Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Bartoně Martinkova

f 231a

Letha 1594 po svaté Dorotě Bartoň Martinkuov koupil jest grunth z půl lánem roli od Matěje Pišťáka za 140 zl. Závdanku témuž Matějovi položil 15 zl a mimo ten závdanek položenej Matěj odvedl jest tomu Bartoňovi 6 zl a Jan Hulínskej, což jemu tu náleželo, též tomu Bartoňovi odvedl 11 zl. A tak Bartoň tu již má zaplaceno 32 zl. A ještě od letha [15]94 ten Bartoň Pavlovi Klimšovému dopláceti má 108 zl, ty má při Vánocích pokládati po 6 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu Bartoň Rožků, Mikoláš Zajíček, Vítek Vyšehleď, Martin Zajíček, Vašek Krejčířovejch, Jíra Malík, Kašpar Hrubců, Macek Juráků, Václav Řepa, Pavel Tesař S.R.S.N.

Letha [15]94 Bartoň vejš psaný položil za grunth svůj peněz purkrechtních Pavlovi Klimšovému 6 zl.
Letha [15]95 Bartoň Martinků položil za grunth svůj půl peněz Pavlovi Klimšovi 3 zl.
Letha [15]96 Bartoň Martinků položil za grunth Pavlovi Klimšovi 6 zl.
f 231b
Letha 1595 Pavel Klimšů prodal peněz jemu na gruntě napřed psaným Bartoně Martinkova náležitejch summy 50 zl cechmistrům a jiným mistrům řemesla ševcovského do cechu [je]jich, za kteréž jemu peněz hotovejch dali 13 zl 10 gr. Kterýchžto 50 zl do cechu ševcovského se vyplniti mají od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 4 zl až do vyplnění té summy. Stalo se letha svrchu psaného.
Leta [15]97 Bartoň Martinků položil 6 zl. Z toho dáno cechmistrům ševcovským 4 zl a Pavlovi Klimšovi 2 zl.
Leta [15]98 položil Bartoň Martinků peněz ročních za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno cechmistrům ševcovským 6 zl a Pavlovi Klimšovému 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Bartoň Martinků za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno cechmist[rům] ševcovs[kým]
4 zl a Pavlovi Klimšovému 2 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Bartoň Martinků za grunt 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl a cechmistrom ševcovským dáno 4 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Bartoň Martinků za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 1 zl a cechmistrům ševcovským 2 zl.
Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Bartoň Martinků za g[runt] 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl a cechmistrům ševcovským 4 zl.

Pustej

f 232a
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového fojt a starší prodali požár pustý místo, pozůstalý po n[ebožtíkovi] Martinovi Bartoňovém(!) Janovi Hladkému za sumu 30 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu Jíra Nováků a Vítek Adamových SRSN.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Hladký položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Hladký položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl.

Pusté

Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt s ouřadem prodali grunt z půl lánem roli Mathoušovi Holotovi za summu 12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti Jíra Zapletal, Adam Smůlův SRSN.
Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Matouš Holota položil k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Matouš Holota k obci tvarožnolhotský 1 zl.
Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Matouš Holota položil a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl.

Leta Páně 1649 za fojta Václava Štípského Matouš Holota zemřel, po něm zůstala cera jménem Maryna, tu jest sobě Jíra Starého za manželku pojal. Takovej grunt z polouláním roli jest jemu v summě tej, jakož ten Holota jej v držení měl, v summě 12 zl bez závdanku puštěn, placení komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Mikuláš Hanák, Ondra Florianů SRSN.