Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Pavla Plesníkového

f 21a

Letha Páně 1577 nadepsaný Pavel Plesníků podle zápisu knih starejch sirotčích černejch v listu 26 a 27 přijal ten grunt i s řekou po smrti otce svého v dílu svém v 100 zl. A tak za něj žádnému nic dlužen nejni.

Leta 1596 Pavel Plesník nahoře psaný umřel, podsedek s říkou v pátek po památce Proměnění Krista Pána, též ze čtvrtí roli v sedlském poli, z loukou orací, z rolí krajinou nad Bobálovem, z štěpnicí starou nad panskou při Moravě, z štěpnicí na Lideřovsku, z roubanicí horní nad Žabným, z štěpnicí při Bakovsku, též i z jednou zahrádkou zelní prodáno z poručení J.M.Páně za ouředníka Šťastného Matušky Eliášovi Rybáři za summu 515 zl. Závdanku dáti má o Vánocích letha [15]96 100 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 rok po roku pořadně při Vánocích po 30 zl až do vyplnění summy ut s[upra].
Zaručil rukojměmi za stavění i za placení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména tyto: Matěje[m] Malejch, Šimke[m] Rybáře[m], Pavle[m] Holejch, Martine[m] Ševce[m], Mikoláše[m] Rybáře[m] S R S A N.
Odevzdáno to jemu za volné a svobodné u přítomnosti p[ana] ouředníka nahoře jmenovaného.
Letha [15]96 o posudku položil Eliáš Rybář závdanku 100 zl.
Letha [15]97 o posudku položil ročních peněz 30 zl.
f 21b
Leta 1598 položil Eliáš Rybář za statek svrchu psaný s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 30 zl. Act[um] za Jiříka Čechovýho plesníka.
Leta [15]99 za Jiříka Čechovýho plesníka položil Eliáš Rybář za statek svrchu psaný s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka
30 zl.
Letha 1600 za plesníka Eliáše Rybáře položil Eliáš Rybář za statek svrchu psaný s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka
30 zl.
Letha 1601 za plesníka Eliáše Rybáře položil týž Eliáš Rybář za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 30 zl.
Letha 1604 za plesníka Matěje Koudelky položil Eliáš Rybář trojích peněz za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 90 zl.

Letha 1606 za plesníka Martina Pikharta podle rozdílu statku neb[ožtíka] Eliáše Rybáře Anna, manželka po něm zůstalá, ujala podsedek svrchu psaný i s řekou, z rolí pod rybníkem petrovským, z štěpnicí nad Žabným, s půl štěpnicí za Starým městem a se 2 krávami za summu 372 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 68 zl 26 gr 5 den, zůstává dopláceti 211 zl 3 gr 2 den, placením při každých Vánocích po 10 zl. Odevzdáno jí to za volné a svobodné.

Rukojmě Martin Pikhart, Blažej Sedlář, Jakub Chacha, Lukáš Všetička, Florián Budínský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto osobám:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka předních peněz
120 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře naposledy 33 zl 26 gr
5 den, placením ut s[upr]a.

Letha 1608 za plesníka Václava Veselského položil Pavel Pikhart na místě Anny manželky své za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 5 zl.
f 22a
Letha 1610 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel Pikhart i za rok 1609 dvojích peněz 10 zl.
Letha 1611 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel Pikhart na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za řeku 10 zl.
Letha 1612 za plesníka Vácslava Koudelky položil Pavel Pikhart na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za řeku 10 zl.
Letha 1613 za plesníka ut s[upr]a položil Pavel Pikhart na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za g[runt] 10 zl.
Letha 1614 za plesníka Floriána Fitule položil Pavel Pikhart na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za grunt]
10 zl.
Leta 1615 za plesníka Floriána Fitule Pavel Pikhartů položil těm s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Plesníka za grunt peněz ročních 10 zl.
Leta Páně 1616 za plesníka Floriána Fitule Pavel Pikhartů položil za statek převzatý i za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Plesníka 10 zl.
Leta Páně 1617 za plesníka Jana Svobody Pavel Pikhartů položil za statek převzatý a za grunt 10 zl. Ty sou vydané na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře.
Leta Páně 1618 za plesníka Jana Svobody Pavel Pikhart položil za statek převzatý na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáše Rybáře peněz 10 zl.

Letha Páně 1623 za plesníka Václava Lipenskýho po smrti neboštíka Pavla Pikharta prodán jest tento podsedek požár s říkou, z štěpnicí nad Žabným, včelínem nad Jašavou a zelnicí v Písečnici Matějovi Venkulovi za summu 150 zl bez závdanku a platiti jej má po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Václav Koudelka a Šimek Masař S.R.S.a N. Při nejprvnějších posudcích místo závdanku položiti má ten Matěj Venkule ročních peněz 8 zl.

