Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 S[irotci] n[ebožtíka] Zachariáše Macháčkového

f 70a

K tomu sstatku jsou sirotci 2, Jan a Vácslav.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 14 s štěpnicí za pivovarem zaplacený za 180 zl.
Na gruntě Bratra Pavla Věrovanskýho vyplacených zůstává se po letech dobírati 90 zl, placením od letha 1614 po 10 zl.
Na čtvrt achteli vinohradu v hoře Fryzácích Mikulášovi Opavskýmu prodaném zůstává se po letech vyplatiti 60 zl, placením od letha 1614 půl vínem podli ourody.
Na čtvrt achteli vinohradu v hoře Příčné Jana Jaroslavskýho náleží dobírati 51 zl, placením od letha 1614 podle ourody po 6 zl.
Na krajině vinohradu v Svislých vyplacených jest 20 zl, placením podli ourody po 8 zl, až se nápadníkům Kuny Kršky předních peněz 60 zl vyplatí.
Na druhým vinohradě čtvrt achteli v hoře Svislých podli krajiny vyplacených jest 23 zl.
Na vinohradě v hoře Stražincích vyplacených 21 zl 15 gr, placením podli ourody po 4 zl, až se předních peněz 28 zl
15 gr vyplní.
Roubanička při hatech nad zámkem zaplacená, Vácslavovi Koudelkovi prodaná za 15 zl, placením od letha 1615 rok po roku po 2 zl.
Na druhé roubanici při hatech na zámkem, kterouž drží Lukáš Vaňků, zůstává 10 zl, placením od letha 1614 rok po roku po
2 zl.
Vína starého 1 bečka prodaná za 31 zl 15 gr.
Vína mladého roku 1614 utěženého 3 bečky, pokládá se každá bečka po 25 zl, ve 75 zl.
f 70b
Bartl Wachter za víno od neboštíka jemu prodané zůstává dlužen dodati ještě 16 zl.
Šalomoun Soplivý Žid z Strážnice podle cedule uřezané dlužen 15 zl.
Johanka Bočkova v Mezeřící pod Rožnovem dlužna 3 zl.
Martin Doležal z Bobálova dlužen 2 zl.
Jíra Závada tesař v Starým městě dlužen 2 zl.
Vácslav Koudelka zvyupomínaných peněz od Jana Dluhošového
7 zl 15 gr a od Martina Ševce 2 zl 15 gr dlužen 10 zl.
Jan Stojapil dlužen i což po nebošce Kateřině Bočkové manželce jeho 1 zl 1 gr půjčeno bylo 10 zl.
Vácslav Lipnický půjčených na pilu dlužen 1 zl.
Jan sirotek za slaniny dlužen 2 zl.
Jan Dubek na Suchým řádku dlužen 1 zl 20 gr.
Martin Ráček dlužen 1 zl.
Pavel Červenka dlužen 2 zl.
Peněz hotových za Pavlem Macháčkem zůstává 17 zl.

Šatami ložnými a cínovým náčením Jan a Vácslav, synové neboštíka, rozdělili se rovným dílem a což jiných drobných domovních věcí bylo, to se k domu přidalo.
Summa všeho statku 659 zl 20 gr.

Z toho statku toto se zaplatiti má:
Na pohřeb neboštíka za všelijaké potřeby vydánop jest 7 zl 20 gr 4 den.
Od vožení, též zpouštění i na dolevky vína, od pobíjení i od sklepu dáno 2 zl 17 gr 1 den.
Platův Jeho [Mil]osti Pánu povinných dáno 19 gr 5 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Trnky podli poručenství neb[ožtíka] Jíry Chmelka z statku tohoto zaplatiti se má 5 zl.
Summa dluhův, což z toho statku vydáno jest, 15 zl 27 gr
3 den.

Více našlo se dluhu, což n[ebožtík] Jiřík Chmelek na zbor poručil 5 zl, kteréž měl n[ebožtík] Zachariáš na místě manželky zaplatiti, protož se z dílů jejich sníti musí, totiž těch 5 zl, poněvadž zaplacené nejsou.
f 71a
Sejmouce ty dluhy, zůstává čistého statku k rozdělení
643 zl 22 gr 4 den.
Dělíc tou summu na 2 díly, přijde na jeden díl po 321 zl
26 gr 2 den.

