkora, Jíra Slezák, Blažek Kunčický, Jiřík Hájek S.R.S.N.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Martin Vejvoda za grunt svůj obci předměstské 5 R.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Martin Vejvoda za gr[unt] obci předměst[ské] 1 R 15 gr.

Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového Martin Vejvoda prodal podsedek svůj Bratru Matějovi Agabovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R a pustil je[mu], což zaplaceného měl 4 R 15 gr a tak bude tu míti Bratr Matěj Agab zaplaceného 20 R 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Thobiáš Strejčků, Daniel Mazánků, Kašpar Bednář, Jan Žamberský, Martin Vejvoda S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Bratr Matěj Agab za grunt obci předměstské 2 R 15 gr.
f 241b
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Bratr Matěj Agab za grunt obci předměstské 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Bratr Matěj Agab za g[runt] obci předměstské 5 R.

Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkového ouřad předměstský prodali požár ut s[upr]a, pozůstalý po n[ebožtíku] Bratru Matějovi Agabovi, kterejž od pádu pustej zůstával, Melicharovi Bohuslavskému tesaři za summu 40 R bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za spravení a opravu i povinnosti J.M. Páně Václav Zelenka, Daniel Štefek S.R.S.N.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Melichar Bohuslavský položil předních peněz podle zápisu ut s[upra]
2 R.
Ty přijal ouřad předměstský.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Melichar Bohuslavský položil za grunt obci předměstské 2 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Melichar Bohuslavský položil za grunt obci předm[ěstské] 2 R.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Melichar Bohuslavský položil obci předměst[ské] 2 R.
Letha 16256 za purgkmistra Martina Janko Melichar Bohuslavský položil obci 2 R.

Pustý
f 242a
Leta Páně 1709 dne 23. Junii za purgmistra p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních téhož leta Antoš Veitschner maje gr[unt] ut s[upra] od vdovy Kostkovej za 10 zlr koupený, však posavad neodevzdaný, pročež podle pořádku ten gr[unt] se jemu připisuje v summě 100 zlm a těch 10 zlr za vystavení jemu se vypisuje, platit jej má ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmě p[an] Jan Bíteský a Philip Černý S.R.S.N.
Leta Páně 1709 dne 23. Junii za purg[mistra] ut s[upr]a Antoš Veitschner prodal gr[unt] svůj ut s[upra] Antonínovi Havlíčkovi za 12 zlr. Který nemaje sobě podobně až posavad odevzdaného, tenkráte se mu připisuje v summě 100 zlm, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě p[an Jan Bíteský a Philip Černý S.R.S.N.

Leta Páně 1709 dne 23. Junii za purgmist[ra] p[ana] Jakuba Hrdličky a spoluradních jeho Antonín Havlíček prodal ten grunt Pavlovi Kořenkovi za hotových 15 zlr, však v summě prodajnej se jemu připisuje ve 100 zlm
f 242b
a těch 15 zlr se jemu zde na hlavní summě za zvelebení za zaplacené vypisují, ostatních 85 zlm platiti bude k obci městské po 2 zlm při každých posudcích. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení a placení p[an] Jan Stavinoška a p[an] Pavel Hořák S.R.S.V.N.

Letha Páně 1711 d[ne] 11. Fegr[uarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Pavel Kořenek z gruntu ut supra obci městskej na letha spláceti 85 zlm, z takovej summy, že tenž grunt spolu z jinými skrz tou uherskú rebelii na ruinu vyšel, upúští se jemu třetí díl, totiž 28 zlm 10 gr, ostatní summu totiž 56 zlm 20 gr bude povinen platiti na spůsob jak nahoře.

