Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunth pana Šebestiana Rousa

f 21a

Letha Páně 1587 den Obětování Panny Marie podle zápisu knih červených starých letha [15]80 založenejch pan Šebestian Rous z Lipna koupil jest podsedek od Jakuba Kalibána za 100 R.
Na kterejžto závdanku téhož letha a peněz purgkrechtních letha [15]88 vyplnil 18 R a ostatek, totiž 82 R, dopláceti zůstává od letha [15]89 při Vánocích po 8 R osobám níže psaným těmto:
Item sirot[ku] nebožtíka Jiříka Skalického, totiž Janovi náleží 10 R.
Item sirot[ku] nebožt[íka] Daniele Blanaře, totiž Simeonovi náleží jemu 72 R.
Rukojmě za tu všecku summu a povinnosti k témuž gruntu náležitých Martin Karásek a Dobiáš Strejčků R.S.A.N.

Letha 1594 při Vánocích urozený pan Šebestian Rous položil peněz šesterých čtouc tímž letem [15]94 za fojta Martina Kováře 48 R.
Ty přijali starší na sirotka Daniele Blanařového a Janovi Jiříka Skalického za předního konšela Dobiáše Náhlého.
f 21b
Letha 1595 přijato od pana Rousa za grunth peněz purgkrecht[ních] 8 R.
Letha [15]96 položil pan Rous za podsedek 8 R.
Letha 1597 položil pan Šebestian Rous za podsedek svůj peněz purgkrechtních 8 R.
Letha 1598 položil pan Šebestian Rous za podsedek svůj ročních peněz 8 R.

Téhož leta 1598 urozený p[an] Šebestian Rous z Lipna prodal grunt vejš psaný Martinovi Málkovi za summu 80 R. Závdanku dal p[anu] Šebestianovi Rousovi 6 R a ostatek platiti má od letha 1599 při s[vaté]m Václavě po 5 R až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Šimon Suchánek, Blažek Ptáčník S.R.S.a N.R.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostickýho položil Martin Málek za grunt p[anu] Šebestianovi Rousovi 5 R.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého prodán od ouřadu grunt zůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Málkovi Jindřichovi Červenkovi za summu 80 R. Závdanku dal 6 R, ten přijali starší na dluhy jeho, ostatek platiti má od leta 1600 při s[vaté]m Václavě p[anu] Šebestianovi po 5 R. Odevzdán za volný a svobodný. A což měl již na ně[m] Martin Málek zaplacených 5 R, ty sou ouřad Jindřichovi Červenkovi pustili, že malého sirotka chová.
Rukojmě Jan Valač, Urban Bednář, Jan Mořkovský S.R.S.N.

Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jindřich Červenka panu Šebestianovi 5 R.
f 22a
Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Jindřich Červenka panu Šebestianovi Rousovi za grunt 5 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkového položil Jindřich Červenka za grunt panu Šebestianovi Rousovi 3 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Jindřich Červenka za grunt panu Šebestianovi Rousovi lonských i letojších 7 R.
Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Jindřich Červenka za g[runt] paní Zuzaně Šebestiance 5 R.

Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a paní Zuzana Šebestianka prodala komoru Jindřichovi Červenkovi, kteráž prve k jeho podsedku náležela, za summu 20 R. Závdanku jí dal 1 R a platiti má od letha 1605 po 1 R.

Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového Jindřich Červenka prodal podsedek svrchu psaný i s komorú Valentovi Soukeníkovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R a což témuž Jindřichovi na tom podsedku vyplacených peněz náleželo, totiž 21 R, ty jest Valentovi Soukeníkovi pustil, ostatek dopláceti má při každých Vánocích od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Pahnost, Klimek Klobúčník, Martin Drešer S.R.S.a N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Valenta Soukeník za podsedek nápadníkům neb[ožtíka] Šebestiana Rousa 6 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Valenta Soukeník za podsedek nápadníkům neb[ožtíka] Šebestiana Rousa 6 R.
Letha 1611 za předního konšela Šimona Vítkového položil Valenta Soukeník za podsedek nápadníkům neb[ožtíka] Šebestiana Rousa 6 R.

Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře Valenta Soukeník prodal podsedek ut s[upr]a Jiříkovi Morkovskýmu za summu 100 R. Závdanku jemu vyplnil 16 R, ostatek platiti má od letha 1612 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] za placení a opravu gr[untu] a povinnosti J.M. Paní Jan Přerovský, Tomáš Křenecký, Jíra Ostravský S.R.S.N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Jiřík Morkovský za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] pana Šebestiana Rousa 6 R.

f 22b
Letha 1613 za předního konšela Jana Pernikáře Jiřík Morkovský prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Klamrovi za summu 100 R. Závdanku jemu dal 12 R a platiti má od letha 1613 po
6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Bučovský, Jakub Večeřů a Valenta Krejsl S.R.A.N.
Jakož náleželo Jiříkovi Morkovskýmu na tomto gruntě posledních peněz 10 R, ty jest prodal Janovi Klamrovi za 2 R. A tak již nic nemá.
Letha 1614 za předního konšela Jana Pernikáře položil Jan Klamr za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] p[ana] Šebestiana Rousa 6 R.
Leta Páně 1615 za předního konšela Jana Tomášového Jan Klamr položil nápadníkům n[ebožtíka] pana Šebestiana Rousa
6 R.
Jakož na tom gruntě náleželo peněz od Jindřicha Červenky Valentovi Soukeníkovi puštěných 21 R a co po 3 letha zaplatil 18 R, čehož učiní 30 R, ty jest prodal Janovi Klamrovi za hotových 11 R 21 gr. A tak Valenta na tom gruntě nic ani potomkové jeho nemají. Stalo se letha svrchu psaného.
Leta Páně 1616 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Klamr položil za grunt nápadníkům pana Šebestiana Rousa 6 R.
Leta Páně 1617 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Klamr položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] pana Šebestiana Rousa 6 R.
Letha Páně 1618 za předního konšela Jana Pernikáře Jan Klamr položil za gr[unt] nápadníku n[ebožtíka] pana Šebestiana Rousa 6 R.

Letha Páně 1628 za purgmistra Šimona Tesařového po smrti Jana Klamra prodán jest ten grunth ut s[upr]a Janovi Svobodovi tkadlci za summu 100 R bez závdanku, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Marek a Vácslav Navrátil
S.R.S.a N.
f 23a
Letha 1629 za purgmistra Šimona Tesařového Jan Svoboda položil za gr[unt] obci městské 2 R.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Prašťka Jan Svoboda položil za grunt obci městské 2 R.
Letha 1631 za purg[mistra] Jana Šlechty Jan Svoboda položil za gr[unt] k obci městské 2 R.
Letha 1634 za purgkmistra Šimona Tesařového Jan Svoboda položil za grunt obci městské 2 R.
Letha 1635 za purgkmistra Jiříka Prašťka Jan Svoboda položil za gr[unt] obci městské 2 R.

Jakož J.M.P pan Jiřík Štěpán hrabě z Vrbna (titul) na tomž gruntě po n[ebožtíku] panu Šebestianovi Rousovi ještě ostatních vyplacených 3 zlm dobírati jměl, takových 3 zlm jest k obci městské strážnicské darovati ráčil. A takž J.M.P. z Vrbna ani jiní nápadníci po n[ebožtíku] p[anu] Šebestianovi Rousovi nic více na tomž gr[untě] nemají. Stalo se na rathauze města Stráž[nice] dne 7. Martii 1642 za purgkmistra Martina Mráza a spoluradních jeho.
Letha 1645 za purgkmist[ra] Pavla Nešporka Jan Svoboda položil za gr[unt] svůj k obci městské peněz roč[ních] 2 R.

Pusté
f 23b
Letha Páně 1696 dne 13. Januarii za purgmistra p[ana] Mikuláše Šaška a spoluradních jeho zůstávajíc ten grunt ut supra od mnoha leth pustý a jen toliko holé místo, aby obec města Stráž[nice] a užitky jak J.Mil.C., tak panské a obecní se rozhojňovaly, puštěn jest ten grunt Ondřejovi Lukšovi za summu 80 zlm bez závdanku, placením ročně k obci města Stráž[nice] po 7 zlm. Odevzd[án] jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za zbývání povinností rozlič[ných] a zvelebení gruntu Ondřej Železo a Šebestian Jarolím SRSVN letha a dne ut s[upra].

