Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

30 Grunth Jana Hrubcového

f 291a

Letha Páně 1586 podle zápisu knih starejch purgkrechtních červených v listu 109 Jan Hrubec vejš psaný ná podsedek svůj koupenej od Kuny, pozůstalej vdovy po neboštíkovi Michalovi Kozojídským za 80 R.
Kderejžto podsedek týž Jan Hrubců dotčenej Kuně zouplna zaplatil.
A zase na témž gruntě svém obci předměstskej 40 R letha [15]94 za summu 12 R hotových prodal. Kteréžto 40 R obci předměstskej od letha [15]94 při Vánocích po 5 R pokládati má.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinností panských Kašpar Bednář, Jíra Ječmének kovář S.R.S.N.

Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních obci předměstské 5 R.
Letha 1595 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Ty přijala obec předměstská.
Letha [15]96 položil Jan Hrubců obci městské peněz purgkrechtních 5 R.
f 291b
Letha 1597 položil Jan Hrubců za grunt obci předměstské skoupených 5 R. Actum za předního konšela Jana Drabíka.
Leta [15]99 za předního konšela Petra Kostického položil Jan Hrubců za grunt obci předměstské peněz skoupených 4 R.
Letha 1600 za předního konšela Tobiáše Náhlého položil Jan Hrubců za grunt obci předměstské 4 R.
NB. Jan Hrubců prodal pro potřebu svou na tomto gruntě, což do letha [15]99 vyplatil summy 24 R za hotových 6 ½ R, placením po 4 R až do zaplacení, po tímž rukojemstvím ut s[upr]a.

Letha 1601 za předního konšela Pavla Macháčkového Jan Hrubců prodal podsedek svůj Antonínovi Vlachovi zedníku za summu 100 R. Závdanku jemu dal 16 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 7 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Slezák, Honz Šmalcíř S.R.S.A N.
Téhož letha a za předního konšela ut s[upr]a položil Antonín Vlach 7 R.
Z toho dáno obci předměstské peněz skoupených 4 R.
A Jan Hrubců že na placení povýšil, vzal 3 R.
Jakož Janovi Hrubcovi na tomto podsedku náleželo peněz vyplacených 45 R, takové peníze prodal Antonínovi Vlachovi za hotových 12 ½ R. A tak zůstává ještě dopláceti týž Antonín Vlach obci předměstské 32 R, platiti má po 4 R.
Letha 1602 za předního konšela Daniele Mazánkova položil Antonín Vlach za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha 1603 za předního konšela Thobiáše Strejčkového položil Antonín Vlach za g[run]t obci předměstské 4 R.

Letha 1604 za předního konšela Martina Kašuby položil Antonín Vlach za g[runt] obci předměstské 4 R.
f 292a
Letha 1608 za předního konšela Jana Pernikáře Antonín Trentin Vlach zedník učinil jest frejmark ma podsedek svůj požár napřed psaný s Voldřichem Jistungem Vlachem, kterýž témuž Antonínovi za tenž ut s[upr]a podsedek dům svůj, kterýž měl v dědině Hruškovicích, dal, toliko bude Voldřich Jistung za tento podsedek, což se za něj obci předměstské ještě, totiž 20 R, doplatiti zůstává, vyplniti povinen, placením od letha 1609 po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Pizl a Jakub Kameník S.R.S.N.
Letha 1609 za předního konšela Pavla Macháčkového položil Voldřich Jistung za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1610 za předního konšela Jana Pernikáře položil Voldřich Jistung za grunt obci předměstské 2 R.
Letha 1611 za předního konšela Simeona Vítkovýho položil Voldřich Jistung za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha 1612 za předního konšela Jana Pernikáře položil Voldřich Jistung za gr[unt] obci předměstské 4 R.
Letha [1613] za předního konšela ut s[upr]a položil Voldřich Jistung za g[runt] obci předměstské 4 R.
Letha 1614 za předního konšela ut s[upr]a položil Voldřich Jistung za g[runt] obci předměstské 4 R.
Ten grunt jest zaplacený.

Manda, vdova po nebož[tíku] Voldřichovi Jistungovi zedníkovi pozůstalá, držitelkyně gruntu nadepsaného, maje při témž gruntě humno své od starodávna k němu přináležející a až k stodole slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, ouředníka ty časy panství strážnickýho, za domem jeho vycházející, u přítomnosti a s radou Simeona Vítkového, předního konšela, a Samuele Prašťkového, fojta předměstí strážnickýho, odprodala jest témuž panu Thobiášovi Purgkrábkovi kus toho svého humna, totiž od úhlu přístodolku jeho hliněnného šikem až k soumezí blíže vrat, kudyž se průjezdem od stodoly téhož pana Thobiáše Purgkrábka pozadu na Oujezd a na předměstí vyjížtí, tak aby při tejž stodole lepší prostranství býti a obilí neb sláma a jiné potřebné věci tam se skládati mohly. Za kterýžto kus humna k domu a stodole téhož pana Thobiáše Purgkrábka tak odprodaného odvedl
f 292b
a dal jest týž často psaný pan Thobiáš Purgkrábek podle naznání osob radních napřed jmenovaných i teď níže poznamenaných, k vyhlídnutí na tou věc přižádaných i podle smlouvy učiněné Mandě napřed psanej peněz hotových 5 R. Naproti čemuž táž Manda postoupila a odevzdala jest téhož kus humna podle šňůry přetažené odměřeného často jmenovanému panu Thobiášovi Purgkrábkovi i erbům a potomkům jeho, budoucím držitelům toho jeho domu, za volný a svobodný. Na kterýž kus

