Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunth Ondry Svadčiny

f 235a

Měl jej podle zápisu knih starých černých purgkrechtních v listu 41 za summu 24 koupenej.
Kderejž jest letha 1566 zouplna doplatil.

Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového Jíra Svadčina i na místě všech nápadníkův prodal podsedek požár ut s[upr]a Vavřincovi Leskovcovi za summu 20 R. Závdanku jemu dal 15 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Kašpar Bok, Jeroným Poláchů S.R.S:A N.

Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Svadčina prodal podsedek ut s[upr]a, kteréhož Vavřinec Leskovec držeti nechtěl, Thomášovi Služíbkovi za summu 20 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Svadčina a Jíra Zámušelík S.R.S.A N.
Letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Thomáš Služíbka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Svadčiny 1 R.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Thomáš Služíbka za grunt na s[irotk] n[ebožtíka] Ondry Svadčiny 1 R.
Na tom gruntě náleží:
Obci předměstskej 4 R.
P[anu] Janovi Skřičkovskému dluhu 13 R.
Jírovi Pavových 1 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Thomáš Služíbka obci předměstské 1 R.
f 235b
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho Thomáš Služíbka prodal podsedek svůj Staňkovi Bitomskýmu za summu
60 R. Závdanku dal Staněk 8 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Petr Štemberský a Daniel Koblížek S.R.S.a N.
Téhož letha a za konšela ut sup[ra] položil Staněk Bitomský za grunt 3 R.
Z toho přijala obec předměstská 2 R.
A Thomáš Služíbka vydělaných peněz 1 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Staněk Bitomský za g[runt] 3 R.
Z toho dáno obci předměstské 2 R.
A Tobiášovi Služíbkovi 1 R.

Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a Staněk Bitomský prodal grunt ut s[upr]a Matoušovi Koryčanskýmu za summu 70 R. Závdanku jemu dal 10 R, platiti má rok po roce po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.

Rukojmě Martin Vízků a Eliáš Klemper A.R.S.A.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Koryčanský za grunt 3 R.
Z toho dáno obci předměstské 2 R.
A Tobiášovi Služíbkovi 1 R.
Jakož náleželo Tomášovi Služíbkovi na tomto gruntě peněz zaplacených a vydělaných 32 R, ty jest prodal obci předměstské z dovolením Matouše Koryčanského soukupa, poněvadž s to býti nemohl, za hotových 5 R 20 gr, půjdou obci každého roku po
1 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Matouš Koryčanský za grunt 3 R.
Z toho dáno obci předměstské 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Skřičkovského 2 R.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Matouš Koryčanský položil za grunt 3 R.
Z to[ho] dáno obci předměstské 1 R.
A do s[tatku] n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského 2 R.
f 236a
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Matouš Koryčanský prodal podsedek svůj Valentovi Hanušovému za summu 70 R. Závdanku dal při odevzdávce 10 R, platiti má každého roku při posudku počna leta 1616 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu, povinnosti JM Páně i obecní Jan Pahnost a Pavel Zoubek S.R.S.N. Stalo se za fojta Valentina Krnovského v pátek po památce Narození Panny Marie leta ut s[upr]a.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Hanušů položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty sou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Hanušů položil za grunt peněz ropčních 3 R.
Ty sou odevedené do s[tatku] n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského.
Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Hanuš položil za gr[unt] 3 R.
Ty sou odvedené do s[tatku] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského.
Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Praštka ten grunt ut s[upr]a požár s povolením J.M. vysoce urozeného pána pana Františka z Magni, S[va]té římské říše hraběte na Strážnici, prodán jest Mikulášovi Chudému za summu 40 R bez závdanku, placení po vyjití tří leth každoročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké J.M. Páně i obecní Jan Klika a Matěj Hosek S.R.S.N.

Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Praštka Mikuláš Chudý prodal ten gr[unt] ut s[upr]a Matějovi Hoskovi za summu 40 R. Závdanku jemu dal 3 R, placení každoročně po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.M.P. i obecní Jan Kučera a Thomáš Chudý S.R.S.a N.
f 236b
Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Matěj Hosek položil k obci městské 1 R 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Jana Slováčka Matěj Hosek dal vína do panského sklepu 4 vědra místo contribu[ce] a předal za spravení contrib[uce], poněvadž k obci platí, ten předanek se vypisuje, totiž 7 R 22 gr.

