Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunth Jana Uhléře starého

f 261a

Ten nadepsaný Jan Uhléř koupil jest podsedek za 30 R.
Na to jest zaplatil podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 236 19 R a tak ještě dopláceti zůstává 11 R.
Ty náleží na kostel strážnickej, kteréž letha [15]91 doplniti měl.
Letha 1594 položil Jan Uhléř kostelníkům strážnickým ostatních peněz za grunth 11 R.
A tak jej zouplna zaplacenej má.
Kteréž k sobě přijali Jan Krs, Nikodém Hrad[ecký].

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře podli rozdílu statku po n[ebožtíku] Janovi Uhlířovi starým zůstalého Zuzanna, manželka n[ebožtíka] Daniele Uhlířového, ujala půl podsedka ve 14 R, platiti má od letha 1613 po 2 R. Odevzdán za volnej a svobodnej.
Rukoj[mě] Jan Uhlíř, Lukáš Mečíř S.R.S.N.
Ta summa všecka náleží Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Bartoše Uhlířového, nápadu po n[ebožtíku] Janovi Uhlířovým starým dědku.
Letha [1613] a za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Sklenovský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše Uhlířového nápadu po n[ebožtíku] Janovi Uhlířovým starým, dědku jeho 2 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Sklenovský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše Uhlířového nápadu po n[ebožtík] Janovi Uhlířovým 2 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jíra Sklenovský položil za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše Uhlířového 2 R.
f 261b
Letha 1615 za předního konšela Jana Thomášového Jiřík Sklenovský předpsaný prodal ten podsedek Thobiášovi Radmilovi Žeravskému za summu 130 R. Závdanku dal Thobiáš Jiříkovi 24 R, platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení i stavení grunthu, povinnosti panské i obecné Blažek Třebeslavský a Šimek Ležnický S.R.S.N.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Tobiáš Radmil položil za ten grunt peněz ročních 5 R.
Z toho dáno Janovi Uhlířovému po Bartošovi Uhlířovi náležitých 2 R.
A Jírovi Sklenovskému peněz vydělaných 3 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Thobiáš Radmil položil za grunt peněz ročních 5 R.
Z toho dáno Janovi Uhlířovému po Bartošovi Uhlíři 2 R.
A Jírovi Sklenovskému peněz vydělaných 3 R.

Letha 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Thobiáš Radmil položil za gr[unt] 5 R.
Z toho dáno Janovi Uhlířovému po Bartošovi Uhlíři 2 R.
A Jírovi Sklenovskému peněz vydělaných 3 R.

Letha 1624 za purgkmistra Václava Urbanového Thobiáš Zedník prodal jest ten grunt Václavovi Slavíkovi za tu summu, jakž jej sám měl, totiž za 130 R bez závdanku, platiti má ročně po 5 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Alexander Smolínský a Thobiáš Radmil SRSaN.
A jakož nadepsaný Thobiáš Radmil na tom gruntě 30 R i s závdankem zaplatil, takové peníze Václavovi Slavíkovi pouští.

Téhož letha a za purgmistra Martina Janko nadepsaný Václav Slavík z povolením JM Pána prodal ten grunt urozenému pánu panu Kryštofovi Lichtenštejna a z Niklšpurgku za tu summu, což jest na něm dopláceti, totiž 91 R bez závdanku a platiti má za něj ročně po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný.
f 262a
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka urozený pán pan Kryštof z Lichtenštejna a z Niklšpurgku položil za gr[unt] peněz ročních 5 R.
Z těch peněz přijal Jan Uhléřík 2 R a Jan Pohanků na místě Zuzany manželky své, dcery neb[ožtíka] Jíry Sklenovského 1 R 15 gr a k ruce s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Sklenovského 1 R
15 gr.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty urozená paní Salomena z Lichtenštejna, rozená Bořitovna z Budče, položila za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 5 R.
Z těch peněz přijal Jan Uhléřík 2 R a Jan Pohanka na místě manželky své přijal 1 R 15 gr a do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Sklenovského přijato jest 1 R 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená paní Salomena z Lichtenštejna, rozená Bořitovna z Budče, položila za gr[unt] ut s[ipr]a peněz ročních 5 R.
Z těch peněz přijal Martin Dočkal na místě Marty Uhléřky manželky své 2 R a Jan Pohanka na místě manželky své, tolikéž i na místě s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Sklenovského 3 R.
Letha 1636 za purgkmistra ut s[upr]a urozená paní Salomena z Lichtenštejna, rozená Bořitovna z Budče, položila za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 5 R.
Z těch peněz přijal Martin Dočkal na místě Marty Uhléřky manželky své 2 R a Jan Pohanka na místě manželky i na místě s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Sklenovského 3 R. gr.
Letha 1637 za purgkmistra Martina Jankhy urozená paní Salomena Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče položila za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 5 R.