Jan přijal na díl svůj toto:
Grunt s štěpničkou za pivovarem ve 180 zl.
Čtvrt achtele vinohradu ve Svislých a což na něm zaplaceného jest 23 zl.
Vinohrad ve Stražincích a což na něm zaplaceného jest 21 zl 15 gr.
Vína mladého 1 bečku ve 25 zl.
Dluhu na Vácslavovi Koudelkovi povinném k vyupomínání jemu odvedeno 10 zl.
Summa toho, což Jan na díl svůj přijal, činí 259 zl 15 gr.
A tak se Janovi na doplnění dílu jeho zůstává dodati 62 zl
11 gr 2 den.

Vácslavovi puštěna jest k dělání a užívání krajina vinohradu v Svislých, na kteréž sobě sráží, což na ní zaplaceného jest, totiž 20 zl.
A tak Vácslavovi zůstává se dodati na doplnění dílu jeho 301 zl 26 gr 2 den.

Příjem a vydání:
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule za 1 b[ečku] vína starého prodaného přijato 31 zl 15 gr.
Z toho dáno na pohřeb nebožtíkův na všeliké potřeby 7 zl
20 gr 4 den.

f 71b
Od vožení, též zpouštění i na dolevky vína, od pobíjení i od sklepu dáno 2 zl 17 gr 1 den.
Platův Jeho [Mil]osti Pánu povinných spraveno 19 gr 5 den.
Janovi na díl jeho dáno z těch peněz za bečku vína starého prodanou hotových 16 zl.
Vácslavovi též na díl jeho dáno hotových 4 zl 17 gr 4 den.
Od Jana sirotka za slaniny přijato 2 zl. Ty 2 zl přijal Vácslav na díl svůj.
Od Pavla Macháčkového přijato peněz, což za ním zůstávalo, k schování daných 17 zl.
Z těch peněz 17 zl Floirán Fitoule, plesník strážnický, vydává Vácslavovi sirotku ut s[upr]a na díla vinohradní i jiné potřeby jeho, když jemu je zouplna vydá, mají se Vácslavovi na díl jeho vypsati.
Od Bratra Pavla Věrovanskýho peněz ročních za grunt přijato 10 zl. Ty přijal Jan na díl svůj.

Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Lukáš Vaňků položil za roubanici za rok 1614 a 1615, přijato peněz 4 zl.
Od Václava Koudelky za rouanici přijato 2 zl.
Od Jana Jaroslavského za rok 1614 za vinohrad v Příčné
3 zl.
Od Mikuláše Opavského za vinohrad v Fryzácích přijato půl vína, totiž 5 vě[der] v 16 zl.
Za 2 bečky vína prodaného po 24 zl přijato 48 zl. Škodováno na těch 2 b[ečkách] vína 2 zl, nebo se nemohly dráže prodati.
Simeonovi Blanařovému půjčeno peněz 48 zl, zaplatiti má o posudku leta 1616.
Od B[ratra] Pavla Věrovanského přijato za grunt [neuvedeno].
Vína z vinohradu v Svislých utěženo leta 1615 6 vě[der], počítajíc vědro po 2 zl, přijato za ně 12 zl.
Vydáno z dílu Václavového nápadníkům n[ebožtíka] Jana Valače, což měl n[ebožtík] Zachariáš, otec Václavů, jim vyplatiti, totiž 3 zl.
Za vinohrad ve Svislých ročních peněz neb veruňku 2 zl.
Václavovi na díla vinohradní, na šaty a jiné potřeby 23 zl 14 ½ gr.
Více přijato z rathauzu, což b[ratr] Pavel Věrovanský pol[ožil] za gr[unt] 10 zl.
Od Jana Jaroslavského za vinohrad v Příčné za rok 1615
3 zl.
Janovi Trnkovi zaplaceno dluhu podle poručenství 5 zl.
Václavovi dáno na šaty z poručení pana úředníka 2 zl.
Na zbor strážnický podle napřed položeného poznamenání dáno 5 zl.

f 72a
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule jakož se Bratr Pavel Věrovsnký dobrovolně přinal, že jest od n[ebožtíka] Zachariáše v čas potřeby vypůjčoval po 1 zl, po 2 zl a jakž mu kdy potřebí bylo, čeho se našlo 17 zl. Na to jest B[ratr] Pavel zase oplatil pomalu podle poznamenání 13 zl Zachari[ášovi] a hotových peněz položil Bratr Pavel 4 zl. A tak nic více dlužen není. Tyto 4 zl nejsou do statku toho napřed položené.
Téhož letha za téhož plesníka od Jana Jaroslavského za vinohrad přijato 3 zl. Ty položil za rok 1616.
Od Lukáše Vaňkového za roubanici položených přijato 2 zl.
Od Simeona Blanařového, což mu propůjčených bylo za víno prodané, jest oplaceno peněz do tohoto statku 48 zl.
Od Václava Koudelky přijato a sou Janovi vydané 10 zl.
Od Václava Lipnicského přijato a Janovi vydáno 1 zl.