Letha 1650 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spouradních jeho Matěj Hosek z gruntův J.H.M. zběhl, pan purgkmistr a páni prodali ten grunth ut supra Mikulášovi Macháňovi za summu 40 R bez závdanku, placením při každých Vánocích počna roku 1653 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti všelijaké J.H.Mti i obecní Jan Tržica a Jan Jiříčků SRSaNR.
Leta 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] rad[ních] Mikuláš Macháň vyhoříc upouští se jemu také polovici 20 R.

Letha Páně 1683 dne 27. Februarii za purgkmistra pana Martina Frantzka a spoluradních jeho prodán jest grunt ut supra od ouřadu na větším díle spustlý Tomášovi Solkovi za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, všeliké povinnosti panské i obecní Mikuláš Mozler, Pavel Holý SRSpaN.
NB. Ta odevzdávka přetahuje od gruntu No.27
f 237a
Letha Páně 1694 d[ne] 15. Decembris za purgmistra p[ana] Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho svrchu psaný grunt holé místo a požár, který všechen na ruinu přišel, aby zase k zvelebení přišel a užitky panské i jiné nehynuly a obec k rozmnožení přišla, prodán jest od J[ejich] Op[atrností] pánů Jakubovi Kůrkovi za summu 40 zlm k placení ročně po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností Frantz Kořínek a p[an] Václ[av] Mlýnek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
NB. Platí se k obci.
Letha Páně 1711 d[ne] 3. Feb[ruarii] za purgmistra p[ana] Karla Kaysera a spoluradních toho času majíce Jakub Kůrka z gruntu ut sup[ra] ještě obci městské 40 zlm spláceti, že takový spolu z jinými na ruinu vyšel skrz tou nešťasnú rebelii, z tej summy se jemu

f 237b
upúští třetí částka, totiž 13 zlm 10 gr. A hnedt ten den při držaných posudcích pokládá 1 zlm, a tak se jemu za zaplacené vypisují, totiž 14 zlm 10 gr, ostatní platiti povinen bude, totiž 25 zlm 20 gr, na spůsob jak nahoře. Stalo se dne a letha ut supra.

Pavle Kůrka přípis

Leta Páně [1]764 dne 17. Decembris za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel Kůrka před burgmistrovský ouřad a ohlásil, kterak on od svého otce Jakuba Kůrky odporučený dům na sebe přijal a žádal, by jemu takový právně připsán byl. Pročeš se jemu za vlastní, volný a dědičný s tyma na něm podlužnýma verunkovýma penězi po 25 zlm při posudcích po 1 zlm
f 238a
obci mněstské patřící k placení připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravu gruntu, placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnostenské a mněstských [povinností] p[an] Joseph Svoboda a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.

Přípis Václava Mlýnka

Leta Páně [1]764 dne 17. Decembris za burgmistra pana Josepha Křižana a spoluradních toho času předstoupil Pavel Kůrka a oznámil, kterak on svůj dům právně připsaný Václavovi Mlýnkovi v summě za 110 zlr odprodal s tou ale vejminkou, že on prodavač na své peníze sobě světničku a chlévek vystavjeti mohl a k tomu sobě vymněňuje kúsek dolinky v humně, naproti tomu on prodavač povinen bude kubcovi po 18 zlr ročně nadání platit, a to sice až do smrti obouch, to jest i jeho manželky, to bedlivý býti má, kdyby ale kupec z prodavačem porovnat [se] nemohli, tehdy kupec jemu 25 zlr navrátit má. Pročežš se jemu za vlastní, volný a dědičný s tyma na tom gruntě dlužnýma verunkama p[e]r 25 zl mor[avských] 20 gr alb obci strážnické ročně při
f 238b
posudcích po 1 zl mor[avském] připisuje a odevzdává.
Svjetkové toho za opravu gruntu a placení cís[ařsko] král[ovských], vrchnostenských a městských povinností pan Joseph Svoboda a p[an] Johann Karásek. Stalo se u přítomnosti obouch stran die et anno ut supra.

