Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunth Pavla Kutějkového

f 245a

Letha Páně 1593 v pátek po s[vaté]m Matěji podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 37 ten Pavel vejš psaný koupil jest grunth svůj od Václava Roušečníka za summu 66 R.
Na to jest závdanku podle téhož zápisu 8 R 15 gr a peněz purgkrechtních letha [15]94 15 R položil. A od Václava Roušečníka posledních peněz skoupil 17 R 15 gr, učiní toho vyplacení 41 R.
A tak ještě dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích po
5 R summy 25 R.
Ty náleží Janovi Paškovi s předměstí strážnickýho.
Těch 25 R souce povinen Jan Paška sirot[kům] nebožt[íka] Jakuba Zelenky za vinohrad platiti odkazuje, aby jim pořadně, jakž vejš dotčeno jest, se vyplnily.
Rukojmě za zaplacení a jiné povinnosti panské Václav Roušečník a Ozvald Krejčí S.R.S.A.N.
f 245b
Letha [15]95 položil Pavel Kutějků za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]96 položil Pavel Kutějků za grunth peněz 5 R.

Leta 1597 položil v pátek po s[vaté]m Matěji Pavel Kutějků prodal podsedek svůj napřed psaný Janovi Stařický[mu] za summu 70 R. Závdanku položil hned při odevzdávce Pavlovi Kutějkovi
9 R, téhož leta položil peníze 5 R a ostatek platiti má od leta [15]98 pořadně po 5 R až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Rukojmě za platcení i opravu gruntu i povinnosti panské Jíra Kopřivnicský, Mikoláš Vrchníček, Martin Nohál S.R.S.N.
Leta 1598 položil Jan Stařický za grunt na si[rotky] n[ebožtíka] Jakuba Zelenky 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Stařický za gru[nt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Zelenky 5 R.
Ty peníze přijal Pavel Kutějků, neb sirot[kům] nenáleží již.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Stařický za grunt svůj 5 R.
Ty přijal Pavel Kutějků.
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Stařický za grunt Pavlovi Kutějkovi 5 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jan Stařický za g[runt] Pavlovi Kutějkovi 5 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jan Stařický za g[runt] Pavlovi Kutějkovi 5 R.
Letha 1606 za předního konšela Pavla Macháčkového puštěno od pana ouředníka Janovi Stařický[mu], aby podsedek požár ut s[upr]a toliko po 3 R doplácel.

f 246a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Stařický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějkového
1 R 15 gr.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jan Stařický za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky
2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Stařický za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky
3 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Jíra Stařický, náměstek Jana Stařickýho, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky 3 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jíra Stařický, náměstek Jana Stařickýho, za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky 3 R.
Letha 1613 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Stařický, náměstek Jana Stařickýho, za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky 3 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Jíra Stařický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky
3 R.
Letha 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jíra Stařický položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky 3 R.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Stařický položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky 3 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jíra Stařický položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kutějky 1 R 15 gr.
A tak má ten grunt zaplacený.

Pustý

Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jakub Svobodníček i na místě bratří svých prodal ten grunth ut s[upr]a Mikulášovi Čechovskému za summu 80 R bez závdanku, placením při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jíra Skočdopole a Jan Labšů S.R.S.a N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Mikuláš Čechovský položil za g[runt] peněz ročních 5 R.
Ty přijal Jakub Svobodníček i na místě bratří svých.
f 246b
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Mikuláš Čechovský položil za gr[unt] peněz ročních 2 R.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Jankhy Mikuláš Cechovský položil za grunh Jakubovi Svobodníčkovi 1 R.
Zůstávají za ouřadem.

Letha 1637 za purgkmistra Martina Janky Mikuláš Čechovský položil za gr[unt] svůj peněz zadržalých, kteréž při právě zůstávají 2 R.
Letha 1645 za purgk[mistra] Pavla Nešporka Mikuláš Čechovský položil peněz ročních 3 R.
Ty přijal Jakub Svobodníček.

Letha 1656 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Mikuláš Čechovský zemřel, pan purgkmistr a páni aby ten grunt k další spoustce nepřicházel, prodali jsou takový Řehořovi Kakojovi za summu 80 R bez závdanku, placením při každých Vánocích počna roku 1653 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení i povinnosti J.H.Mti i obecní Jan Tržica a Havel Smolka S.R.S.a N.R.