Z těch peněz přijala Marta, manželka Martina Dočkala 2 R a Zuzana, manželka Jan Pohanky 3 R.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Prašťka urozená paní Salomena Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče, položila za gr[unt] ut s[upr]a peněz ročních 5 R.
Z těch peněz přijala Marta, manželka Martina Dočkala 2 R a Zuzana, manželka Jana Pohanky 3 R.
f 262b
Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Prašťka a spoluradních jeho urozená paní Salomena Lichtenštejnka, rozená Bořitovna z Budče, prodala podsedek svůj ukoupený Václavovi Menšíkovi s Tenice za summu 101 R. Závdanku dal JMP Lichtenštejnce 10 R, ostatek summy [s]pláceti má področně po
5 R. Odev[zdán] jemu za volný a sv[obodný].
Rukojmě za opravu, placení gruntu a povinnosti JHM i obci Jura Roštinský a Pavel Svoboda SRSaN.
Letha 1645 za purgkmistra Pavla Nešporka položil Václav Menšík peněz ročních 3 R.
Z těch peněz přijal Martin Dotčkal na místě Marty Uhlířky manželky svej 1 R 15 gr.
Item Jan Pohanka na místě manželky svej, s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Sklenovskýho 1 R 15 gr.

Item letha a za purgkmistra ut s[upr]a Václav Menšík zemřel a Anna, vdova pozůstalá po něm, prodala tenž grunt Hans Hainrichovi Prigerovi za summu 101 R. Závdanku jí dal 10 R, ostatek summy področně po 4 R splacovati má. Odevz[dán].
Rukojmě za opravu, placení a povinnosti všelijaké Michal Šiller und(!) Jiřík Mega SRSaN.

Letha 1658 dne 7. Januarii za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho prodán jest ten grunth ut supra do grunthu vyhořený a všech[en] spuštěný Pavlovi Zhýbalovi za summu 40 R bez závdanku, platiti jej má při každých posudcích po 2 R. O[devzdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti všelijaké panské i obecní Matěj Žalud a Jan Šimonů SRSaNR.
f 263a
Letha 1661 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Pavel Zhýbal prodal ten grunth Mathoušovi Smutnému za summu 40 R. Závdanku jemu dal za to, co tak při tom gruntě přiopravil 2 R 4 gr 2 den, těch pak 40 R platiti má při každých posudcích po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Václav Procházka a Thomáš Malina SRSaNR.

Letha Páně 1672 za purgmistra Daniele Ludvíka Dašického a spoluradních jeho Matúš Polévka ujmouce sobě podsedek na předměstí od Matouše Smutného, kteréhožto ani připsati sobě nedal, takový podsedek pro nemožnost svou pustil jest Říhovi Kučerovi v tejž summě, jaakž nahoře stojí 40 zlm, platiti jej povinen bude ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Václav Plidlich, Tomáš Kaštan SRSaN.
NB. Pamět se činí, že Říha Kučera místo závdanku přejal na sebe zasezelou contrib[uci] za předešlých hospodářů 1 zlm
18 gr 3 den a takovou contribuci zapravil. A tak Matúše Smutného a Matúše Berky potomci žádnej praetensi na tom gruntě vícej nemají.
f 263b
Letha Páně 1702 dne 14. Aug[usti] za purgmistra pana Johannesa Dašického a spoluradních jeho zůstávajíce ten gr[unt] ut s[upra od mnoha leth pustý a jen toliko púhé holé místo, aby však obec stráž[nická] se nestenčovala, nýbrž rozmáhala a užitky jak panské, tak obecní se zvelebovaly, puštěn jest od op[atrných] p[ánů] k stavení Janovi Blažkovi z Frýdku a připsán jest za summu 40 zlm bez závdanku, placením ročně nápadníkům, kteří se najdú, po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zvelebení a poplatky Jiřík Sasín a p[an] Jan Bíteský S.R.S.V.N.
Nápadníci jsou tito:
Obec stráž[nická] 20 zlm.
P[an] Lehotský 20 zlm.
f 264a
Letha Páně 1711 d[ne] 11. Julii za purgmistra pana Pavla Rychlíka a spoluradních jeho zůstávajíce přez několik leth na gruntu ut supra Martin Sáblík, takového sobě až posavad připsaného neměl, po smrti jeho pozůstalá vd[ova] Zuzanna nemohouce jej dálejíc pro všeliké své příčiny držeti, prodala jej panu Jozefovi Ignatimu Werdenauerovi za hotových dvacet rejnských, které toliko za vystavení se počítají. Pročež se jemu p[anu] Jozefovi Ignatimu Werdenauer týž grunt připisuje v tejž summě jak prve, totiž 40 zlm, kteroužto summu bude povinen platiti každoročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelijakých povinností cís[ařských], panských a obec[ních] p[an] Pavel Hořák a p[an] Pfilip Černý S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
Nápadníci na tomto gruntu jsou:
Obec strážnická 20 zlm.
P[an] Lehotský 20 zlm.

