Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Sirotci neboštíka Vávra Jana Malého

f 90

Jest jich dvý, Kateřina a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech, a to takto:
Item na podsedku Matěje Ondračkového otčíma jejich 69 zl
10 gr. Na to jest od letha [15]93 zadržel 47 zl a ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
O těch zadrželých penězích, poněvadž nemalou skázu na statečku svém ohněm vzal a téměř o své všecko přišel, má z Jeho Mi[l]ostí Pánem na místě sirotků o to, jak Pán ráčí chtíti s ním naložiti, jednati.
Též jim náleží na vinohradě v hoře Fryzáku, kterej Jakub Soválků drží, 41 zl. Ty od letha [15]94 při Vánocích se pokládati mají po 2 zl.
Více jim náleží na vinohradě Jana Petrovského, písaře kněždubského 90 zl. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
f 90
A při právě jim mimo to náleží vyšlých jako po otci jejich hotových peněz mimo zaplacení dluhu zůstalo 27 zl 24 gr 4 den.
A mimo to mají vinohrad v Veselej hoře a zahradu při Hučláku, která se v summě v 170 zl pokládá.
Summa toho všeho 398 zl 4 gr 4 den, příde na ty dva díly po 198 zl 2 gr 2 den.

Ten vinohrad a zahradu drží Martin Horáček tímž spůsobem do zrostu sirotčího, z něhož za oužitek těm sirotkům od letha [15]96 při Vánocích dávati má po 4 zl. A když by sirotci k letům svým přišli, povinen jest Martin Horáček toho vinohradu i tý zahrady těm sirotkům postúpiti.
Letha [15]93 přijato od Jakuba Soválky na vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Kateřině od hojení.
f 91
Letha [15]94 přijato od Matěje Ondračkového za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Z toho dáno od hojení Kateřině na díl její 2 zl 15 gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Martina Ondračkového na zadržalé peníze 12 zl. Ty sou vydány Kateřině, s[irotku] napřed psanému na kožich.
Téhož letha [15]94 dáno Danielovi Židu za 1 měř[ici] rži, což nebož[tík] otec těch sirotkuov dlužen zůstal, 24 gr.
Více dáno Pinkusce Židovce za 1 měř[ici] rži 1 zl 7 ½ gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Jakuba Soválky za vinohrad 2 zl.
Letha [15]94 odvedeno sirotkům napřed psaným na vyšlou spravedlnost jejich, což Martinovi nebožštíka Jana Chudého náleželo, jakožto po zběhlým sirotku 41 zl 8 gr 4 den. Ty se jim pokládati mají od letha [15]95 po 1 zl 10 gr.

Od vkladu do register těchto Václavovi Lethovskému dáno
1 zl 15 gr 1 den.

Letha [15]95 přijato od Macka Ondračkových za grunth peněz purgkrecht[ních] 10 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 2 zl.

Letha [15]96 přijato od Macka za grunth 10 zl.
Téhož letha [15]96 přijato od Martina Horáčka za oužitek vinohradní 2 zl.
Téhož letha přijato od Jakuba Soválky za vinohrad 1 zl.
Téhož letha přijato od Martina Puka na místě Jana Petrovského za vinohrad 15 gr.
f 91
Letha [15]97 přijato od Macka za grunth 10 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 6 zl.
Téhož letha přijato oužitku z vinohradu a z zahrady od Martina Horáčka 4 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 2 zl
9 gr.
Téhož letha přijato od Jakuba Soválky 1 zl za vinohrad.
Též přijato od Martina Puka za vinoh[rad] 2 zl.
Téhož letha [15]97 dáno Kateřině na díl její 10 zl.