Leta Páně 1774 dne 20. Martii za purgmistra p]ana] Carla Večeře a spoluradních předstoupili na dům radní Václav Mlýnek, Pavel Kůrka a Jura Mařada a přednesli, že jak nahoře zápis ukazuje jak on Pavel Kůrka v tom domě Václava Mlýnka výminku až do svej smrti a manželky mněl, nyní ale se společně

domluvili, že Jurovi Mařadovi tu výminku ze svým právem popúščí, kterú mněl 25 zlr, on ale Jura Mařada ješče k těm
25 zlr ješče 15 zlr přidal v summě 40 zlr. Kdyby ale se přitrefilo, že by spolu srovnati [se] nemohli a jeden neb druhý svůj díl odprodati chtěl, tak každá strana první právo kúpiti má a těch 40 zlr svému společníkovi vynahraditi. Co se týče kdyby se přitrefilo, chraň Pán Bůh, ohňa nad tú výminkú, tak spolu na stavení mají sobě nápomocni býti,
f 239a
k tomu se Jura Mařada zavázal každoročně 1 zlr a dvě kopačky Václavovi Mlýnkovi nápomocný býti. Pročeš se jemu Jurovi Mařadovi tato výminka s těma vejš obmezenýma clauzulama za jeho vlastní, volnú a v ničem nezávadnú připisuje a odevzdává.
Světkové toho za opravu gruntu a placení povinností cís[ařsko] král[ovských], vr[chnostenských] a mněstských p[an] Petr Gruner a p[an] Jozef Svoboda. Stalo se u přítomnosti všech stran dne a roku ut supra.

Přípis Václava Blaty

Leta Páně 1776 dne 5ho března za purgmistra pana Antonína Košvitz a spoluradních jeho toho času vyplatíce Václav Mlýnek společníka svého Juru Mařadu s těma na gruntě tom majícíma půjčenýma penězi p[e]r 40 zlm, grunt tento Václavovi Blatovi za summu jedno sto rýnských a dva dobrovolně jest odprodal, však s vejminkú tú, aby on Václav Mlýnek v tej při tom gruntě se vynacházející světnice spolu s manželkú svou až do smrti jich obúch svobodné bydlení míti mohl a mněl, kteréžto obydlí a tak daleko, jak daleko stavení neb hůry on Václav Mlýnek neb manželka jeho užívati bude na náklad svůj svůj on Mlýnek neb manželka de nuni eventu stavěti a opravovati se zavazuje. Kdyby však ale on Václav Mlýnek za svého živobytí s hospo-
f 249b
dářem Václavem Blatú porovnati se nemohl a pro příčiny douležité jinam vytáhnuti přinucen byl, tenkráte Václav Blata jemu Václavovi Mlýnkovi 40 zlr splatiti povinen býti má, kterážto splátka však po smrti jeho Václava Mlýnka na manželku jeho nikoliv vstahovati se nemá, ale manželka svobodným bydlení toliko do smrti její bez všelikého ouplatku spokojena býti musí. S tím tehdy grunt ten ze vším od starodávna majícím právem, jakož taky i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 25 zlm 20 gr alb, které obci městskej při posudcích po 2 zlm splácetí zavázán jest, se jemu Václavovi Blatovi za vlastní, volný a dědičný podle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, placení král[ovských], vrchnost[enských] i městských povinností p[an] Johann Tyml a p[an] Antonín Ferdini S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obojí strany dne a roku ut supra.

Přípis Matúše Hrachovského

Leta Páně 1777 dne 6ho měsíce března za purgmistra pana Antonína Košvic a spoluradních jeho toho času po smrti nebošt[íka] Václava Blaty, který ab intestato zemřel, pozůstal grunt ut supra mezi jinú velmi skrovnú majetností pro vdovu a sirotky k právnímu podělení. Poněvadž ale přitom dle inventáře nemalé passiva se vynalezly, aby creditores zaplaceni býti mohli, počestnost rada městská za dobré uznala grunt ten licitando plus offerenti et melius solventi právně odprodati, což taky se vykonalo a táž licitaci d[ne] 5ho tohoto měsíce března
f 240a
před sebe vzata byla, při kteréšto licitaci Matúš Hrachovský jakožto nejvíce dávající týž grunt mimo výminky Václava Mlýnka (která v svej síli a moci, tak jak v předcházejícím přípisi Václava Blaty obmezeno jest, neproměnitedlně pozůstává) za summu jedno sto třiceti osum rýnských obdržel, peníze ale k zaplacení dluhův dílem a dílem k podělení sirotkův, jakž inventář proukazuje, při ouřadě purgmistrovském odevzdal. S tím tehdy grunt ten i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi obci městskej k placení p[e]r 25 zl mor[avských] 20 gr alb po 2 zlm ročně se jemu Matúšovi Hrachovskému za jeho vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení císařsko král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Ignác Košvic a pan Jozef Stanislav S.R.S.V.a N.