f 264b
Letha Páně 1718 dne 4. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Mathyse Anderl a spoluradních toho času zůstávajíce na gruntě ut supra Jozef Ignatzi Werdenaur, takový na velkú ruinu jest uvedl, aniž z něho povinnosti přicházející žádným spůsobem platiti nechtěl, ano přes ten všechen čas, co na něm byl, dokonce žádnej obecní přicházející roboty jako jiní neodbyl, nýbrž ani žádnému jak purgmistrovskému, tak rychtářskému ouřadu nikdy povolen ani poslušen bejti nechtěl. Pročež aby týž grunt docela k skázi nepřišel a přitom aby dokonalý městský řád zachován byl, s ohlášením a povolením mil[ostivé] vrchnosti prodali jsou purgmistr a radda týž grunt Pavlovi Svobodovi sládkovi, příchozímu z Hésel od Kyjova, za hotových 19 zlr 7 ½ kr, kteréžto všechny na zasezelú contrib[uci] a jiné rozličné rešta obecní jse obrátily, až do datum zápisu tohoto zasezelé. Pročež odevzdává se týž grunt Pavlovi Svobodovi za volný, placením verunkovej summy 40 zlm ročně nápadníkům po 2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Ventzl Korotin a p[an] Carel Dedel S.R.S.V.a N.
f 265a
Letha Páně 1725 dne 14. Aug[usti] za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času po msrti držitele gruntu ut supra Pavla Svobody takový pozůstalá po něm vdova prodala Václavovi Morávkovi, příchozímu z Čech, a ten nemajíce jej připsaného prodal zase Matúšovi Koštúrovi za hotových
17 zlr, přitom s placením ostatní verunkovej summy 40 zlm ročně při posudcích po 2 zlm. Kterýžto grunt se nyní připisuje a odevzdává jmenovanému Matúšovi Koštúrovi za vlastní, contribuci komínovú jakožto po polhocením 1 zlr kupec za rok 1725 na sebe vzal, tolikéž vánoční dáňku a na služeb[né]
21 kr.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jan Kořínek a p[an] Jan Hlubocký S.R.S.V.a N. Odevzdán jest jemu u přítomnosti obúch stran d[ne] a letha ut supra.
NB. Tito poslední zápisové náleží býti při gruntě Nro 28 a držitelův posledních gruntu tohoto jsou při Nro 26.
Tu je nyní vdova po Martinovi Ráčkovi.
f 265b
Letha Páně 1739 dne 7. Martii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času předstoupila na dům radní Alžběta, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Ráčkovi, držiteli gruntu ut sup[ra], který v tejto knize omylem pod Nro 26 zapsaný jest, přednášejíce, kterak nemajíce ona možnosti grunt ten opravovati a povinnosti zbejvati, po dobrém rozmyslem a vzatej radě z svej dobrovolnej vůle zadala jej zeťovi svému Jakubovi Solaříkovi za summu 30 zlr a v ostatní verunkovej summy 40 zlm. Přitom že sobě vymínila, aby ona taky v tom domě až do smrti svej volné a svobodné obydlí bez všelikého ouplatku jakožto matka měla, podle toho žádajíce, aby jemu zeťovi jejímu tenž grunt do kněh městských za vlastní

odevzdán a připsán byl. I uznavše pan purgmistr a rada, že ostatní děti po Martinovi Ráčkovi sirotci nedospělí jsou a tak čekajíce s gruntem tím pro ně na ruinu že by vyšel. Pročež takové žádání za dobré uznali a podle toho, když taky ty výminky Jakub Solařík zeť její na sebe vzal, tenž grunt se jemu připisuje a odevzdává za vlastní. Kteréžto 30 zlr bude povinen ostatním sirotkům
f 266a
třem, totiž Matějovi, Šimonovi a Martinovi, každému po 10 zlr zaplatiti, verunkové peníze ale 40 zlm obci městskej po 2 zlm při posudcích spláceti. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Eliáš Grögr a p[an] Ignatz Philip S.R.S.V.a N.

Přípis Jozefa Solaříka

Leta Páně 1777 dne 25. měsíce února za purgmistra pana Natonína Koshvitz a spoluradních jeho majíce Jakub Solařík grunt ut supra vedle znění zápisu předstojícího sobě za vlastní odevzdaný, takový jsouce v letech zešlý a nemohouce jej délej opravovati a povinnosti zbejvati, s dobrým svým rozmyslem z čistej vůle svej zadal vlastnímu a nejmladšímu synovi svému Jozefovi na podíl dědictví jeho, spolu i s těma na témž gruntě se vynacházejícíma verunkovýma penězi p[e]r
40 zlm obci městskej po 2 zlm ročně k splacení, vymíníce však sobě on Jakub Solařík pro sebe a manželku svou Alžbětu svobodné přebývání v domě tom až do smrti. S tím tehdy grunt ten, a sice tak, jak jej otec Jacub Solařík prošacoval v summě 100 zlr, se jemu Jozefovi Solaříkovi za vlastní, volný a dědičný vedle práva purgrechtního připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu,
f 266b
pak placení královských,vrchnostenských i městských povinností pan Carel Večeřa a pan Johanes Ježík S.R.S.V.a Neomylnou.

(Poznámka tužkou)
426 Újezd