Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Sirotci nebožtíka Pavla Ujčíkového

f 11

Jest jich dvý, Kateřina, Dorota a Kateřina mateř jejich třetí. Kateřina ta při mateři své a Dorota při ujci svém zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku a vinohradě v hoře Veselej Vaňka Rozšejdy, otčíma těch sirotků, prodanejch 256 zl.
Z toho se sráží dluhův po neboštíkovi Pavla Ujčíka zaplacených 50 zl 19 gr ½ den a mimo to se ještě Danielovi Židu z Strážnice zaplatiti má 4 zl. A tak zůstává těm sirot[kům] i s mateří na gruntě a vinohradě otčíma jejich
201 zl 10 gr 6 ½ den, dělíc tu summu na tři díly, dostane se jednomu každému po 67 zl 3 gr 4 ½ den.
Vaněk Rozšejdů díl Kateřiny manželky svej sobě sráží, a to na podsedku a vinohradě 67 zl 3 gr 4 ½ den. A tak Kateřině a Dorotě výš psaným sirot[kům] dopláceti zůstává dotčený Vaněk Rozšejdů otčím jejich 134 zl 7 gr 2 den.
f 11
Ty jim od letha 1594 při Vánocích pokládati má po 6 zl až do letha 1603 a od letha 1604 těm sirotkům pokládati má po 10 zl.

Letha [15]94 přijato od Václava Rozšejdy za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Od vkladu do těchto register Václavovi Letovskému dáno
12 gr 4 den.
Letha [15]95 při gruntu Pavla Ujčíkového peněz purgkrecht[ních] 6 zl.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Břice peněz pugkrechtních 6 zl.
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Břice peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha 1598 přijato od Jíry Kuše za grunt 4 zl.
Od Mikuláše Břice za vinohrad přijato 2 zl.
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového přijato od Jíry Kuše za grunt 4 zl.
Též od Mikuláše Břice přijato za vinohrad 2 zl.
Z toho dáno Dorotě z poručení JM Paní na díl její 4 zl, Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 15 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového z poručení J.M. Paní dáno Dorotě k svadbě na šaty 10 zl.
Od Mikuláše Břice za vinohrad přijato 2 zl.
Od Jíry Kuše přijato za podsedek 4 zl.
Kateřině dáno hotových peněz na díl její 3 zl, Dorotě též dáno na její díl 3 zl.
f 12
Více dáno Kateřině na její díl 2 zl, Dorotě též dáno na díl její 3 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého přijato od Jíry Kuše za grunt purkrechtních peněz 2 zl.
Od Jana Břouška na místě Břicovým za v[inohrad] 2 zl.
Dorotě dáno na díl její 2 zl a Kateřině 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého přijato za g[runt] od Václava Šimuncového 2 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl a Kateřině
1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového přijato od Václava Šimuncového za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Dorotě 2 zl a Kateřině 2 zl.
Od Jana Břouška za vinohrad přijato na místě Břicovým 3 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl 15 gr a Kateřině 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Václava Šimuncového za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Dorotě 2 zl, Kateřině též 2 zl.
A jakož náleželo Dorotě dílu jejího z gruntu Václava Šimoncového 33 zl 3 gr 4 ½ den, ty jest Lukáš Kolečko manžel její prodal týmuž Václavovi za hotových 6 zl 18 gr. A tak ona na g[runtě] nic nemá.
Letha 1607 za fojta Martina Remšova přijato od Jana Břouška za vinohrad 1 zl. Ten 1 zl přijal Pavel Polešák na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového přijato od Pavla Břúška na místě Jana bratra jeho za Veselú 1 zl. Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Zuostává se ještě Kateřině dodati má do plnění dílu jejího 36 zl 12 gr 2 ½ den. Na to jest na vinohradě Veselé 3 zl 8 gr 5 den a na gruntě Václava Šimunce 33 zl 3 gr 4 ½ den.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy přijato od Václava Majůvky za grunt 3 zl. Ty přijal Pavel Polešák na díl Kateřiny ženy své.
Od Pavla Šulovýho přijato za vinohrad [ve] Veselé hoře, kterýž na místě Pavla Břúška pokládá 1 zl. Přijal Pavel Polešák na díl Kateřiny ženy své.
f 12
Leta 1612 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Václava Majůvky za grunt 3 zl. Přijal je Pavel Polešák na díl ženy své.
Od Pavla Šulovýho přijato za vinohrad 1 ½ zl. Přijal Pavel Polešák na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce přijato od Václava Majůvky za grunt 3 zl. Ty přijal Pavel Polešák na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového od Vácslava Majůvky za grunt přijato 3 zl.
Od Pavla Šulového za vinohrad v hoře Veselé, což se do tohoto statku z něho vyplatiti mělo, přijato ostatek, totiž
23 gr 5 den.
Pavlovi Polešákovi na díl Kateřiny ženy jeho dáno 3 zl
23 gr 5 den.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně od Jana Krahulíka přijato za grunt peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Pavlovi Polešákovi na díl Kateřiny.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka od Jana Krahulíka přijato za grunt a sou vydány Pavlovi Polešákovi 2 zl.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jana Krahulíka přijato za grunt peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Pavlovi Polešákovi.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového přijato od Jana Krahulíka za grunt 3 zl. Ty sou vydané Pavlovi Polešákovi.