Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Jana Uhléře mladého

f 271a

Letha [15]85 podle zápisu knih starejch sirotčích červených v listu 21 Jan nadepsaný ujal podsedek svůj ve 40 R.
Na kderéžto peníze a podsedek jest od letha nadepsaného až do letha [15]93 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 25 R 15 gr.
A tak ještě dopláceti zůstává sirot[kům] ne[božtíka] Matouše Zedníka 14 R. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Rukojmě za placení, opravu, též povinností panských k témuž gruntu náležitých Jan starej Uhlíř, Jan Sejkora a Mikuláš Kněždubskej S.R.S.A.N.

Letha 1594 položil Jan Uhléř peněz purgkrechtních 3 R.
Letha 1595 položil Jan Uhléř peněz purgkrechtních 3 R.
Letha [15]96 položil Jan Uhléř za podsedek svůj 3 R.
Leta [15]97 položil Jan Uhléř za podsedek svůj 3 R.
Leta 1598 položil Jan Uhlíř mladý za podsedek svůj ostatních peněz 2 R.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.

[Pustý]
f 271b
Letha 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho prodán jest grunt nadepsaný na místě nápadníkův n[ebožtíka] Jana Uhlíře Kašparovi Součkovi za summu 40 R bez závdanku, placením každoročně při posudcích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu, placení gruntu, povinnosti všelijaké JHM a obecní p[an] Jan Malenovský a Melichar Bohuslavský SRSaN.

Pustý

NB. Další zápisové tohoto gruntu držitelův posledních jsou omylem zapsáni Nro gruntu 27.
Tu je nynější držitel Matúš Koštúr.

Přípis domu Janovi Koštúrovi

Leta Páně 1762 dne 27. Martii za purgmistra pana Jozefa Křižana a spoluradních toho času majíce Matúš Koštúr grunt ut supra Nro 27 právně sobě připsaný, takový ze svej dobrovolnej vůle synovi svému Janovi Koštúrovi postúpil na ten spůsob, aby bratrovi svému Tomášovi Koštúrovi za rok padesát rýnsk[ých] položil, v tom roce ale má Tomáš Koštúr svobodné bydlení na tom domě míti.

f 272a
K tomu taky vymiňuje sobě otec Matúš Koštúr, kdyby jeho manželka jakožto macecha jejích synům zemříti měla, aby on otec na tom domě do smrti svobodné bydlení měl. Pročež se tenž grunt Janovi Koštúrovi za jeho vlastní, volný a dědičný připisuje a odevzdává, spolu s těma navrchu obmezenýma verunkovýma penězama 40 zl mor[avských] při posudcích po 2 zl mor[avských] ročně k placení povinných.
Svědkové toho za opravu gruntu a placení povinností jak cís[ařských] a král[ovských], vrchnostenských i městských p[an] Jozef Svoboda a p[an] Ignatz Košvitz. Stalo se u přítomnosti stran dne a roku ut supra.

Přípis Martina Koštúra

Dnes níže psaného dne a roku stal se jest dokonalý a na budoucí čase nezrušitedlný kup a prodej domu mezi Janem Koštúrem jakožto prodavačem stranú jednou, pak synem jeho Martinem Koštúrem jakožto kupcem stranú druhú, a to na tento následující spůsob:
Za první prodává Jan Koštúr dům svůj
f 272b
na Oujezdě do předměstí strážnického patřící z ohledu, že on jakožto člověk již v letech zešlý a všelikým neduhem těla podroben jest, následovně jej dálejíc opravovati a z něho povinnosti a poplatky zbývati vstavě není, synovi svému Martinovi Koštúrovi za summu jedno sto a padesát rýnských říšských. Však
za druhé prodavač Jan Koštúr sobě vymiňuje na gruntě neb domě tom pro sebe i manželku svú Annu svobodné bydlení až do smrti, jakož taky místo pro potřebný dobytek a schránu pro outěžky zemské. Naprotiv čemuž
za třetí se prodavač Jan Koštúr uvoluje, dokud jej Bůh všemohoucí zachová, na opravu neb nové stavení, kdykoliv by potřeba bylo, polovičně náklad vésti, povinnosti ale poplatky syn jeho Martin jakožto gruntu držitel sám vybývati a platiti se zavazuje, jakož taky vehrunkové peníze on kupec Martin Koštúr na sebe přijímá p[e]r 40 zl mor[avských] po 2 zl mor[avských] ročně k splacení. Ostatně
za čtvrté nežádá prodavač Jan Koštúr, aby syn jeho a kupec gruntu tohoto summu kupní ihned složiti musel, nýbrž až po smrti otce a respective prodavače zavázán bude všech smluvených 150 zlr
f 273a
do podílu, jak je otec neb prodavač buď dle poslední svej vůle sám vedle své libosti rozvrhne, neboližto z nedostatku testamentu od práva rozdělené budú, moc a právo dávajíce, by týž grunt podle smouvy tejto jemu Martinovi Koštúrovi připsán byl. Vše věrně a bezelstně.
U přítomnosti svědkův Jana Šmidy a Martina Kuče ze Strážnice, dne 8ho měsíce února roku 1788.

S tím tehdy, když kup a prodej tento předcházející dokonalý a slušný z čistej a dobrej vůle Jana Koštúra a Martina syna jeho pochází, grunt tento se jemu Martinovi Koštúrovi za jeho vlastní, volný a dědičný od ouřadu gruntovního připisuje a odevzdává.
Na zámku Strážnici, dne a roku ut supra.

(Poznámka tužkou)
No 427 Újezd