Leta Páně 1655 dne 14. Martii za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a s[polu] r[adních] vyhoříc tento grunt, jest prodán Janovi Ostravskému za summu 40 zlm, placením po 2 zlm po letech. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení a všelijaké povinnosti Jan Hlubocký a Jíra Macura S.R.S.a N.

[Pustý]
f 247a
Letha Páně 1711 d[ne] 5. Feb[ruarii] za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času zůstávajíce grunt ut supra od mnohých leth pustý a jen holé místo, aby užitky císař[ské], panské a obecní nehynuly, nýbrž obec strážnická se
f 247b
rozmnožovala, puštěn jest Janovi Hrachovskému za summu prodajnú 40 zlm, však aby nadepsaný Jan Hrachovský tím lépeji ten grunt opravovati mohl a lepší chuť k stavení měl, z tej summy upúští se jemu polovic, totiž 20 zlm, ostatní summu, totiž 20 zlm, po vyjití lhoty (která hnedt ode dne odevzdávky přez 6 leth od všelikých povinností, totiž až do letha 1716 inclusive bez překážky užíti má) obci městskej strážnickej každoročně při posudcích platiti má po 1 zlm. Odevzdává se jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení všelikých povinností Martin Mřenka a Martin Ježek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 248a
Leta Páně 1738 dne 1. Decembris za purgmistra p[ana] Antonína Duraya a spoluradních toho času předstoupili na dům radní Jan Hrachovský, držitel gruntu ut supra, a Matúš Nevotský přednášejíce tenž Jan Hrachovský, že jest hned před sedmi lety prodal ten grunt ut sup[ra] Matúšovi Nevotskému za hotových dvaceti šest rýnských, však přitom že sobě vymínil,

aby v tom domě vzadu ve světničce volné a svobodné obydlení bez všelikého ouplatku do svej i manželky jeho smrti měl, nyní ale že skrze průchod přes síň rozepře mezi něma se zdvihla a podle toho že prodej svůj revocirovati chce. Čemuž odporujíce Matúš Nevotský z kupu toho upustiti nechtěl a proto jsouc oba na rathauzi přítomní, znova pospolu jednali a se porovnali, aby ten předešlý kup a prodej v svej moci a podstatě pozůstal a aby budoucně o ten průchod žádných rozepří nebylo, svolil se kupec z tej síňky, v kterej quartýr Hrachovský míti má, dveře do uličky udělati, aby on Jan Hrachovský těma dveřma do domu vcházel a vycházel, dvůr ale má být obecní jednomu i druhému, jakož také jedno prase sobě chovat Jan Hrachovský povolení má, naproti tomu ze strany
f 248b
Jana Hrachovského ta žena, kterú u sebe má, povinna býti má dvě vásky ročně Nevotskému odbývati. Když tehdy na těch výminkách obě strany přestaly a Jan Hrachovský aby dům ten podle tej smlúvy Matúšovi Nevotskému připsán a odevzdán byl, povolil. Pročež taky se nyní grunt ten jemu připisuje a odevzdává ze vším příslušenstvím jeho za vlastní a dědičný, s placením verunkovej summy, která ještě na gruntě tom dlužna jest, 20 zlm ročně při posudcích po 1 zlm. Stalo se u přítomnosti obúch stran d[ne] a leta ut supra.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti p[an] Václ[av] Košvitz a p[an] Eliáš Grögr S.R.S.V.a N.

