Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunth Jana Tichýho

f 265a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých sirotčích červených v listu 22 ten Jan vejš psaný má podsedek svůj z jednou roubanicí, vinohradem v Horní hoře a dobytkem za summu 57 R koupenej.
A tak po sražení dílu Lidy ženy svej 27 R 10 gr zůstává sirotku nebožt[íka] Jana Vejdy, totiž Kateřině, dopláceti
29 R 20 gr. Na to zadržel do letha [15]94 15 R a ostatek má dopláceti od letha [15]95 při Vánocích po 5 R.
Rukojmě Martin Bolffů a Pavel Kutějků S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za podsedek peněz purgkrechtních zadržalejch 15 R.
Letha 1595 položil položil Jan Tichý ostatních peněz za grunth svůj 14 R 20 gr.
A tak týž grunth a statek svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha Páně 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních po zemřetí Jana Tichého tehdy přišel tenž grunt ut s[upr]a nápadem Zuzanně, pozůstalej vdově po ně[m], zouplna
f 265b
a docela zaplacený, keréhožto gruntu táž Zuzanna nadepsaná pouští Janovi Konečnému zeti svému z upřímnej lásky. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný.
Rukojmě Mikuláš Ořechovský a Jan Křivický SRSaN.

Leta 1651 za purgkmistra Jiříka Kopřivnického a spoluradních jeho Pavel Radmili pojmouc sobě Annu, pouzůstalou vdovu po neb[ožtíku] Janovi Konečným, za manželku, takový nadepsaný grunth jemu nápadem jakožto po manželce připadl. Kterýžto se jemu odevzdává za volný, svobodný, docela zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké J.H.M. i obecní Jíra Moučka a Jíra Macura SRSaNR.

Pusté

Letha 1659 za purgkmistra Jiříka Ratibořského a spoluradních jeho Pavel Radmili prodal grunth svůj zaplacený Danielovi Kovářovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti všelijaké panské i obecní Daniel Velický a Jan Myška SRSaNR.
f 266a
Letha Páně 1699 dne 29. Novembris za purgmistra p[ana] Johannesa Dašického a spoluradních téhož letha tak jakož pozůstalá vd[ova] po neb[ožtíku] Danielovi Kovářovi, držiteli gr[untu] ut supra, mnohé letha na tomž gr[untu] pozůstávala a nemajíc na něm nic vyplaceného ten grunt spustujíc z něho jest

zešla. Pročež p[an] purgmistr a páni, aby tenž gr[unt] na větší ruinu nepřišel a tedy povinnosti nehynuly panské i obecní, pustili jej Jurovi Vavočný za summu 50 zlm bez závdanku, placením ročně nápadníkom, který se najdú po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a povinnosti Václav Peška a Jan Surý SRSVN.

Letha Páně 1700 dne 7. Junii za purgmistra Jiříka Peldřimovského a spoluradních téhož letha Jura Vavočný maje ten gr[unt] koupený, takový odprodal zasej Jurovi Valíčkovi za summu 50 zlm. Závdanku mu dal 5 zlr, které se toliko za zvelebení jeho kladú a na rest cont[ribuční] berú z nich 4 zlr 33 kr, ostatek má platit nápadníkom ročně po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu] a placení povinnosti Mikuláš Šašek a Pavel Hrachovský jsouc zde přítomni slíbili
S.V.a N.R. leta a dne ut sup[ra].
f 266b
Letha Páně 1700 dne 8. Oktobris za purgmistra Jiříka Peldřimovského a spoluradních jeho maje ten gr[unt] Jura Valíček koupený a sobě odvedený, prodal jej Jakubovi Lohnovi zasej za túž summu 50 zlm. Místo závdanku dal jemu zase těch
5 zlr, které on za ten gr[unt] dal, ostatní summu bude povinen platit nápadníkom po 2 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gr[untu], placení povinnosti Mikuláš Šašek a Pavel Hrachovský SRSVN.

Letha Páně 1703 dne 12. Junii za purg[mistra] pana Jana Bíteského a spoluradních téhož letha po smrti Jakuba Lohny pozůstalá vdova Kateřina provdajíc se za Matěje Psotu nemohouc pak na gr[untu] ut s[upra] pro nemožnost svou délejíc zůstávati, prodala jej Martinovi
f 267a
Ostravskému za túž summu ut s[upra] 50 zlm. Závdanku jí dal
7 zlm, ostatní summu bude povinen platit nápadníkom po
dvúch zlm. A tak se ten gr[unt] nadepsanému Martinovi Ostravskému připisuje a nadepsaná Lohnová na něm nic víc praetendirovat míti nebude.
Actum u přítomnosti obúch stran dne a leta ut s[upra].