Letha Páně 1721 d[ne] 5. Martii za purgmistra p[ana] Jiříka Myšky a spoluradních toho času zemrúce z gruntu ut supra hospodář Ondřej Lukeš a zanechajíce po sobě vdovu Alžbětu, taková nemohouce týž grunt délejíc držeti, prodala jej Jiříkovi Hejdovi, příchozímu z Kyjova, za hotových 23 zlr, kteréžto peníze toliko za vystavení se počítají, okrom summy verunkovej, která k obci k placení jest. Pročež se jemu Jiříkovi Hejdovi týž grunt připisuje a odevzdává za vlastní, bez všelikých reštů jak císařských, panských i obecních, kterékoliv by se na něm až do 1. Januarii 1721 roku vynajíti mohly, poněvadž
f 24a
teprv za rok 1721 kupec povinnosti spláceti začne, okrom samej summy verunkovej 80 zlm, kteréžto bude povinen platiti obci městskej ročně při posudcích po 2 zlm. Odevzdán jest jemu za volný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Jiřík Myška a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
Notandum. A jakož jmenovaná Alžběta Lukšová dle testamentu Ondřeje Lukša z toho prodaného domu cerám jeho, totiž Anně a Barboře, po 2 zlr zaplatiti měla, takové 4 zlr při zápisu tomto složila a ony je taky přijaly z ruk p[ana] purgmistra Jiříka Myšky.

Letha Páně 1723 dne 26. Maii za purgmistra p[ana] Antonína Duraye a spoluradních toho času nechtíce Jiřík Hejda na gruntě ut supra délej zůstávati, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Vavřincovi Jäklovi za hotových 30 zlr, které se toliko za vystavení počítají, splácením verunkův 80 zlm každoročně po 2 zlm obci městskej. Odevzdává se jemu týž grunt podle práva purgkrechtního za vlastní, bez všelikých reštů až do 30. Junii 1723.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinností p[an] Martin Tománek a p[an] Ventzl Košvitz S.R.S.V.a N. Stalo se u přítomnosti obúch stran.
f 24b
Letha Páně 1726 dne 16. Martii za purgmistra p[ana] Antonína Havlíčka a spoluradních toho času nechtíce Lorentz Jäkl gruntu ut supra délej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodal Janovi Poláškovi bednáři za hotových 62 zlr, jenž za vystavení se počítají, v penězích ale verunkových 80 zlm. Pročež poněvadž jmenovaný Lorentz Jäkl mocí contractu psaného mezi sebou zavřeného, aby týž grunt nadepsanému kupcovi Janovi Poláškovi do purgkrechtu připsán byl, plnomocenství dal. Dle toho připisuje se ten dům jemu Janovi Poláškovi za vlastní, splácerním verunkovej summy těch 80 zlm ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm. Ostatní běžící daně a povinnosti kupec teprv od 20. tohoto běžícího měsíce Martii platiti začne.
Rukojmě za placení povinností a opravu gruntu p[an] J[osef] Horný a p[an] Jo[an]es Kořínek S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
f 25a
Letha Páně 1745 dne 27. Septembris za purgmistra pana Eliáše Grögra a spoluradních toho času nechtíce vdova Polášková [dům] ut supra délej držeti, takový z svej dobrovolnej vůle prodala Lorentzovi Rysovi za hotových
120 zlr, jenž se z stavení počítají, v penězích ale verunkových 80 zlr. Pročež poněvadž jmenovaná vdova Polášková aby týž grunt nadepsanému kupcovi Lorentzovi Rysovi do purgkrechtu připsán byl, plnomocenství dala. Dle toho připisuje se ten dům jemu Lorentzovi Rysovi za vlastní, s placením verunkovej summy těch 80 zlr ročně při posudcích obci městskej po 2 zlm.
Rukojmě za placení povinností a opravy gruntu p[an] Joseph Vogt a p[an] Joseph Heysig S.R.S.V.a N. Stalo se d[ne] a letha ut supra.
NB. Vdova Polášková v tom gruntu v jedné svědnice 2 roky bývati darmo má, sobě vymínila při kupu neb prodaji.