NB. Vinohrad ten v Svislých krajina, kterýž Václav na svůj díl přijal v 20 zl, dáno za něj na místě Václavovém do cechu krejčířského 4 zl a prve napřed jest také za týž vinohrad položeno 2 zl, učiní 6 zl.
Jest prodán týž vinohrad Ondřejovi Menšíkovi za 65 zl. Závdanku dal Menšík 5 zl, těch 5 zl jest na něm vydělány, kteréž plesník a rybáři starší k ruce Václavové přijali. A tak Václav bude na tom vinohradě mimo těch 5 zl zl míti ještě
26 zl, platiti jej má Ondřej Menšík podle ourody po 8 zl. Rukojmě za placení a dílo vinohradu sou zapsáni v rejstřích horenských.
Z těch 4 zl od Bratra Pavla Věrovanského položených dáno Janovi 2 zl.

Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody vydáno z těch peněz sirotčích přípovědi na statek Bartle Wechtera pro dluh 16 zl.
Václav když odešel z řemesla bednářského hledaje ho, utraceno 4 gr a na dolévání vína, kteréž mu z Fryzáku za vinohrad dáno, i na desátek a což formanům dáno 1 zl 20 gr, čehož učiní 1 zl 28 gr 2 den.
Téhož letha a za téhož plesníka od Martina Ďuličkového na místě Jana Jaroslavského za vinohrad v Příčné přijato peněz
5 zl, na zbor dány.
Od Lukáše Vaňkového za štěpnici přijato peněz 2 zl.
Od Jana Stojapila na dluh povinný od n[ebožky] Kateřiny manželky jeho, kteréhož bylo 10 zl, na to přijato peněz 6 zl.
Z toho vydáno Vácslavovi Klíčníkovému mládenci na některé potřeby a na košile, když v službě byl, 2 zl.

Letha 1624 za plesníka Václava Lipenskýho dáno jest Václavovi z důchodův JMP na vyšlou spravedlnost 6 m[ěřic] rži po 2 zl za 12 zl.

Více témuž Václavovi sirotku dáno jest z důchodův Jeho Mi[l]osti Páně na vyšlou spravedlnost jeden poloufodr mladého vína za 73 zl.
f 72b
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody od Martina Ďuličkového za vinohrad v hoře Příčné přijato 3 zl.
Od Lukáše Vaňkového za štěpnici přijato peněz 2 zl.
Dáno z nich Václavovi na koupení nětco na šaty 2 zl a Janovi ženatému též na díl jeho dáno 3 zl.
Leta 1619 4.Octobris z poručení pana ouředníka dáno Václavovi na šaty, když v službě při klíčníkovi byl, 3 zl.
Leta Páně 1620 12.Octobris dáno Václavovi na šaty 2 zl.
Leta 1621 za plesníka Vácslava Lipenského dáno Vaškovi 5 zl při času s[vatéh]o Jana Křtitele.
Téhož leta 1621 za téhož plesníka na den s[vatéh]o Martina dáno jemu na šaty k zimě, poněvadž mu se nic nedávalo a nejednalo, když v službě klíčnické zůstával, 4 zl 15 gr.
Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho dáno Václavovi, když měl do Čech na Nový Dvory k Jeho [Milosti] Pánu jíti, aby zaplatil dluhy písaři panskýmu, 8 zl 4 gr
2 den.
Téhož letha a za plesníka ut s[upr]a přijato jest od Šalomouna Žida Soplivého dluhu, což byl do tohoto statku dlužen, 15 zl.
Ty peníze jsou poslány Václavovi do Čech na Nový Dvory na košile a jiné potřeby jeho.
Letha 1625 za plesníka Václava Lipenskýho jakož jest v lethu 1615 Florián Fitule peněz Václavovi sirotku na jeho díl náležitých k sobě přijal 17 zl, z takových peněz jest před panem ouředníkem pořádný zápis učinil, že jsou témuž Václavovi rozdílně zouplna vydané.
Více jest témuž Václavovi sirotku na díl jeho vydáno od plesníka a obce rybářské, což jemu vyšlých peněz zůstávalo, jmenovitě 6 zl 20 gr.

______________________________________________________________

Kniha sirotčí Rybářské ulice ve Strážnici, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv.č.376.

Přepsal PhDr.Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, listopad 2005