Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Ondřeje Přítržského

f 449a

Letha 1588 Ondřej vejš psaný koupil grunth svůj podle zápisu kněh starejch sirotčích v listu 16 od Štěpána Buchtovýho s půl lánem roli za summu 115 R.
Závdanku položil témuž Buchtovi 18 R.
Letha [15]89
Letha [15]90 za těch pět leth položil každého
Letha [15]91 roku po 4 R – 20 R.
Letha [15]92
Letha [15]93
A ještě dopláceti zůstává osobám níže psanejm 77 R, a to těmto:
Item si[rotkům] ne[božtíka] Martina Zálešáka 19 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item Štěpánovi Buchtovi též náleží 58 R. Ty se jemu pokládati mají, když sirot[ci] vejš psané svejch 19 R vyzdvihnou, též po 4 R.
Rukojmě Mikoláš Škřítků, Jíra Jurec, Macek Čahrňů.
f 449b
Letha [15]94 položil Ondra Přítržský za grunth 4 R.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí na sirotky n[ebožtíka] Zálešáka.
Letha [15]95 položil Ondra Přítrský za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 položil Ondra Přítrský za grunth svůj 4 R.
Leta [15]97 položil Ondra Přítržský za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Leta [15]98 položil Ondra Přítrský za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zálešáka ostatních peněz 3 R.
A Štěpánovi Buchtovi prvních peněz 1 R.
Leta [15]99 za fojta Jíry Jurce položil Ondra Přítržský za grunt svůj 4 R.
Ty přijali starší boršičští na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Buchty.
Letha 1600 za fojta Martina Miklového položil Ondra Přítržský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Buchty
2 R.
A ty jsou dány za dluh otce jejich.
Letha 1601 za fojta Jíry Mikláska položil Ondra Přítržský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Buchty 2 R.
A ty sou dány za dluh otce jejich.
f 450a
Letha 1602 za fojta Jíry Mikláska položil Ondra Přítržský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Buchty 2 R.
Ty sou dány za dluh otce jejich do peněz míšených. A tak ten dluh doplacen.

Letha 1603 za fojta Jíry Žáka položil Ondra Přítržský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Buchty do Boršic lonských i letojších 6 R.
Letha 1604 za fojta Jíry Žáka položil Ondra Přítržský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Buchty do Boršic 4 R.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodán grunth s půl lánem roli i jiným hospodářstvím, což k němu přináleží, pozůstalý po n[ebožtíku] Ondrovi Přítržským, Oršile manželce jeho za summu 150 R bez závdanku, platiti má od letha 1605 po 4 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě Jan Hanáček, Mikel Zimů, Vaněk Ondrů, Mikuláš Jurců S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Kateřině, dceři n[ebožtíka] štěpána Buchty do Boršic 20 R 15 gr, jíti jí mají po 2 R.
Margitě sestře její též do Boršic 20 R 15 gr, jíti jí mají po 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Přítržského posledních peněz 109 R, půjdou jim po 4 R, když nápadníci Štěpána Buchty svú spravedlnost vyzdvihnú.
f 451b
Letha 1606 za fojta Jakuba Vaňkových ouřad souchovský prodali grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožce] Voršile Ondry Přítržského, Lukášovi Ondřejových za summu 100 R. Z toho sobě srazil dílu svého 9 R 5 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Adamů, Jan Staňkových, Šimek Pejkových
S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Kateřině, dceři neb[ožtíka] Štěpána Buchty do Boršic
20 ½ R.
Markytě sestře její též do Boršic 20 R 15 gr.
Jakubovi, sirotku neb[ožtíka] Ondry Přítržského 12 R 21 gr 3 den.
Adamovi, Martinovi, Babuši těm třem společně 37 R 3 gr
1 den za tou příčinou, že prodajíc laciněji grunt, na něm prodělali.
Letha 1608 za fojta Vaňka Ondrového položil Lukáš Ondřejů za g[runt] 3 R.
Ty přijali nápadníci po Kateřině a Markytě a nimi se rozdělili.
Letha 1609 za fojta Mikuláše Jurcového položil Lukáš Ondřejů za grunt 3 R.
Ty přijali nápadníci po Kateřině a Markytě a nimi se rozdělili.
Letha 1610 za fojta Václava Lejzy položil Lukáš Ondřejových za gr[unt] 3 R.

Ty přijali nápad[níci] po Kateřině a Margitě a nimi se rozdělili z Boršic.
Letha 1614 za fojta Vaňka Ondrového položil Lukáš Ondřejových za grunt 6 R.
Ty přijali nápadníci po Kateřině a Margitě z Boršic a nimi se rozdělili společně po 3 R.
Leta 1615 za fojta Vaňka Ondrového Lukáš Ondřejů položil za grunt peněz ročních 3 R.
Ty sou vydány do Boršic nápadníkům po Margetě a Kateřině, každému po 1 R 15 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Mikuláše Zálešáka Lukáš Ondřejů položil za grunt peněz ročních 3 R.
Dáno z nich na díl Kateřiny 1 ½ R a na Margetin 1 ½ R.
Letha Páně 1617 za fojta Mikuláše Zálešáka Lukáš Ondřejů položil za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R a Margitě 1 R.
Leta 1618 za fojta Mikuláše Zálešáka Lukáš Ondřejů položil za gr[unt] 2 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R a Margitě 1 R.

Pusté

Letha 1635 za fojta Jana Staňkového týž fojt a ouřad prodali gruntu polovici ze čtvrtí roli Jírovi Miklových za
15 R, placení po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Tomek Tomaník, Jan Staňků SRSN.
Druhou čtvrt ujal i z gruntem Jan Duných za 15 R, placení po 1 R.
f 451b
Letha 1637 za fojta Václava Macháčkového ujímá druhou čtvrt Jura Miklových za summu 15 R, placení komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě Jan Staňků, Tomek Tomčala SRSN.
Tak ujímá v celosti s půl lánem roli.
Letha 1640 za fojta Jana Vaňkového položil Jura Miklových k obci suchovský 15 gr.
Leta 1641 za fojta Adama Tomaníkového Jura Miklových položil za grunt peněz 1 R.
Ten přijali obec suchovská 15 gr.
Barbora Mikuláše Peškových 15 gr.
Letha 1645 za fojta Valenty Tkadlcového Jura Miklových položil obci suchovskej 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha Jura Miklových položil a přijala obec suchovská 1 R.
Letha 1646 za fojta Jíry Rejnocha položil Jíra Miklových peněz ročních obci souchovské 1 R.
Leta 1648 za fojta Jíry Rejnocha Jíra Miklových položil peněz ročních 1 R obci souchovské.

f 452a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Ondry prodán jest ten grunt z půl lánem roli Mikulášovi Pytlovi za summu 15 R, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Macek Goroš a Martin Tomčalů SRSN.

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Suchov, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 348.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, září 2010.