Letha Páně 1715 dne 19. Maii za purgmistra p[ana] Carla Kayzera a spoluradních toho času ukúpíce grunt ut supra Jan Paděla od Pavla Kořenka, takový nedadúc sobě připsati zemřel, po kterém
f 243a
pozůstalá vdova nemohouc jej opravovati prodala jej zase Václavovi Fijalovi, příchozímu z Kyjova, za hotových 10 zlr. Kterýžto se jemu připisuje a odevzdává v summě hlavní 85 zlm,

poněvadž ty 10 zlr toliko za vystavení se počítají, tu ale summu po sražení těch 28 zlm 10 gr alb, které se Pavlovi Kořenkovi za vyhoření porazily, bude povinen platiti každoročně při posudcích obci městské po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Carel Kayzer a p[an] Jozef Hůlka S.R.S.V.a N d[ne] a letha ut sup[ra].

Leta Páně 1734 dne 22. Martii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času dostanouce grunt ut supra neb[ožtík] Joannes Mochnický mydlář kupem od neb[ožtíka] Václava Fijaly sládka a takový sobě připsati nedadúc, předně odprodal z něho polovic Václavovi Němčickému a následovně, když prostředkem smrti z toho světa se odebral, zůstávajíce na druhej polovici pozůstalá po něm vdova Juliana a jsou po man-
f 243b
želovi svém dluhem na 70 v[ěrdunků] Židovi Mojžíšovi za loj povinna, nemajíce odkud zaplatiti z vejpovědi právní prodána jest táž druhá její polovice toho domu Jiříkovi Spěvákovi za patnáct rýnských. Kterážto polovice domu nyní se připisuje Jiříkovi Spěvákovi za vlastní.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Lukáš Červenka a p[an] Šimon Svoboda S.R.S.V.a N.
Notandum. Z těch 15 zlr vzato jest na zasezelú contributzi do roku 1733 inclusive 6 zlr 12 kr, ostatek Židovi na jeho dluh.
NB. Tito poslední zápisové náleží pod grunt Nro 26 a od tohoto gruntu držitelové poslední jsou omylem zapsáni při gruntě Nro 24.
Tu je nyní Pavel Kunovský.
f 244a
Přípis domu Jana Kunovského sub Nro 423

Leta Páně 1771 dne 25. Maii za purgmistra p[ana] Carla Večeře a spoluradních tohož času předstoupil do domu radního nahoře psaný Jan Kunovský a ohlásil, kterak on po svém neb[ožtíku] otci Pavlovi Kunovským dům na předměstí vedle Martina Stanislava ležící nápadně zdědil, nemajíce takový dům jeho neb[ožtík] otec sobě právně připsaného. Pročeš se tuto pro pořadnost mněstských práv a zřízení císař[sko] král[ovských] se tento dům spolu s tyma na něm obci mněstskej podlužnýma verunkovýma penězi p[e]r 56 zlm 20 kr ročně při posudcích p[e]r 1 zlm připisuje a odevzdává.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařsko] král[ovských], vrchnost[enských] a mněstských pan Frantz Králík a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se dne a roku ut supra.

f 244b
Přípis Tomáše Vavříka

Leta Páně 1780 sdne 10. měsíce Junii za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času jakož držitel gruntu Jan Kunovský prostředkem poslední vůle svej naporučil, aby po smrti jeho grunt ten jemu za vlastní připsaný pro nedospělost sirotkův prodán a peníze zaň utěžené vedle vůle jeho kam je obrátiti nařizuje, podělené byly. Podle toho taky Jich Opatrnost páni po smrti tohož Jana Kunovského, aby dům bez hospodáře nespustl aneb skrz neštěstí ohně, což předzvěděti se nemůže, v skázu nepřišel, jednomyslně jsou zavřeli jej d[ne] 9ho Junii výš psaného roku licitando na domně radním odprodati, kdežto Tomáš Vavřík jakožto nejvíc dávající týž grunt v summě dvě sta dva rýnské jest podosáhl. K tomu když vpředu psanú hlavní summu verunkových peněz p[e]r 56 zl mor[avských] 20 gr alb podobně na sebe potáhl, týž grunt ze vším od starodávna majícím právem se jemu Tomášovi Vavříkovi za jeho vlastní, volný a dědičný tímto purgrechtně připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých královských, vrchnostenských i mněstských povinností pan Johann Ježík a pan Jozef Horný S.R.S.V.a Neomylnú.

(Poznámka tužkou)
No 423