Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Gr[unt] Jana Spalovského

f 313a

Letha Páně 1587 podle zápisu knih starejch purkrechtních černejch v listu 55 nadepsaný Jan Spalovský drží grunth svůj, kterejž od Matěje Šargy a Jakuba Rouskového za summu 30 R koupil a jej podle téhož zápisu ut s[upr]a letha [15]94 zouplna a docela zaplatil.
A tak jej zaplacenej a žádnému v ničemž nezávadný má.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Rožmberského prodán podsedek ut s[upr]a, pozůstalý po n[ebožce] Anýšce Šargové, Lukášovi Příborskému za summu 70 R. Závdanku položil 8 R, z toho vydáno za dluhy n[ebožky] Šargové panu Janovi Skřičkovskému 4 R 7 ½ gr, sobotek 19 gr, nebošce v nemoci 3 R 3 ½ gr, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Jurky Eliášového, Jiřík Noha, Jan Bolf SRSaN.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Lukáš Příborský za grunt 3 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy.
f 313b
Letha 1601 za purgmistra Pavla Hulínského položil Lukáš Příborský za grunt na sirotky n[ebožtíka] Jana Šargy 1 R.
A jakož náleželo Anně, dceři n[ebožtíka] Tomáše Zlínského, do Zlína nápadu po Anášce Šargovej z tohoto podsedku summy
16 R, takové peníze prodala Lukášovi Příborskýmu za hotových
3 R. A tak ona tu nic více nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Pavla Hulínského položil Lukáš Příborský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Martina Rožumberského položil Lukáš Příborský zadržalých a letoších na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 3 R.

Letha 1606 za purg[mistra] Martina Rožumberskýho Lukáš Příborský prodal podsedek ut s[upr]a Václavovi Mezříckýmu za summu 31 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Sojka, Thomáš Hlučínský, Lukáš Příborský S.R.S.A N.

Letha 1609 za purgmistra Bartholoměje Šlechty Jíra Horemachových pojmouc sobě manželku [po] nebo[žtíku] Václavovi Mezřickým položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R. Zuostává ještě dopláceti na sirotky ut s[upr]a 29 R.
Rukojmě za to Jiřík Výborný, Jakub kuchař panský SRSAN.
Letha 1610 za purg[mistra] Bartholoměje Šlechty položil Jan Machových za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R.
Leta 1611 za purgmistra Matyáše Pragenusa položil Jíra Machových za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R.

Letha 1612 za purgmistra Bartoloměje Šlechty položil Jíra Machových za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Šargy 2 R.
Jakož náleželo Anně Šarkové dovzíti na tomto gruntě předních peněz summy 22 R, ty jest Jiřík Kulhánek manžel její z Veselí prodal Jírovi Horemachovi za hotový 4 R 18 gr. A tak táž Anna Šarková na tom gruntě nic míti nebude.
A tak nebude povinen platiti až od letha 1624, to jest za 12 leth pořad zběhlých.
A tak ten grunt zouplna a docela zaplatil.
f 314a
Leta Páně 1617 za purgkmistra Martina Rožumberského Jíra Horemachů maje grunt zaplacený prodal Tomášovi Kovalovskému za summu 70 R. Závdanku dal Tomáš Jírovi 14 R, platiti má ročně počna leta 1618 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Peců a Jan Chládek S.R.S.N.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš Kovalovský položil Jírovi Horemachovi za gr[unt] 3 R.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Bartoloměje Šlechty Tomáš Kovalovský položil za grunt Jírovi Horemachovi peněz 2 R. Ty jsou vydány témuž Jírovi Horemachovi.

Pustý

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového prodán jest ten grunth požár ut s[upr]a Janovi Plidychovému za summu 70 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jakub Hodslavský a Martin Mořkovský S.R.S.N.

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Plidychů prodal ten grunth Pavlovi Sedlákovému za su[mu] 71 R 15 gr. Závdanku dal jemu při odevzdávce 1 R 15 gr, platiti jej má každoročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Pavel Hanousek a Jan Plidychů S.R.S.a N.

Letha 1630 za purg[mistra] Jiříka Prašťka Pavel Sedláků prodal ten grunth ut s[upr]a Martinovi Špačkovému bez závdanku za summu 71 R 15 gr, platiti jej má každoročně po
3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Václav Večeře a Matouš Rachovský S.R.S.N.
f 314b
Letha 1631 za purg[istra] Jana Šlechty Martin Špaček položil Jírovi Horemachovi za gr[unt] 1 R 15 gr.
Letha 1632 za pug[mistra] Martina Jankhy Martin Špaček položil za gr[unt] Jírovi Horemachovi peněz ročních 1 R 15 gr.