Letha Páně 1714 dne 14. Aprilis za purgmistra pana Carla Kaysera a spoluradních toho času majíce Martin Ostravský grunt ut supra a nemohouce jej delej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Sochorovi za hotových tři rýnské a contib[uci] přijíti mající za rok 1713 komínovú od Martina Ostravského zasezelú, kterú Jan Sochor k placení na sebe přijal. Na čemž poněvadž obě strany přestaly, týž grunt se připisuje Janovi Sochorovi za volný a svobodný v summě

hlavní 50 zlm, kteréžto povinen bude pokládati nápadníkom po
2 zlm.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti Jan Múčka a Jan Čejka S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 267b
Letha Páně 1719 d[ne] 15. Febr[uarii] za purgmistra p[ana] Jana Stavinošky a spoluradních jeho předstoupil před J[ejich] Opatr[nosti] pány Jan Sochor přednášejíce, že jest ten nápad na gruntě ut supra splatiti mající a dědicům Pavla Radmileho přináležející 50 zlm od těch dědiců Radmilovských, totiž vnučky jeho Kateřiny Františkovej a cery její Běty Siglovej, náležitě dle dobrovolnej smlúvy skoupil za hotových 4 zlr, k čemuž se také tíž dědicové přiznali a že takové peníze neb nápad svůj zouplna prodali, k temu se znali, pročež se nyní Janovi Sochorovi ty 50 zlm za zaplacené vypisují. A tak má grunt svůj docela a zouplna zaplacený a žádnému v ničem nezávadný.
Stalo se d[ne] a letha ut supra u přítomnosti obúch stran.
Solutum.
f 268a
Letha Páně 1745 d[ne] 15. Septembris za purgmistra pana Eliáše Grögra a spoluradních jeho majíce Jan Sochor grunt ut supra, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Pavlovi Kudlíkovi za hotových 50 zlr. Na čemž poněvač obě strany přestaly, týž grunt se připisuje Pavlovi Kudlíkovi za volný a svobodný, item čisté.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti pan Eliáš Grögr a p[an] Jozef Heisig. Stalo se d[ne] a letha ut supra.

Přípis Jana Kudlíka

Leta Páně 1778 dne 20ho měsíce března za purgmistra pana Jozefa Dvořáka a spoluradních jeho toho času když předstojící držitel gruntu Pavel Kudlík smrtí jest zemřel, učiněn jest mezi po něm pozůstalýma dědici strany jeho neb[ožtíka] Pavla Kudlíka majetnosti právní pořádek a rozvržení, dle kterého grunt tento vdově Anně v ceně 160 zlr prošacovaný se přinechal, pak ona povina byla ostatním dítkám neb spoludědicům mimo jiných passiv dluhův k doplnění jejich podílů 43 zlr 12 a 5/6 kr ještě splatiti. Poněvadž ale zmíněnej vdově po nějakém krátkém časi
f 268b
obtížno se vidělo týž grunt na svůj náklad opravovati a z něho všeliké daně vypláceti, předstoupila před Jich Opatrnost pány na rathúz města Strážnice s uctivou žádostí, by tento grunt z příčin tedt jmenovaných jejímu nejstaršímu synovi Janovi v tej summě, jak ona jej přijati mínila, totiž za jedno sto šedesát rýnských, pořadně připsán a odevzdán byl, tak aby on syn její Jan těch 43 zlr 12 kr, to sice po srásce sobě

patřících 10 54 1/3 kr, ostatně Martinovi bratrovi 13 zlr
54 1/6 kr, pak Apoleně sestře 18 zlr 24 3/6 kr, kdyby zapotřebí bylo, vyplatil, ostatní jedno sto šestnáct rýnských 47 kr 3 1/6 den vdova respective matka jeho Anna dokud živa bude za ním k pohledávání sobě zanechává s tím právem, aby i po smrti podle libosti svej s něma kšaftovati mohla. Mezi tím povinen býti má on nastávající a budoucí držitel gruntu ji matku bez velikej překážky a ouplatku v hoferství míti a jí i pro statek a potřeby hospodářské pohodlný plac popříti. S tím tehdy grunt ten i ze vším právem, jak od starodávna při něm se vynachází, jemu Janovi Kudlíkovi za vlastní, volný a dědičný dle práva purgrechtního se připisuje a odevzdává.
Rukojmě za opravu gruntu, pak placení všelikých král[ovských], vrchnostenských i městských povinností pan Karel Večeřa a pan Pavel Paravičini S.R.S.V.a N.

Hypothek. Ob diesem Hause
f 269a
haftet 40 fr Capitali dem Pfarkirche St. Martin gehörig, welche hier primo loco versicheret werden.
Strassnitz am 13. Aug[usti] [1]796. Prat.