f 25b
Přípis Pavla Příkavského

Leta Páně 1747 dne 15. Decembris za purgkmistrovství pana Ignáce Filipa a druhých pánův spoluradních koupil [Pavel] Příkavský od Vavřince Rysa předepsaný dům se vším k němu od starodávna patřícím právem za summu hotových peněz dvěstě dvaceti pět rejnsk[ých] s takú vejminkou, že i tu na tenž v 1745 vyhořelý dům přicházející tříletní bonifikaci on Pavel Příkavský celostně docela sám užívati bude. Pročež se jemu často jmenovanému Příkavskému tenž dům za vlastní a dědičný tímto připisuje a vejrunky se se naddotčeným spůsobem spláceti mají, totiž 80 zl mor[avských] po 2 zlm ročně k obci.
Za rukovníky bedlivého poslušenství právu a dobrého opravování gruntu jsou p[an] Ignác Košvic a p[an] Pavel Surý. Stalo se dne a roku ut supra.
f 26a
Copis No 2do
zde přiložený contract se do knihy městské vtělit povoluje v zámku strážnickém dne 1. Marzi [1]788

Přípis Jana Příkaského

Dnes důle psaného dne a roku stal se dobrovolný a nezrušitedlný contract mezi Pavlem Příkaským jakožto otcem, pak Janem Příkaským synem v příčině postoupení poslednímu jednoho domu a zní následovně:
Za první: poněvadž Pavel Příkaský věkem zešlý jest a hospodářství potřebné zastávati, tím méněj dům jeho, který na předměstí vedle Františka Majera a erbů Sedlákovských postavený jest, opravovati vstavě nejni, tehdy popúšťá ten naddepsaný dům i ze vším tím, co k němu přináleží, svému nejstaršímu synovi Janovi Příkaskému za summu tři sta sedumdesáte pět rejnských. Kterou kupní summu on takto splatiti zavázaný bude, a sice:
bratrovi svému Martinovi Příkaskému 75 zlr,
Petrovi 75 zlr,
Tomášovi 75 zlr,
Pavlovi 75 zlr
a na svůj podíl podobně zanechá 75 zlr, facit 375 zlr.
Za druhé: On Jan Příkaský tu kupní summu tejm zde jmenovaným bratrom jeho teprva, až by svých dospělých let dosáhli, odevzdati zavázaný bude, jakž taky až do toho času žádnému z nich interess
f 26b
spláceti povinen nejni. Dálejc
za třetí zavázaný jest Jan Příkaský bratrů svých i sestru dokavade by buď na řemeslo aneb jakým koliv spůsobem sobě chleba zasloužiti vstavě nebyli, jichž v témž jemu odevzdaném domě chovati.

Za čtvrté povoluje on Pavel Příkaský tomu, aby ten dům jemu Janovi Příkaskému do knih městských tu kde náleží za jeho vlastní, volný a dědičný připsán býti mohl. Konečně a
za páté otec jeho Pavel Příkaský vymiňuje sobě až do smrti svej v tomž domě bez všelikých poplatků osvobozené bydlení, tak aby on to, co se by koliv jemu líbilo, chovati mohl.
Za šesté že tomu tak a nejináče jest neumíce obě stránky psáti dožádaly městského obecního písaře, aby on jména jejich podepsal, při kterých oni svejma vlastníma rukama křížky učinili a dvouch p[ánů] svědků, totiž Jozefa Mikulku a Františka Mohelnického, ku podpisu jmén jejich schválně dožádali.
Jenž se stalo v Strážnici dne 25. Februarii [1]788.
S tím tehdy když kup a prodej tento dokonalý a za slušný z čistej dobrej vůle Pavla a Jana Příkaského pochází, jakož taky když on Jan Příkaský tu vězící summu verunkových peněz p[e]r 80 zlr k obci městskej po 2 zlr ročně k splacení na sebe přijal, grunt tento se jemu Janovi Příkaskému za jeho vlastní, volný
f 27a
a dědičný ze strany městského gruntovního ouřadu připisuje a odevzdává.
Stalo se v městě Strážnici dne 1ho Marzi [1]788.

Karl Svoboda,
gruntovního ouřadu zastavatel

(Poznámka tužkou)
No 390 Jan Pavlík po dceři Dorotě, vdově Jana Příkazsk[ého]
[1]799 zeť Jan Minařík
[1]804 Pavel Hoštický za 148 Fr Újezd