Letha Páně 1744 dne 28. Februarii za ouřadu purgkmistrovského ten čas opatrného pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času Matouš Nevotský při právě purgkmistrovském stojíce jest přednesl, že svůj grund ut supra odprodal Jozefovi Gazárkovi za šedesáte rýnských. Poněvadž
f 249a
na tom gruntě Jan Hrachovský juž vejminek má a tento prodavač taky v tom gruntě vejminek míti chce, prodavač ale z toho závdavku takovej vejminek stavěti se zakázal a chtěl, aby po jeho smrti jeho dědicové polovičním dílem z nákladu z toho gruntu brali, však ale že Matouš Nevotský kupujícímu praetensi na tom gruntě vynášející 20 zlm ročně po 1 zlm platící neoznámil, která obci města Strážnice patří, takto se porovnali, aby cokoliv Matouš Nevotský na ten vejměnek vynaloží, aby zase to Jozefovi Gazárkovi patřilo a dědici Matouše Nevotského žádnou více praetensi na tom gruntě neměli a praetendirovati nemohli, jenom on Matouš Nevotský sám až do své smrti takovej vejměnek použíti má. Pročež po tom domluvení Jozefovi Gazárkovi za vlastní a dědičný se připisuje a odevzdává, však [s] tou obce praetensí 20 zlm.
Za opravení gruntu a jinších dáněk dožádal sobě za covent p[ana] Jozefa Duraye a p[ana] Ignatiusa Philipa radních. Stalo se u přítomnosti obojí strany die et anno ut supra.

f 249b
Přípis Martina Majzlíka

Letha Páně 1753 dne 14. Maoo za purkmistra p[ana] Henricha Václ[ava] Bartelsmana a spoluradních toho času jest Jozef Gazárek přednesl, kterak ten předstojící svůj grunt Martinovi Majzlíkovi s těma na něm zasezelýma 20 zl mor[avských] obci strážnickej patřícíma, ze vším na tom domě majícím právem za jedno sto třiceti rejnsk[ých] odprodal. Pročeš se kupujícímu z nadepsanýma verunkama 20 zl mor[avských] za jeho vlastní, volný a dědičný zde připisuje a odevzdává. Stalo se u přítomnosti obojí stran.
Rukojmí za opravu domu a placení rozličných povinností p[an] Ignatz Pfilip a p[an] Jozef Haisig.

N.27
Přípis Tomáše Sasína

Leta Páně 1773 dne 14ho Decem[bris] za purgmistra pana Antonína Košvica a spoluradních toho času přednesl držitel gruntu ut supra Martin Majzlík, kterak on tento svůj grunt z čistej vůle svej Tomášovi Sasínovi za summu jedno sto
f 250a
deset rýnských jest odprodal, však s tou obvzláštní výminkú, aby on Martin Majslík v tej při tomž gruntě se vynacházející od uličky průchod mající s jedním dvorečkem zaopatřenej světnice až do svej, nikoliv ale manželky neb dítek smrti svobodné bydlení bez všelikého ouplatku míti a užíti mohl. Naprotiv čemuž prodavač při tej řečenej svej světnice neb výmince flekůfku na svůj náklad bere a opravovati, i taky kupcovi každoročně až do svej smrti jednu kopačku a jednu vásku vybaviti se zavazuje. Kdyby však grunt ten skrze neštěstí ohně, od čehož Bůh uchovej, zhořel aneb jiným spůsobem v skázu přišel, tehdy kupec a budoucí držitel gruntu znovu sám na své outraty túž výminku postaviti povinen býti má. K tomu když obojí strana tak zvolila, zvrchu psaný grunt i s těma na něm pozůstávajícíma verunkovýma penězi p[e]r 20 zl mor[avských], které po 1 zl mor[avském] při posudcích obci městskej spláceti se mají, se jemu Tomášovi Sasínovi za jeho vlastní, volný a dědičný i docela zaplacený tímto pořadně připisuje a odevzdává.
Svědkové strany placení všelikých jak císařských král[ovských], vrchnostenských neb městských povinností pan Ignác Košvic a pan Karl Večeřa S.R.S.V.a N.

Hypothec. Ob diesem Hause haftet 100 fr Stadt Strassnitzer Waisengelder, welche hier primo loco versicheret werden.
Se sessione 23e Maii 1800. Prat.
Imgleichen haftet ob diesem Hause 100 fr Stadt Strassnitzer Waisengleder, welche hier secundo loco versicheret werden.
De sess[ione] 21. Decembris [1]805. Prat.

Auf obigen Art in die stadtische Waisenkasse 170 fr tertio loco.
De sess[ione] 29te Novembris [1]806. Prat.
f 250b diese 170 fr sind in Buche Quitantiarum de a[nn]o [1]798 folio 93 p.v. einverleibten Quittung bezahlt und hier gelöschet werden.
De sess[ione] 9e Feb[ruarii] [1]810. Prat.