Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Rybáře

f 63a

K tomu statku jsou sirotci 3, Kateřina, Dorotha, Simeon a Manda mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti zejména toto:
Požár z řekou a z rolí v Hačkách, na němž zaplaceného jest 250 zl, placením po 25 zl, až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 175 zl vyplatí.
Půl achtele vinohradu zaplaceného v Růženné za 68 zl.
Na vinohradě v Zbavsa hoře Martina Kunovského předních peněz 16 zl, placením od letha 1606 po 4 zl.
Čtvrt achtele vinohradu Šešovského v Zbavsa hoře zaplacený za 30 zl.
Stěpnice u hatí zaplacená za 40 zl.
Kožich šamlatový za 10 zl.
Svinského dobytka 2 kusy za 5 zl.
Kotel pro pálení prodán za 2 zl 7 ½ gr.
Ječmene 3 měři[ce] po 14 gr za 1 zl 12 gr.
Za jablka prodávaná utrženo 8 zl 23 gr.
Vína 1 bečka prodaná za 25 zl.
Summa statku 453 zl 12 ½ gr.

Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Martinovi Kozlovi půjčených 8 zl.
Kateřině, dceře B[ratra] Albínova 2 zl.
Rybářom dluhu 2 zl.
Summa dluhův 12 zl.
f 63b
Manda, matka těch sirotků, vdadouc se za Staňka Opavského rybáře, vymínila sobě na smlúvách savdebních z dílu svého z lože šatů a 20 zl, potom ležíc na smrtedlné posteli takových 20 zl a z lože šatuo poručila Kateřině, Dorotě a Simeonovi dítkám, přijde na každého po 6 zl 20 gr.

Dorotha sirotek zemřela a spravedlnost její i z výminkou mateřinou připadla na Kateřinu sestru a Simeona bratra jejího, dělíc to na 2 díly, přijde na každého po 58 zl 15 gr 2 den.

Staňa Rybář na díl Mandy manželky své přijal požár z řekou a jiným k tomu příslušenstvím v summě, což zaplaceného na něm jest, 250 zl.
Štěpnici u hatí v 40 zl.
Svinského dobytka 2 kusy za 5 zl.
Summa 295 zl.
Z toho sobě srazil dílu Mandy manželky své, což mimo 10 zl výminky zuostalo, 90 zl 10 gr 4 den.
Zuostává dopláceti sirotkom mimo to ještě 204 zl 19 gr
3 den, placením od letha 1606 po 25 zl, až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře 175 vyplatí. Rukojmě [neuvedeno].

Kateřina přijala na díl svůj vinohrad Šešovský v Zbavsa hoře v 30 zl.
Kožich šamlatový za 10 zl.
Summa 40 zl.
Zuostává se jí dodati dílu jejího i po Dorotě, sestře její zemřelé, a z výminky mateřiné 135 zl 15 gr 6 den.
f 64a
Simeonovi zanechává se na díl jeho vinohrad v Růžené zaplacený v 68 zl.
Zuostává se jemu dodati dílu jeho i po Dorotě, sestře jeho zemřelé, a z výminky mateřiné 107 zl 15 gr 6 den.

Příjem a vydání:
Letha 1605 za plesníka Eliáše Rybáře přijato od Verušky za kotel prodaný 2 zl 7 ½ gr.
Za jablka utržených peněz přijato 8 zl 23 gr.
Z toho dáno rybářom dluhu 2 zl.
Martinovi Kozlovi na dluh jeho 5 zl.
Z dílův sirotčích písaři od spravení a vložení statku do register dáno 3 zl 18 gr 1 ½ den.

Letha 1606 za plesníka Mikuláše Rybáře přijato za 1 b[ečku] vína prodanou 25 zl.
Ty zůstávají za týmž Mikulášem Rybářem, jsou od něho přijaty, nebo se z těch peněz počet takový učinil takto:
Kateřině, dceři neb[ožtíka] Šimka Rybáře, dáno na koupení kožicha šamlatového na díl její 8 zl.
Simeonovi sirotku na díl od chování jeho dáno 5 zl.
Kateřině děvce za službu zaplaceno 2 zl.
Rybářům strážnickým půjčeno 5 zl.
Staňkovi Opavskýmu rybáři půjčeno 2 zl.
Janovi Gergelovýmu zaplaceno dluhu, kterýž se po rozdílu statku našel, 3 zl.
A ostatek, což mimo to za 1 měřici ječmene přijato bylo
14 gr, ty sou na dolevky té bečky vína a od sklepu vydány.

Letha 1608 za plesníka Václava Veselského přijato od Jakuba Kuchaře za půl achtele vinohradu v Růženné 2 zl.
Po rozdílu statku našlo se dluhu Václavovi Okáčovi za roubanici, kterouž neb[ožtík] šimek Rybář za zaplacenou prodal a zuostávalo se ještě za ni doplatiti 12 zl. Na to Staňa položiti má 3 zl a z dílů sirotčích 9 zl.
f 64b
Letha 1609 za plesníka Václava Koudelky přijato [od] Jakuba Kuchaře za půl achtele vinohradu v Růženné 3 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její.

Letha 1611 za plesníka Václava Koudelky přijato od Kuby Kuchaře za Horní horu 2 zl.
Od Staňka Opavskýho přijato na dluh, kterýž se po rozdílu statku Vácslavovi Vokáčovi našel, což na něj z dílu jeho přišlo 3 zl. Ty přijal Vácslav Vokáč na týž dluh.
Více dáno Vácslavovi Vokáčovi na týž dluh svrchu psaný z dílů sirotčích 2 zl.
Od Ondry Hofera Kuby Kuchaře přijato za Růženou 2 zl.

Letha 1612 za plesníka Václava Koudelky přijato od Ondry Hofera Kuby Kuchaře za Růženou 2 zl.
Václavovi Okáčovi dáno na dluh za štěpnici 4 zl.
Od Ondry Bartoška na místě Martina Kunovského za Zbavsa horu přijato 2 zl.

Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a přijato od Ondry Bartoška za Zbavsa horu 3 zl.
Janovi Peprnýmu na díl manželky jeho dáno lonských a letoších 5 zl.
A na vinohradě v Růžené, který ujal po Ondrovi Hoferu Kuby Kuchaře, předních peněz na díl manželky své sobě porazil
57 zl.

Letha 1613 za plesníka Václava Koudelky stalo se sečtení tohoto statku, že náleží Kateřině, manželce Jana Peprnýho, dílu jejího otcovského a z výminky mateře její i po Simeonovi, bratru jejím zemřelým, mimo prvnější vyzdvižení ještě všeho summy 255 zl 1 gr 2 den.
Ta summa náleží na těchto věcech:
Na vinohradě v Zbavsa hoře Gabriele Pekaře 16 zl.
Na vinohradě Ondry Bartoška v týž hoře 25 zl, placením od leta 1614 po 3 zl.
Na Staňovi otčímu jejím za statek 204 zl 19 gr, jsou peníze poslední.
Dluhu na obci rybářské půjčených peněz 2 zl.
Dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem 2 zl 12 gr 2 den.
f 65a
Leta 1614 přijato od Staňka Opavského peněz oplacených
2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody z důchodů JM Páně přijato 2 zl 12 gr 2 den. Ty jsou vydány Kateřině a dáno jí obilí za ty peníze.
Již za JM Pánem nezůstává nic.