Letha 1598 přijato od Matěje Ondračkového za gr[unt] 10 zl. Z toho vydáno Kateřině na díl její 6 zl.
Od Martina Horáčka za užitek z zahrady a z vinohradu přijato peněz 2 zl.
A půl vinoh[radu] a půl zahrady Martin Horáček pustil Kateřině sirotkuo na díl její za 85 zl.
Téhož letha přijato od Jana Javornického za vinohrad na místě Martina Soválka 2 zl.
Kateřině dáno podruhé 3 zl 19 gr.

Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato z gruntu Macka Ondračkového ostatních 7 zl 10 gr. A tak těm sirotkom jest za g[runt] doplaceno.
Též přijato od Martina Horáčka za užitek vinohradní 2 zl.
Též přijato od Jana Javornickýho za vinohrad 2 zl.
Též přijato od Jíry Bulatýho ze Vnorov za vinohrad 8 zl zadržalých peněz.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Martina Horáčka za užitek vinný 2 zl. A tak již ujal ten vinohrad Jíra Hopa.
Od Jana Javornického za vinohrad přijato 2 zl.
Zuzanna přijala na díl svůj půl vinohradu a půl zahrady za sumu 85 zl.
Kateřině dáno peněz hotových 25 zl.
Zuzanně též dáno hotových peněz 28 zl 10 gr.
Též jí podruhé dáno na díl její 1 zl 9 ½ gr.

Ty peníze od Jana Javornického přijal muž Zuzanin na díl její totiž 2 zl.
(Dole poznámka: Převrc přez list dále znamení toto +)
f 93
Letha 1603 za fojta Martina Pukového jakož byla rozepře o statek zůstalej po n[ebožtíku] Vávrovi Jana Malého z Kněžduba mezi Jírou synem Hopovým ze Vnorov, kterýž sobě Zuzannu, dceru téhož Vávra Jana Malého, za manželku pojal, s jedné a Matějem Ondráčkem z Kněžduba strany druhé o nějaké krávy a víno, o čemž v kšaftu téhož Vávra Jana Malého doloženo bylo a při statku o tom žádné zmínky nebylo. I poněvadž týž Matěj Ondráčků osobami z ouřadu, kteříž na to závazek přísahy učinili, to náležitě ukázal, že jest ty krávy a víno manželka jeho s jiným vším statkem koupila a za to doplaceno jest, od té rozepře nadepsaný Jíra syn Hopů ze Vnorov pustil a nyní i na časy budoucí na to se více natahovati nechce on ani žádný právem jeho.
Stalo se u přítomnosti urozených pánů pana Fridricha Tisty z Libštejna, ouředníka toho času na Strážnici, pana Jana Okrutskýho z Okruty, pana Petra Vojsky z Bogdunčovic, pana Jana Skřičkovskýho z Pozdětína a pana Jana mladšího Nevědomského z Radošova, ouředníka veselského, v pátek po Seslání Ducha svatého letha ut s[upr]a.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato z důchodův JM Páně dluhu, což těmto sirotkům dlužno bylo, 40 zl. Ty přijal Jíra syn Hopů ze Vnorov na díl Zuzanny manželky své. A tak což za pánem bylo, to jest zouplna zaplaceno.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Jana Javornického za vinohrad 1 zl.
Od Jíry Bulatého ze Vnorov za vinohrad 1 zl.
Jírovi Hopovi ze Vnorov dáno na díl Zuzany manželky jeho hotových peněz 30 zl. Zuostává se jemu ještě 9 zl 12 gr.
Více dáno témuž Jírovi Hopovýmu 1 zl 12 gr. Zuostává se je[mu] ještě dodati 8 zl.
Kateřině též dáno na díl její 1 zl 18 gr. Zuost[ává] se jí dodati 42 zl 8 gr 5 ½ den.
f 93
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Jana Javornického za vinohrad 2 zl.
Od Václava Ratiškovského na místě Jíry Bulatého za vinohrad přijato 4 zl.
Z toho dáno Jírovi Hopovi do Vnorov 3 zl.
Kateřině též dáno na díl její 3 zl.

Ty vinohrady oba sou pustý.