Letha 1623 za plesníka Václava Lipenskýho jakož jest tento požár s řekou a s nadepsaným příslušenstvím prodán byl Matějovi Venkulíkovi, ten nemoha více toho pro nedostatek zdraví svého v držení býti a povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu vykonávati, pustil jest to vše Janovi Zachovému bez závdanku za touž summu 150 zl, placením po 5 zl a místo závdanku má položiti při s[vaté]m Duše 8 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Koudelka a Mikuláš Tichý S R S a N.
f 22b
Letha 1628 za plesníka Vácslava Lipnického Jan Zachů položil za grunth peněz, kteréž závdanku položiti měl, 8 zl. Z těch peněz dáno Davidovi Poláchovi Židu na dluh jemu povinný 5 zl a za obcí rybářskou zůstává 3 zl. Takové 3 zl jsou vypůjčeny na zpokojení dluhu obecního do Nosislavě.
Letha 1629 za plesníka Václava Lipnického Jan Zachů položil za grunth peněz ročních 4 zl. Ty přijal Ondřej Koválovský do Nosislavě na díl Kateřiny manželky své.
Letha 1630 za plesníka Jana Macháčkového týž Jan Macháčků položil za gr[unt] a říku peněz ročních 5 zl. Ty přijal Ondřej Koválovský do Nosislavě.
Letha 1631 za plesníka Jana Macháčkového týž Jan Macháčků položil za gr[unt] a říku peněz ročních Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě 4 zl.
Letha 1632 za plesníka Vácslava Lipnického Jan Macháčků položil za gr[unt] a říku peněz ročních 3 zl.
Letha 1633 za plesníka Jana Macháčkového týž Jan Macháčků položil za gr[unt] a říku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě peněz ročních 3 zl.
Letha 1634 za plesníka Václava Lipenského týž Jan Macháčků položil za grunt a řeku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě peněz ročních 3 zl.
Letha 1635 za plesníka Václava Lipenského Jan Macháčků položil za grunt a řeku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě peněz ročních 3 zl.
Letha 1636 za plesníka Václava Lipenského Jan Macháčků položil za grunt a řeku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě, kteréž on přijal, 3 zl.
f 23a
Letha Páně 1637 za plesníka Václava Lipnicského Jan Macháčků položil za grunt a řeku Ondřejovi Koválovskému do Nosislavě, kteréž on přijal, 3 zl.
Letha 1638 za plesníka Václava Lipenského Jan Macháčků položil za grunt a řeku peněz 4 zl. Ten přijal Ondřej Koválovský.

Letha 1640 za plesníka Jana Macháčkového skoupil jest slovutný p[an] Martin Mráz, měštěnín, spoluradní a ten čas senora slavného kůru literáckého města Stráž[nice] ty peníze, kterékoliv Ondřejovi Koválovskému náležely, ku kůru literáckému, totiž 85 zl za hotovou summu jeden každý zlatý mor[avský] po 8 gr bílých. A tak tenž Ondra Koválovský nic více na tom gruntě nemá. Det[um] letha a u přítomnosti stran.
Téhož letha za plesníka ut s[upr]a položil Jan Macháček ročních peněz za gr[unt] a řeku 6 zl. Ty přijal p[an] Martin Mráz, senor ut s[upr]a na kůru literáckém, za rokh 1639 a 1640.
Letha 1641 za plesníka Jana Macháčkového položil Jan Macháček ročních peněz za grunt a řeku 2 zl. Ty přijal p[an] Martin Mráz, senor ut su[pra] na kůru literáckém.
Letha 1645 za plesníka Jana Macháčkového Jan Macháček položil peněz ročních za gr[unt] a řeku 2 zl. Ty přijal p[an] Martin Mráz segnor ku kůru literáckému.
f 23b
Letha Páně 1647 za plesníka Jana Veselského položil Jan Macháčků za grunt a řeku 2 zl. Takové peníze přijal pan Martin Janko, a to k kůru literátskému.
Letha Páně 1648 za plesníka Pavla Kunovského zemrouce Jan Macháčků prodán jest ten grundt z řekú, štěpnicí a včelínem od obci rybářské Pavlovi Branickému za summu bez závdanku podle starých prodají, jmenovitě 150 zl, placení ročně ku kůru literácskému, čeho se vynalezlo, a přední peníze jíti mají po 5 zl. A místo závdanku nyní položiti má 3 zl, které za túž obcí zůstávati mají a p[anu] Martinovi Jankovi, senoru literáckému, mají odevzdané býti. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Měšťánek a Petr Měšťánek S R S A N.

[Na přiloženém lístku:]
A[nn]o 1642 za rok 1641 při posudcích dne 26.Feb[ruarii] přijal jsem od Jana Macháčkového za grunt na skoupené peníze na tomž jeho gruntě k kůru literátskému od Ondry Koválovského z Nosislavi 2 zl m[oravské], mohou jemu vepsány býti do rejster. Actum letha a dne ut sup[ra].
Martin Mráz, m[anu] p[rop]ria