Letha 1633 za purg[mistra] Šimona Tesařového Martin Špaček položil za gr[unt] Jírovi Horemachovi, kteréž i přijal peněz ročních 1 R 15 gr.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Martin špaček položil za gr[unt] Jírovi Horemachovi peněz ročních, kteréž i přijal 1 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Martin Špaček položil za gr[unt] Jírovi Horemachovi peněz ročních, kteréž přijal 1 R 15 gr.
Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a Martin Špaček položil za gr[unt] Jírovi Horemachovému peněz ročních, kteréž přijal
1 R.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy Martin Špaček položil za gr[unt] svůj Jírovi Horemachovi peněz ročních, kteréž přijal 1 R 15 gr.

Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho jest tento grunt po zemřití Martina Špačka zase prodán Bartoňovi Jalupskému za summu 71 R bez závdanku, placením každoročně při posudcích po 3 R.
Rukojmě za opravení, placení gruntu a povinnosti všelijaké JHM i obecní Jan Velický a Matěj Vlk SRSaN.
Na témž gruntě náleží do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Horemachovským a tak na obec městskou připadlo, totiž 55 R
15 gr.
Pusté
f 315a
Letha Páně 1713 dne 1. Aprilis za purgmistra pana Pavla Rychlíka vystavíce grunt ut supra Martin Gajda z holého místa, který mnohonácte leth pustý byl, aby pořádek městský v tom zachován byl, jej sobě připsati dal. Kterýžto se jemu připisuje v summě jak předtím 71 zlm, však že tenž grunt z holého místa vystavěl, aby jej tím lépejíc vystavěti mohl, třetí díl za vystavení se mu upúští, totiž 23 zlm 20 gr, ostatní peníze povinen bude platiti obci městskej ročně po
3 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Pavel Hořák a p[an] Carel Kayser S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Polhocení od datum zápisu na 3 letha.

Leta Páně 1736 dne 7. Novembris za purgmistra p[ana] Václava Košvica a spoluradních toho času po smrti držitele gruntu ut sup[ra] Martina Gajdy pozůstalá po něm vdova Kateřina dosednouce a doplatíce na gruntě Nro. 23, na kterém její ne[božtík] manžel polovici k praetendirování měl,
f 315b
tento grunt ut supra s povolením práva prodala jest Martinovi Moravcovi za hotových 39 zlr 45 kr, kteréžto peníze nadepsaná Kateřina k rukám svým přijala. Podle čehož se ten grunt

připisuje a odevzdává Martinovi Moravcovi za vlastní, splacením ostatní verunkovej summy 47 zlm 10 gr alb ročně při posudcích po 2 zlm. Stalo se u přítomnosti obouch stran dne a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jozef Wainer a p[an] Jozef Duray S.R.S.V.a N.

Přípis domu Antonína Haubfogla

Leta Páně 1773 dne 13. Janu[arii] za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních jeho předstúpili na dům radní po neb[ožtíku] Martinovi Moravcovi pozůstalí sirotci, totiž Dorota, Anča a Maryna, a přednesli, kterak oni dle poručenství jejich neb[ožtíka] otce tento grunt ut supra sice vespolek držeti mají, nic však méně pozorujíce, že tenž grunt opravu hrubú potřebuje, k čemuž vespolek aby outraty vynakládati obtížně by jim přicházelo, pročež domluvíce
f 316a
se vespolek tenž grunt ut supra Antonínovi Haubfoglovi, jakožto manželovi Doroty, v summě osmdesáti rýnských dobrovolně popúští, mezi tím ale pokavadž by jednej neb druhej straně tenž na ně připadající díl p[e]r 26 zlr 40 kr nevyplatil anebo jim u něho svého švagra bydleti se jim nelíbilo, tehdy na předcházející jednej neb druhej strany čtvrtletní výpověď on Antonín Haubfogl zavázán býti má straně takovej těch zvrchu psaných 26 zlr 40 kr hotovýma vyplatiti tak dlúho ale, pokudž v domě u něho by pozůstávali, žádného interesu nedávati. A poněvadž na tomž gruntě verunkových peněz 47 zlm 10 gr alb se vynachází, kteréžto při posudcích obci městskej po 2 zlm spláceti se mají. Pročež spolu i s takovýma nadřečenému Antonínovi Haubfoglovi se dotčený grunt za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává.
Svědkové za opravu gruntu a placení povinností král[ovských], vrchnost[enských] i městských p[an] Carl Večeřa a p[an] Frantz Gatty S.R.S.V.a N.