humna táž Manda často psaná sama od osoby své, ni žádný jiný v časích budoucích držitel toho jejího gruntu na toho kus humna od něho tak odprodaného nemá a nemají se zase potahovati a navracovati, nýbrž při volném a svobodném užívání panu Thobiášovi Purgkrábkovi i erbům a potomkům jeho, držitelům budoucím jeho domu, bez všelijakých hadruňkův, nevolí a nesnází za dědičné pozůstaviti, a to nyní i na časy budoucí a věčné.
Podle čehož při té smlouvě toto jest znamenitě vymíněno a pan Thobiáš Purgkrábek často psaný sám od sebe jest dobrovolně v to se uvolil, jakož od starodávna držitelové gruntu toho po nebožtíku Voldřichovi zedníku i s potomky svými soumezí při témž gruntě a humně od stodoly napřed psané až k vratům průjezdu na svůj náklad hraditi povinni byli, aby tím víceji táž Manda vdova ut s[upr]a ani žádní potomci její, držitelové téhož gruntu budoucí (za příčinou postoupení toho kusu humna ut s[upr]a) nebyli povinni, nýbrž pan Thobiáš Purgkrábek i s erby a budoucími potomky svými, držiteli domu svého, aby takové soumezí sami na svůj vlastní náklad hraditi i opravovati povinni byli, začnouc od času smlouvy té přítomně učiněné a potom i v časích budoucích. Čehož pro budoucí pamět smlouva tato jest do rejster těchto purgkrechtních při gruntu ut s[upr]a vepsána.
Což vše dálo a konalo se jakož u přítomnosti osob ouřadních předměstí strážnickýho napřed zejména poznamenaných, tak podle toho taky u přítomnosti p[ana] Bartholoměje Šlechty, purgmistra města Strážnice, a spoluradních jeho Jiříka Hulínskýho a Šimona Tesařového, též Mathouše Kovářového rychtáře a Vácslava Urbanova, písaře radního města Strážnice, též Vácslava Žamberskýho, konšela předměstí strážnickýho, v pondělí po neděli Oculi, jinak dne 28. Febr[uarii] a[nn]o 1622.
f 293a
Já Jan Jetřich mladší z Žerotína a na Strážnici, pán a pravý dědic panství strážnického, i s erby a budoucími potomky svými, pány a držiteli téhož panství strážnického známo činím tímto zápisem v těchto registřích purgkrechtních prvního dílu předměstí strážnického učiněným:
Jakož jest slovoutný Thobiáš Purgkrábek s jistým mým povolením pustý grunt aneb místo sirotkům neboštíka Oldřicha Jistunga zedníka náležitý (podle bedlivého purgkmistra a rady města prošacování), z jedné strany podle gruntu urozeného pána pana Kryštofa z Liechtenštejna a z Niklšpurgku a z druhé strany pozadu od Oujezda ke dvoru jeho se pojící, pro příležitost a všelijakou volnost téhož dvoru svého za summu peněz hotových dvaceti zlatých počtu moravského koupil, že takový pustý grunt a místo ukoupené témuž Thobiášovi Purgkrábkovi a erbům i budoucím potomkům jeho osvobodil sem ode všech robot a všelijakých poplatkův a tímto zápisem sám od

sebe i ode všech budoucích potomkův svejch, pánů strážnickejch, mocně osvobozuji, tak aby on i budoucí potomkové jeho beze všelijakých ode mne neb erbův a budoucích potomkův mejch, držitelův panství strážnického, jim činěných překážek v těch všech svobodách, jakéž jsou od Jich Mi[l]ostí předešlých pánův předkův mejch, držitelův panství strážnického, na ten dvůr, ku kterémuž se tento pustý grunt a místo připojuje, témuž Thobiášovi Purgkrábkovi i s erby jeho jemu dané a ode mne mocně potvrzené, podle své dobré vůle, jakž se jim zdáti a dobře líbiti bude, užívati mohli a z toho z ničeho žádných robot ani nijakých poplatkův mně ani erbům a budoucím potomkům mejm činiti a dávati povinni nebyli. Což pro lepší toho jistotu a pevnost pod tímto zápisem rukou vlastní sem se podepsal.
Kteréhož jest dattum za purgkmistra Martina Jankho v outerý po památce hodu slavnosti Velikonoční letha Páně 1625.

Jan Jetřich mladší
z Žerotína a na Strážnici

Pusté [místo], které užívá zpředu Baltzar Mayer.